Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Тимозиннің тимэктомияланған егеуқұйрықтардың гемопоэз және иммунопоэзіне әсері

Өзектілігі. Иммундық тапшылықтың патогенезін зерттеу клиникалық иммунологияның маңызды міндеті болып табылады, белгілі бір иммундық бұзылуларға әкелетін механизмдерді зерттеу негізінде дифференциалды диагностикалар және тиісті түзету әдістерін жасауға болады. Иммундық тапшылықтың дамуы тек қана басқа ауруларға шалдығуының жоғарлауымен емес, сонымен қатар қоршаған ортаның әр түрлі жағдайларына байланысты ағзаның сезімталдық қабілетінің артуы.

Осыған байланысты тимозиндердің иммундық белсенділігі өзгерген ағзаға әсер ету механизмдері туралы мәселе өзекті болып табылады. Иммунитет тапшылығын тудырудың ең ыңғайлы жолы тимэктомия болып табылады, ол жасушалық және гуморальдық иммунитет реакцияларының дамуын бұзады және гемопоэзге айтарлықтай әсер етеді [1,2,3,4].

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Жұмыстың мақсаты тимэктомияланған егеуқұйрықтарға тимозин енгізген кезде гемопоэзі мен кейбір иммунологиялық көрсеткіштеріндегі болатын өзгерістерді зерттеу.

Зерттеудің материалдары мен әдістері. Зерттеу ретінде бастапқы тірі салмағы 100-120 гр, 108 еркек ақ егеуқұйрық алынды. Тәжрибеде гемопоэз және иммундық жүйенің көрсеткіштерін зерттеу үшін жануарларды 3 топқа; 1 топ-36 бақылау (контроль); 2 топ-36 тимэктомия (тәжрибе); 3 топ-36 тимэктомияланған және тимозин енгізілген (тәжрибе);

Зерттеуге арналған материал ретінде жоғарыда аталған жануарлардың перифериялық қаны, сүйек кемігі жіне иммун жүйесі зерттелді.

Иммун тапшылығының эксперименттік моделі. Тимэктомия, 3.Кемилова (1984) анықталған С.Г.Гасанов, Г.С.Якушев әдісі бойынша жасалды (1961). Зерттеу тимэктомиядан кейін 1,2,3,4,5,6 ай мерзімінде зерттелді.

Қаракөл қозышағы тимусының биологиялық белсенді факторын (тимозинді) алу және оны қолдану. Жаңа туған 2 күндік Қаракөл қозыларының тимусынан биологиялық белсенді фракциялар стандартты әдіспен алынды (А.Л.Голдштейн және басқалар,1972; Т.А.Хупер және басқалар 1975; Николаев А.И, Мамутов Ж.И., 1986).

Тимозиннің биологиялық белсенді (фракция-5) затына деген дозалық тәуелділікті анықтау, интактты және иммун тапшылығы бар егеуқұйрықтардың перифериялық қанының лимфотциттеріндегі иммундық қалыптастырушы жасушаларының (иРОК) санын өзгерту арқылы жүзеге асырылады.

Тимэктомиялық егеуқұйрықтарға тимозинді 1,0 мкг дозада тимэктомиядан соң 1,2,3,4,5,6 айдан кейін физиологиялық ерітіндіде 10 күн ішінде бұлшықет ішіне енгізді. Бақылау жануарлары ұқсас схема бойынша апирогенді тұзды ерітінді алды.

Зерттеу нәтижелері. Тимэктомияланған 30 күндік егеуқұйрықтарға тимозинді енгізгеннен бастап 2 күні перифериялық қанда гемоглобиннің бұзылған көрсеткіштерінде, эритроциттердің, лейкоциттердің және лимфоциттердің жалпы санының тұрақты деңгейге дейін қалпына келуі анықталады. Ретикулоциттердің, нейтрофильді гранулоциттердің, эозинофилдер мен моноциттердің көбеюі біршама азаяды және бақылау шегінде болады. 2,3,6 айлық жануарларда бұзылған гематологиялық көрсеткіштерінің қалыпына келуі 10 күндік тимозин енгізгеннен кейін, перифериялық қанын зерттеу барысында байқалады. Алайда, отадан кейін 5 және 6 ай мерзімінде тимозинді тимэктомияланған жануарларға енгізген кезде, бақылаумен салыстырғанда перифериялық қанындағы жекелеген көрсеткіштердің артқаны байқалады. Айқын панцитопения тимозин енгізілгеннен кейін байқалады және зерттелінген қан көрсеткіштерінің бақылау көрсеткіштері деңгейінен (тимэктомия), әсіресе гемоглобин құрамындағы эритроциттер, лейкоциттер, лимфоциттер санының едәуір артуымен және ретикулоциттер, нейтрофильді гранулоциттер мен моноциттер санының қалыпты мәндерге дейін азаюымен (интактілік бақылау) қатар жүреді.

Осылайша, күнделікті тимозинді (фракция-5) 10 күн ішінде отадан кейін әр түрлі уақытта тимэктомияланған жануарларға 1,0 мкг дозада енгізу перифериялық қандағы бұзылған гематологиялық көрсеткіштерді толығымен қалпына келтіреді, ал тимэктомиядан кейінгі кеш мерзімде (5,6 ай) енгізген кезде жеке көрсеткіштері интактты егеуқұйрықтардың бақылау мәндерінен сәл асады.

Тимэктомия жасалған егеуқұйрықтардың көкбауырындағы антидене түзуші жасушаларды (АТЖ) иммунизацияланған қошқардың эритроциттері (ҚЭ) арқылы зерттеу кезінде контрольды егеуқұйрықтарда болатын ядролы жасушалар санының ұлғаюы байқалады. Тимэктомиядан соң 3 айдан кейін, тимус гормондарының тапшылығы өскен сайын тимэктомияланған егеуқұйрықтардың көкбауырындағы құрамында ядролы жасушалардың саны едәуір артады. Тимэктомиядан соң 2 айдан 4 айға дейін кариоциттер санында тұрақты өзгерістер байқалады. 5 айдан кейін олардың саны азая бастайды, ал 6 айға қарай бақылаудың ауытқуы шегіне жетеді. Осылайша, тимэктомия көкбауырда ядролы жасушалардың едәуір ұлғаюына әкеледі.

Жүргізілген зерттеулер отадан кейін тимозинді әр түрлі уақытта тимэктомияланған егеуқұйрықтарға енгізгеннен кейін, 11-ші күні көкбауырдың құрамындағы ядролы жасушалардың көбеюінің төмендегенін көрсетеді. Тимэктомиядан соң 3 айдан кейін егеуқұйрықтарға тимозин енгізу кезінде құрамында ядролы көкбауыр жасушаларының едәуір азаюы анықталды. Тимозин енгізілгеннен кейін көкбауырда ядролы жасушалардың одан әрі ұлғаюы тек 40 күндік тимэктомиялық егеуқұйрықтарда байқалады. Ал зерттеудің қалған кезеңдерінде (2,3,4,5 ай) ядролы жасушалардың едәуір азаюы байқалады, ал 6 айда бақылау шамасы шегіне жететіндігі анықталған.

Тимусы алынған егеуқұйрықтарға тимозинді зерттеудің әр түрлі кезеңдерінде енгізу көкбауырдағы антидене түзуші жасушалар (АТЖ) санының көбеюіне әкелетіндігі анықталды. Тимозин енгізілгеннен кейін тимэктомияланған егеуқұйрықтардың көкбауырындағы антиген түзуші жасушалар санының ұлғаюы отадан соң 3,4,5,6 айлардан кейінгі мерзімде де байқалады.

Қорытынды.

Осылайша, тимэктомияланған егеу құйрықтарға тимозинді енгізу–лимфоциттердің субпопуляция- ларының функционалды белсенділігін қалыпқа келтіруі, нейтрофилдер санының төмендетуі, жануарларда антидене түзулуінің ынталандыруы байқалады және перифериялық қанның морфологиялық құрамы қалыпқа келеді .

Әдебиеттер

  1. Маткина О. В. Патогистологические изменения в тимусе и селезенке неинбредных белых крыс при остром стрессе. Пермский медицинский журнал.2014; 31 (1):121–128.
  2. Резник Е.Ю., Родниченко А.Е., Васильев Р.Г., Лабунец И. Ф. Влияние тимэктомии на иммунный ответ у мышей линии СВА/Са. 66-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных и студентов «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения», УГМА. Апрель 2011. Доступно по: http://nomus.ucoz.net/index/0-2.
  3. Ярилин А. А. Старение иммунной системы и тимуса. Клинич е с к а я г е р о н т о л о г и я . 2 0 0 3 ; ( 3 ) : 8 – 1 7.
  4. Морфоструктура селезёнки крыс после удаления тимуса в эксприменте, Крымский журнал эксприментальной и клинической медицины, 2017, т. 7, № 3.
  • Жыл: 2020
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.