Шымкент қаласының балаларының тіс зақымдануының жастарына байланысты жағдайы

Балалардың тіс зақымдануы кәзіргі кездің өзекті мәселесі. Бұл мәселелерді Беларусияда, Өзбекстанда, Таджикистанда және Қазақстан Республикасында орын алады.[1,2,3,4,5] Шымкент қаласында балалардың жастарына байланысты тіс зақымдануы толық зерттелмеген.

Жұмыстың мақсаты:Шымкент қаласының балаларының тіс зақымдануының жастарына байланысты жағдайын зертеу.

Зертеу әдістері: Алға қойған мақсатқа жету үшін стоматологиялық әдістер қолданылды. Балалардың тіс жағдайын немесе стоматологиялық статусын Оңтүстік Қазақстан облысының тіс аурулар емханасының стоматологиялық амбулаторлық есеп кітапшасынан және Дүниежүзлік Денсаулық Сақтау Ұйымының есеп-қисап құжаттарына сәйкес алынған мәліметтерді ескере отырып жасалған.

Зертеу нәтижелері: Шымкент қаласының балаларының тістерінің жағдайын, олардың

жастарына байланысты 450 балалардың стоматологқа қаралуына байланысты және амбулаторлық есеп кітапшасынан алынған мәліметтерге байланысты статистикалық әдіспен зертелінді , олардың жағдайы туралы мәліметтер 1-кестеде және 1,2 суреттерде көрсетілген.

1-кесте - Шымкент қаласының балаларының тіс зақымдануының жастарына байланысты жағдайы.

Балалардың жасы(жыл)

Таралуы (%)

Қарқындылғы

Мm

% бойынша

Мm

% бойынша

3

59,1,  1,4

100

4,0  0,32

100

4

65,3  1,34

110,5

5,1  0,22

127,5

5

83,1  1,62

140,1

5,1  0,23

127,5

6

81,1  1,54

137,2

6,0  0,23

150

7

82,1  1,02

138.9

4,35  0,24

108,5

8

87,0  1,90

147.3

4,12  0,12

103

9

84,0  1,54

142.1

3,97  0,22

99,2

10

83,2  2,1

140,7

3,08  0,31

77

11

80,4  1,75

142,1

2,48  0,12

62

12

88,1  1,42

149,0

4,2  0,17

105

13

79,1  2,25

133.8

2,44  0,23

61

14

74,2  3,11

125.5

2,28  0,21

57

15

88,9  2,24

150,4

5,9  0,24

147,5

16

79,2  1,76

134

4,6  0,31

115

17

75,2  2,12

127.2

4,2  0,21

105

Орташа көрсеткіші

79,2  2,33

134,0

3,81  0,22

95,2

Тісжегінің таралуының ең кіші мәні үш жастағы балаларда орын алды.Оның денгейі 59,1,  1,4%-ға тең болды,ал бұл топта қарқындылғы 4,0  0,32 тең болды.Бұл алынған деректерді шартты ретінде 100%-ға тең деп алынды.

Тісжегінің таралуының мәні төрт жастағы балаларда денгейі үшінші топпен салыстырғанда өсу деңгейі 10,5%-ға тең болды,ал бұл топта қарқындылғының жоғарылауы 27,5%-ға тең болды.Шымкент қаласының балаларының тісжегінің таралуының мәні бес жастағы балаларда денгейі үшінші топпен салыстырғанда өсу деңгейі 40,1%-ға тең болды,ал бұл топта қарқындылғының жоғарылауы 27,5%-ға тең болды.

47

Тісжегінің таралуының мәні бес жастағыдан он жастағы балаларда аралығында денгейі үшінші топпен салыстырғанда өсу деңгейі 40,7%-дан 49%-ға дейін өседі ,ал бұл топтарда қарқындылғының жоғарылауы 27,5%-дан 50%-ға (6 жастағылар, ең үлкен мәнге ие болды) дейін өседі , бірақ 9 жастағы балаларда үшінші топпен салыстырғанда өсу деңгейі мардымсыз болды, 10 жастағы баларда керісінше 23%-ға төмендейді.

Шымкент қаласының балаларының тісжегінің таралуының мәні он бір жастағы балаларда денгейі үшінші топпен салыстырғанда өсу деңгейі 42,1%-ға тең болды, ал бұл топта қарқындылғының төмендеуі 38%-ға тең болды. топта қарқындылғының жоғарылауы 27,5%-ға тең болды.

Тісжегінің таралуының мәні он екі жастағы балалардағы денгейі үшінші топпен салыстырғанда өсу деңгейі 49%-ға тең болды, ал бұл топта қарқындылғының өсу деңгейі 5,0%-ға тең болды.

Тісжегінің қарқындылғы он үш және он төрт жастағы балаларда денгейі керісінше 39%-ға және 43,0%-ға төмендейді.Шымкент қаласының балаларының тісжегінің таралуының ең үлкені мәні он бес және үш жастағы балаларда орын алды.Оның өсу денгейі 50,4%-ға тең болды,ал бұл топта қарқындылғы жоғарылауы 5,0%-ға тең болды.

Қорытынды:

  1. .Шымкент қаласының балаларының тіс зақымдануының таралуы мен оның қарқындылғы жастарына байланысты жағдайы әртүрлі деңгейде өзгереді.
  2. .Балаларының тісжегінің таралуының ең кіші мәні үш жастағы балаларда орын алды.Оның денгейі 59,1,  1,4%-ға тең болды.
  3. . Тісжегінің таралуының ең үлкені мәні он бес жастағы балаларда орын алды, үш жастағы топпен салыстырғанда оның өсу денгейі 50,4%-ға тең болды, ал бұл топта оның қарқындылғының жоғарылауы 47,5%-ға тең болды.

Әдебиеттер

  1. .Рождественская, Н.В. Эффективность профилактики и лечения кариеса зубов у детей раннего возраста / Н.В. Рождественская. — Автореф. дисс. канд. мед. наук. Волгоград, 2002. - 22 с.
  2. .Терехова Т.Н., Шаковец Н.В., Кленовская М.И. Заболеваемость кариесом зубов детей 5-7 лет в Беларуси/ Medicina stomatologina: publicatie oficiala a asociatiei stomatologilor din republica Moldova (ASRM). – 2007, январь. – с.44-45.
  3. .Саидова Н.Б. Распространенность кариеса зубов у детей, проживающих в сельских районах республики Узбекистан // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12-9. – С. 1617-1620;
  4. .Хамадеева А.М., Турдыев Б.З., Косимов М.М. Эпидемиология кариеса зубов у населения республики Таджикистан // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3.;
  5. . Орманов Е.К.Профилактика стоматологических заболеваний-основа деятельности детской стоматологической поликлиники.// «Актуальные вопросы организации стоматологической помощи населению. Инновационные техно-логии» - Алматы, 2008.-С.54-56.
Жыл: 2019
Қала: Шымкент
Категория: Медицина