Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Балалардың тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің дәрежесіне байланысты антитотықтырғыш және майлардың үрдістерінің интегралды көрсеткішінің жағдайы

Кіріспе; Қорғасын айнымалы валенттілігі бар ауыр металдар тобына жатады. Химиялық элементтердің бұл тобына липидердің еркінрадикалды тотығу процестерін бастау қабілеттілігінде маңызды рөл атқарады. Қорғасын және оның тұздарының осы процестерге әсерін зерттеу бойынша кейбір нақты нәтижелер белгілі. Өз жұмыстарында Н.Ж.Орманов,У.А.Жумабаев [1] қорғасын эритроцитте, өкпеде, бүйректе және бауырда липидтердің асқын тотығуын белсендіре алатынын көрсетті. Эксперименталды және клиникалық зерттеулерде авторлар эритроциттердегі каталазаның, глутатионпе-роксидазаның, супероксидди-смутазаның және қалпына келтірілген глутатионның белсенділігінің және қорғасынның әсерінен бауыр тінінің бір жақты төмендегенін атап өтеді. Мыс, қорғасын, мырыш және кадмий тұздары эксперимент 15-ші күні жануарларға әсер еткенде қышқыл фосфатазаның белсенділігін арттырды .

Осылайша, қорғасынмен уыттануда әртүрлі клиникалық көріністерін тудырады деп айтуға болады. Қорғасынның уытты әсерінің патогенезінде ықтимал жолдардың бірі жасушалық мембраналардың тұрақсыздануы, еркінрадикалды реакциялардың күшеюі болып табылады, онда липидтердің тотығуының бастамашысы қорғасын болады. Липидтердің асқын тотығу процестерін ұзақ немесе қарқынды белсендіру антиоксидті ферменттердің қатты жұмсалуына алып келеді. Осыған байланысты антиоксиданттық фармакотерапияның жаңа препараттары жалпы патогенетикалық әсердің алдын алу және емдеу құралдары ретінде сәтті пайдаланылуы мүмкін[2,4].

Жұмыситың мақсаты: Балалардың тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің дәрежесіне байланысты липидтердің және антитотықтырғыш үрдістерінің интегралды көрсеткішінің жағдайын зертеу.

Зертеу әдістері: Балалардың тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексін GreenVermillion және Ю. А. Федорова-В. В. Володкина әдістеріарқылы анықталды[2].Липидтердің асқын тотығу және антоксидантты жүйелердің интегральды көрсеткішін Н.Ж.Орманов әдісімен зертелінді[3]

Зертеу нәтижелері:Облыстық тұрғындарының ішінде балаларда ауыз қуысының гигиеналық жағдайының деңгейінің төмендегені анықталды (ГИ= 2,6 ± 0,05, индекс PMA = 34,0 ± 0,45%), тіс жиегісімен ауру көрсеткіштерінің жоғарылауы кезінде жұмсақ тіс қағының саны өскен (Шымкетте 6 жастағыларда - 96, 12 жастағыларда- 90, 15 жастағыларда-98) және тиісті қалыптағы көрсеткішке қарағанда стоматологиялық денсаулық деңгейі 33,2-ға төмендеген.

Тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің дәрежесін Грин-Вермиллион және Ю.А.Федоров-В.В.Володкинаның әдістерімен аңықтағанда қандағы антитотықтырғыш және липидтердің асқын тотығының өнімдерінің топтасуының интегралды көрсеткіші 3 жасқа дейінгі балалардың ( 1-топ) бірінші сатысында 19-ға, екінші сатысында 31-ға, үшінші сатысында 43-ға, төртінші сатысында 51- ға, бесінші сатысында 71-ға төмендейді(Кесте-1).

Кесте 1 –Түркестан облысының Шымкент қаласында тұратын балалардың тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің дәрежесіне байланысты АТЖ мен ЛАТ үрдістерінің интегралды көрсеткішінің жағдайы

Төрт пен алты жас аралығындағы балалардың ( 2-топ) тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің дәрежесіне байланысты: бірінші сатысында 25-ға, екінші сатысында 34-ға, үшінші

сатысында 44-ға, төртінші сатысында 53-ға, бесінші сатысында 60-ға азайды.

Жеті мен 12 жас аралығындағы балаларда ( 3-топ) гигиеналық индексінің бірінші сатысында 19-ға, екінші сатысында 28-ға, үшінші сатысында 42-ға, төртінші сатысында 53-ға, 15 жасқа дейінгі балаларда бірінші сатысында 17-ға, екінші сатысында 28-ға, үшінші сатысында 39-ға, төртінші сатысында 49-ға төмендеді.

Он үш пен 12 жас аралығындағы балаларда ( 4-топ) гигиеналық индексінің бірінші сатысында 19-ға екінші сатысында 28-ға үшінші сатысында 42-ға төртінші сатысында 53-ға азайды

Тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің дәрежесінің көрсеткіштері бесінші топтағы ( он үш пен он бес жас аралығында) балалардың бірінші сатысында 17-ға, екінші сатысында 28-ға, үшінші сатысында 39-ға, төртінші сатысында 49-ға төмендеді.

Ауыз қуысының гигиеналық индексінің төмендеу деңгейіне байланысты балалардың қан гемолизатын-да антитотықтырғыш жүйесінің және липидтердің еркін радикалды тотығу өнімдерінің интегралды көрсеткіші дәреметті , нақтылы түрінде төмендейді, бұл жағдай тіс жегісінің (шіріген) жағдайында организмде антитотоқтырғыш жүйенің әлсіреуіңің (депресиялық) және липидтердің асқын тотықтарының өнімдерінің шамадан тыс топтасуының нәтижесінде орын алғандығын дәлелдейді (Сурет - 1,2).

Топтар

3 жасқа дейін

6 жасқа дейін

12 жасқа дейін

15жасқа дейін

Орташа жалпы

Бт

1,00,05

1,00,06

1,00,05

1,00,05

1,00,05

1

0,810,07*

0,750,06*

0,810,07*

0,830,06*

0,800,05*

2

0,690,08*

0,660,07*

0,720,08*

0,720,07*

69,70,04*

3

0,570,09*

0,560,08*

0,580,07*

0,610,08*

0,580,03*

4

0,490,10*

0,470,10*

0,470,11*

0,510,10*

0,480,03*

5

0,290,17*

0,400,12*

-

-

0,340,02*

Ескерту: * - р0,05 бақылау тобымен салыстырғандағы дәреметтілік көрсеткіш;

1, 2, 3, 4 және 5 – Тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің дәрежесі ( Грин-Вермиллион және Ю.А.Федорову-В.В.Володкина көрсеткіші);

Бт –бақылау тобы.

54

Қорытынды

1. Тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің дәрежесін Грин-Вермиллион және

Ю.А.Федоров-В.В.Володкинаның әдістерімен аңықтағанда қандағы антитотықтырғыш және липидтердің асқын тотығының өнімдерінің топтасуының интегралды көрсеткіші 3 жасқа дейінгі балалардың ( 1-топ) бірінші сатысында 19-ға, екінші сатысында 31-ға, үшінші сатысында 43-ға, төртінші сатысында 51- ға, бесінші сатысында 71-ға төмендейді.

Әдебиеттер

1. Орманов Н.Ж. Қорғасын. Асқын тотығу гомеостазы және фитофармакология. Шымкент, 2011, 256 бет

2. Супиев Т.К., Улитовский С.Б., Мирзабеков О.М., Супиева Э.Т. Профилактика стоматологических заболеваний: учебник. – Алматы,2009. – 446с

3.Орманов Н.Ж., Орманов Т.Н., Маханбетова Г.С., Досанова С.Н., Динамика интегрального коэффициента свободно-радикального окисления липидов и антиоксидантных систем в лимфоцитах у больных хронической интоксикацией соединениями фосфора под влиянием кобавита и иммуномодулина //Вестник ЮКГМА №4 (24) Шымкент, 2005. С. 220-223

4.ОрмановЕ.К. Состояние свободно-радикального окисления липидов в крови у детей в зависимости от гигиены полости рта.//Вестник ЮКГМА. г.Шымкент, 2010.-№4(49).- С.23-25.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.