Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Арыс- түркістан және балқаш экологиялық аймақтарындағы аруана түйелерінің өнімділік сипаттамасы

Андатпа. Мақалада Арыс-Түркістан және Балқаш экологиялық аймақтарында өсіріліп жатқан түйелердің жинақталған топтарынан тиімді түрлерін сұрыптап алу үшін өнімділік сипаттамасы зерттелді. «Сыздықбеков А.» шаруа қожалығында: «Тораңғыл» аналық тұқымдастар, «Қызыл мая». «Үсенов Н.» шаруа қожалығында «Ұзын кірпік», «Сұлу мая» аналық тұқымдастар. «Дәулет-Бекет» ЖШС-де «Алмалы», «Әлия», «Ақши», «Қызыл гүл» аналық тұқымдастардыңқажетті түрлеріне арналған селекциялық топтар құрылды.

Арыс-Түркістан популяциясында аруана тұқымды түйелерді сұрыптап алу жұмыстарының нәтижесінде үлек-өндірушілермен 4 аналық топтар құрылды. Оларға: «Ұзын кірпік», «Сұлу мая», «Торанғыл» және «Қызыл мая» жатады.

Аруана түйелерінің жайылымдық жағдайда, қосымша азық берілмей-ақ сауындық мерзімінің 7 айында орташа есеппен алғанда майлылығы 3,8-4,0 % болатын 1800 кг тауарлық сүт беретін түрлерінің критерийі анықталды, бұл қазақ бактрианы түйелерінен алынатын сүт өнімдерінің стандартынан өнімділігі жөнінен 60- 70%-ға асып түсті. [1]

Өнімділігі жоғары аруана түйелердің 4 тұқымдық топтарынан сұрыптап алу үшін өнімділік және дене бітімдерінің көрсеткіштеріанықталды.

«Сыздықбеков А.» шаруа қожалығында өнімділігі жоғары екі ұрық тұқымдастар тобы бар. «Ұзын кірпік» тұқымдасына жататын аналық түйелердің салмағы орташа есеппен алғанда 555,8 кг, олардан 3,7 кг жүн қырқылады, таза түбіттік қылшығы 91,5 %, дене өлшемдері 189,5-155,4-215,4-192,4 см, тәуліктік сүтінің орташа мөлшері сауынның 3 және 4 айлығында 11,84 кг, майлылығы 3,7% сүт беретін, сұрғылт түсті біртектес түйе.

«Сұлу мая» түйесінің аналықтарының салмағы 597,4 кг, олардан 3,8 жүн қырқылады, таза түбіті 91,5%, дене өлшемі 184,7-163,2-219,1-19,6 см болады, тәуліктік сауын мерзімінің 3-4 ай аралығында 12,03 кг, майлылығы 3,85 % сүт беретін, құмдақ түсті біртектес түйе.

«Үсенов Н.» шаруа қожалығында өнімділігі жоғары екі аналық тұқым бар. «Торанғыл» аналық түйелерінің түсі құмдақ түсті. Орташа салмағы 565,4 кг, олардан 3,8 кг жүн қырқылады, таза түбітті талшығы 91,3 % -ды құрайды , дене өлшемі 188,3-163,7-219,4-19,9 см, орташа тәуліктік сүттілігі 3 және 4 ай айлығында 11,64 кг, майлылығы 3,88%.

«Қызыл мая» аналық түйелерінің салмағы орташа есеппен алғанда салмағы 554,2 кг Олардан 3,7 кг жүн қырқылады, таза түбітті талшығы 91,4%, дене өлшемі 188,1-162,6-214,9-20,1 см, тәуліктік сауылатын сүт мөлшері сауынның 3-4 айында 11,72 кг, майлылығы 3,83% сүт беретін біртектес сұрғылт түсті түйе.

Арыс- Түркістан популяцияда аруана түйелердің асыл тұқымды өндіруші 2желісі:«Текеле-лөк» және «Жаңа лөк» кең көлемдеөндіріске енгізілген.

«Текеле-лөк» түйе-өндіруші желісіндегі түйелердің салмағы орташа есеппен алғанда 675 кг. Олардан5,7 кг жүн қырқылады,таза түбіттіталшығы 92%,өркешіне дейінгі биіктігі 211 см, денесінің қиғаш ұзындығы 170 см, кеуде өлшемі 232 см, табан сүйегі 25,0 см болады.

«Жаңа-лөк» желісіндеөсірілетін түйелердің салмағы орташа есеппен алғанда 670,8 кг болады, 4,96 кг жүн қырқылады, таза түбітті талшығы 89,6%, өркешке дейінгі биіктігі 201,4 см, денесінің қиғаш ұзындығы 170,0 см, кеуде өлшемі 225,8 см, табан аумағы 23,7 см, жылдық сүт мөлшері 3618,4 кг сүт беретін біртектес сұрғылт және құмдақ түсті түйе.

Өнімділігі жоғары дромедар тұқымдарының туыстас 4 аналықтарынан2012 жылы туылған 100 бас ботаның сапалық құрамын анықтау үшін таңдап алдық.

Таңдап алынған малдардың сапасы өте жоғары және орташа есеппен алғанда 61%-ыэлита классына және 39 %-ы I классқа жатады.

Аруана түйелерінен Арыс-Түркістан аумағында (110 бас) аналық табынды толтыруға арналғанкүйекке түсетін әртүрлі генотиптерінен салмағы 425 кг болатын түйелер іріктеліп алынды.

Балқаш маңындағы аруана тұқымды түйелердің популяциясы. Балқаш маңындағы популяциядан аруана аналық түйелерді іріктеп алудың нәтижесінде үлек-өндірушілердің көмегімен 4 аналық тұқымдастар алынды: «Алмалы», «Ақши», «Қызыл гүл» және «Алия».

Үлек-өндірушілер мен аналық тұқымдастардың өнімділігі мен мүсіндік көрсеткіштері зерттелді.

«Алмалы» тұқымдасынан шыққан аналық түйелердің салмағы 550,2 кг. Одан 3,6 кг жүн қырқылды, таза түбіт талшығының шығуы 88,3%, денесінің өлшемі 187,3-153,2-213,3-18,5 см. Орташа тәуліктік сауылатын сүттің мөлшері сауын мерзіміндегі 3 және 4 айларда 13,8 кг, майлылығы 3,4% сүт беретін, біртекті сұрғылт түсті түйе.

«Алия» тұқымынан шығатын аналық түйелердің орташа салмағы 589,2 кг болатын біртектес сұрғылт түсті түйе. Олардан 3,7 кг жүн қырқылды, таза түбіттің шығуы 90,7 %, дене өлшемдері 182,6-162,1-217,2-19,5 см, тәуліктік сүтінің орташа мөлшері сауын мерзімінің 3 және 4 айларында 13,7 кг, майлылығы 3,4%.

«Ақши» тұқымдас түйе аналықтарының орташа салмағы 562,3кг болатын құмдақ түсті түйе. Олардан 3,7кг жүн қырқылды, таза түбіт талшығы 90,2%-ды құрайды, денесінің өлшемдері 187,2-162,5-218,3-19,8 см, сауын мерзімінің 3 және 4 айларында алынатын тәуліктік сүттің мөлшері 13,3 кг, майлылығы 3,4% .

«Қызыл гүл» тұқымынан шығарылған аналық түйелердің салмағы 550,1 кг болатын сұрғылт түсті түйе. Олардан 3,6 кг жүн қырқылды, таза түбітті талшығы 89,6%-ды құрайды, дене өлшемдері 186,3-160,4-213,7-19,6 см. Сауылатын мерзімнің 3 және 4 айларындағы тәуліктік сүттің мөлшері 14,8 кг, майлылығы 3,5% [2].

Аруана түйелерінің Балқаш маңындағы популяциясында 2 желі түйе-өндіруші: «Дәулет-үлек» және «Түрікмен-лөк».

Өндіруші«Дәулет-лек» түрікмен дромедар тұқымы өсіріледі. Олардың салмағы орташа есеппен алғанда 651 кг-ға жетеді, 4,9 кг жүн қырқылады, таза түбітті талшығы 88,2%-ды құрайды, өркешпен өлшегендегі биіктігі 208 см, денесінің қиғаш ұзындығы 164 см, кеуде өлшемі 228 см, табан аумағы 24,1 см.

Түйе өндіретін «Түрікмен лөкте» түрікмен дромедар түйелері өсіріледі. «Түрікмен лөктегі» түйелердің орташа салмағы 660,7 кг, олардың түсі біртекті сұрғылт және құмдақ. Олардан 4,96 кг жүн қырқылады, таза түбіттің шығуы 89,6%-ды құрайды, өркешімен өлшегендегі биіктігі 210, 3, см, денесінің қиғаш ұзындығы 166,0 см, кеуде өлшемі 230см және табан аумағы 24,3 см. Жылдық сауылатын сүт мөлшері 3513,4 кг.

Зерттеу нәтижелерін қорыту және оны бағалау. Қазақстанның оңтүстік-батысындағы әртүрлі аймақтарда өсірілген аруана түйелерінің әртүрлі түрден жинақталған топтарынан өзімізге қажетті түрлерін сұрыптап алу үшін өнімділік сипаттамасы жасалды: Арыс-Түркістан аумағында «Сыздықбеков А.» ш/қ және «Үсенов Н.», Балқаш маңындағы «Дәулет-Бекет» ЖШС.

«Сыздықбеков А.» шаруа қожалығында қажетті түрлерге арналған селекциялық топтар құрылды: «Тораңғыл» аналық тұқымдастар, «Қызыл мая» (75 бас). «Үсенов Н.» шаруа қожалығында «Ұзын кірпік», «Сұлу мая» аналық тұқымдастар өсіріледі (93 бас түйе). «Дәулет-Бекет» ЖШС-де «Алмалы», «Әлия», «Ақши», «Қызыл гүл» аналық тұқымдастар өсіріледі (120 бас түйе). [3]

Отандық селекцияға өнімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті жаңа генотиптер ендіріледі: ішкітұқымдық түр, 150 бас түйе Арыс-Түркістан аумағында іріктелді («Сыздықбек А.» ш/қ, «Үсенов Н.» ш/қ) және Балқаш маңындағы аумақта зауыттық желіде 45 бас түйе бар («Дәулет-Бекет» ЖШС). Сауын мерзімінің 7 айында орташа есеппен 1800 кг сүт сауылады, майлылығы 3,8-4,0%. Жаңа ішкі тұқымдық түрдің генетикалық ресурстары (150 бас түйе) тұқымдық түйелердің «Жаңа лөк», «Текеле лөк» желісінен және «Ұзын кірпік» аналық тұқымдастардан құралған (37 бас түйе).\ сауындық сүті 7 айлық сауында 1918,6 кг, майлылығы 3,87%; «Сұлу мая» (37 бас түйе) сауындық сүті 1924,2 кг, майлылығы 3,91%; «Тораңғыл» (38 бас түйе) сауын сүті 1945,1 кг, майлылығы 3,86%; «Қызыл мая» (38 бас) сауын сүті 1951,1кг, майлылығы 3,92%.

Жаңадан шыққан зауыттық желі «Дәулет үлөк», «Түрікмен лөктің» желілік жалғасы, ол «Алмалы» аналық тұқымдастар деп аталады (23 бас), сауын сүті сауылымның 7 айында 1844,8 кг, майлылығы 3,9%, «Әлия» (22 бас) сауын сүтінің мөлшері 1854,6 кг, майлылығы 3,82 % болды.

Әдебиеттер

  1. Баймуканов Д.А. Селекция верблюдов породы казахский арвана и методы его совершенствования. // Алматы: Бастау.- 2009. - С.280.
  2. Баймуканов Д.А. Цитогенетика и селекция двугорбых, одногорбых верблюдов и их гибридов. - Алматы: РНИ «Бастау», – 2002. – 160 с.
  3. Мұсаев, З. М. Түйе шаруашылығы / З. М. Мұсаев, А. Ә. Төреханов, Б. С. Сейдалиев. - Алматы : "Бастау", 2007. - 136 с. (63 Каз/М 85).
  • Жыл: 2018
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.