Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Emxaha шарттарында темір тапшылық анемияны емдеу

Күнделікті емхана жүмысында темір тапшылық анемия (ТТА) жиі анықталатын патология. Дүниежүзшк денсаулық сақтау үйымының (ДДҮ) мэлiметтер бойынша Жер шарының 3,6 млрд түрғынында жасырын темір тапшылығы жэне 1,8 млрд түрғынында ТТА анықталады екен. ТТА негізгі себептері қан жоғалту жэне тағамда темірдің жетіспеушілігі. Сондықтан темір тапшы күйлердің себепші факторларын ескере отырып, тиімді жэне қауіпсіз ем іздестіру емхана дэрігерлерінің көкейтесті мэселесі. Б>л күнде ішке қолданылатын, бүлшықетке егетін жэне көк тамырға жіберілетін темір дэрілері көп. ДДҮ мамандарының үсыныстары бойынша кез келген темірдің қарапайым түзының орташа мөлшері элементтік темірге (ЭТ) шағып есептегенде, күніне 180 мг қүрағаны жөн. Дэрідегі ЭТ мөлшерін біліп, оның күнделікті қажет санын есептеуге болады. Em науқастың жалпы жағдайын ескере отырып, гемоглобин деңгейіні қалыптасқанға дейін болуы қажет. Содан кейін темір қорын толықтыру үшін темір дәрілерін анемияны жою кезінде қолданған дозадан 2-3 есе аз мөлшерде (40-60 мг/тәу), ең кемінде 3 айға тағайындалған жөн.

Мақсаты. Емхана шарттарында темір тапшылық анемияны емдеудің тиімділігін бағалау.

Материалдар жэне эдістер. Жүмыста Шымкенттің № 5 қалалық емханасы шарттарында TTA байланысты емделген 62 әйелдердің мәліметтері қолданылды. TTA диагнозы клиникалық көріністерге (айналмалы-гипоксия мен сидеропениялық синдромдарға) және зертхана нәтижелеріне (ДД¥ критерийіне сәйкес гемоглобин деңгейі 120 г/л-ден, сарысулы темір деңгейі 10,5 мкмоль/л-ден төменеуіне) сүйеніп қойылды. Гемоглобин деңгейі цианидтік, эритроциттер санын ФЭК-56М фотоэлектроколориметрде фотометрлік әдіспен анықталды. Гемоглобин деңгейіне тәуелді анемиялар 3 дәрежеге бөлініп: жеңіл (119-90 г/л), орташа (89-70 г/л) және ауыр (69 г/л және одан темен) қаралды.

Қүрамында темірі бар дәрілермен емдеудің тиімділігін бағалау үшін барлық науқастар кездейсоқтық тандау әдісімен 2 топқа белінді, сонымен қатар анемия 20 (32,2 %) адамда жеңіл, 29 (46,8 %) әйелде орташа және 13 (21 %) адамда ауыр дәрежеде болды. A тобындағы науқастар (30 әйел) Сорбифер дурулесті күніне 1 таблеткадан 2 рет тағамнан 20-30 мин б>рын қабылдаса, B тобындағылар (32 әйел) актиферринді күніне 2 таблеткадан 3 рет тағамға дейін 20-30 мин б>рын қабылдады. Қан керсеткіштері емге дейін, ферротерапиянын 2- және 8-ші аптасында қайталап бағаланды. Алынған мәліметтердін статистикалық талдауын персоналды компьютерде Microsoft Access бағдарламасын қолдана отырып жасалды. Керсеткіштер арасындағы айырмашылық p<0,05 болғанда «шынайы» деп қабылданды.

Нэтижелер мен талқылаулар. Әйелдерде анемияны жас тәуелділігіне байланысты талдауы жасалды. Онда 20 жасқа дейінгі бойжеткендер 11,3 % (7 адам), 21-30 жас аралығында 25,8 % (16 әйел), 31-40 жас - 24,2 % (15 әйел), 41-50 жас - 21,0 % (13 әйел), 51-60 жас - 9,7 % (6 әйел) және 61 жастан асқан қарттар 8,0 % (5 әйел) қүрады (1- сурет). Сонымен TTA негізінен қүрсақ кетереті жастағы әйелдерде жоғары жиілікпен кездесті. Сидеропениялық синдром әйелдердін жасы үлғайған сайын айқындала түсіп, кеп белгілермен байқалды.

TAA-нын негізгі себебі жыныс жолдарымен созылмалы қан жоғалтулар болды, сондан кейін кеп бала босану, асқазан-ішек жолдарынын созылмалы қабыну дерттері, ет тағамдарын ете аз мелшерде қолдану анықталды. Зерттеу жүмысынын нәтижесінде қүрамында темірі бар дәрілермен емдеудін 2-ші аптасында екі топтағы науқастарда анемиялық синдром шынайы темендеуге бейімделуіне қарамастан, сидеропениялық синдромнын сақталғаны байқалды. Ферротерапиянын 8-ші аптасында 87,1 % (54) әйелде анемиянын белгілері толығымен жойылса, сидеропениянын белгілері тек 48,4% (30) әйелде ғана кері қайтты.

Гематологиялы8 керсеткіштердін динамикасын бағалау барысында TTA бар нау8астарға жүргізілген ферротерапиянын 2-ші аптасында екі топта да қандағы эритроциттер саны мен гемоглобин деңгейлері статистикалық шынайы жоғарылағаны байқалды (p<0,05). Сорбифер дурулес қабылдаған A тобынын науқастарында гемоглобиннін орташа денгейі 17,5 г/л-ге ессе, актиферрин қабылдаған B тобынын науқастарында ол 13,12 г/л қүрады (1- кесте). Бірақ гемоглобин денгейінін қалыптасуы тек 9 (14,5 %) науқаста ғана байқалды, ол емнін қысқа уақыт аралығында жүргізілуіне байланысты және ферротерапиянын үзақтығы 8-10 апта қүрау керек екенін керсетеді.

8 апталық антианемиялық емнін тиімділігі қан керсеткіштерінін он динамикасы дәлелдеді. Сонымен, A тобынын науқастарында гемоглобиннін орташа денгейі 39,7 г/л-ге есіп, қалыпты керсеткіштерге жетсе, B

38

тобының науқастарында ол 32,3 г/л-ге артып, қалыпты деңгейге жете алмады (p<0,05). Қүрамында темірі бар дәрілерді қабылдауға байланысты дамыған жанама әсерлер айтарлықтай көп болмады. Жүрек айну, гастралгия, диарея, іш қату A тобында 7 (23,3 %) науқаста және B тобында 9 (28,1 %) науқаста анықталды. Топ арасында емдеу барысында пайда болған жанама әсерлердің саны статистикалық шынайы (p<0,05) болды. Демек, актиферринмен салыстырғанда Сорбифер дурулеспен емдеу едәуір тиімді екен.

Қорытынды. Алынған мәліметтер TTA бар науқастарды Сорбифер дурулеспен емдеу барысында жақсы нәтижелерге қол жеткізгенін көрсетті. Осы дәріні күніне екі рет 8 апта бойы қабылдау қызыл қан көрсеткіштерінің қалыптасуына және сидеропенияның белгілерінің айтарлықтай кемуіне алып келді. Темір қорын толықтыру үшін Сорбифер дурулесті күніне 1 рет тағы да 1-3 ай бойы қан талдауының бақылауымен қабылдау қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Анемия - скрытая эпидемия: Пер. с англ., M., Мега Про, 2004.
  2. Байжанова К.Т. Анемиялардың ажыратпалы диагнозы және емі//Оқу қүралы, Шымкент, 2006, 127 б.
  3. Байдурин С.А. Заболевания системы корви, Астана, 2007, 246 с.
  4. Бокаев И.Н., Кабаева E.B., Пасхина О.Е. Лечение и профилактика железодефицитной анемий в амбулаторной практике //Тер.архив, 1998, № 4, С. 70-74.
  5. Воробьев П.А. Анемический синдром в клинической практике; M.: Медицина, 2004, 168 б.
  6. Тарасова И.С., Чернов В.М., Румянцев А.Г. Профилактика дефицита железа - актуальная проблема здравоохранения всех стран мира //Гематол. и трансфузиол., 2009, № 2, С.31-39.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.