Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Балаларының ауыз қуысының гигиеналық жағдайына «жемчужина» атты тістік пастаның ауыз қуысының стоматологиялық статусының жағдайына әсері

ТҮЙІН

«Новая жемчужина» тіс пастасының қабынуға қарсы әсерінің нәтижесінде тістің редукциялық көрсеткіштері амге дейінгі және «Реминді» тобына қарағанда 67,7% және 8,8 % жоғарылады. «Новая жемчужина» тіс пастасының 90 күн бойы қолданғанда ГИ (гигиеналық индекса) и РМА-ның көрсеткіштері 53,3% -ға және 1,39 есеге өседі. Алынған деректер бұл тіс пастасын ұзақ уақыт қолдануға ьолатынын негіздейді.

Кілт сөздер: мектепке дейінгі балалар, стоматологиялық аурулар, алдын-алу, РМА және ги ( гигиениялық индекс), «Новая жемчужина» тіс пастасы, «Ремин» ерітіндісі

Мәселенің өзектілігі

Қазақстанның көптеген аймақтарында бұл мәселе өте күрделі, өзекті болып отыр, бұл жағдай туралы Алматы қаласының бас стоматологы м. ғ. докторы Н.Нигметзияновтың «Rezonans.kz» порталына берген сұхбаты бойынша және ҚР парламент мәжілісінің депутаты «Нұр отан»фракциясының мүшесі Дархан Мынбайдың ҚР денсаулық сақтау министріне терілген сұраныс бойынша балаларда тіс жегінің таралы ауылдық жерлерде 98%жетген, оның таралуы ҚР бойынша өсуде. «Тіс жегінің» айқайы әлі толасталар емес, бұл тұралы Батыс Қазахстан стоматологтары (01.08.2018) М.Мусиннің, С.Нуг-манованың жан айқайлары бойынша, бүл мәселе Қазахстанда өте өзекті болып отыр[1]Бұл мәселе экологиялық жағдайдың едәуір нашарлауына байланысты.

Экологиялық жағдайдың өзгеруіне байланысты Шокпаров А.Б., Кудияров Н.С. [2019 ж], Абдразаков А.У., Шокпаров А.Б. мәліметтері бойынша [2019ж], балалардың арасында тіс зақым-дануының таралуы мен қарқындылығы арта түскені анықталды. 2,3. Бұл мәселе Қазақстанның оңтүстік аймағы үшін маңызды болып табылады. Мұнда қорғасын қоршаған ортаны ластаушы және антропогенді уытты заттардың ретінде жіктелген химиялық заттардың басымдықтарының бірі.  Орманов Е.К ,2010.

Балалардың тіс жегінің алдын –алу шараларын дер кезінде қолдану бүгінгі күннің негізгі өзекті мәселерінің бірі болып отыр.

Тіс жегінің алдын-алу үшін балаларға «Ремин» атты ерітіндіні қолдануды негіздеудегі елеулі ғылми еңбектер бар (Е.Н.Орманов, 2010 жыл, А.Б,Шокпаров, 2019 жыл), бірақ құрамында антиоксидантты белсенді заттар орын алған дәрі-дәрмектерді қолдану әлі де болса кешеуілдеп келеді. Жоарыда аталған кемшіліктерді ескере отырып құрамында әмбебап әсерлі мия тамырының фитопрепараттарының бірі - глицирризин қышқылы орын алған «Новая жемчужина» атты тіс пастасының әсерін зертеуге кірістік.

Жұмыстың мақсаты

Балаларының ауыз қуысының гигиеналық жағдайына «Жемчужина» атты тістік пастаның ауыз қуысының стамотологиялық статусының жағдайына әсерін анықтау.

Зертеу әдістері мен материалдары

Зертеудің мақсатына байланысты балалардың пародонт тіндерінің жай-күйі РМА индексі бойынша йод тұнбасының 2% ерітіндісінің көмегімен анықталды. Қарағайдың қабынуы (Р) 1 баллға, қызыл иектің (М) шетінің қабынуы – 2 баллға және альвеолярлы иектің (А) қабынуы – 3 баллға бағаланады. Индекс мәні мынадай формула бойынша анықталды:

РМА қосындысы х 100

РМА индексі = %, (2)

3 х п

Мұндағы п – тіс саны

Ауыз қуысының гигиеналық жағдайын бағалау үшін гигиеналық индекс GreenVermillion Ю. А. Федорова-в. В. Володкиной әдістері арқылы анықталды[ 7 ].

Зертеу нәтижелері: Тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің (РМА,ГИ) көрсеткіштерінің «Новая Жемчижуна» әсерінен өзгеруі кесдеде көрсетілген. .

«Новая жемчужина» пастасын үздіксіз қолданған топтағы балалардаРМА индексінің мәні 30 күн бойы емдеу-профилактикалық әдісімен қолдану нәтижесінде 35,00,45%-дан 16,40,32*% -ға дейін төмендеді, яғни емге дейінгі көрсеткішпен салыстырғанда 53,2%-ға төмендеді, ал бақылау және салыстырмалы тобында бұл көрсеткіштің мәні 25%-ға және 47,4%- ға ғана азайады.«Новая жемчужина» пастасын құрамындағы глициризин қышқылы-ның орын алуына және оның қабынуға қарсы белсенділігіне байланысты редукциялық жағдайының көрсеткіші емге дейінгі мәніне қарағанда 45,9% төмендеді, ал бақылау тобында тіс пастасының әсерінен, бұл көрсеткіштің мәні 25%-ға ғана азайады, яғни редукциялық белсенділігі салыстырмалы тобына қарағанда 1,83 есеге артты.

«Новая жемчужина» пастасын үздіксіз емдеу- профилактикалық жағдайда қолдану нәтижесінде ауыз қуысының гигиеналық индексі 2,80,05 шб-ден 1,340,06 шб-ге дейін азайады, төмендеу денгейі 52,2% -ға тең болды, ал салыстырмалы және «Реминді» ерітіндісінің 2,10,09 және 1,50,09 шб–ге дейін және төмендеді, яғни азаю мәні 30,8% -ға және 46,5%-ға тең болды. «Новая жемчужина» пастасын емдеу- профилактикалық гигиеналық индексінің белсенділігі салыстырмалы және «Реминді» ерітіндісінің тобына қарағанда 1,12 және 1,45 есеге жоғарылады.

«Новая жемчужина» пастасын 90 күн бойы қолдану нәтижесінде ауыз қуысының РМА көрсеткіші 35,00,45%-дан 11,30,24%-ға дейін төмендеді, яғни емге дейінгі көрсеткішпен салыстырғанда 67,7%-ға төмендеді, ал бақылау және Реминді тобында бұл көрсеткіштің мәні 45,1%-ға және 62,6%-ға ғана азайады. яғни редукциялық белсенділігі салыстырмалы тобына қарағанда 1,5 және 1,39 есеге немесе 50,0%-ға және 38,5%- ға өседі.

«Новая жемчужина» пастасын үш ай бойы емдеу- профилактикалық жолымен қолданғанда әсерінен ауыз қуысының гигиеналық индексі 2,80,05 шб-ден 1.05 0,02*шб –ге дейін азайады, төмендеу денгейі 62,5% -ға тең болды, ал салыстырмалы және «Реминді» ерітіндісінің 1,40,05 және 1,20,05 шб–ге дейін төмендеді, яғни азаю мәні 50% -ға және 57,2%- ға тең болды. «Новая жемчужина» пастасын емдеу- профилактикалық гигиеналық индексінің белсенділігі салыстырмалы және «Реминнің » ерітіндісінің тобына қарағанда 1,09 және 1,20 есеге жоғарылады.

Кесте 1 – Тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің (РМА,ГИ) көрсеткіштерінің «Новая Жемчужина» әсерінен өзгеруі.

Зертелуші топтар

Емге дейінгі

көрсеткіштер

1-айдан кейінгі көрсеткіштер

3-айдан көрсеткіште

кейінгі р

 

PMA (%)

ГИ (шб)

PMA (%)

ГИ (шб)

PMA (%)

ГИ (шб)

Салыстырмалы топ

35,0 0,45

2,80,05

28,90,35

2,10,09

19,20,24

1,40,05

«Ремин» ерітіндісі

35,00,45

2,80,05

18,40,28*

1,50,06*

13,10,14*

1.20,02*

Негізгі топ-

«Новая жемчужина» пастасы

35,00,45

2,80,05

16,40,32*

1,340,06*

11,30,14*

1.050,02

*

*Р<0,05 –салыстырмалы тобымен салыстырғандағы көрсеткіш

Сонымен, зертеу нәтижесінде алынған деректер «Новая жемчужина» тіс пастасын "Ремин" атты ерітіндісімен салыстырғанда белсенділігі жоғары болды, оған дәлел, 3 ай ішінде негізгі топтағы емделушілерде тиімділік коэффициенті 72,4% болатын РМА индексінің және гигиеналық индекстің көрсеткішінің төмендулері «Реминді» тобымен салыстырғанда 1,6 есе және 9,3% тең болды және «Новая жемчужина» тіс пастасын емдеу-алдын алу құралы ретінде ұзақ уақыт пайдалану үшін негіз береді.

Қорытынды

  1. .«Новая жемчужина» пастасын 90 күн бойы қолдану нәтижесінде ауыз қуысының РМА көрсеткіші емге дейінгі көрсеткішпен салыстырғанда 67,7%-ға төмендеді, ал бақылау және Реминді тобында бұл көрсеткіштің мәні 45,1%-ға және 62,6%-ға ғана азайады. яғни редукциялық белсенділігі салыстырмалы тобына қарағанда 1,5 және 1,39 есеге немесе 50,0 %- ға және 38,5%- ға өседі.
  2. . «Новая жемчужина» пастасын үздіксіз емдеу- профилактикалық жағдайда қолдану нәтижесінде ауыз қуысының гигиеналық индексі 52,2% -ға азайады және салыстырмалы және «Реминді» ерітіндісінің тобына қарағанда 1,12 және 1,45 есеге жоғарылады.

Әдебиеттер

1.Абдразаков А.У.,Шокпаров А.Б., Амангелді. А.У., Шымкент қаласының жер қыртысындағы қорғасынның мөлшерінің экоаудандарға байланысты жағдайы. //ОҚМА Хабаршысы, №3(87) -том ІV 2019, 51-53 бет.

2.Орманов Е.К. Повышение качества стоматологической помощи детям в Южно-Казахстанской области в рамках ГОБМП//Ежеквартальный журнал «Проблемы стоматологии»-Международная науч.-практ.конференция «Проблемы и перспективы развития стоматологической службы в Республике Казахстан» - Алматы, 2010.- С. 179-180.

3.Орманов Е.К. Гигиенические аспекты профилактики стоматологических заболеваний у детей Южно-Казахстанской области/ Автореферат дисс... на соискание ученой степени кандидата медицинских наук .Туркестан, 2010, С-23.

4..Шокпаров А.Б.,Кудияров Н.С.,Амангелді. А.У., Балалардың ауыз қуысының гигиеналық жағдайына «Ремин» аптты ерітіндінің әсері./ ОҚМА хабаршысы, № 3(87)- том ІV 2019, -56-58 бет.

5.Шокпаров А.Б.,Кудияров Н.С.,Амангелді. Балалардың тіс зақымдпануының қарқындылығының жасына және экоаудандарға байланысты жағдайы (Шымкент қаласы) //ОҚМА Хабаршысы, №,3(87). - том ІV 2019, -49- 50 бет.

5.Орманов Н.Ж., Долтаева Б.З..Е. Алдабергенова А.Е. Шымкент қаласының балаларының тіс зақымдануының жастарына байланысты жағдайы // Оңтүстік қазақстан мемлекеттік

фармацевтика академиясының Хабаршысы № 4 (81), 2017 г., Том V, 113-114 бет.

42

4.Орманов Н.Ж., Шойынбаева Г.Б., Данилина А. Влияние фитопрепаратов корня солодки и донника лекарственного на процессы перекисного окисления липидов в крови у больных с хронической свинцовой интоксикацией//Сборник трудов научно-практической конференции «Актуальные проблемы и профилактики профессиональной патологии и гигиена труда», посв.памяти д.мед.н.,проф.Адильбековой Д.А.-ЮКГФА. Шымкент, 3 мая 2013года-.С23-28 5.Орманов Н.Ж., Шойынбаева Г.Б., Бадирова Г. Влияние фитопрепаратов корня солодки и донника лекарственного на процессы свободно-радикального перекисного окисления липидов в конденсате выдыхаемого воздуха при различной степени хронической свинцовой интоксикации //Сборник трудов научно-практической конференции «Актуальные проблемы и профилактики профессиональной патологии и гигиена труда», посв. памяти д.мед.н., проф. Адильбековой Д.А.- ЮКГФА. Шымкент, 3 мая 2013года -28-32 бет.

6.Орманов Н.Ж., Орманов Т.Н., Шойынбаева Г.Б., Каюпова З. Влияние фитопрепаратов корня солодки и донника лекарственного на перекисного окисления липидов в конденсате выдыхаемого воздуха при легкой степени хронической свинцовой интоксикации//Сборник трудов научно-практической конференции «Актуальные проблемы и профилактики профессиональной патологии и гигиена труда», посв. памяти д.мед.н., проф. Адильбековой Д.А.-ЮКГФА. Шымкент, 3 мая 2013года - 14-19 бет.

7. Орманов Н.Ж.,Орманов Т.Н., Садырханова Ұ.Ж.,Нурманов Н. Влияния фитопрепаратов корня солодки и корня донника лекарственного на общий показатель интоксикации в крови крыс, отравленных ацетатом свинца// Сборник трудов научно-практической конференции «Актуальные проблемы и профилактики профессиональной патологии и гигиена труда», посв.памяти д.м.н., проф.Адильбековой Дариги Айдановны. ЮКГФА. Шымкент, 3 мая 2013года –С.51-53

8. Арутюнян А.В., Дубинина Е.Е., Зыбина Н.А. Методы оценки свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы организма. - Спб.: ИКФ-Фолиант, 2000. – 104 c.

  • Жыл: 2020
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.