Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Батпақты ақшайыр (cnaphalium uliginosum l.) өсімдік шикізатынан сұйық экстракт алу және сапасын бағалау

Түйін: Бұл мақалада батпақты ақшайыр шөбінен 1:1 қатынасында сұйық экстракт алу технологиясы және оның сапасына бақылау жүргізу баяндалады. Батпақты ақшайыр шөбінен сығынды алу үшін экстрагент ретінде 70 % этил спирті және перколяция әдісі қолданылды. Алынған сұйық экстрактының сапасын бағалау келесі көрсеткіштер бойынша жүргізілді: сипаттамасы, салыстырмалы тығыздық, этанол мөлшері, құрғақ қалдық.

Түйін сөздер: батпақты ақшайыр шөбі, сұйық экстракт, перколяция, сапасын бағалау.

Зерттеу мақсаты: ДДСҰ-ның мәліметі бойынша, өсімдік шикізатынан алынатын дәрілік препараттар фарминдустрияның біршама бөлігін алады. Қазақстанның фармацевтикалық нарығында дәрілік шөптер мен жинақтардың үлесі небәрі 1-1,5 %-ды құрайды [1].

Қазақстанның табиғаты дәрілік өсімдіктерге бай, бірақ олардың қасиеттері толық зерттелмеген. Заманауи медицина табиғи шикізаттардан дайындалған препараттарға қайта назар аударуда. Синтетикалық дәрілермен салыстырғанда дәрілік өсімдік шикізатынан алынатын дәрілік препараттардың жанама әсерлері төмен болып саналады. Сондықтан, емдік қасиеті бар өсімдіктердегі биологиялық белсенді заттарды зерттеу қазіргі фармация саласының негізгі бағыты болып саналады.

Қазақстан аумағында кездесетін, халық медицинасында кеңінен қолданылатын дәрілік өсімдіктердің бірі – батпақты ақшайыр шөбі. Ол қан тамырларын кеңітетін, гипотензивті, бактерияға қарсы және жараны жазатын әсер көрсетеді. Шикізат құрамында флавоноид, дубильді заттар, фенолкарбон қышқылы, каротиноид сияқты биологиялық белсенді заттар кездеседі [2].

Медицинаға отандық препараттарды (өсімдік текті) енгізу халықты дәрілік заттармен қамтамасыз етуді, денсаулық сақтау саласындағы түрлі мәселелерді шешуді және еліміздің әл-ауқатын арттыруды дамытады.

ҚР фармацевтикалық өндірісіне отандық өсімдік шикізатынан алынатын фитопрепараттар қажеттілігін есепке ала отырып, батпақты ақшайыр өсімдік шикізатынан алынатын биологиялық белсенді затты зерттеу өзекті болып табылады.

Зерттеу мақсаты – батпақты ақшайыр шөбінен (1:1) қатынасында сұйық экстракт алу технологиясын жасау және талаптарға сай сапасын бағалау.

Материалдар мен әдістер: Батпақты ақшайыр шөбінен сұйық экстракт алу перколяция әдісімен жүргізілді. Перколяция әдісі үш кезеңнен тұрады: шикізатты жібіту (шикізаттың ісінуі), тұндыру, перколяция. Перколяция әдісінің артықшылықтары: ДӨШ-нан көп мөлшерде ББЗ-ды бөліп алуды қамтамасыз етеді, жылдам әрі ыңғайлы, күрделі құрылғыны қажет етпейді. Перколяция әдісі сұйық экстрактқа тән (1:1) қатынасында сығынды алуға мүмкіндік береді [3].

Экстрагент ретінде 70 %-дық этил спирті қолданылды [4]. Перколяция әдісімен сұйық сығынды

жиналып алынды. Алынған сығындыны тазалау үшін 3 тәулік температурада тұндыруға қоямыз

және фильтрлейміз.

Алынған батпақты ақшайыр сұйық экстрактысының сапасын бағалау ҚР МФ-ның талаптарына сай келесі көрсеткіштер бойынша жүргізілді: сипаттамасы (органолептикалық бақылау), салыстырмалы тығыздық (ҚР МФ І, 1 т. 2.2.5), этанол мөлшері (ҚР МФ І, 1 т. 2.9.10), құрғақ қалдық (ҚР МФ І, 1 т. 554 б.) [5].

Нәтижелер мен талқылаулар. Батпақты ақшайыр сұйық экстрактысының сапасын бағалау нәтижелері 1-3 кестелерде көрсетілген. Алынған экстракттың сипаттамасын анықтау үшін органолептикалық бақылау жүргізілді. Батпақты ақшайыр экстрактысы қара-қоңыр түсті мөлдір сұйықтық, салыстырмалы тығыздығы 0,9177 г/см3 құрады. Сұйық экстракттағы этанол мөлшері 65,4 %-ды құрады.

Кесте 1 – Батпақты ақшайыр сұйық экстрактысының салыстырмалы тығыздығын анықтау

Бос пикнометр массасы (m), г

Суы бар пикнометр массасы (m₁), г

Сыналатын сұйық экстракт бар пикнометр массасы (m₂), г

Сұйық экстракт тығыздығы, г/смі

17,52

45,23

42,95

0,9177

Кесте 2 – Батпақты ақшайыр сұйық экстрактысындағы этанол мөлшерін анықтау

, ()

Дистилляттың ауадағы салыстырмалы тығыздығы, ,

Дистилляттағы этанол мөлшері процентпен көлем/көлем -

тағы

Сұйық экстрактыдағы этанол мөлшері процентпен көлем/көлем

-тағы

977,44

0,9765

16,35

65,4

Кесте 3 – Батпақты ақшайыр сұйық экстрактысындағы құрғақ қалдықты анықтау

Бос ыдыс

массасы ( ), г

Сұйық экстрактысы бар ыдыс массасы (), г

Сұйық экстракт массасы ( ), г

Кептіргеннен кейін

Массалық пайыз, %

Құрғақ қалдық бар

ыдыс массасы

( ), г

Құрғақ қалдық массасы

( ), г

33,52

39,14

5,62

33,76

0,24

4,27

Cұйық экстракттағы құрғақ қалдықты анықтау нәтижелері кесте 3 көрсетілген. Батпақты ақшайыр сұйық экстрактысындағы құрғақ қалдық 4,27 % -ды құрады.

Қорытынды. Батпақты ақшайыр шөбінен (1:1) қатынасында перколяция әдісімен сұйық экстракт алу технологиясы жасалды. Батпақты ақшайыр сұйық экстрактысының сапа көрсеткіштері зерттелді:сипаттамасы, салыстырмалы тығыздығы, этанол мөлшері және құрғақ қалдық.

Батпақты ақшайыр сұйық экстракты қара-қоңыр түсті мөлдір сұйықтық, салыстырмалы тығыздығы 0,9177 г/см3. -тағы этанол мөлшері процентпен (көлем/көлем) 65,4 %. Батпақты ақшайыр сұйық экстрактысындағы құрғақ қалдық 4,27 % -ды құрады.

Әдебиеттер

  1. . Казахстанская правда //www.kazpravda.kz.URL:http://www.kazpravda.kz /fresh/ view/ nauka-na-sluzhbe- zdorovya/?print=yes
  2. Фармакогнозия: оқулық / Б.Қ. Махатов [және т.б.]. – Алматы: ЖШС «Эверо», 2012. – 492 б.
  3. Химия и технология фитопрепаратов: учебное пособие для вузов / Под ред. С.А. Минина, И.Е. Каухова. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 560 с.
  4. Николашкин, А.Н. Изучение некоторых факторов на экстракцию биологически активных веществ из травы сушеницы топяной /А.Н. Николашкин // Материалы научн. - практ. конф. молодых исследователей, посвященной 60 - летию Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова . - Рязань: РязГМУ, 2004. - C. 93-95.
  5. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Фармакопеясы.Т.1–Алматы:«Жібек жолы» баспа үйі, 2008.–592 бет.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.