Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік қазақстандағы геронтофармакологияның мәселелері

Халық арасында егде және қарт адамдардың көбеюі барлық экономикасы, элеуметтік жағдайы жоғары дамыған елдердің бэріне тэн қүбылыс. Біріккен Ұлттар Ұйымының элеуметтік жэне экономикалық мэселелер жайлы департаментінің мэліметіне сүйенсек, жасы 60 жэне одан жоғары халықтың саны 1950 жылдан 1985 жылға дейін екі есе артып, 407 млн. адамды қүраған екен. Б>л көрсеткіш 2000 жылы 685 млн. жеткен. Осы департаменттің болжауы бойынша 2020 жылы дамыған елдердегі егде адамдардың саны 13 - 17%, ал дамушы елдер арасында 5 - 7% болмақ. Соңғы он 2001- 2011 жылдарда оңтүстік қазацстан халқының саны 516967 адамға өскен. Б>л 1 диаграммада көрсетілген.

Сонымен қатар оңтүстік қазацстанда халық санының өсуіне орай егде жэне қарт адамдардың саны да артып, халықтың өмір сүру үзақтығы анық білінеді, 2001 жылмен салыстырғанда 2011 жылы жасы 70-тен асқан қарттардың саны 11005-ке артқан. Дэл осы деңгейдегідей көрсеткіш 65-69 жас аралығындағы егде кісілерге де тэн. Б>л 2-3 диаграммада көрсетілген. Осы өңірде егде жэне қарт адамдардың саны үлғаюына байланысты гериатрия жэне геронтология мэселелері де д>рыс қолға алуды талап етеді.

Егде жэне қарт кісілердің арасында үштен екі бөлігі жедел жэне созылмалы ауру түрлеріне байланысты үнемі үзбей емделіп отырады. Дэріханалардан дэрі сатып алушылардың 60% егде жэне қарт адамдар. Дэріхана ассортиментіндегі дэрілердің жартыдан астам бөлігі егде жэне қарт адамдар қолданатын дэрілер болып келеді. Соның ішінде гериатриялық практика бойынша эдеби мағлүматтарға сүйенсек, аса жиі қолданылатын дэрілер

3 болып гипотензивті (диуретиктер, ангиотензин түзілуін тежеушілер, кальций антагонистері, B - адреноблокаторлар) антиагреганттар, нитраттар, қант төмендетуші дәрілер, бронходилататорлар, бейстероидты қабынуға қарсы дәрілер, антибиотиктер болып келеді.

Дәрі - дәрмек қолдану барысында байқалатын жанама әсерлер қаупі егде және қарт адамдарда жастармен салыстырғанда 1,5 - 2 есе жоғары болады. Дәрі пайдаланудан болған патология 70 - 79 жастағы сырқаттарда 20 - 29 жастағылармен салыстырғанда 7 есе жиі дамиды. Дәрілердің жанама әсерінің дамуына себептің бірі - дәрінің мөлшерінің яғни қабылдау дозасының артуына байланысты. Дозаның артуына біріншіден жақсы фармакотерапиялық нәтиже алу үшін саналы түрде дәрі қабылдау мөлшерін арттыру болса, екіншіден ми қан тамырларындағы ишемиялық және склеротикалық процестерге байланысты үмытшақтықтың салдары. Егде және қартаң адамдарға жүргізілетін фармакотерапияның бір ерекшелігі қолданып жүрген дәрілерді күрт тоқтатқанда байқалатын доғару синдромы болып табылады. Осы синдромда тез арада вегетативтік реакция, тахикардия, гипертониялық криз (P - адреноблокаторлар, ангиотензин түзілуін тежеушілер, клофелин) байқалады.

Геронтофармакологияда дәрілердің жанама әсерлерінің пайда болу себептеріне тағы дәрілердің егде және қарт адамдар ағзасындағы метаболизм жылдамдығы төмендеуіне, бүйрек жүмысының функционалдық мүмкіндігі азаюына, препараттардың қандағы ақуызбен байланысы азаюына, рецепторлардың сезімталдылығы өзгеруіне байланысты екенін атап кеткен жен. Егде және қарт адамдарды нәтижесі дәлелденген қолжетімді дәрілермен толық қамтамасыз етудің езі де осы саланың айтулы бір проблемасы деп ескеру керек, себебі б>л проблема да тек медицина саласы ғана емес, мемлекет тарапынан шешілетін түйінді мәселенің бірі.Сондықтан геронтофармакологияның негізгі мәселелеріне темендегіше түйіндеме жасауға болады: егде және қарт адамдарға дэрілердің фармакологиялық эсер ерекшеліктері мен клиникалық дэреметтілігі, жанама эсерлерінің айрықшалықтары элі толыққанды зерттеуді талап етеді. егде жэне қарт адамдардың кепшілігіне дэрілердің бірталайына экономикалық түрғыдан қолжетімді еместігін есте сақтау қажет. Кебінесе егде жэне қарт адамдар «ескі» нэтижесі дэлелге негізделмеген дэрілерді қабылдауға бейім.

Дэрігерлердің егде жэне қарт адамдардың геронтологиялық ерекшеліктерін (бірнеше созылмалы ауру түрінің болуы, психологиялық,физиологиялық, мэдени, этностық, элеуметтік) ескере отырып, мүмкіндігінше дэрілердің минималды терапиялық доза мелшерінде беруін қалыптастыруды қажет етеді. Осы жоғарыда аталған проблемалар гериатриялық фармакотерапияның клиникалық фармакологияның бір белігі ретінде Оңтүстік Қазақстанда қалыптасуына жол ашуда. Бірақ элі де болса клиникалық фармакологияның осы саласы егде жэне қарт адамдардың ағзасындағы дэрілердің фармакодинамикалық.фармакокинетикалық ерекшеліктерін тек аталған еңірде ғана емес, Қазақстан бойынша толық келемде зерттеуді қажет ететіндіктен арнайы клиникалық фармакологияның ғылыми зерттеу саласын дамыту емір талабы болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Руководство по безопасному использованию лекарственных средств К.Д. Рахимов, К. А. Зординова. Алматы, 2009. - с. 8-4.
  2. Дороженок И. Ю. XX Европейский конгресс по нейропсихофармокологии // Психические расстройства в общей медицине. - M., Медиа медика, 2007. - № 4. - С. 75-77.
  3. С.Ш. Сулейманов. Врач + Пациент + лекарство =? Отчего зависит результат? // Клиническая фармакология и фармакоэкономика. - М: Ньюамед, 2009. - том 2, № 5. - с. 3-6.
  4. П.А.Батурин. Геронтофармокология.//Клиническая фармокология и фармакоэкономика .M.; Ньюамед, 2009. - том 2, № 6. - с. 3-6.
  5. А. К. Хаджидис. Старик и лекарство. // Клиническая фармакология и фармакоэкономика. - М: Ньюамед, 2009. - том 2, № 6. - с. 9.
  6. Ю.Б. Белоусова, М.В Леонова. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. М.; Бионика, 2002. С 69-77.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.