65 жастан асқан адамдар арасындағы полипрагмазия мәселелері

Өзектілігі: Қартаю адам ағзасы мен дене функциясының біртіндеп бұзылуына әкеледі, бұл көптеген созылмалы аурулардың қаупінің жоғарылауына, әлсіздікке, полипрагмазияға және дәрі-дәрмектерді қабылдаудың қиындауына әкеледі. Осылайша, қарт адамдар (яғни 65 жастан асқан адамдар) амбулаториялық және стационарлық көмек алатын науқастардың негізгі тобын құрайды. Көптеген аурушаңдықтың өсуі және көптеген созылмалы ауруларға арналған аралас терапияны қолдайтын мәліметтер қорының кеңеюі қарт адамдарда полипрагмазияның (бірнеше препараттарды қолдану) жиі болатынын білдіреді. Сондай-ақ егде жастағы адамдардың тағы бір кіші тобы бар, олар орта есеппен 10 немесе одан да көп түрлі дәрі-дәрмектерді тұтынады, оларды кейде гиперполипрагмазия деп атайды. Ғылыми дәлелдер дәрі-дәрмектерді тағайындау, сатып алу, дайындау, тарату, енгізу және қолдану науқастың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін, есірткіге байланысты проблемаларды тудыруы мүмкін күрделі міндеттерді қамтитынын көрсетеді.

Зерттеудің мақсаты: Егде жастағы адамдарда фармакотерапияны зерттеп, дәлелді кеңестер беру.

Зерттеудің міндеттері:

  1. Егде жастағы адамдарда фармакотерапияның ерекшеліктерін зерттеу, сауалнама арқылы (Қызылорда мен Орал қарттары)
  2. Полипрагмазиямен ауыратын қарт адамдарға дәрі-дәрмектерді қабылдау бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу әдістеріне: сауалнама алу. Жұмыс MОН ИРН AR09562783 «Қазақстан Республикасындағы гериатриялық және геронтологиялық көмекті жақсарту» жобасы аясында жүргізілді. Бастапқы зерттеуімізді Орал және Қызылорда қалаларының 65 жастан асқан тұрғындары арасында сауалнама жүргізу арқылы бастадық. Алынған нәтижелерді статистикалық өңдеуден өткіздік. Алынған нәтижелерге сай қорытынды жасадық.

Зерттеу дизайны: бірмезеттік-көлденең зерттеу;

Жүргізген зерттеу жұмысымыз бойынша нәтижелер: Зерттеуге Орал және Қызылорда қалалары бойынша 65 жастан асқан 400 адам қатысты. Орал қаласы бойынша әйел адамдар үлесі – 53%, ер адамдар – 47%. Ал, Қызылорда қаласы бойынша әйел адамдар үлесі - 54%, ер адамдар - 46%. Дәрігерге қаралу жиілігі төмен, яғни 42,5%-ы тек қажеттілік туындағанда ғана дәрігердің қаралуына барады және 82,5%-ы жиі баратын дәрігерлер тізімі ретінде кардиолог, окулистті көрсеткен. Ауырсыну кезінде дәрілерді қолдану деңгейі аз, яғни 69,2%-ды құрады және ең көп тараған қолданыстағы дәрілерге витаминдер жатады.

Сауалнама бойынша қорытынды: Зерттеу нәтижелері көрсеткендей егде жастағы адамдар арасында дәрілік заттарды қолдану деңгейі төмен. Себебі, халық емінің (табиғи өнімдер: қызым, шұбат, құйрық май, т.б.) қолданылу деңгейі әлдеқайда жоғары.

Другие статьи

В условиях интенсификации современного производства вопросы совершенствования профилактических основ здравоохранения, в частности, в плане сохранения трудовых ресурсов, приобретают особое значение
2010

Материалы и методы. В настоящей работе использованы материалы оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости и данные из историй болезни.
2011

Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) на территории Казахстана занимает ведущее место среди природно-очаговых клещевых инфекций
2011

Высокая заболеваемость и безудержный рост сердечно-сосудистых заболеваний сокращают среднюю продолжительность жизни населения.
2011

Пациентов, которым проводят не кардиохирургические оперативные вмешательства, относят к группе высокого риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности
2011

Отогенные абсцессы мозга встречаются чаще абсцессов мозга любой другой этиологии. Они наиболее часто локализуются в височной доле, вблизи от крыши барабанной полости и крыши сосцевидной пещеры
2011

Цель работы: Изучение эффективности немедикаментозных легкодоступных методов (Су Джок, фитотерапии) лечения у больных артериальной гипертензией.
2011

Важнейшей проблемой, входящей в клиническую деятельность врачей всех специальностей и представляющей непосредственную угрозу для жизни пациентов, является тромбоэмболия легочной артерии
2011

Инородные тела сердца наблюдаются относительно редко, как правило, в результате слепых огнестрельных и колотых ранений грудной клетки
2011

Тромбоз мезентеральных сосудов (ТМС) исключительно редкое сосудистое осложнение, наблюдающееся, главным образом, у людей пожилого возраста
2011

Известно, что илеоцекальный отдел служит узловым пунктом желудочно-кишечного тракта, при выключении которого возникают расстройства в виде поносов и нарушения обмена веществ
2011

Цель: сравнение эффективности первичной ангиопластики, фармакоинвазивного метода реперфузии и ТЛТ у больных с острым ИМ с подъемом ST в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
2011