Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Мінез типтеріне байланысты оқушылардың танымдық және жадында сақтау мүмкіндіктері

Андатпа

Мақалада оқушылардың мінез типтеріне байланысты танымдық және жадында сақтау мүмкіндіктері нэтижесі сарапталынды. Барлық оқушыларды мінез типтері бойынша бөлгенде: сангвиниктер үлесі - 37,5%, холериктер - 14,8%, флегматиктер - 20.4%. меланхолик - 12,5% жэне аралас мінез типтегілер - 14,8% құрады. Білім деңгейі томен оқушылардың жоғарғы үлесі - 27,3% меланхоликтер арасында анықталса, ал осындай оқушылардың төмснгі үлесі - 9,0% сангвиник типтілерде байқалды. «Сангвиник» мінез типтегі оқушылар «Баяндау» жэне «Танымдық бақылау» оқу форматтары бойынша жоғары үлгерім көрсетсе, «меланхолик» мінез типтегі оқушылар тек қана «Практикалық тапсырма» оқу форматтары бойынша жоғары үлгерім көрсетті. Мүнда сангвиниктер арасында жадында сактау деңгейлері жоғары оқушылар үлесі 37.5% құраса, осы көрсеткіш меланхоликтер арасында небары 20,1% құрады.

Kipicпe

Тақырыптың өзектілігі: Холерик типтегі тұлғалар эмоциялық көңілкүйге берілуі өте жылдам, сезім күйлері түрақсыз, күйгелек адам. Табан астында қызып кетіп, күйіп - піседі, ашуланса зорға басылады. Өздері оқыс қылықтарына қарамастан, жігерлі, пысық және іс - әрекет атқаруға бейімді келеді. Жұмысқа кіріскенде құмарта беріліп, екпінмен істейді, сөйлегенде анық, әсерлі, мәнерлеп жеткізеді [1,2].

Флегматик типтегі тұлғалардың эмоциялық қозуы әлсіз, қызуланып желікпейді, ашуланбайды, көңіл - күйлері тұрақты және ол үзақ уақытқа сақталады. Көңіл күйі баяу өзгереді, жарқырап қуануы да, жабырқап қайғыруы да қиын, аз қозғалады, сылбыр, керенау қимылдайды, сезім күйлерін дене қимылдарын айқын білдіріп түрмайды, мимикасы, өзге қимылдары мәнерсіз [1, 2].

Меланхоликтік типтегі тұлғалар эмоциялық көтерілуі табанды, күшті, тұрақты болады, сыртқы көрінісі әлсіз келеді. Әр нәрседен ауыр эсер алады, олар бойын билеп, санасында терең із қалдырады, көңіл - күйлері бір қалыпты ұзақ сақталады, мінезі баяу өзгереді, көңілі көбінесе жабырқау, кейде қайғылы да болады [1, 2].

Іске бірден кірісіп кетпейді, егер кіріссе, іс - эрекетін толық аяқтап шығады. Меланхолик бала сыпайы, момақан, жасқаншақ келеді, біреу сүрақ қойса, қысылып, ұялып қалады, ренжіп қалса көпке дейін ұмытпайды. Ойынға бірден қосылып кетпейді, жатырқап түрады, кешігіп барып қатысады, іске де бірден кіріспейді. Ал бір бастап кетсе, ойынды да, жүмысты да аяқтап шығады [3].

Зерттеу әдістері

Зерттеу нысаны Шымкент қаласының № 28 жалпы орта білім беру мекемесінде оқушыларға жаратылыстану пэнін оқытудың педагогикалық үдерісі. Сауалнама бойынша арнайы сүрақтар арқылы барлық 88 оқушының мінез типтері анықталды. Мүнда оқушылар өздерінің ішкі сезімі бойынша өзінің қайссы мінез типіне жататынын анықтайды. Зерттеу жүмысының эдісіне: мүғалімдер мен оқушыларға тақырып бойынша сауалнама жүргізу, нормативтік құжаттарды сараптау, қолданыстағы оқу құралдары мен көрнекіліктерді талдау, статистикалық тэсіл қолдану арқылы тэжірибе материалдарын өңдеу, жалпы педагогикалық эдістер қолданылады.

Зерттеу нәтижелері

Тэжірибе жүмыстары Шымкент қаласы №28 орта мектеп жоғары сыныптарда оқитын оқушылар алынды. Тэжірибеге 88 оқушы қатыстырылды. Алғашқы кезеңде оқушылардың мінез типтері бойынша жіктелуі сарапталынды (Кесте 1)

Кесте 1 Оқушылардың мінез типтері бойынша жіктелуі

Көрсеткіш тер

п

Мінез типтері

Сангвиник (белсснді. сабырлы. тез икемдследі)

Холерик (Белее нді. қызба, икемделу орта)

Флегматик (енжар, сабырлы, өзгеруі қиын

Меланхолик (сылбыр, қорқақ, оқшай жүреді)

Аралас тип

Саны

88

33

13

18

11

13

Пайыз есебімен

100%

37.5

14,8

20,4

12,5

14,8

Мұнда, зерттеу ге қатысқан барлық оқушыларды мінез типтері бойынша талдағанда, олардың арасында 37,5% (33 оқушы) сангвиник мінез типіне жатқызылса, олардың 14,8% (13 оқушы) холепик мінез типіне, 20,4% (18 оқушы) флегматик мінез типіне, ал 12,5% (11 оқушы) меланхолик мінез типіне және 14,8% (13 оқушы) аралас мінез типіне жатқызылды

Темперамент - жек тұлғаның жалпы мінездемесі, ол адамның барлық іс- әрекетінен көрініп тұрады. Мінез типтері әркелкі оқушылардың білім деңгейі бойынша жіктелуі сарапталынды (Кесте 2).

Кесте 2 Мінез типтері әркелкі оқушылардың білім деңгейі
бойынша жіктелуі

Мінез типтері

п

Білім деңгейі (п=88)

Жоғары

Орта

Томен

Сангвиник (белсенді, сабырлы. тез икемделеді)

33

15

15

3

100%

45.5

45.5

9.0

Холерик (белсенді, қызба. икемдслуі орта)

13

3

7

3

100%

23.1

53.8

23.1

Флегматик (енжар, сабырлы. өзгеруі қиын)

18

5

10

3

100%

27.8

55.6

16.6

Меланхолик (сылбыр, коркак. оқшау жүреді)

11

2

6

3

100%

18.2

54.5

27.3

Аралас типтегі оқушылар

13

4

6

3

100%

30.8

46.2

23,0

Жалпы көрсеткіш

88

29

44

15

100,0%

33.0

50.0

17,0

Білім деңгейі томен оқушылардың жоғарғы көрсеткіші 27,3% меланхоликтер арасында анықталса, ал осындай оқушылардың төменгі көрсеткіші 9,0% сангвиник типтілерде байқалды. Зерттеуде білімі орташа деңгейдегі оқушылар үлесі барлық типтегі білімгерлер арасында жоғары болды - 45,5 -55,6%.

Мінез типтері әркелкі оқушылардың сабақ өту форматтарына байланысты үлгерім дәрежелері. Мінез типтері әркелкі оқушылардың сабақ өту форматтарына байланысты үлгерім дәрежелері анықталды. Мұнда сабақ өту форматтары: баяндау, танымдылық бақылау, практикалық тапсырма, реферат жазу, дидактикалық тапсырмалар негізінде өткізілді (Кесте 3).

Кесте 3 Мінез типтері әркелкі оқушылардың сабақ өту форматтарына байланысты
үлгерім дәрежелері

Сабақ өту форматтары

Мінез типтері

Сангвиник

Холерик

Флегматик

Меланхолик

Аралас тип

Баявдау

жоғары

жоғары

орта

орта

Орта

Танымдылық бақылау

жоғары

орта

темен

орта

Орта

Практикалық тапсырма

орта

темен

жоғары

жоғары

Орта

Реферат жазу

орта

орта

орта

темен

Орта

Дидактикалық тапсырма

орта

орта

жоғары

темен

Орта

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, «Сангвиник» мінез типтегі оқушылар сабақ өту форматтарына байланысты үлгерім дәрежелері басқа топтармен салыстырғанда нәтижелі болды. Олар «Баяндау» және «Танымдық бақылау» оқу форматтары бойынша жоғары үлгерім көрсетсе, ал «Практикалық тапсырма», «Реферат жазу» және «Дидактикалық тапсырма» бойынша орта дәрежедегі үлгерімге жетті.

«Меланхолик» мінез типтегі оқушылар сабақ өту форматтарына байланысты үлгерім дәрежелері басқа топтармен салыстырғанда төмені болды. Олартек қана «Практикалық тапсырма» оқу форматтары бойынша жоғары үлгерім көрсетсе, ал «Реферат жазу» және «Дидактикалық тапсырма» бойынша томен дәрежедегі үлгерімге жетті. Мүнда «Аралас» мінез типтегі оқушылар барлық оқу форматтары бойынша орта үлгерім көрсетті.

Бақылау топтарындағы мінез типтері әркелкі оқушылардың дидактикалық материалдарды қолданбаған кезіндегі жадында сақтау деңгейлерінің көрсеткіштері талданды (Кесте 4).

Кесте 4 Бақылау топтарындағы мінез типтері әркелкі оқушылардың дәстүрлі әдіспен
оқытылғанда жадында сақтау деңгейлерінің көрсеткіштері

Мінез типтері

п

Жадында сақтау деңгейлері

Жоғары

Орта

Томен

Сангвиник (белсенді, сабырлы. тез икемделеді)

16

6

8

2

37.5%

37,5

50,0

12,5

Холерик

(Белсенді, қызба, икемделуі орта)

7

2

4

1

14,8%

28,6

57,1

14,3

Флегматик (енжар, сабырлы, өзгеруі қиын

9

3

5

1

20,4%

33,3

55,6

ИД

Меланхолик (сылбыр, қорқақ, оқшау жүреді)

5

1

3

1

12,5%

20,0

60,0

20,0

Аралас типтегі оқушылар

7

2

4

1

14,8%

28,6

57,1

14,3

Жалпы көрсеткіш

44

14

24

6

100,0%

31,8

54,6

13,6

Мүнда сангвиниктер арасында жадында сақтау деңгейлері жоғары оқушылар үлесі 37,5% құраса, осы көрсеткіш меланхоликтер арасында небары 20,1% болды. Ал жадында сақтау деңгейлері томен оқушылардың жоғары көрсеткіші 20,1% меланхоликтер арасында анықталды, жады көрсеткіші осындай оқушылардың аз үлесі 11,1% флегматиктер ішінде байқалды.

Тәжірибе топтарындағы мінез типтері әркелкі оқушылардың дидактикалық материалдарды қолданғаннан кезінде жадында сақтау деңгейлерінің көрсеткіштері сарапталынды (Кесте 5). Мұнда негізінен холерик және меланхолик мінез типтегі оқушылар арасында өзгеріс байқалды. Атап айтқанда холерик және меланхолик мінезді оқушылар арасында жоғары деңгейде есте сақтау қаблетті оқушылар үлесі - 16,6% (33,3%) артты. Сонмен бірге, олардың арасында жадында сақтау деңгейлері томен оқушылар үлесі де 16,6% (33,3%) азайды.

Кесте 5 Мінез типтері әркелкі оқушылардың дидактикалық материалдарды
қолданғаннан кезінде жадында сақтау көрсеткіштері

Мінез типтері

П

Жадында сактау деңгейлері

Жоғары

Орта

Томен

Сангвиник (белсенді, сабырлы. тез иксмделеді)

17

7

8

2

38,7%

41.2

47.0

11,8

Холерик (Белсенді. қызба. икемделу орта )

6

2

3

1

13,6%

33.3

50.0

16,7

Флегматик (енжар. сабырлы. өзгеруі қиын

9

2

5

2

20,5%

22.2

55.6

22,2

Меланхолик (сылбыр. қорқақ. оқшай жүрсді)

6

2

3

1

13,6%

33.3

50.0

16.7

Аралас типтегі оқушылар

6

2

3

1

13,6%

33.3

50.0

16.7

Жалпы көрсеткіш

44

13

22

9

100,0%

29.5

50.0

20.5

Тәжірибе топтарындағы мінезі сангвиник, флегматик, аралас типтегі оқушылардың дидактикалық материалдарды қолданғаннан кезінде жадында сақтау деңгейлерінің көрсеткіштері бастапқы деңгейінде сақталды.

Қортынды

Жаратылыстану пәндерін оқытуда оқушылардың танымдық қасиеттерінің қалыптастыруда дидактикалық материалдардың орнын ғылыми тұрғыдан айқындау және оның тиімділігін эксперимент арқылы дәлелденді. Оқыту процесс! кезінде сабақ тақырыбына байланысты дидактикалық материалдарды жаңа форматта пайдаланудың методологиялық тұрғыдан нақтыланды.

 

Әдебиет:

  1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. - Т. 2. M.: Педагогика. 1989. - 328 б.
  2. Жарыкбаев Қ. Психология. - Алматы. 1993. - 158 б.
  3. Кульневич С.В. Педагогика личности: Учеб, пособие. Часть 1,- Ростов на Дону. 1995. - 167 б.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.