Атомды – абсорбциялық спектрометрмен өсімдіктерді зерттеу

MГA-1000 атомдық абсорбциялық спектрометрлері сұйық үлгілерде (судың, сусындардың, биологиялық сұйықтықтардың әртүрлі түрлері) химиялық элементтердің (ең алдымен металдардың) құрамын анықтауға арналған, сондай-ақ басқа объектілерде олардың минералдануынан кейін (топырақ, шөгінділер және ағынды сулардың шламы, қалдықтар, азық-түлік өнімдері, оларды өндіруге арналған шикізат, биологиялық тіндер, мұнай-химиялық өнімдері).

Спектрометрлердің жұмыс принципі резонанстық сәулелену элементтерінің бос атомдарының сіңуін өлшеуге негізделген, ол үлгі графит ұяшығында атомизацияланған жағдайда пайда болады.Селективті емес абсорбцияны автоматты түзету үшін жоғары жиілікті модуляциямен Зеемановский модуляциясының поляризация спектрометрия әдісі пайдаланылды [1].

Спектрометрлер - біртұтас бірлік түрінде сындарлы түрде жасалған мерзімді әрекеттердің автоматтандырылған зертханалық құралдары. Сұйықтық үлгісін спектрометрлердің графиттік ұяшығына дозалау автобөлшекті қолдану арқылы немесе 5-50 мкл көлемі бар микродозаторлармен қолмен қолдану арқылы жүргізіледі.

Спектрометрлердің жұмысы, өлшеу ақпаратын өңдеу және үлгілерді талдау нәтижелерін есептеу арнайы бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен жүзеге асырылады [2].

Спектрометрлер мен дисплейлердің жұмысын бақылайтын және алынған деректерді өңдейтін, сақтайтын компьютер үшін дербес бағдарламалық жасақтамамен жабдықталған. (1-сурет).

Бұл әдісте Phlomis salicifolia өсімдік шикізатын дымқыл және құрғақ минерализациялау жүргізілді [3-4]. Зерттеу нәтижесінде Phlomis salicifolia спирттегі сығындысында макро және микроэлементтердің сандық құрамы анықталды. Зерттеу нәтижелері 1-кестеде келтірілген.

1-кесте. Phlomis salicifolia өсімдігінің жер үстіңгі бөлігінің элементтік құрамы.

Қорытынды.

Phlomis salicifolia шикізатының элементтік құрамы зерттелді. Макро және микро- элементтері құрғақ және ылғал минералданудан кейін спектрофотометриялық әдістермен анықталды.

Әдебиеттер

  1. https://www.lumex.ru/catalog/mga-1000.php
  2. Спектрометры атомно-абсорбционные МГА-1000// Методичка // Формуляр А 10.00.00.00.00 ФО // Санкт- Петербург, 2015г.
  3. Методика измерений массовой концентрации алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, селена, серебра, стронция, титана, хрома, цинка в побах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра модификаций МГА-1000 // ПНД Ф 14.1:2.253-09 (М 0146-2013) // Москва 2009г. // Издание 2013г.
  4. Методика М 04-64-2010 «Продукты пищевые и сырье продовольственные. Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерении массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова методом атомно-абсорбционной спектроскопией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГа-915М, МГА-915МД», Санкт-Петербург, 2010.
Жыл: 2018
Қала: Шымкент
Категория: Медицина