Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Дәрігер-интерндердің білімін жетілдіруде кейбір жаңа инновациялық әдістерді пайдаланудың нәтижелері

Түйін

Дәрігер-интерндердің ғылыми қоғамы дәрігер-интерндердің теориялық білім деңгейін жоғарылатады, белгілі медицина саласындағы соңғы ғылыми жетістіктерімен танысуға септігін тигізеді. Сонымен қатар ол интерндердің практикалық дағдыларын арттырады, өз жұмысына творчестволық тұрғыдан қарауға, жаңа ғылыми жетістіктерге жақындауға, өзіндік ғылыми көзқарасының қалыптасуына, нағыз заманауй талаптарға сай жоғары білікті мамандардың қалыптасуына көмектеседі. Сол себепті мақаланың негізгі желісі жоғарғы медициналық оқу ордаларында дәрігер интерндердің ғылыми қоғамын ашу, дамыту мәселесіне бағытталған.

Кілт сөздер: білім беру жүйесі, заманауи талаптар, тәжірибелік дағдылар, интерндер, ғылыми қоғам.

Өзектілігі. Жоғары оқу орнында дәрігер-интерндер білімін жоғарылата отырып, өздерінің болашақ мамандығының негізін терең зерттейді. Дәрігер мамандығы бұл жауапкершілігі мол және қиын мамандықтардың қатарына жатады. Еске сала кететіні, жоғары білікті мамандардың кәсіптік деңгейі жоғары теориялық біліммен, тәжірибелік дағдылармен және ғылыми зерттеу жұмыстарынан құралады.

Жоғары білікті медицина мамандарын дайындау ғылым мен тәжірибеге тығыз байланысты. Жаңа ғылыми жетістіктер дәрігердің тәжірибелік мүмкіндіктерін кеңейтеді, медициналық көмек көрсетудің эффективтілігін жоғарылатады. Сондықтан да, медициналық жоғары оқу орындарындағы дәрігер-интерндердің сапалы мамандандырылған дайындығы ғылыми-зерттеулік жұмысқа баулумен тығыз байланыста болады. Ғылыми ізденістің алғашқы қадамы болып, дәрігер-интерндердің ғылыми қоғамы (ДИҒҚ) жұмысына қатысу болып табылады [1].

1991 жылы кафедра негізі қаланғаннан бастап біздің ішкі аурулар кафедрасында ИҒҚ жұмыс істеп келеді. Кафедра іргесі қаланған бері 26 жыл аралығында оны профессор Калимурзина Б.С., профессор Түзельбаев Н.К., профессор Абдухалыков А.М., доцент Садырханова Г.Ж. басқарды.

ДИҒҚ кафедрасының әр басқарушысы кезінде жаңа бағыттар пайда болды. Бастапқы кезде негізгі бағыт ішкі бездер сексециясының патологиялары, оның ішінде қалқанша безінің бұзылыстанынан туындайтын ауорулар былды. Бұл мәселе негізінен шешілген соң, кафедрадағы ДИҒҚ жаңа тақырыпта бағыт алды

Соңғы 10 жыл ішінде терапия кафедрасының қызметкерлерінің негізгі зерттеу обьектісі болып келеді “Экологиясы қолайсыз өндірісі дамыған региондағы ішкі аурулардың дамуының клиникалық ерекшеліктері” [1].

Дәрігер-интерндердің ғылыми зерттеу жұмыстары ұйымында кафедраның бүкіл профессор- оқытушылық құрамы белсенді қатысады. Соңғы 5 жылда біздің кафедрада 100 аса дәрігер-интерндер ИҒҚ мүшесіне айналды. Кафедра қызметшілерінің басқаруымен ИҒҚ жұмысына қатысатын студенттер жыл сайын университеттік және республикалық дәрігер- интерндердің ғылыми тәжірибелік

конференцияларға баяндамамен шығады, оның ішінде жүлделі орындарға ие болғандар да бар.

Кафедра қызметкерлерінің бекітілген жоспары бойынша ДИҒҚ-да жұмыс атқаратын дәрігер- интерндер ішкі аурулардың диагностикасының теориялық және практикалық жаңа тәсілдерін негізін үйренеді және оларды жүргізуге қатысады, алынған қорытындыға интерпретация жасауды үйренеді. Ішкі аурулардың жедел және созылмалы түрлерін зерттеу арқылы дәрігер-интерндер өзідерінің теориялық білімі мен бірге тәжірибелік дағдыларды жоғары дәрежеге жеткізуге мүмкіндік алады.

2012-2017 жылдар аралығында терапия кафедрасының ДИҒҚ жұмысының нәтижесі ойдағыдай болды, айтылып отырған кезең аралығында ДИҒҚ кафедрада 25 жиналыс өткізді, оған 149 дәрігер- интерн қатысты, әртүрлі дәрежелі конференцияларда 22 баяндама жасалды, 5 конференцияда ИҒҚ мүшелері жүлделі орындар алды, 12 жазба жұмыстары жарияланған. ДИҒК жұмысын талдау барысында терапия пәнінің теориялық негіздерін зерттеумен қатар, практикалық дағдылар шыңдалды, жаңа емдеу және зерттеу әдістері игерілді, жаңа дәрілік заттарды пайдаланудың нәтижилерімен танысты, болашақта қажетті дағдыларға ие болды [2].

Конференциядағы баяндама негізінде баспа бетінде ғылыми жұмыстың нәтижелерінің жариялануы жас зерттеушілердің ғылымға деген қызығушылығын арттырады, ғылымның жаңа жетістіктерімен танысып, сол бағытта білімдерін жетілдіруге көмектеседі. Баяндама арқылы өз ғылыми ізденіст тәжірибе жинауға және бейтаныс аудитория алдында шығып сөйлеуге, әріптестерінің сұрақтарына жауап беруге және дискуссия жүргізуге үйретеді. Ғылыми еңбектердің, баяндамаларның, презентациялардың сапалық деңгейін конференцияға қатысушылар өзара салыстыру арқылы келешек зерттеу жұмыстарының сапасын арттыруға септігін тигізеді.Олар өздерімен жасты және үлкен әріптестерімен мәжбүрсіз сұхбаттасуына, ғылыми зерттеу мәселелерінің шешілуіне әсерін тигізеді. Конференция барысында басқа қатысушылардың баяндалары мен презентацияларымен танысу дәріген-интерндердің теоретикалық деңгейлерін жоқғарылатады және ой-өрісін кеңейтеді.Конференция жеңімпаздарын таңдау және марапаттау бәсеке рухын тудырады және жақсы нәтижелерге жетудің жақсы стимулы болып табылады [2].

Осылайша, ДИҒҚ дәрігер-интерндердің теориялық білім деңгейін жоғарылатып қана қоймай, белгілі медицина облысының соңғы ғылыми жетістіктерімен танысуға септігін тигізеді, практикалық дағдыларын арттырады және де өз жұмысына творчестволық тұрғыдан қарауға, жаңа ғылыми жетістіктерге жақындауға, өзіндік ғылыми көзқарасының қалыртасуына, нағыз заманауй талаптарға сай жоғары білікті мамандардың қалыптасуына көмектеседі.

Әдебиеттер

  1. 1. А.М.Абдухалыков, Г.А.Шагиева, Э.Д. Искандирова, К.А.Сартаева, Б.О.Сахова. //Инновационные направления в медицинском образовании. - В сб. материалов международного семинара «Болонский процесс в и реформы в системе высшего образования Казахстана».- Туркестан, 2011 стр.103-106.
  2. 2. Е.В. Симонян, В.А. Ушакова. Научно-исследовательская работа студентов как средство повышения качества обучения. Материалы II научно-практической конференции «Оптимизация высшего медицинского и фармацевтического образования: менеджмент качества и инновации».- Екатеринбург, 2010, с108-109

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.