Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік қазақстанда өсетін rhodiola semenovii boriss тамыр сабақтары мен тамырларындағы илік заттарды анықтау

Түйін

Жұмыс Оңтүстік Қазақстанда өсетін Rhodiola Semenovii Boriss тамыр сабақтары мен тамырларындағы илік заттарды идентификациялау химиялық реакциялармен (темір аммоний ашудасы, қорғасын ацетаты, натрий нитриттерімен) дәлелденіп, сандық мөлшерін танинге қайта есептегендегі перманганатометриялық әдіспен анықтауға арналған. Шикізаттағы илік заттардың абсолютті құрғақ шикізатқа қайта есептегендегі қосынды мөлшері 10,01 – 18,23 % аралығында, минималды мөлшері 10,01±0,483% кем емес.

Кілт сөздер: Rhodiola Semenovii Boriss тамыр сабақтары мен тамырлары, илік заттар, идентификация, сандық анықтау, перманганатометрия.

Жаңа шикізаттық көздерді іздеу, өсімдіктердің құрамындағы биологиялық белсенді заттарды зерттеу және олардың негізінде экологиялық таза, уыттылығы аз, жоғары тиімді, кең спектрлі әсерге ие дәрілік заттарды жасау заманауи фармацияның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады [1].

Қазіргі таңда отандық дәрілік өсімдік шикізаты номенклатурасын кеңейту мақсатында жабайы түрде өсетін өсімдіктерді зерттеу және олардың негізінде фитопрепараттарды алуға үлкен назар аударылған.

Отандық флораның дәрілік өсімдіктерінің үлкен сан алуандығының ішінде Оңтүстік Қазақстан флорасында кеңінен таралған семізот туыстары (Rhodiola Linnaeus, Rhodiola L.). Атап айтқанда халық медицинасында кеңінен танымал, бірақ зерттелуі жеткіліксіз Семенов семізоты (Rhodiola Semenovii (Regel and Herder) Boriss, R. Semenovii Boriss) [2-3].

Фитохимиктер және фармакологтар зерттеулері семізот туысын жаңа дәрілік шикізаттық көздерді іздеу үшін болашағы бар бағыттардың бірі деп есептеуге негіз береді. Семізот туыстарының ішінде кеңінен зерттелген және официналды медицинаға енгізілген түрі қызғылт семізот (Rhodiola rosea L.).

Rhodiola Semenovii Boriss - көпжылдық шөптесін өсімдік, Шығыс Еуропа және Азия мемлекеттерінің де халық медицинасында жүйке жүйесін ынталандырушы, күйзелісті төмендету, жұмысқа қабілеттілікті жоғарылату, шаршауды басу, ағзаның инфекциялық ауруларға және суық тигізуге қарсылығын күшейту, антибиотиктердің жанама әсерлерін жұмсарту, ақыл-ой және физикалық жұмысқа қабілеттілікті жоғарылату үшін кеңінен қолдануда [4].

Осы орайда шикізаттың құрамындағы биологиялық белсенді заттардың бірі илік заттардың микробтарға, зеңдерге және қабынуға қарсы, қармаушы т.б. әсерлері ерекше назар аудартады.

Сондықтан біздің зерттеуіміз осы шикізаттың фармакогностикалық және фитохимиялық талдауларын жүргізуге арналған [5-8].

Зерттеудің мақсаты. Rhodiola Semenovii Boriss тамыр сабақтары мен тамырларындағы илік заттарды идентификациялау және сандық мөлшерін анықтау.

Зерттеудің әдістері мен материалдары.

Зерттеу объектілері ретінде Қазақстанның оңтүстігіндегі жаппай гүлдену және жемістену фазасында жинап алынған, ауалы-құрғақ жолмен кептірілген, ұсақталған Rhodiola Semenovii Boriss тамыр сабақтары мен тамырлары қолданылды. Талдауда «х.т.» категориялы еріткіштер мен реактивтер қолданылды: 1 г ұсақталған шикізат, натрий нитритінің ұнтақтары, темір аммоний ашудасы, 10 % сірке қышқылы, 10 % қорғасын ацетатының орта тұзы және 0,1 М хлорсутек қышқылы ерітінділері.

Илік заттарды идентификациялау

Шикізат құрамындағы илік заттарды идентификациялау үшін сапалық реакциялар жүргізілді. Ол үшін шикізаттың сулы бөлінділері дайындалды. Алынған нәтижелер бойынша шикізат құрамында гидролизденетін илік заттар көбірек кездесетіні анықталынды. Оның ішінде химиялық құрылысына байланысты тотығу- тотықсыздану және тұнбаға түсу реакциялары жасалынды.

Сапалық реакцияларды жүргізу әдістемесі. 1 г ұсақталған шикізатқа 100 мл су қосады. Су моншасында 20-30 мин бойы қыздырады, мақта арқылы сүзіп және алынған бөлінді сапалық реакцияларға қолданады.

2-3 мл бөліндіге 4-5 тамшы темір аммоний ашудасы ерітіндісін тамызғанда қара-көк түсті тұнба пайда болады.

 1. мл бөліндіге 2 мл 10 % сірке қышқылы ерітіндісін және 1 мл 10 % қорғасын ацетатының орта тұзын қосқанда ақшыл-сарғыш түсті аморфты тұнба түзіледі.
 2. мл бөліндіге натрий нитритінің бірнеше кристалдарын және 2 тамшы 0,1 М хлорсутек қышқылы ерітіндісін қосқанда қоңыр бояу пайда болады.

Илік заттардың сандық мөлшерін анықтау

Шикізат құрамындағы илік заттардың сандық мөлшерін анықтау ҚР МФ жалпы қабылданған әдістемесіне сәйкес перманганатометриялық әдіс бойынша жүргізілді [9-10]. Тотықтырғыш-тотықсыздан- дырғыш индикаторы ретінде 0,25 % индигосульфоқышқылы ерітіндісі қолданылды. Көк түстен сары түске ауысуы рН 11,6-14,0 интервалында жүреді.

Сандық анықтау әдістемесі. Саңылауларының диаметрі 3 мм елек арқылы еленген 2 г (дәл өлшенді) ұсақталған шикізатты сыйымдылығы 500 мл конустық колбаға салады, қайнағанша қыздырылған 250 мл су қосады, кері суытқышпен су моншасында 30 мин бойы оқтын - оқтын араластыра отырып, қайнатады. Сұйықтықты суытады, содан соң шамамен 100 мл ерітіндіні мақта арқылы сыйымдылығы 200-250 мл конустық колбаға сүзеді. 25 мл алынған ерітіндіні тамшуырмен сыйымдылығы 750 мл конустық колбаға құяды, 500 мл су

және 25 мл индигосульфоқышқылы ерітіндісін қосады және 0,02 М калий перманганаты ерітіндісімен алтын- сары түске дейін араластыра отырып титрлейді.

Бақылау тәжірибесін қатар жүргізеді.

Абсолютті құрғақ шикізатқа қайта есептегендегі илік заттардың мөлшерін (Х) пайызбен мына формула бойынша есептейді:

Партия

Илік заттардың мөлшері

Метрологиялық сипаттамалары

1

12,78

Xорт. = 13,17 S2=0,073

Sxорт.= 0,11

ΔXорт. = 0,271 έ, % = 2,05

12,95

13,45

13,24

13,18

13,46

2

16,95

Xорт. = 16,94 S2=0,025

Sxорт.= 0,065

ΔXорт. = 0,16 έ, % = 0,94

17,03

17,21

16,82

16,79

16,84

3

9,39

Xорт. = 10,01 S2=0,1674

Sxорт.= 0,167

ΔXорт. = 0,409 έ, % = 4,08

9,87

10,45

10,21

9,76

10,38

4

18,07

Xорт. = 18,23

S2=0,234 Sxорт.= 0,197 ΔXорт. = 0,483 έ, % = 2,65

18,58

17,97

17,65

19,01

18,13

 

11,33

Xорт. = 11,21

10,86

Кесте 1 - Шикізат құрамындағы илік заттардың қосынды жиынтығын сандық анықтау нәтижелері

21

5

11,29

S2=0,066 Sxорт.= 0,105 ΔXорт. = 0,257 έ, % = 2,29

11,51

11,37

10,94

1-ші кестеде берілгендері бойынша, зерттелінген шикізаттағы илік заттардың абсолютті құрғақ шикізатқа қайта есептегендегі қосынды мөлшері 10,01– 18,23 % аралығында, минималды мөлшері 10,01±0,483% кем емес екендігі анықталды.

Қорытынды. Шикізат құрамындағы илік заттардың өзі екендігі химиялық реакциялармен дәлелденіп, сандық мөлшері перманганатометриялық әдіспен анықталынды.

Әдебиеттер

 1. Голоскоков В.П., Байтенов М.С., Васильева А.Н. және т.б. // Иллюстрированный определитель растений Казахстана -Алма-ата: Наука, 1969.-Т1.-13, 474-477 б.
 2. Турова А.Д., Сапожникова Э.Н. Золотой корень // Лекарственные растения СССР и их применение.-3-е изд..- М: Медицина, 1982.-35-37 б.
 3. Османова М., Лұқпанов Ж. Өсімдік – жанға шипа, дертке дауа. // Алматы: Қайнар, 1992.-66-67 б.
 4. Казановский С.Г. Лекарственные растения: Родиола // Природа Байкала.-1999.-24-26 б.
 5. Нурханова Г.Ж., Турсубекова Б.И., Ордабаева С.К. Определение числовых показателей корней и корневищ RhodiolaSemenovii(Boriss) // Вестник ЮКГФА. -2015-.-№2(71) с.105-108.
 6. Ордабаева С.К., Турсубекова Б.И., Нурханова Г.Ж. Определение салидрозида в корневищах и корнях RhodiolaSemenovii (Boriss), произрастающей в Южном Казахстане // «Здоровье семьи – XXI век». – Перьм, 2015. – с. 293-295.
 7. Нурханова Г.Ж., Махова Е.Г., Турсубекова Б.И., Ордабаева С.К. Изучение элементного состава и его количественное содержание в корневищах и корнях Rhodiolae Semenovii (Boriss) // Вестник ЮКГФА. - 2015-.-№4(71) с.105-108.
 8. Seydillaeva R.N., Nurkhanova G.J., Ospanov D.T., Tursubekova B.I. The study of accumulation dynamics of basic bioactive substances in rhizomes and roots of RhodiolaSemenovii (Boriss) // Вестник ЮКГФА. -2015-.-№4(71) с.105-108.
 9. Государственная фармакопея Республики Казахстан /Т.1. – Алматы, «Жибек жолы», 2008. -с.592
 10. Государственная фармакопея Республики Казахстан /Т.2. – Алматы, «Жибек жолы», 2009. -с.792

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.