Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ақтөбе қаласындағы теміржолшылардың аурушаңдық құрылымы

Кәсіби қызмет барысында теміржолшылар бірқатар зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсеріне ұшырайды. Поездар қозғалысының өсіп келе жатқан қарқындылығы, оларды жүргізудің жаңа заманауи технологияларын қолдану аталған факторлардың қызметкерлерге жағымсыз әсерін күшейтеді. Әдеби мәліметтерге сәйкес, қан айналымы жүйесінің (ҚЖА) аурулары теміржолшылардың аурушаңдығы құрылымында бірінші орын алады. Мысалы, Ресейде 2010 жылы ҚЖА бастапқы аурушаңдығы 1000 жұмысшыға шаққанда 31,2, ал үлес салмағы – 16,8% құрады [1]. Сондай-ақ Украинадағы зерттеулерде, жұмыстан шеттетудің ең жиі себебі жүрек-қантамыр жүйесінің патологиясы болып табылатындығын көрсетті: қарқынды көрсеткіші бар барлық жағдайлардың 38,44% - ы-10000 жұмысшыға шаққанда 14,98 [2].

Жұмыс мақсаты: 2017 жылға Ақтөбе қаласы бойынша «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамының «Батыс» аймақтық филиалы (БАФ) және «Вагонсервис» акционерлік қоғамының теміржолшыларының аурушаңдық құрылымын зерттеу.

Материалдар мен әдістер: 2017 жылға «Батыс» аймақтық филиалы және «Вагонсервис» АҚ теміржол көлігі қызметкерлерін мерзімдік медициналық тексеру нәтижелеріне талдау жүргіздік. Зерттеу 10-ші қайта қаралған аурулардың халықаралық жіктемесіне (АХЖ-10) сәйкес қойылған диагнозы, жұмысшылардың жасы мен жынысы бойынша жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері: 2017 жылы БАФ 936 теміржолшы кезекті медициналық тексерістен өтіп, олардың 424 (45,2%) және «Вагонсервис» АҚ 297 теміржолшы кезекті медициналық тексерістен өтіп, 152 адамнан (51,1%) денсаулық жағдайынан ауытқу анықталды.

Темір жолшыларды жасы мен жынысы бойынша бөлу №1 кестеде берілген.

Кесте 1 - 2017 жылы диспансерлік есепке алынған БАФ және «Вагонсервис» қызметкерлерін жасы және жынысы бойынша бөлу

Жасы\Жұмыс орны

БАФ

Вагонсервис

ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

20-29 жас

14

3

7

-

30-39 жас

78

18

22

3

40-49 жас

102

28

24

9

50-59 жас

115

43

42

28

60 жас және жоғары

23

-

17

-

Барлығы

331

93

112

40

Темір жолшыларды жасы мен жынысы бойынша бөлгенде, 40-49 және 50-59 жас аралығындағы адамдардың ер адамдар арасында да, әйелдер арасында да патологиясы бар екендігі анықталды.

БАФ қызметкерлері арасындағы аурушаңдық құрылымы: ерлер арасында: I орында – көптеген аурумен ауыратын - 88 адам (26,5%), II орында – қанайналым жүйесінің ауруларымен (ҚЖА) (IX класс) ауырғандар - 85 (25,6%), III орында - көз және оның қосалқы аппаратының аурулары (VII класс) – 44 (13,2%), IV орында – кейбір инфекциялық және паразиттік аурулар (I класс) - 27 (8,1%), V орында – ас қорыту жүйесінің аурулары (XI класс) – 22 адам (6,6%).

Әйелдер арасында: дәл сондай I орында – көптеген аурумен ауыратын - 31 адам (33,3%), II орында - көз және оның қосалқы аппаратының аурулары (VII класс) – 19 (20,4%), III орында – ҚЖА (IX класс) ауырған адамдар - 9 (9,6%), IV орында – кейбір инфекциялық және паразиттік аурулар (I класс) - 7 (7,5%), V орында – ас қорыту жүйесінің аурулары – 4 адам (1,2%).

Вагонсервис қызметкерлері аурушаңдығының құрылымына келсек: ерлер арасында: I орынды – көптеген аурумен ауыратын және ҚЖА – 27 адамнан әрқайсысында (24,1%), II орында - ас қорыту жүйесінің аурулары (XI класс) ауырғандар саны - 13 (11,6%), III орында - сүйек-бұлшық ет жүйесінің және дәнекер тінінің аурулары (XIII класс) және кейбір инфекциялық және паразиттік аурулар (I класс) – 10 адамнан әр топта (8,9%), IV орында –– тыныс алу мүшелерінің аурулары (X класс) - 8 (7,1%), V орында – көз және оның қосалқы аппаратының аурулары – 6 адамнан (5,3%) орын алып отыр.

Әйелдер арасында: I орында – ҚЖА - 14 (35%), II орында – көптеген аурумен ауыратын және клиникалық және басқа бөлімдерде жіктелмеген симптомдар, нышандар, клиникалық және зертханалық зерттеулердің нормадан ауытқуы (XVIII класс) – 5 адамнан әр топта (12,5%), III орында – ас қорыту жүйесінің аурулары (XI класс) және тыныс алу мүшелерінің аурулары (X класс) - 4 адамнан әр топта (10%), IV орында – көз және оның қосалқы аппаратының аурулары (VII класс) – 3 (7,5%), басқа да аурулар 5 (12,5%) жұмысшыда тіркелген.

Екі мекемеде де жұмысшылар арасында көптеген аурумен ауыратындар және ҚЖАжиі кездеседі. ҚЖА құрылымында гипертониялық ауру басым: сырқаттанғандардың үлес салмағы: БАФ-да ерлер арасында - 38,8%, әйелдер арасында - 44,4%, «Вагонсервис» қызметкерлерінде ер адамдар - 88,8% және әйел адамдар - 78,5% сәйкестікті құрайды.

Теміржолшыларға, әдетте, табиғи және қарқынды екі, үш және одан да көп өндірістік факторлар теріс әсер етеді. Мәселен, БАФ - дағы жұмысшылардың басым көпшілігі жолаушылар вагондарының жолсеріктері болып табылады, олар жарақат қаупі, қозғалыстағы жылжымалы құрам, діріл, уақытша және климаттық белдеулердің жиі ауысуы сияқты қауіп факторларына ұшырайды. Ал, «Вагонсервис» жұмысшылары: механиктер, слесарь, жүргізушілер, вагон жуушыларға физикалық жүктемелер, шу және басқа да қолайсыз микроклиматтық факторлардың әсері бар.

Қорытынды: Ақтөбе қаласының теміржол көлігі қызметкерлерінің аурушаңдық құрылымының талдауы бірнеше патологиясы бар және ҚЖА басым екенін көрсетті, ал ҚЖА-ның ішінде ерлер мен әйелдер арасында артериялық гипертензия жиі тіркеледі. Осыған байланысты теміржол көлігі қызметкерлерінде жүрек - қантамыр жүйесі ауруларының таралуын бағалау және алдын алу шараларын дайындау одан әрі зерттеуді талап етеді.

 

Әдебиеттер

  1. 1. Молодцов Р.Н., Шеметова Г.Н. Болезни системы кровообращения у работников железнодорожного транспорта//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и медицины, Россия, 2013.№2-С.8-11.
  2. 2. Балабан С.В., Бондарь В.В., Панов Б.В., Свирский А.А., Матвеев А.Г. Актуальные проблемы заболеваемости на железнодорожном транспорте//Актуальные проблемы транспортной медицины, Украина, №1(35), 2014г.- С.105-110.
  • Жыл: 2018
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.