Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Жалаң мия тамырының фитопрепаратарының фармакотерапиялық әсері

Кіріспе: Дүниежүзілік ақпарат көздерінің мәліметтері бойынша осы ғасырдың алғашқы онжылдығында практикалық медицинаның өсімдіктектес дәрілерге өте үлкен қызуғушылық орын алуда.Бұл бағыт фитопрепараттардың негізгі өндірістік көзі болыып табылатын шығыс елдеріне (Индия, Китай, Вьетнам), ғана емес сонымен қатар химико-фармацевтикалық өндірістері дамыған елдерде (Польша,Германия,Болгария) үлкен қолдану табуда, осындай елдер қатарында Қазахстан Республикасыда бар. Өсімдіктен алынған дәрілік заттар кең спектрлі қасиетте ие және олардың адам организмне жанама әсерлері жоқ. Кәзіргі кезде ,экологиялық жағдайдың ұшынып тұрған жағдайында және дәрілік синтетикалық заттардың жағымсыз әсерлерін емдеу және алдын алу үшін адам организмнің жұмыс істеу қабілетін және экстремальды күйзелістерге дұрыс деңгейде бейімделу үшін өсімдіктектес дәрілерді іздеп,зертеп және олардың фармакотерапиялық қасиеттері медицина енгізу өзекті мәселердің бірі болып табылады. [В.Т. Ивашкин, С.И. Рапопорт, 2003:Жакипбекова Г.С.,Орманов Н.Ж. 2018].

Жұмыстың мақсаты: Жалаң мия тамырының фитопрепаратарының фармакотерапиялық әсері әсерін зертеу.

Зертеу әдістері:Жұмыстың мақсатына байланыста жалаң мия тамырының фитопрепаратының ас қазанның тәжрибелі жарасына әсерін зертеу келесі үлгілер пайдаланда: Индометацинді асқазанның жарасынын препаратты 20мг/кг дене массасына жануарлардың өңеші арқылы асқазанға енгізілді, ал бақылау тобындағы егеуқұйрықтарға физиологиялық ерітінді. Организмнің индометацинге сезімталдығы Н.Ж.Орманов әдісімен аңықталды. Асқазанның жаралы зақымдануында негізгі ықпалдардың бірі - липидтердің асқын тотығу үрдістерінің үдеуі болғандықтан, асқазанның кілегейлі қабатының құрамындағы ЛАТ-тың ортанғы өнімі -диенді қоспаның И.Д. Стальной (1977). және антиантиоксидантты жүйенің өкілінің бірі -антирадикалды белсенділігін Н.Ж.Орманов (1984). әдісімен аңықталды . Зертеу нысаны- мия тамырының Glycyrrhiza glabra L тамырының экстрактасы.Сығындыны үлгіқалыпқа келтіру флавоноидтардың қосындысы арқылы жүзеге асады.. Жалаң мия тамырының фитопрепаратарының сығындысын 15 және 30 мг/кг масасына 10 күн бойы берілді. Фитопрепараттың жараға қарсы бесенділіктерін морфологиялық және биохимиялық әдістермен зертедік. Паулса индексін (ПИ) келесі өрнек арқылы анықтадық : ПИ=АхВ/100,мұндағы А - бір тәжрибелі жануарлардың асқазанындағы орташа жараның саны ; В - зертелген топтағы асқазандағы жарасы орын адған жануарлардың саны. Зертеуге алынған фитопрепараттардың жараға қарсы белсенділігін (ЖҚБ) келесі өрнек арқылы анықтадық: ЖҚБ = ПИб/ПИт), бұл көрсеткіштің мөлшерінің мәні 2 және одан жоғары болған жағдайда сынаққа алынған фитопрепараттың жараға қарсы белменділігі орын алатынын тұжырымдаймыз.

Зертеу нәтижелері: Индометациннің дене массасына 20 мг/кг мөлшерінің әсерінен асқазанның құрылымдық бүлінген жағдайы жануарлардың индометацинге сезімталдығына байланысты зерттелді. Зерттеу кезінде алынған мәліметтер 1-ші кестеде орын алған. Кестеден көрінгендей жануарлардың индометацинге сезімталдығына байланысты асқазанның құрылымдық бүліністері әр түрлі деңгейде орын алды.

Жалпы топта ірі ойық жаралардың мөлшері 0,31±0,02мм-ге, жолақты 1,6±0,11мм-ге, нүктелі ойық жара 2,7±0,16 мм-ге тең болды. «Төзімді» топта ойық жаралар мүлдем болмады, жалақ жараның орташа саны 3,0±0,2 ғана кездесті. «Сезімтал» топта ірі ойық жара 0,6±0,03мм-ге, жолақты 4,5±0,12мм-ге, нүктелі ойық жара 6,8±0,83мм-ге тең болды, бір жануарда ойық жара саны 11,9±0,83, Паульс индексі 87,9%-ға жоғарылады. «Өте сезімтал» топта ірі ойық жара 2,5±0,12 мм-ге, жолақты 9,7±0,67мм-ге, нүктелі 19,1±1,1 тең болды, яғни «өте сезімтал» топта өсу деңгейі орташа 7 еседей артық болды, бір жануарда ойық жара саны 12,3,9±0,73 болды.

Индометацинге «төзімді» топта жалақ жараның орташа саны жалпы топтың орташа санына қарағанда 2,5 есе аз, «өте сезімтал» топтағы жануарлар асқазанында жараның орташа саны жалпы топтың орташа санына қарағанда 1,7 есе артық болды, ал «төзімді» топпен салыстырғанда 4 еседей жоғары болды.

1-кесте - Индометацинге сезімталдығына байланысты индометацинді асқазанның жарасына жалаң мия тамырының фитопрепаратарының әсері

Көрсеткіштер

Топтар

жалпы

төзімді

сезімтал

өте сезімтал

Ойықжараның мөлшері (мм)

1 2

3 2

3

0,31 ±0,02 0,12±0,007 0,04±0,001

- -

0,6±0,03*

0,2±0,05* 0,05±0,001*

2,5±0,12*

1,1±0,05* 0,5±0,001*

Жолақты ірі (саны)

1

2

3

1,6±0,11

0,54±0,02

0,11 ±0,005

- - -

4,5±0,12*

1,5±0,006*

0,4±0,001*

9,7±0,67*

3,2±0,001*

0,36±0,01*

Нүктелі(саны)

1

2

3

2,7±0,16 0,91±0,04 0,15±0,007

-

6,8±0,83*

2,2±0,11* 0,56±0,02*

19,1±1,1*

6,3±0,73* 0,52±0,02*

Бір егеуқұйрықтағы ойық жара саны

1

2

3

4,6±0,16

1,43±0,07

0,94 ±0,04

-

11,9±0,83*

3,9±0,15*

0,99±0,03*

31,3±1,5*

9,1±0,45*

2,6±0,13*

Жалақ жараның орташа саны

1

2

3

7,4±0,44

1,4±0,006 0,36±0,001

3,0±0,2* 0,9±0,04* 0,25±0,01*

6,6±0,39*

2,1±0,01* 0,55±0,02*

12,3±0,73*

4,1±0,24*

1,0±0,06*

Паульс индексі

1

2

3

3,8±0,23

2,2±0,11 0,42±0,02

2,2 ±0,06* 0,66±0,03* 0,18±0,01*

7,14±0,42*

2,38±0,07*

0,59±0,01*

31,3±2,2*

13,7±0,62*

6,26±0,37*

ЖҚБ(жарағақарсы белсенділік)

1

2

3

0 1,72±0,08 9,0±0,54

0 3,33±0,16* 12,2±0,61*

0 3,8±0,14* 12,1±0,72*

0

2,28±0,11*

6,26±0,37*

АТЖ-ЛАТ ИК

Бт

1

2

3

1,0±0,07

1,77±0,08

1,55±0,77

1,09±0,06

0,85±0,04* 1,4±0,08* 1,2±0,045* 1,01±0,05*

1,05±0,06*

2,1±0,10* 1,79±0,08*

1,2±0,05*

2,4±0,12*

4,6±0,23*

3,6±0,19*

2,7±0,16*

Ескерту: Бт Бақылау топ;1-индометацинді топ:2-МТФП 15мг/кг;3- МТФП 30мг/кг; * р<0,05 -жалпы топпеі салыстырғандағы нақты көрсеткіш;

Жара индексі немесе Паульс индексі жануарлардың индометацинге сезімталдығына байланысты әр түрлі деңгейде өзгерді. «Төзімді» топта 42,1%-ға төмен болса, «сезімтал» 87,9%-ға жоғары, ал «өте сезімтал» топта оның деңгейі жалпы топқа қарағанда 8,2 есе жоғары болды.

Жалаң мия тамырының фитопрепаратарын 15мг/кг және 30 мг/кг массасына 10 күні бойы қолданғанда индометацинді жаралардың сандық мөлшері төмендеді және азаю деңгейі индометацинге сезімталды және өте сезімталды топтарда өте белсенді түрінде өзгерді(сурет-1). Жалаң мия тамырының фитопрепаратарының индометацинді жараға қарсы әсері . 30 мг/кг массасына 10 күні бойы қолданғанда жоғары деңгейде орын алды, бұл препараттың асқазан жарасына протекторлық әсерін липидтердің асқын тотығу үрдісінің антиоксидантты, антирадикалды қасиеттеріне байланысты екенін АТЖ-ЛАТ үрдістерінің интегралды көрсеткішінің төмендеуі негізгі дәлел болып табылады (кесте-1).

Сонымен, зерттеулер нәтижесінде алынған мәліметтер асқазан құрылымының бүліну өзгерістері индометацинге сезімталдығына байланысты әр түрлі деңгейде болатынын көрсетті. «Төзімді» топта негізінен асқазанда құрылымдық бүліністер жалақ жара түрінде ғана байқалса, индометацинге «сезімтал» және «өте

сезімтал» топтарында жалақ жаралы өзгерістермен бірге ойық жаралардың пайда болуы байқалды және ойық жаралардың ең көп мөлшері индометацинге «өте сезімтал» топта кездесті. Жалаң мия тамырының фитопрепаратын индометацинді жараға қарсы әсері . 30 мг/кг массасына 10 күні бойы қолданғанда дәреметтілігі жоғары деңгейде орын алды.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.