Статьи, год 2018

Дәстүрлі емес энергия көзін. соның ішінде су энергиясын қолдану өзекті мэселе болып келеді. Мақалада гидро электр станцияларын салудың артықшылықтары келтірілген, Қазақстанның қазіргі уақыттағы гидроэнергетикасының жағдайына талдау берілген.
2018
Қазақстандағы гидроэнергетиканың дамуы

Бұл макалада жоғары вольтты ажыратқышқа диагностика жасау ксзінде қондырғының жағдайын бакылаудың заманауи құралдарын қолдануға бағытталған ғылыми - зерттеу жұмыстарының нәтижесі берілген.
2018
«Аврора» қосалқы станциясының жоғары вольтты ажыратқыштарын диагностиканың 03 ық қүралдарын қолданып зерттеу

Мақалада электр энергиясын бақылау жәнс есепке алудың автоматтандырылған жүйесі, Қазасқтанда ЭБЕАЖ құрастырудың алғышарттары қарастырылған, электр энергиясын бақылау
2018
Электр энергиясын бақылау және есепке алудың автоматтандырылған жҥйесі

Мақалада «оқу - танымдық табыстылық» ұғымы талданады, сондай - ақ критериалды сипаттама деңгейінде көрсетіледі және ашылады. Педагогикалық ғылымдар мен практикаға университет студенттерінің оқу - танымдық белсенділігінің жетістікке жету мәселесі зерттелді.
2018

Бүл ғылыми жұмыста бокспен айналысатын жасөспірім спортшылардың дайындығын жетілдіру максатымен дәстүрлі эдістерге қосымша айналмалы жаттығулар кепіенін қолдану мүмкіндігі карастырылған
2018
Тег: Спорт
Боксшыларды даярлауды жетілдіруде айналмалы жаттығулардың маңызы

Элемге танымал Испания елінің даңқты суретшісі Павло Пикассо өзінің «Герника» картинасы арқылы атағы шығып, дүние жүзіне кеңінен мәлім болған
2018
Әлемді таң қалдырған сурет пен суретші немесе «герника» картинасы туралы

Өмір ағысымен уақыт та орнында тұрмайды: заман талабы өзгереді, осымен қатар сұраныс пен мүмкіншіліктер де өзгереді. 
2018
Қазіргі замане а сай жеке түлғаны дамытудағы балабақша meh ata - аналар серіктестігінің маңыздылығы