Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қала аумағындағы топырақтардың ауыр металдармен ластану деңгейін бағалау

Түйін

Шымкент қаласының жер ресурстарының ауыр металдармен ластану көздері, ауыр металдардың адамдар мен жануарларға токсинділік әсері, жер қорының ауыр металдармен ластану сипатының топыраққа өсімдік қорына әсерінің залалы, ауыр металдардың биохимиялық циклдерінің техногендік өзгерістері көрсетілген.

Кілт сөздер: ШРК, ауыр металдар, қоян арпа (Hordeum leporinum), Биогеохимиялық айналымдар.

Жер қорының ауыр металдармен құрылымдық және сапалық жағдайының өзгерiсiн қарастыра отырып байқайтынымыз, олардың, әсіресе өсімдік қорына негативтi сипатта әсер ететінін көре аламыз. Ауыр металдардың өсімдіктерде жиналуы әр түрдің өз ерекшелігіне байланысты. Зерттеулер бойынша мыс балқыту өндірісіне жақын аймақта топырақ пен өсімдіктерге ауыр металдардың мөлшері бақылау аймағымен салыстырғанда өте жоғары. жер өндiрiс қорының көзi, әрi өндiрiстi орналастыру ортасы ретiнде өндiрiстiң барлық саласына қатысты. Өндiрiстiң даму қарқыны артқан сайын жер байлығын, жер қорын пайдалану мөлшерi де өсiп келедi.[1] Соған байланысты, жер ресурсының тиiмдi қорының сапасының төмендеуi қоғамның өндiрiске жұмсалатын шығынының артуына керi әсер етуде. Сондықтан жер қорының ауыр металдармен ласттануы күттiрмей шешiмiн табуы тиiс мәселеге айналып отыр. Оны шешу үшiн жердi тиiмдi пайдаланудың қазіргi таңдағы экологиялық, экономикалық механизмге сай жаңа жағдайларды ұйымдастыру керек және осындай комплекстi жолдардың iшiнен ең тиiмдiсiн, ең қолайлысын, нақтысын таңдап алуымыз керек. Өнеркәсіптік орталықтардағы ауыр металдардың ауытқулары аса қауіпті. Топырақта және өсімдіктерде металдардың концентрациясы жүздеген және табиғи түрде мыңдаған есе асады. Мәдени ландшафтта, мырыш, қорғасын, сынап, кадмий, хром және никель жиі кездеседі. Ландшафтқа енетін металдар жиынтығы, ең алдымен, аймақтағы адамзаттың шаруашылық қызметінің сипатына байланысты. Мәселен, автомобиль көлігінің қарқынды дамуымен және жолдардың тығыз желісімен қамтамасыз етілуі, ішкі жану қозғалтқыштарының пайдалану кезінде бөлінетін газдар арқылы қорғасынның ландшафтағы фондық мөлшері артады.

Бұл зерттеу жұмысында Шымкент қаласынан шыққан қалдықтардың, оның ішінде ауыр металдардың қоршаған ортаға әсері баяндалды. Зерттеу жұмысының міндеттерінің бірі- Шымкент қаласының территориясында және Оңтүстік Қазақстан облысының территориясында кең таралған қоян арпа (Ноrdeum leporinum) өсімдігінде жиналған қорғасынның, мыс, мырыш және кадмийдің мөлшерін анықтау.Топырақтағы ауыр металдардың таралу мөлшерін анықтау үшін 4 зерттеу орындары белгіленді. Зерттеу жұмысын орындау барысында зерттеу объектісі ретінде Шымкент қаласының территориясында және жалпы Оңтүстік Қазақстан облысының көп аудандарында кең таралған қоян арпа (Hordeum leporinum) өсімдігі алынды[2].

Зерттеу жұмысы Шымкент қаласының территориясында жүргізілді. Шымкент қаласы Қазақстан Республикасындағы ірі өндіріс орталықтарының бірі болып саналады. Қалада өндіріс пен энергетика салаларының қарқынды дамуы қоршаған ортаның кең көлемде ластануына әкелді. Жаз айларында ауа температурасы өте жоғары (+380-400 С) болады, ал күз және көктем айларында жел мен жауын-шашын мөлшері аз болғандықтан атмосфераға бөлінген түтін мен газ тез арада ауаның жоғарғы қабаттарына көтеріліп таралып кетпейді. Сондықтан атмосферада көп мөлшерде газ жинақталған. Оның тағы бір себебі, Шымкент қаласы тау бөктерінің төменгі жазықтығында қатар-қатар созылып жатқан қыраттардың еңістеу бөлігінде орналасқан.

Зерттеу жұмысын орындау барысында зерттеу объектісі ретінде Шымкент қаласының территориясында және жалпы Оңтүстік Қазақстан облысының көп аудандарында кең таралған қоян арпа (Hordeum leporinum)өсімдігін алдық.

Зерттеуге алынған өсімдіктің түрі мынадай морфологиялық ерекшеліктерімен сипатталады.

Класы: Дара жарнақтылар класы- Monocotyledones

Тұқымдасы: Астық тұқымдасы - Gramincae

Туысы: Арпа туысы - Hordeum

Өкілі: Қоян арпа- Hordeum leporinum

Қоян арпа (Hordeum leporinum) биіктігі 15-40 см болатын біржылдық шөптесін өсімдік. Сабағы тік, буындарға бөлінген, сырты жалаңаш және тегіс. Жапырақ қынабы да жалаңаш, тегіс, тілшесі доғал, ұзындығы 0,5 мм. Жапырағы жіңішке таспа тәрізді, ені-3-4 мм, тегіс, жоғарғы беті әлсіз түкшелермен жабылған. Паралелді жүйкеленген. Гүл шоғыры цилиндр тәрізді масақ, масақшалары масақтың өсінде іштен орналасқан. Масақтың ұзындығы 4-7 см, екі бүйірінен қысыңқы, өзі морт сынғыш. Масақшалар масақтың өсінде үшеуден орналасқан. Әрбір үштіктегі масақтың бүйір масақшасы әлсіз жетілген, қысқа аяқшамен бекінген. Масақшалар гүл шоғырының өсіне жалпақ бетімен екі масақша қабыршағымен жанасқан, Масақша қабыршақтары қылтанақты, ортаңғы масақша қабыршағы кеңейген, жүйкелері кедір –бұдырлы, жиегінде ұзын кірпікшелері бар. Дән түзуші масақшаның төменгі гүл қабыршағы жалпақ ланцет тәрізді, ұзындығы 6-10 мм, өсінің ұзындығы 4 см жетеді.

Зерттеуге арналған топырақ сынамасын көлеңкеде құрғатады. Топырақ сынамасын үлкен фарфор тигльде ұнтақтап 1–2мм тесікті електен өткізеді. Осылай ұнтақталған татпадан 200–300г орташа сынама алынады, қайта ұнтақталады. Капрон електен өткізіліп 10–20г топырақ сынамасы алынады. Бұл топырақты агат немесе халцедонды табақшада қайта ұнтақтайды. Осы ұнтақтан 1г топырақ сынамасы алынып, фарфор немесе кварц тиглге салынып, 10-15 тамшы күкірт қышқылы (конц.) тамызады да 15–20 сағатқа қалдырады. Содан соң құм үстіне қыздырып қышқыл қалдығы (SO32+) буланып кеткенше ұстайды және муфель пішінде 450–500°С дейін күйдіреді (1сағат). Күйдірілген топырақты эксикаторда суытып 20% тұз қышқылы (HCl) 10мл қосып, 2–3 рет қыздыра отырып ерітеді[3]. Фильтрленген соң фильтраттың көлеміне 50мл жеткізіп, әбден араластырады. Фильтраттан 5мл алып полярографтың ұяшығына құяды, инертті газды 10–15 мин. жібереді, ерітіндіні 3мин. қалдырып, соңынан дифференциалды полярограммасын алады.

Зерттеу орындары

қорғасын

мыс

мырыш

кадмий

1-зерттеу орны

42,442,22

26,651,75

28,77  2,53

1,22  0,77

2-зерттеу орны

24,38  1,56

18,77  1,42

15,78  1,58

0,75  0,28

3-зерттеу орны

16,47  1,26

10,36  1,22

13,44  0,58

0,65  0,18

4-зерттеу орны

3,45  1,23

2,23  1,16

2,68  1,22

-

Кесте 2- Қоян арпа өсімдігіндегі ауыр металдардың мөлшері (мг/кг)

Өсімдіктердегі ауыр металдарды анықтау үшін белгіленген зерттеу орындарынан өсімдік материалдары жиналып, алдын-ала ағын судың астында жуылып, шаң-тозаңнан тазартылады. Құрғатылған соң ұсақтап туралып, араластырылады. Дайын болған сынамадан техникалық таразыда 2г өсімдік материалын өлшеп алып фарфор тигльге саламыз[4]. Содан соң оны электроплиткадакүйдіріп, соңынан муфель пешіндежоғары температурада (5000С) күлгеайналдырады. Алынғанөсімдіккүліне 5мл НСІ(1:1) қосыптигльде ерітіледі. Ерітіндініэлектроплиткадабуландырып, тұнбаға 5мл фон ерітіндісінқосып, әлсізқыздыраотырыперітіндінісуытып фильтр арқылыпробиркағафильтрлейді. Ерітіндініңкөлемін фон ерітіндісімен 10мл дейінжеткізеді.

Әдебиеттер

1.Тулебаев Р.К. Хроническая свинцовая интоксикация.- Алматы:Ғылым, 1995. -с.9-11.

2.Захидов С.Т. Антропогенный мутагенез и современные экологические катастрофы. Опасности преувеличения?//Вестник Московского университета. Серия 16 Биология. -1997.-N2. -С. 11

3. Бигалиев А.Б. Генетика и окружающая среда. -Караганда, 2007.

4. Никаноров А.М., Жулидов А.В., Елиц В.М. Тяжелые металлы в организмах ветлендов России. - Санкт-Петербург, 2003. - С.З

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.