C+ + builder 6.0 optacbihfla жұмыс тәсілдері

Ақпараттық технологиялар дәуірі объективті мәні бар үрдіс, ол адам мүмкіндігін толық жүзеге асыруға жол ашады, ал оларды қолдану адам бойындағы қабілетті дамыту негізінде қоғамның алға басуына үлкен ықпал етеді.

Жоғарғы деңгейлі программалау тілдерін, оның ішінде объектіге-бағдарланған және құрылымдық программалау технологияларын қолдайтын C++Builder тілін қолдана білу - кейін осы тілге негізделген басқа да күрделі программалау орталарында жақсы жұмыс жасау дағдысын қалыптастыруға септігін тигізеді [1, 16 б.].

Парақтар жасау үшін бізге Win32 бетінің

Браузер терезесі үлкейтілуі үшін, Objectinspector терезесінде OnCreate оқиға өңдеушісін былай жазу қажет: компонент Forml: PageControll->Align = alClient.

OnCreate оқиға өңдеушісі

Батырмалар көрініп тұру үшін Win32 бетінің CooIBar —--4— компонент! қажет. Енді барлық батырмаларды сонда көшіріп, реттеу қалды. Бір парақтан екіншісіне көшкен кезде адрестік жолда өзгеріс болу үшін, Objectinspector терезесінде onBeforeNavigate2 оқиға өңдеушісіне компонент CppWebBrowser: ComboBoxl- >Text=CppWebBrowserl->LocationURL енгіземіз.

onBeforeNavigate2 оқиға өңдеушісі

Енді барлық батырмалар орналасатын және белсенді бетті басқарып тұратындай ортақ панель құру қажет. Ол үшін CooIBar - ды барлық элементтерімен қоса формаға көшіріп, парақ құру кодын жеке функцияға жазып, TForml класының тақырыптық файлындағы published секциясына: void fastcall make_tab() жолын

орналастырамыз. Содан соң осы функцияны Objectinspector терезесінде OnKeyDown - ға көшіреміз. Бұл функция парақтармен жұмысты жеңілдетеді. Ашылған кезде адрес жолы үлкею үшін, Forml компонентінің OnResize оқиғасына: Forml- >ComboBoxl->Width=Forml->Width -150 жазуын қою қажет [2, 46 б.].

Батырмалардың анықтылығын қамтамасыз ету үшін суреттерді FormCreate - ке жүктеп, анықтылықты тағайындайтын кодтар қосамыз. Анықтылық түсін көрсетіп, оны жазып қою қажет. Objectinspector терезесінде SpeedButtonl-

true; - суреттің анықтылығын білдіреді, SpeedButtonl->Glyph->TransparentColor = cIBIack; - анықтылық түсі. Сонымен қатар, Form Create-ке make_tab() командасын енгізу қажет. Енді осы айтылғандарды жеке қадаммен түсінікті етіп айталық. Одан әрі жаңа форма құрып, оған "Opp Web Browser" компонентін ("Internet" немесе

transparent = true; - анықтылық мүмкіндігі, SpeedButtonl->Glyph->Transparent =

"ActiveX" парақтарынан) орналастырамыз, экранда Web Browserl жазуы бар

Transparent қасиеті

Сонан соң формаға компоненттер палитрасының "Win32" парағының "TooIBar" компонентін қоямыз. Ол панель біздің формамыздың жоғарғы шетімен шектесуі керек. Енді WebBrowserl сөзін белгілеп, Object Inspector бөлігіне көшеміз. Ондағы ObjectlnspectorTepeaeciHfle "Align" қасиетіне шертіп,

"CppWebBrowser" компонентін орналастыру

түсірілген тізімде "alClient" түрін таңдаймыз және "Caption" қасиетіне браузер аты ретінде "Браузер нұсқасы" деген ат енгіземіз. Сонда "Web Browser" компонент форманың бүкіл аумағын қамтитын болады.

Енді CooIBar 1 аумағына "Win32" парағының "TooIBar" панелі мен "Standard" парағының "Combo Box" компонентін қоямыз.

. СодаH соц CooIBarl тацдап, Objectinspector терезесінде "AutoSize" мәнін "false" мәнінен "true" мәніне ауыстырамыз, сонымен қатар "Events" оқиғасының "OnKeyDown" жолын тышқан батырмасын екі рет басу арқылы функция құрамыз:

"Events" оқиғасының "OnKeyDown" жолы

Ескерту! Клавиатурадан тек жүйелік жақша ішіндегілерді ғана тереміз, қалғандарын C++ Builder өзі құрады. Айталық, берілген жағдайда if (Key==VK-RETURN) CppWebBrowserl->Navigate (ComboBoxl->Text); Осы жазылғандарды түсінікті тілде айтатын болсақ:

Функция ComboBoxl. перне басу (Sender - Адрес ComboBoxl;

Басылған перненің Key - коды; Shift - перне куйі Shift, Ctr(Ait)

Басы

Erep Басылған перненің коды тең Enter, онда

WebBrowserl.ComboBoxl - те көрсетілген адреске кешу

Соңы.

TooIBarl - ды шертіп, Objectinspector - дағы "AutoSize", "ShowCaption" және "Flat" қасиеттерін "true" мәніне ауыстырамыз (үнсіз келісім бойынша олардың мәндері - false) [3, 49 6].

"ShowCaption" қасиетінің "Events" оқиғасы

"TooIButtonl" таңдап, Objectlnspector-де Caption қасиетін "Ашу" - "Открыть" деп ауыстырамыз. Бұған қоса, Артқа Алға , Жаңарту Oz т?деу , Үй беті Л және т.б. орналастырамыз. Формадағы батырмалар арасын ашу үшін S Splitte

(New Separator) бөлпшін ^наластырамыз [4, 65 б.].

Формаға "OpenDiaIog" OpenDiaiogI компонентін де қоямыз. Ол да бізге қажет болады. "Ашу" батырмасын екі рет шертсек, Builder автоматты түрде бұл батырманы басқан сайын орындалатын функция құрады. Бұл функцияға келесілер жазылады:

void fast call T Forml: Button 1 Click (TObject *Sender)

{wchar_tURL [100];

Editl->Text. WideChar(URLfIOO);

Cpp Web Browserl-> Navigate (URL, O, NULL, NULL, NULL);}

Түсінікті тілмен:

Басы

Erep Open Diaiogl сәтті қосылса, онда

Басы

Web Browser !.Open Dialogl -дегі файлатына кешу;

Combo Boxl. Текст Open Dialogl. Файл аты мәнін меншіктеу

Аяқтау Аяқтау

"Артқа" батырмасына екі реет шертіп, келесілерді жазамыз:

void fastcall TFormlnButtonlCIick (TObject ^Sender)

{Cpp WebBrowserl -> GoBackj);}

Осылайша біз Web Browserl- ді алдыңғы бетке өтуді ұйымдастырамыз.

"Алға" батырмасы үшін функция төмендегідей болады:

void fastcaii TFormln-Button 2CHck (TObject ^Sender)

{Cpp WebBrowserl ->GoForward();}

Button4 - "Жаңарту" батырмасы, яғни бетті жаңарту функциясы:

void fastcaii TFormlxButtonSCIick (TObject *Sender)

{Cpp WebBro wserl -> Refreshj);}

Сонымен қатар "Үйбеті"- "Домашняя страница" батырмасының функциясы: void fastcall TForml ::Button4CHck (TObject *Sender)

{CppWebBrowserl->GoHome();}

Соңғы батырма "Іздеу"- "Поиск" батырмасының функциясы:

void fastcaii TFormlxButton 5CHck (TObject ^Sender)

{ Cpp Web Browserl->GoSearch(); }

Енді жүктеу индикаторының (индикатор загрузки) қалай құрылатынын қарастырайық. Ол үшін формаға "Win32" парағының ProgressBar компонентін қойып, оның "Align" қасиетін компонент форманың төменгі жағында орналасуы үшін "аі Bottom" қасиетіне ауыстырамыз. Содан соң тағыда Web Browserl басып, Object Inspector-дегі "Events" оқиғасы үшін, "On Progress Change" екі реет шерту арқылы орындаймыз. Мұнда құрылған ProgressBarl (жүктеу индикаторы) үшін максимал мән (Progress Max) және ағымдық мән (Progress) береміз.

Енді батырмаларымызды сәндеуіміз керек, әйтпесе ол ІЕ-нің өзі сияқты түрде са| ш

болады. Ол үшін формаға ImageList ііг^э^компонентін қойып, екі рет шертеміз. Мұнда 16x16 өлшемді суреттер жүктеу қажет. Ол үшін "Add" батырмасын басып, ашылған стандарты терезеде қажет суретг аңдап, "Открыть" батырмасын басамыз. Осы процедураны әрбір батырма үшін қайталап, "ОК" батырмасын басамыз.

Енді ToolBarl-ді ерекшелеп, Objectlnspector-дегі Images қасиетін" ImageListl" - ге ауыстырамыз. Сол кезде біздің таңдаған батырмаларымызда суреттер пайда болуы қажет. Erep қолданушы суреттерді формадағы ретпен бермесе, оларды батырманың Image Index қасиеті бойынша өзгерте алады. Айталық: "Тоқта" батырмасын таңдап, Image Index-ті О-ге ауыстырамыз т.с.с. Сонда батырмада Image Listl - де ең бірінші тұрған сурет пайда болуы тиіс. Сонымен қатар, Hot Images - ке қойылатын тағыбір Image List компонентін құруға болады. Бұл жағдайда Имадж Лист-тегі суреттер жұмыс кезінде курсорды батырмаларға тақаған кезде шығатын болады. Дайын терезеде Enter пернесі арқылы Edit жолына енгізілген кез-келген веб - адреске көшуге болады. Айталық, mail.ru адресін жазсақ, өзімізге таныс браузер терезесін көреміз.

Қазіргі кезде елдегі ақпараттық технологиялардың даму деңгейі алдыңғы қатардағы дүние жүзілік елдер экономикасының даму белгісі болып саналады. Бұл деңгей тек экономикалық көрсеткіш қана емес, ол әр елдің ғылымы мен білімінің және мәдениетініңде тиімді дамуының негізгі шарты болып табылады. Бұл ақпараттық технологияларды дамыту мен оларды пайдалану тек алдыңғы қатарлы техникалық деңгейді талап етіп қана қоймай, оны іс жүзінде қолдануға қажет біліммен оны қолдану аясын, яғни қоғамның интеллектуалды потенциалы болуын керекет еді. Мұндай талап алдымен білім беру жүйесін күшейтуді қажет етіп, оның қоғамдағы ролін міндетті түрде жоғары дәрежеге көтереді [5, 95 б.].

 

Әдебиеттер тізімі:

  1. Бөрібаев Б.Б., Махметова А.М. Программалау технологиялары. Алматы, 2011ж.
  2. Холингворт, Джаррод, Сворт и др. Borland C++Builder 6. Руководство разработчика.: Пер с англ. -М. : ИД «Вильямс», 2004-976 с.
  3. Культин H. C++ Builder, 2004 г.
  4. Иванова Г. С. Технология программирования: Учебник для вузов.-M.: Изд- во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003-320 с. /Серия: Информатика в техническом университете/
  5. Мұқашева М.Ә. Программалау /С++ Builder 6/. Оқулық. Астана, ЕҰУ -2011 Ж.-375 б.
Жыл: 2018
Қала: Атырау