Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Сүйекті аққурайдың қою экстрактысының созылмалы уыттылығын бағалау

Түйін

Аталған мақалада сүйекті аққурайдың қою экстрактысының созылмалы уыттылық әсерін зерттеу бойынша нәтижелері берілген. Жүргізілген зерттеу тәжірибелері нәтижесінде препаратты ауыз арқылы ендіру барысында, созылмалы уыттылық әсері анықталды. Сонымен қатар олардың тәжірибеге дейінгі және кейінгі салмағының динамикасы, гемограммадағы өзгерістер анықталды.

Кілт сөздер: Сүйекті аққурай, өсімдік, созылмалы уыттылық, экстракт, фармакологиялық қасиет, Psoralea drupacea

Қазіргі уақытта әлемдік нарықта өсімдік тектес дәрілік препараттардың үлесі 40% - ды құрайды.

Қазақстан аумағы дәстүрлі медицинада жылдар бойы кеңінен қолданылатын дәрілік өсімдіктерге өте бай, бірақ ресми медицинада әлі де қолданылмайтын дәрілік өсімдіктер қаншама.

Мұндай өсімдіктердің бірі- сүйекті аққурай, Fabaceae (бұршақ) тұқымдасына жатады. Витилигоны емдеу үшін халық медицинасында қолданылады.

Зерттеудің мақсаты- сүйекті аққурайдың қою экстрактысының созылмалы уыттылығын бағалау.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу нысаны ретінде сүйекті аққурайдың қою экстрактысының зертханалық үлгісі болды

Тәжірбие және нәтижелердің сипаттамасы. Фармакологиялық зерттеулер зертханасында сүйекті аққурай- дың экстрактысының созылмалы уыттылығына зерттеу жүргізілді. Шамамен бір салмақты (25 ± 3.6 г) ерлерден (20 тышқан) және ұрғашылардан (20 тышқан) тұратын түзбекті емес ақ тышқандар төрт топқа бөлінді. Жануарларға күтім Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің №745 «Биологиялық белсенді заттардың клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеу ережесін бекіту туралы» бұйрығына және GLP ережелеріне сәйкес санитарлық нормаларға толық сәйкес сақталды.

Әрбір топта 10 тышқаннан болды. Зерттеу алдында жануарлар екі апталық карантинге орналастырылды. Карантиндік кезеңнің соңында сынақ жүргізілетін жануарлардан гематологиялық көрсеткіштерді зерттеу үшін құйрықтан қан алынды. Қан алынғаннан кейін, 3 топқа сүйекті аққурайдың экстрактысының ерітіндісі 500 мг/кг, 1000 мг/кг және 2000 мг/кг стандартты шприцтің инесі арқылы ауыз куысына (per os) енгізілді (кесте 1). Жануарлардың бірінші тобы бақылау тобы болды. Бақылау жануарларға дистилденген су енгізілді.

1 Кесте - Жануарлар саны мен сүйекті аққурай экстрактысының ертінді мөлшері

Нәтиже

Мөлшер мг/кг

500 мг/кг

1000 мг/кг

2000 мг/кг

Жануарлар саны

10

10

10

Тірі

10

10

0

Өлім

0

0

10

Тышқандардың салмағын тәжірибе басында, апта сайын және соңында өлшеу жүргізілді (кесте 2).

2 Кесте - Тышқандардың дене салмағы

Жануар- лардың түрі мен жынысы

Саны

Топ

Дене салмағы(г)

Бастапқы массадан айырмашылығы

1 күн

30 күн

60 күн

г

%

г

%

1 күн

30 күн

60 үн

60күн

Тышқан (еркек)

10

1 (бақы- лау)

22,3±0,66

25,37±0,56

23,15±0,66

+3,24± 0,27

+12,77

+1,02

+4,4

Тышқан (ұрғашы)

10

2

23,28±0,64

26,03±0,23

26,03±0,64

+2,75± 0,1

+10,56

-0,22

-0,95

Тышқан (еркек)

10

3

22,31±0,43

26,34±0,46

20,92±0,43

+4,03± 0,47

+15,29

-1,39

-6,64

Тышқан (ұрғашы)

10

4

23,01±0,32

25,68±0,24

19,90±0,32

+2,67± 0,29

+10,39

-3,11

-15,6

Кестеден көрініп тұрғандай, препаратты ең аз дозада қабылдаған (2 топ) және бақылау топтағы жануарлардың салмағы, зерттеудің барлық мерзімі ішінде біркелкі ұлғайған, ал орташа және ең жоғары дозаны

1000 мг/кг және 2000 мг/кг алған топтарда-3-4 топта жануарлардың салмағы зерттеудің 40 күнінен кейін төмендеген.

Зерттеу барысында жануарлар күнделікті бақылауда болды. Күн сайын тышқандардың жалпы жағдайы тіркелді: * Жалпы жағдайы. * Мінез-құлық ерекшеліктері ( қозғалыс белсенділігінің қарқындылығы). *

Құрысудың болуы және сипаты. * Түкті және тері жамылғысының жағдайы. * Тактильді, ауырсыну, дыбыстық және жарықтық тітіркендіргіштерге реакция. * Суды тұтыну. * Жемді тұтыну

Экстрактыны енгізгенге дейін және одан кейін жануарларды гематологиялық, биохимиялық және физиологиялық тесттердің көмегімен барынша толық тексеру жүргізілді.

Сондай-ақ, гемограммадағы өзгерістерді қадағалау үшін әрбір тәжірбие жүргізілген жануардан бастапқыда және соңында қан үлгісі алынды.

Гемограмманы талдау нәтижесінде келесі нәтижелер анықталды:

  • 1-топта (бақылауда) 1-ші және 2-ші өлшемінде қан анализінің көрсеткіштері шамалы өзгерді (сурет 1);
  • 2- топта аққурайдың экстракт ерітіндісін 500 мг/кг енгізгенде гематокрит, эритроциттер мен, гемоглобин, қанның ұю ұзақтығы артты, лейкоциттердің саны төмендеді (сурет 2) ;
  • 3-топта 1000 мг/кг аққурайдың экстракт ерітіндісін ауыз куысына енгізгенде гемограммадағы көрсеткіштер гематокрит, эритроциттер, гемоглобин, лейкоциттердің саны төмендеді, ал қанның ұю ұзақтығы артқаны тіркелді (сурет 3);
  • 4- топта 6000 мг / кг аққурайдың экстракт ерітіндісін ауыз куысына енгізгенде гематокрит, эритроциттер гемоглобин лейкоциттердің саны төмендеді ал қанның ұю ұзақтығы арттқаны байқалды (сурет 4)

4

Тәжірибенің соңында ішкі мүшелердің макроскопиялық зерттеуі үшін диагностикалық тексеру мақсатында әрбір жануарға диэтиль эфирінің көмегімен эвтаназия жүргізілді және ішкі мүшелердің макроскопиялық зерттеулерінде ауытқулар мен өзгерістер анықталмады

Өлім 4 топтағы жануарларда (бастапқы доза - 2000 мг/кг) байқалды.

Зерттеу барысында алынған нәтижелерді сараптау кезінде ең тиімді мөлшер 500 мг/кг, ал бастапқы мөлшерлер 1000 мг/кг және 2000 мг/кг болғаны анықталды.

Әдебиеттер

  1. Хабриев, Р.У. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ/ Р.У.Хабриев. - М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. - 832 с.
  2. Крыженков А. Н., Камбулин И. А., Султанов Т. Г., Элькинд Л. А., Материалы к фармакологии препарата псорален, выделенного из псоралеи костянковой. — В кн.: Вопросы дерматологии. Вып. 3. Ташкент, Медгиз, 1963.
  3. Потапенко А. Я., Псоралены и медицина-4000-летний опыт фотохимиотерапии, Соросовский образовательный журнал, 2000, т. 6, № 11.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.