Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Рекомбинантты viii фактор дәрілерінің тиімділігін бағалау

Гемофилия А - VIII плазмалық =ю факторының тапшылығына не молекулярлық кемістігіне байланысты қан =ю жүйесінің гендік бүзылысымен жүретін тума коагулопатиялар. Қазіргі кезде VIII фактормен орын басу емі гемофилияның негізгі емі ретінде саналады. XX ғасырдың 90- жылдарына дейінгі кезеңде қан мен сарысуды қүюды жетілдіру барысындағы VIII фактордың рекомбинантты дәрілері пайда болды және олар сарысудан алынған VIII фактордың тиімді алмастырғыштары болып табылды. Осы ем нәтижесінде қанмен берілетін асқынулар азайды, науқастар алдын алу еміне қол жеткізді, олардың орташа өмір сүруі үзарды және оның сапасы жақсарды. Бүгінгі таңда гемофилия А-мен зардап шегетін науқастардың 80 %-ы рекомбинантты VIII фактордың дәрілерін қажет етеді. Б=л дәрілер жоғары технологиялық тәсілдерді қолданып жасалады, онда вирустар белсендігін төмендетіп, қанмен берілетін патогендер тасымалдау қаупі жоққа жеткізілген.

Жұмыстың мақсаты - гемофилия А кезінде орын басу емінде VIII фактордың әртүрлі дәрілерінің тиімділігін бағалау.

Зерттеу эдістері жэне қолданылған материалдар. Зерттеу жүмысында Оңтүстік Қазақстан Облыстық клиникалық ауруханасының гематология бөлімшесінде «Гемофилия А» диагнозы бойынша ем қабылдаған 2004 жылы - 19, 2005 - 43, 2006 - 45, 2007 - 46 жэне 2008 - 39 ауру тарихтары қолданылды. Стационарда өткізілген күндері есептелді. Жалпы қан талдауы нэтижесі бойынша анемия жиілігі анықталды. Жалпы қабылданған коагулограмма мэліметтері қаралды. Емге дейін жэне емнен кейінгі қан =ю уақыты есептелді. Қан плазмасындағы VIII фактор деңгейіне тэуелді гемофилияның үш дэрежесін ажыратылды (Н.М. Ананьева, т.б., 2005): ауыр - 1 %-дан темен, орташа - 1-5% жэне жеңіл дэрежесі - 5-25 %. Гемофилия А кезінде рекомбинантты VIII фактор дэрілерінің тиімділігін бағалау үшін науқастар 4 топқа белінді: I топта жаңа мүздатылған сарысуды 78 науқас, II топта Иммунатты - 70 адам, III топта Коат DVI - 22 науқас жэне IV топта Октанатты - 22 адам қабылдады. Б=л дэрілердің сипаттамасы 1- кестеде берілген. VIII фактордың рекомбинантты дэрілерін дене салмағын ескере отырып, қажет мелшерін тамырға егілген, оның егу жиілігі дерттің клиникалық керінісіне тэуелді эр бір жағдайда жеке қарастырыған.

1 кесте - Рекомбинантты VIII фактор дэрілерінің сипаттамасы

Дэрілер

Алу кездері

Түсініктемелер

Қ=ны

Жаңа мүздатылған сарысу

Дені сау

донордың

 

9-10 000 теңге

 

сарысуы

   

Иммунат

Дені сау

донордың сарысуы

Вирустарды жою жэне инактива-циялау (химиялық инактивация жэне бумен тазалау 80°C;72 сағат)

33 600 теңге

Коат DVI

Дені сау

донордың сарысуы

Органикалық еріткіш + детергент + вирусты инактивациялауға темпера-туралық тазарту (80°C;72 сағат)

40 920 теңге

Октанат

Дені сау

донордың сарысуы

Вирустарды жою жэне инактива-циялау (химиялық инактивация жэне бумен тазалау)

49 000 теңге

Зерттеу нэтижелері жэне талқылау. Дерттің ауырлық дәрежесіне байланысты науқастар стационарға жылына 1-3, кейде 5 рет жатады және олар негізінен 2-3-ші топ мүгедектері екен. Клиикалық белгілері бойынша гемофилияның ауырлық дәрежесі - жеңіл 4,4 %, орташа 73,4 % және ауыр 22,2 % қүрады. Стационарда өткізілген күндері есептеу барысында жаңа мүздатылған сарысуды қабылдаған науқастар арасында ол 13,89±1,6 күн, Иммунат тобында 8,48±0,6, Коат DVI - 9,4±0,7 және Октанат - 10,23±0,9 күн қүрады. Жаңа мүздатылған сарысумен салыстырғанда VIII фактордың рекомбинантты препараттарын тағайындау төсек күндерін шынайы қысқартып (р=0,001), олардың тиімділігін көрсетті.

Гемофилияның ерте жэне тез арада зертханалық диагностикасында қан =ю уақытын анықтау жатады. Ол эр бір жағдайда эртүрлі уацыт аралығында болды, яғни 10 минут, кейде 60 минуттан үзақ уақыт қан үюымады. Рекомбинантты VIII фактор дэрілерін қолдану барысында емнен кейін қан =юдың басталу уақыты I топта 3,9 минутқа (p=0,05), II топта - 6,8 (p=0,005), III топта - 4,6 жэне IV топта - 2,6 минутқа қысқарса, қан үюдың аяқталу уақыты I топта - 4,8 (p=0,05), II топта - 7,7 (p=0,001), III топта - 6,6 жэне IV топта - 3,4 минутқа қысқарды (2- кесте). Қан =ю уақытын шын қысқартқан дэрі Иммунат екен.

2 кесте - Емге байланысты қан =ю уақытының өзгеруі

Дэрілер тобы

Қан =юдың басталу уақыты

Қан ұюдың аяқталу уақыты

Емге дейін

Емнен кейін

Емге дейін

Емнен кейін

Жаңа мүздатылған сарысу

20,6±2,2

16,7±1,6*

22,7±2,5

17,9±1,8*

Иммунат

21,5±1,8

14,6±1,5**

23,7±1,9

15,5±1,8***

Коат DVI

20,8±3,3

16,2±2,5

23,7±3,7

17,1±2,6

Октанат

18,8±2,7

16,7±2,7

21,1±2,6

17,8±2,2

Ескертпелер: * - p=0,05, ** - p=0,005, *** - p=0,001.

Қорытынды. Стационарлық емді орташа жэне ауыр дэрежелі гемофилиямен зардап шегетін науқастар қабылдады; VIII фактордың дэрілері стационардағы орташа төсек күнін Иммунат 5,4, Коат DVI 4,5, Октанат 3,7 күнге шынайы қысқартты; Жаңа мүздатылған сарысумен салыстырғанда VIII фактордың дэрілері қан =ю уақытын Иммунат 6,8, Коат DVI 4,6, Октанат 2,1 минутқа шынайы қысқартты; VIII фактордың дэрілерінің арасында Иммунат көшбасшы болды.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Гематология: Новейший справочник/ Под редакцией К.М. Абдукадырова. - Санкт-Петербург, 2004, 928 с.
  2. Болезни системы крови . Справочник С.А. Гусева, В.П. Вознюк- Мед.пресс-информ, 2004.
  3. Долгов В.В., Свирин П.В. лабораторная диагностика нарушений гемостаза. - М., 2005, 227 с.
  4. Спичак И.И., Жуковская Е.В., Башарова Е.В. и др. Влияние современной заместительной терапии на качество жизни детей больных гемофилией А // Гематол. и трансфузиол.,2009, №2, С.27-31.
  5. Суханова Г.А., Стуров В.Г. Структура и функции фбриногена. Наследственные дисфибриногенемии // Гематол. и трансфузиол., 2008, №4,С. 24-28.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.