Қалалық жедел жəрдем қызметінщ көрсететін қызметтеріне əлеуметтɪк бага беру

2014 жылы Шымкент қаласында медициной ық жедел жəрдем (МЖЖ) қызметінің көрсететін қызметтеріне халыɪçгыц қаиағатганушылығын анықтау мақсатымсн 60 рсспондснттсн сұрақ-жауап алынды.

Медициналық жедел жәрдемнің көрсететін қызметін тұтынушы сұралғандар арасында 58 жас жəне одан жоғары (56 %) зейнеткерлік жастағылар басым болды, барлық жүгінгсндердің жартысынан көбі болды. Келесі анағұрлым маңызды топты 26-35 жас (18%) аралығындағы тұлғалар құрайды. Жедел жәрдемнің көрсететін қызметін тұгынушы он адамныц әрбәрі 46-58 жастағы (11 %) тұлғалар. Ic жүзінде 16 ж бастап 25 жасқа дейінгілер (7 %) мен 36-45 (8 %) жастағы топтар бірдей үлесте көрсетілген.

Сөйтіп, сұрастыру деректері 46 ж бастап (67%) сұралғапдардыц негізгі үлесі жедел медициналық жәрдемнің медициналық көрсететін қызметін тұтыну тұрғысында анағұрлым белсенді болып саналатындығыи растайды, бұл өз ретінде созылмалы аурулардың өсуіне байланысты болуы мүмкін. Респонденттердіц үштен бірі (33 %) 16 ж бастап 45 жасқа дейінгі тұлғалар, бұл жедел жəрдем шақыртулардың едәуір бөлігі жол-көліктік апаттарда туындайтын жарақаттану мен шұғыл жағдайлармен байланысты болуы мүмкіндігін дәлелдейді.

Медициналық жсдел жәрдсм бригадасы қызмет көрсеткен жасына қарай топтастырылған адамдар бұлар көбінесе созылмалы ауруларға шалдыққан зейнеткерлік жастағылар. Бұл ретте әдебиет көдерінің деректері бойынша срссск жастағы топ емделушілеріне орындалған жедел жəрдем шақыртулардың арасында тек 1/4 бөлігінің ғана негізі болды. Ересек жастағы топ емделушілері 80 % жағдайда емханаға бармай, медициналық жедел жәрдемге жүгінетін болған. Осы проблемалар жоспарлы госпитализациялауды тездету, күндіз жататын стационарларды ұйымдастыру арқылы, амбулаториялық-емханалық мекемелерде (оның ішінде, белсенді терапия кабинеттерінде) үздіксіз медициналық бақылау үдерісінде шешілуі мүмкін.

Респондснттсрді жынысына қарай бөлуді талдау, медициналық жедел жәрдемнің көрсететін қызметін тұтынушы арасында еркек жыныстылар басым келетіндігін көрсетгі.

Сұралғандар арасындаеркек жынысты тұлғалар (1,5 есе), аиағұрлым басым екендігі аталды, сөйтіп, еркектер медициналық жедел жәрдемге (хирургиялық, травматологиялық бейіндер басым) жиі жүгінетін болып отыр.

МЖЖ медициналық көрсететін қызметініие жүгінген түлғалардьщ әлеуеттік мәртебесін зерттеу жедел жәрдемнің көрсететін қызметіне жүгінгендердің едәуір бөлігі (40,7 %) зейнеткерлер құрайтындығын көрсетті. Медициналық жедел жəрдемдî жиі шақыратын келесі әлеуметтік топ қызметкерлер (22 %) болып саналады. Солардан кейін студенттер/оқушылар (14,6%), жұмыссыздар (11,7%) және үй шаруасындағы əйелдер (11,0 %) жүреді. Жəрдемге жүгінуіпілердің арасында зейнеткерлердің басымдылығы созылмалы сырқаттардың өсуінс дс, сондай-ақ жас срскшслігіис байланысты аурудың асқыну жиілігіне де байланысты болады.

Сонымен қатар, соңғы бес жыл ішіндегі шақырулар динамикасын талдай отырып, шақырулардың анағұрлым көбсюі шұғыл смсс көрсеткшітерге, тұрғын орыиы бойынша емханаға барып қаралуға болатын жағдайларға байланысты болғанын атап өту керек, бұны өзретінде ресейлɪк жəне отандық авторлардың жарияланымдарында атап отɪ‹ен еді.

Сүралғандарды білім деңгейі бойынша қарастыру барысында респонденттердің үштен екісінде жоғары білім бар екендігі белгілі болды. Аяқталмаған жоғары білім бар тұлғалар саны (13%) түтынушы-студенттермен байланысты болуы мүмкін. Жалпы, алынған деректер сұралгандардың білімі жеткілікті жоғары екендінгін растайды, жəне де соның салдарынан, ұсынылатын медициналық көрсететін қызмет сапасына сүраныс жоғары.

Медициналық корсететін қызмет сапасына қанағаттанушылық үшін өз уақытылы медициналық көмек алу ғана емес, көмекті толық колемде алу қажет екендігі белгілі.

Сүрастыру көрсеткендей, сұралғандардың көбін (81 %) МЖЖ қызметкерлер қүрамының кәсіби міндеттерін орындауы қанағаттандырды. Дегенімен, сұралғандардың бестен бірі жедел медициналық жəрдем мен корсетілген қызметке қанағаттанбайды.

Сұрастыру көрсеткендей, сұралғандардың 82 % жуығы жедел жəрдем бригадасының жылдам 15 минут ішінде келгенін атап өтті. Oh адамның біреуі (10%) жедел жəрдем бригадасын 15 минуттан 30 минутқа дейін күтіпті. Алайда, МЖЖ көрсетілген қызметке жүгінгендердің 8 % комекті біраз уақыт коп күткендерін атап өтті (30 минуттан аса), бұл өз ретінде МЖЖ қызметі жұмысына жалпы қанағаттанушылығына эсер етуі мүмкін. Жедел жəрдем бригадасының ұзақ уақытта келуі медициналық комекке мұқтаж науқастардың едәуір ағымына, сонымен қатар, қала ішімен жүруді қиындататын көлік кептелісінің бар болуына да байланысты болуы мүмкін. Сойтіп, респонденттердіңкөбі (82 %) қабылдау болім қызметкерлерінің оз уақытында, алғашқы 15 минутга білікті комек корсеткендерін атап отті.

Жедел медициналық жəрдем бригадасының жұмыс сапасына қаиағаттанушылардың кебі (71%) «жақсы» жəне «оте жақсы» деген баға берді, бұл өз ретінде жылжымалы бригадалар медициналық қызметкерлер құрамының жоғары кәсіби деңгейін дәлелдейді. Дегенімен, іс жүзінде 30%, яғни респонденттердің үштен бірі «қанағаттанарлық» деген баға қойыпты, бұл медициналық қызмет корсету сапасын арттыру озектілітін растайды.

Сұралғандардың бесінші бөлігі Жедел медициналық жәрдемдәрігерлерінің жұмысына көңілі толмаушылық себептері 1 суретте ұсынылды.

Алынған деректер корсеткендей, респонденттердің жедел жəрдем жұмысына көңілі толмаушылығының негізгі себептері (71%) госпитализациядан бас тарту жəне жағдайының ауырлығын бағаламаушылық болып саналады, бүл көбінесе МЖЖ бригадасын қайтадан шақыру себебі болады. Жедел медициналық жəрдем бригадасын қайтадан шақыру себебін госпиталды кезеңнен бұрын диагностикалау қиындығымен жəне тэжірибесі аз жас қызметкерлердің келуімен байланыстырады.

Сонымен бірге, сұралғандар МЖЖ қызметкерлері тарапынан зейінсіз қарым-қатынасты атап отгі (23%) жəне сұралғандардың 6% мамандардың білім деңгейінің темендігіне наразы болды.

Мүмкін, осы наразылық білдірген респондеттер саны ауруды сезіну барысында жылжымалы бригадалардың келуін күту ұзақтығын субъективтік бағалауға байланысты болар, жəне соның салдарынан жедел жəрдем бригадасының жұмысын «зейінсіз қарым-қатынас» ретінде қабылдаған болар. Бүдан басқа, Шымкент қ. Жедел медициналық жəрдем қызметінің жұмыс жасауын талдау деректері бойынша жедел медициналық жəрдемде 5 жылға дейінгі жүмыс өтілі бар медициналық жұмысшылар жұмыс істейді, жəне соның салдарынан медициналық жедел жəрдем қызметінде жұмыс істеу үшін жеткіліксіз тәжірибесі бар жұмысшылардың жүмыс істеуі.

Сондықтан, медициналық жедел жәрдемнің корсететін қызметін тұтынушылары үшін толы қ көлемді медициналық көмек алу факторы, медицин алы к, қызметкерлер қүрамының біліктілігі, жедел медициналық жəрдем бригадалар тарапынан жеке қарым-қатынас.

Тег: Талдау
Жыл: 2015
Қала: Алматы
Категория: Медицина