Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Her2 neo-позитивті сүт безі обыры амбулаторлық-емханалық жағдайында емдеудің таргетті терапиясы

Аннотация

Алғаш рет Шымкент қаласындағы қалалық онкологиялық орталығында науқастарға қолданған теріасты-лық енгізу Трастузумабтың жаңа формасының артықшылықтары мен ерекшеліктерін көрсету және 2018 жылдың қаңтар айынан бастап, қазан айына дейінгі кезеңде амбулаторлы түрде қабылдаған сүт безі обырындағы НЕR2-позитивті 45 науқастардың емдеу көрсеткіштерін бағалау.

Кілт сөздер: сүт безі обыры , НЕR2, Трастузумаб (герцептин)

Кіріспе. Қазіргі кезде сүт безі обыры әйелдер арасындағыең көп тараған онкологиялық ауру болып табылады. 25 -30 % науқаста Her2факторлыiciкті гиперэкспрессиясы бар сүт безі обыры ерекше орын алады.Аурудың агрессивті ағымының өршуі, ерте метастаз беруі, химия және гормондытерапияға резистентілігіне байланысты бүкіл элем ғалымдар осындай пациенттерге кызығушылық танытып отыр [1]. Her 2iciкті гиперэкспрессиясы бар сүт безі обырын емдеу үшін негізгі таргетті препараты. Трастузумаб болып табылады.Her 2iciкті гиперэкспрессиясы бар сүт безі обыры науқастарына адам үшін дәрілік препараттар бойынша Еуропалық елдерінде Герцептинді тері астына енгізуді қолдануды ұсынды. Герцептинді қолдану алғаш рет 1998 жылы қолдау тапты.

Содан бері бүкіл әлем бойынша1,3млн пациенттерге осы таргетті препараты емделу үшін қолданылуда.Герцептинді емделушілерге тамырішіне енгізеді,әр енгізу 30-дан бастап 90 минутқа дейн уакыт алады.Герцептиннің әрекет етуі механизмнің иммунды жүйесін белсендіреді және Her 2 рецепторларын блоктайды [2].Осындай мақсатты әрекет ісіктің жойылуына әкеледі.Герцептин Her 2iciкті гиперэкспрессиясы бар сүт безі обырын емдеудің ертерегінде де және метастаздалып таралға-нында бірдей жолында айна-қатесіз демонстрациялады.Герцептиннің монотерапиясы және химиятера-пиямен комбинациясының жалғаспалы тәртібін қолданумен,емдеуге объективті жауаптың жиілігін арттырады,науқастардың өмір сапасында қолдау табатыны көрсетілді [3]. Герцептин терапиясына көрсетілімнің бар болуы диагностикалық тесттің көмегімен анықталады,ол емдеудің басталуынан уакытты ұтуға мүмкіндік береді,өйткені басқа да терапия нұсқасы тиімді болып табылатын науқастар анықталады [4,5].

Зерттеу мақсаты: Позитивті сүт безі обырымен НЕR2экспрессиялы Трастузумаб әйелдер үшін базалы терапия болып табылады, әрі біздің науқастарымыздың стационарда қалай анти НЕR2 экспрессиялы қабылдау мүмкіншілігі болса, солай амбулаторлық деңгейде де, тегін қабылдай алады. Алғаш рет амбулаторлық таргетті ем алған науқастардың көрсеткіштерін көрсету, Шымкент қаласындағы онколо-гиялық орталықта қабылдаған науқастардың теріастылық Трастузумабты таңдауы және тамырішілікпен салыстырғандағы артықшылықтарын бағалау.

Зерттеу эдістері: PHARE және HERA екеуінің біріккен 10 жылдық зерттеулердің талдау нәтижелерінің анықтауында:10 жылдық бақылау медианасында стандартты емдеу схемасына Трастузумабты қосу, өлімнің өсуқауыпін 37% - ға төмендетті, сүт безі обыры НЕR2 экспрессиялы 10 науқастың (73.7%) 7 – інен арада 10 жыл өткен соң Трастузумаб терапиясы 1 жыл бойы қабылдағаннан ауру белгісі жоқ болып шықты, ерте анықталған сүт безі обыры НЕR2 экспрессиялы (84 %) науқас Трастузумаб терапиясын 1 жыл бойы қабылданғанынан кейін , арада 10 жыл өткен соң тірі болды [6,7]. Сондықтан Түркістан облысында да осы терапияны тегін қолдану мүмкіншілігінен сүт безі обырынан өлімжітім 2014 жылға қарағанда 2017 жылы кеміген. Қазақстанда 2018 жылдан бастап , амбулаторлы тізімге кірген теріастылық Трастузумабтың жаңа формасы тіркелді. Алғаш рет Шымкент қаласындағы қалалық онкологиялық орталықта 2018 жылдың қаңтар айынан бастап, қазан айына дейінгі кезеңде амбулаторлы түрде теріастылық қабылдаған Трасту-зумаб 45 науқас (сүт безі обырындағы НЕR2экспрессиялы) зерттелді.Зерттеу барысында, науқасқа тері-астылық енгізу медперсонал бар жоғы 5 минут уакытын кетірді (тамырішілік енгізумен салыстырғанда, енгізу 30 минуттан бастап 90 минутқа дейін уақытты алатын еді) және белгіленген мөлшері 600 мг (5 мл), салмағына қарап доза есептеуді талап етпеді [8,9].

Нэтижелер мен талқылаулар: Біз зерттей келе, теріастылық енгізу Трастузумабты ем қабылдап жатқан науқастардың жасы бойынша: 25-30жас - 1 (2,2%), 30-35жас - 8(17,8%) , 35-40жас – 5(11,1%), 40-45жас –8(17,8%) , 45-50жас – 4 (8,9%) , 50-55жас – 13(28,8%), 55-60жас -3(6,7%), 65-70жас -3(6,7%) анықталды. Сүт безі обырының сатысы бойынша келетін болсақ : I сатысымен – 1 (2,2 %) , II сатысымен – 35 (77,8 %), III сатысымен – 7 (15,6 %), IV сатысымен – 2 ( 4,4 %) анықталды. Амбулаторлық түрде қабылдаған теріастылық енгізудегі Трастузумабтың жаңа формасының емдеу нәтижесінде II сатысында -77,8 % және 3035 жас аралығында -8 (17,8%), 50-55жас -13(28.8%) және 37 науқас (82.2%) - үдерістің тұрақталуы , 8 науқас (17.8%) -симптоматикалық емге өткендігі анықталды.

Қорытындылай келе, тамырішілік формуласымен салыстырғанда енгізу әдісі аз уақытты алады (5 мин), науқастардың ауруханада аз болу уақытын айқындайды, орталық портты орналастыру қажет етпейді, тері астына енгізуде жайлылырақ және аз ауырады, медициналық қызметкерлер үшін өте ыңғайлы, ауруханаішілік қорды үнемдейді және науқастардың өміршеңдігін ұзартумен қатар, күнделікті-өмір сүру сапасын жақсартады.

Әдебиеттер

  1. Семиглазов В.Ф., Палтуев Р.М., Семиглазова Т.Ю. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению рака молочной железы. М: «АБВ-пресс», 2013. 234 с.
  2. Иванов В.Г.,Коларькова В.В.,Кочетова И.А. и др.Биологически направленная (таргетная) терапия рака молочной железы.//Российский медицинский журнал.2007.№25.Абстр.1912.
  3. ЧуриловаЛ.А.,Лазарев А.Ф. Герцептин в комбинированных режимах химиотерапии рака молочной железы //Материалы Х Российского онкологического конгресса.М.,2006.
  4. ГаньшинаИ.П.ПрименениеГерцептина в неоадъювантном и адъювантном лечении больных раком молочной железы с гиперэкспрессией HER2//Онкология.ASCO.2007.№1.С.13-17.
  5. Slamon D.J., Clark G.M., Wong S.G. et al. Human breast cancer: Correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene // Science. 1987. Vol. 235. P. 177–182.
  6. Piccart-Gebhart M.J., Procter M., Leyland-Jones В. et al. Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2- positive breast cancer // M. Engl. J. Med. 2005. Vol. 353. P. 1659–1672.
  7. Ismael G, Hegg R, Muehlbauer S, et al. Subcutaneous versus intravenous administration of (neo)adjuvant trastuzumab in patients with HER2-positive, clinical stage I-III breast cancer (HannaH study): a phase 3, openlabel, multicentre, randomised trial. LancetOncol. 2012 Sep; 13(9):869-78.
  8. De Cock, E. Manual injection of subcutaneous trastuzumab vs intravenous infusion for HER2-positive early breast cancer: A time-and-motion study.European Cancer Congress, abstract #P128.
  9. Fallowfield, L. Reasons for patients' preferences for subcutaneous or intravenous trastuzumab in the PrefHer study.EuropeanCancerCongress, abstract #P719.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.