Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Тыныс алу жүйесі аурулары мен өндірістік ортаның арақатынасы және профилактикасы

Өндірістік орындарда адам организміне зиянды эсер ететін жэне бейспецификалық ауруларды туындататын қатерлі себептер өте көп, олардың қатарында химиялық, биологиялық, физикалық себептер ерекше орын алады. Еңбек ету аумағына бөлінетін зиянды химиялық заттар тозандар түрінде ауада қалықтап жүреді жэне олардың ауа құрамында шоғырлану ұзақтығы олардың салмағы мен көлеміне тікелей байланысты. Өндіріс орындарында кездесетін осындай аэрозольдардың көбісі майда дисперсиялық құрамда жэне олардың көлемі 0,1 мкр/гр - 0,25 мкр/гр диапазонында кездеседі, олар адам организміне тыныс жолдары арқылы еніп, бүкіл организмге тарайды. Алайда өндірістік поллютанттар тозаңдары бірінші кезекте жоғарғы тыныс жолдарымен өкпені зақымдайды. Ол зацымдардың тереңдігі жэне органдарда туындайтын патоморфологиялық өзгерістер химиялық зиянды заттардың уландырғыш қасиетіне жэне қуатына тікелей байланысты. Сондықтан, тыныс алу жүйесінде туындайтын патоморфологиялық өзгерістер эртүрлі болып қалыптасады, олардың клиникалық көріністері де өзгеше бір-біріне ұқсамайтын болады.

Өндірістік ортаға бөлінетін жэне атмосфералық ауаны ластайтын қалдықтар еңбек ету ортасын денсаулыққа қатерлі етеді. Оның зиянды эсеріне көбінесе негізгі кэсіптегі ж=мысшылар ұшырайды. Ал өндірістік тозаңы жоқ кэсіпорын жоқтың қасы. Осыдан өндірістік шаңдармен тозаңдардың эсерінен өкпе-бронх жүйесі зақымданбаған жұмысшылар сирек кездеседі. Олардың саны жылдан жылға арту үстінде. Еңбек ету ортасының химиялық заттармен ластануына өндіріс орындарындағы технологиялық жүйелердің гермитизациялық қалпының бұзылуы қондырғылардың тозуы, оларда саңлаулардың пайда болуы қондырғыларды жөндеу барысында оларды байланыстыратын жүйелердің ашылып кетуі себеп болады. Осындай жағдай кез келген өндірісте жиі кездеседі. Сонымен қатар, қоршаған еңбек ортасы атмосфералық ауасын тазалайтын асперациялық жэне вентиляциялық қондырғылардың істей шығуы жэне тиімсіз ж=мыс істеуі химиялық волютанттардың қоршаған ортадағы шоғырлану мөлшерін қауіпті деңгейге көтереді. Көп жағдайда олардың шоғырлану деңгейі шектеулі рұқсат етілген шамадан бірнеше есе жоғары болады [1,2].

. Соңғы 20 жылдың ғылыми зерттеу жұмыстардың нэтижелері, өндірістік орындарындағы еңбек ету ортасының гигиеналық жағдайы айтарлықтай жақсарғандығын көрсетеді. Алайда, еңбек ету ортасының атмосфералық ауасы толығымен химиялық поллютанттардан тазарды, деп айту ерте. Осыған байланысты жұмысшылардың организмінде жэне тыныс алу жүйесінде респираторлық патологиялардың жэне бронх-өкпе ауруларының туындау қаупі жойыла қойған жоқ.. Осыған байланысты өндірістік шаң-тозаңнан аурулардың этиологиясын, даму механизмін, клиникасын, профилактикасын жэне емдеу шараларын, жан-жақты ғылыми тұрғыда негіздеу өте өзекті мэселелер болып табылады. Алайда шаң-тозаңдардан туындайтын тыныс жүйесінің патологиялары осы күнге дейін толық зерттелмеген жэне тыныс жолдарында туындайтын патологиялық өзгерістерге гигиеналық жэне клиникалық тұрғыда толық мағына берілмеген. Мұнай өңдеу өндірісінде ж=мыс атқаратын адамдардың организміне еңбек ортасынан бөлінетін шексіз, шектеулі хош иісті көмір-сутектері, күкірт ангидриттерді үнемі жэне тоқтаусыз зиянды эсерін тигізеді. Олардың шоғырлану мөлшері шектеулі рұқсат етілген шамадан артпағанымен, ұзақ мерзімді экспозициясы тыныс алу жүйесінде патоморфологиялық өзгерістер туындатпай қоймайды.

Өндірістік шаң-тозаңдардың жұмысшылар денсаулығына қауіптілігі тек қана олардың мөлшеріне байланысты емес. Сонымен қатар, олардың жоғары тыныс жолдарында жэне өкпе тіндерінде жиналу жэне сіңу қасиеттеріне тікелей байланысты. Ал б=л қасиеттер олардың химиялық құрамына жэне көлеміне тікелей байланысты. Сонымен қатар, олардың патологиялық белсенділігі шаң-тозаңдарды седиментациялық, иммунологиялық, диффузиялық, термопретипетациялық қасиеттеріне де тэуелді. Сонымен шаң-тозандардың көлемі 1-3 мкм-ге жеткенде осы қасиеттер 30% жоғарлайды, ал олардың мөлшері 0,3 - 1 мкм-ге дейінгі аралықта болса, оның тіндерге сіңірілуі жэне өкпеде сақталып қалу қуаты өте жоғары болады. Сондықтан тыныс жүйесінде ауру туындататын шаң-тозаңдарды гигиеналық тұрғыда бағалау үшін, міндетті түрде олардың мөлшері мен көлемдеріне, дисперсиялық қасиеттеріне, электрлік қуатына, диффузиялық қасиеттеріне барынша жэне жан-жақта баға беру дұрыс. Басқа жағдайда зерттеу нэтижелері дұрыс болмайды.

Тыныс жүйесі ағзаларының бейэпидемиялық аурулары бойынша аурушандық, мүгедектік жэне қаза болу оқиғаларының түзілу ерекшеліктері. Соңғы жылдары созылмалы өкпе-бронх ауруларының элеуметтік - медициналық маңызы айтарлықтай жоғарлайды. Оның ең басты себебі, осы аурулардан туындайтын мүгедектік жэне өлім оқиғаларының денсаулық көрсеткіштерінің түзілуіндегі алатын орнының артуымен айқындалады. Өкпе-бронх жүйесі ауруларының кеңінен таралуына бірінші кезекте адамдар мен қоршаған өмір сүру ортасының арасында қалыптасқан ара-қатынасы алып келіп отыр деуге болады. Тыныс алу жүйесі ауруларына алып келетін аса қатерлі себептердің қатарына темекі түтіні мен өндірістік поллютанттар жатады. Өндірістік поллютанттардың сипаттамасы эртүрлі болып келеді. Олар ең бастысы органикалық тозаңдар (=н, маета тозаңдары) жэне бейорганикалық тозаңдар (көмір, кварц, цемент, асбест, ауыр металдар тозаңдары), деп екі топқа жіктеледі. Өндіріс орындарыньщ ауқымды түрде автоматтандырылуы жэне механикаландырылуы жұмысшылардың зиянды поллютанттардың эсеріне ұшырауын азайтпай отыр.

Сонымен қатар, өндірістен қоршаған ортаға бөлінетін қалдықтар экологиялық қатерлі жағдайды қалыптастырады. Осыдан, химиялық заттардың зиянды эсері өндірістен тыс жағдайда да жалғасын табады. Әр түрлі минералдық, өсімдік тектес жэне синтетикалық заттарды өндіру жэне өңдеу, жаңа тұрмысқа қажетті заттарды шығару, міндеті түрде қатты заттарды үнтаетау арқылы жүзеге асырылады. Б=л үрдіс қоршаған ортаға, оның ішінде атмосфералық ауаға шаң-тозанның көптеп бөлінуіне себеп болады. Өндірістік шаң-тозаң өте жиі кездесетін кәсіби қатерлі себеп. Оның әсеріне көптеген жүмысшылар топтары үшырайды. Ал өндірістік шаң-тозаңның кездеспейтін өнеркәсіп орындары жоқтын қасы [3,4]. Сондықтан шаң-тозаңнаң туындайдын өкпе - бронх жүйесі ауруларының қатары да жиі кездеседі. Қазіргі таңда өндірісті шаң-тозаңдардың 60 астам түрлері белгілі. Олардың барлығы тыныс алу жүйесінде созылмалы аурулардың туындауына олып келеді. Сондықтан, өндірісте туындайтын шаң-тозаң бронх-өкпе жүйесіне тигізетін әсерін, осы жүйде туындайтын аурулардың әтиологиясы мен патогенезін тыныс жүесіндегі қызметтік ауытқулардың даму бағытын анықтап, шаң-тозаңнан туындайтын патологиялардың алдын-алу шараларының ғылыми негізін жасаудың өзектілігі айтпасада түсінікті.

Өкпе және бронх ауруларын туындататын және асқындыратын себептерді есепке ала отырып, қоршаған ортадағы атмосфералық ауа қүрамын қадағалау әдістерін жетілдіру мәселелерін шешу қажет. Сонымен өндірістік және экологиялық ортада атқаратын кез келген ж=мыс, организмге тигізетін өзіндік зиянды әсерімен ерекшеленеді.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Кулкыбаев Г. А. Итоги и перспективы научных исследовании по проблеме профессиональной патологии бронхо-легочной системы //Сб.науч.трудов межд.конферен. «Современные проблемы профессиональных заболеваний бронхо-легочной системы» - Караганды, 2001.-С.1-10.
  2. Шик Л.Л., Канаев Н.Н. Руководство по клинической физиологии дыхания- Ленинград-Медицина 1985.-С.5-10.
  3. Величовский Б.М. Новые представления по патогенезе профессиональных заболевании пылевой этиологии //Пульмонология. 1995.-С.6-16.
  4. Жумабекова Б.К., Байманова А.М., Бакирова Р.Е., Рахметова А.М. Профессиональная патология органов дыхания у рабочих современного резинотехнического производства //Сборник научных трудов Международная научная конференция «Современные проблемы профессиональных заболеваний бронхо-легочной системы». - Караганда. 2001 - С.225-228.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.