Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Паллиативті көмекке мұқтаж науқастарға психологиялық қолдау көрсету сапасын жетілдіру

Өзектілігі

Қазіргі уақытта паллиативті көмекке қанша адам мұқтаждығын айқындайтын нақты статистикалық мәліметтер жоқ , алайда инкурабельді науқастардың көбейіп жатқаны белгілі [1]. Тәжірибелі іс әрекетте, науқастардың жағдайын бейнелейтін физикалық, лабораториялық және құрал-жабдықтардың мәліметтері назарға алынады [2]. Психологиялық жағдайды зерттеу емдеу үдерісініңмағызды аспектісі болып табылады [3].Инкурабельді науқастардың психологиялық жағдайын бағалау арқылы өмір сапасын жақсартуға болады. Өлімі жақындаған науқастарға көмектесуде психологтың қолдауы маңызды рөл аткарады. Теріс психологиялық өзгерістер науқасқа аурудың әсерінен емес, науқастың ауруға деген әсеріне байланысты туындайды. Созылмалы стресс ауру өршуінің алдын алатын иммундық жүйенің қызметіне қысым көрсетеді. АҚШ ғалымдары ішкі психологиялық әсердің жақсаруында обырдың сауығу санының артуына әкелетінің

дәлелдеді: қатерлі ісік 2-3 ші кезеңде емделу саны-45-70% 4-ші кезеңінде жазылу саны 25% екенін дәлелдеді [4].

Кілт сөздер: паллиативті көмек, психологиялық жағдай, қатерлі ісік, инкурабельді науқас,мейірбикелік күтім.

Бұрын паллиативті көмек қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың симптоматикалық емдеу деп саналатын, қазір бұл ұғым дамудың соңғы сатысындағы кез келген ем қонбайтын созылмалы ауруларға, әрине, соның ішіндегі көпшілігі онкологиялық науқастарға таралады. Паллиативті көмек қалыпты заңды үдеріс ретінде өмірді бекітеді және өлімді қалыптастырады,-науқастың мүмкіншілігінше белсенді ұзақ өмір сүруін қамтамасыз етуге тырысады, емделушілердің ауыр науқастанған кезінде оның отбасына көмек ұсынады және ауыр қайғыдан кейінгі уайымдау кезеңінде психологиялық қолдау көрсетеді, емделуші мен оның отбасының барлық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында кәсіпаралық тәсілді пайдаланады, емделушілердің өмір сүру сапасын жақсартады,сонымен қатар ауру ағымына оң әсер етеді,жеткілікті түрдегі уақтылы жүргізілген шаралардың басқа емдеу әдістерімен жиынтығы науқастардың өмірін ұзартуыға көмектеседі.

Зерттеудіңмақсаты.Паллиативті көмекке мұқтаж науқастарға психологиялық қолдау көрсету арқылы өмір сапасын арттыру.

Материалдар мен әдістер. Паллиативті көмекке мұқтаж науқастардың психологиялық жағдайын бағалау үшін Шымкент қаласындағы Т.О.Орынбаев атындағы Облыстық жоғары қысымды оттегімен емдеу орталығы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның базасындағы «Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім» бөлімшесінде жүргізілді. Зерттеу жұмыстаы 03.11.2015-15.02.2017 жылдар аралығында жүргізілді, 250 ауру тарихы каралды. «Обыр» диагнозымен және неврологиялық аурулармен операция жасалған және күтім көрсетіліп жатқан аурудың III-IV сатысындағы 17-73 жас аралығындағы 250 науқас алынды. Орташа жас мөлшері 47-0,5 жасты құрады. Науқастарда психологиялық ерекшеліктерді жан-жақты талдау мақсатында жас ерекшеліктері, жынысы, әлеуметтік жағдайы, отбасылық жағдайы назарға алынып, тіркеліп отырды.

Сауалнама бойынша науқастардың жеке қажеттіліктерін бағалау жүзеге асырылды: депрессия, көңіл күйі, қоршаған ортамен қарым-қатынасы, стресстің деңгейі, пессимизм, суициддік амалдарға берілу қауіпі бағаланды

Адамдардың жас ерекшеліктерін психологиялық талдау теориясын назарға ала отырып зерттелушілер 3 топқа бөлінді. 26 жасқа дейінгілер 35 (14%), 27-48 жас аралығындағылар 116 (46%), 48 жастан жоғары науқастар 99 (40%) ті құрады. Еркек және әйел жынысты сыналушыларды жастық ерекшеліктеріне байланысты 3 топқа бөліп талдаймыз.

Ерлердің жастық құрамы 26 жасқа дейінгі 18 (15%) науқас, 27-48 жас аралығындағы 60 (52%) науқас, 48 жастан жоғары 38 (33%) науқас болды.

Әйелдердің жастық құрамы 26 жасқа дейінгі 17 (13%) науқас, 27-48 жас аралығындағы 56 (42%) науқас, 48 жастан жоғары 61 (45%) науқас болды.

Нәтижелер мен талқылау. Статистикалық өңдеу компьютерлік Microsoft Excel бағдарламасының көмегі арқылы стантартты статистикалық әдістерді қолданумен жүргізілді. <^ТАТКТІКА»бағдарламалар жүйесі қолданылды.

Зерттеу уақытысында алынған мәліметтер науқастардың психологиясын бағалауға әсер ете алды. Сыналушылардан алынған мәліметтер тіркеліп, талқыланды. ПК мұқтаж науқастардың Бек сауалнамасы бойынша көрсеткіштері 1 сүретте көрсетілді.

Алынған нәтижелер ауыр депресииялық жағдайды көрсетіп, депрессия көрсеткіштері мен оның пайда болуы арасындағы қатынасты анықтады.

Сурет науқастарда когнитивті-аффективті шкала көрсеткішінің(71%) соматикалық симптомдар шкаласынан( 39%) жоғары екендігін көрсетті. Яғни, науқастар депрессияның пайда болу сатысында емес оның симптомдарымен күресу сатысында.

Зерттеуді тереңдете отырып, науқастардың жыныстық ерекшеліктеріне байланысты депрессия симптомдарына талдау жүргізілді. Науқастарды жыныстық ерекшеліктеріне байланысты 2 топқа, топтарды жас ерекшеліктеріне байланысты 3 топқа бөліп U Манна-Уитни критерийі бойынша айырмашылықтары анықталды. Жас ерекшеліктері байланысты еркектер және әйелдер 3 топқа бөлінді.

Сыналуға қатысушы 116 еркек жынысты өкілдерді 3 топқа жіктеліп бөлек сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижесі орай төмендегі диаграммада көрсетілді. Мәселені айқындау мақсатында кесте көрінісінде 21 бөлім бойынша талқылау жүргізілді.

Көрсеткіш

26 жасқа дейінгі

27-48 жас

49 дан жоғары

M

Min

Max

SD

M

Min

Max

SD

M

Min

Max

SD

1

Қайғы

28

2

3

2,5

30

1

3

2,8

21

2

3

2.4

2

Болашақты ойлау

39

3

3

4,1

35

2

3

3,7

18

1

2

1.6

3

Жолы болмағанын

сезу

45

3

3

4,8

25

3

3

2,6

19

0

2

1,8

4

Қанағаттанбау

41

3

3

5

21

3

3

1,9

15

0

2

1,5

5

Кінәлі сезіну

12

1

3

1,8

32

3

3

2,8

18

1

2

1,7

6

Жазалы сезіну

11

1

2

1,4

38

2

3

3,9

15

0

1

1,3

7

Жоққа шығару

28

1

3

3,1

40

1

3

4,2

18

0

2

1,9

8

Өзімшілдік

14

1

2

1,8

45

1

2

4,4

20

0

3

2,1

9

Қол жұмсау

57

3

3

6,1

12

1

1

0,9

9

0

1

0,8

10

Жылағыштық

54

2

3

5,8

24

1

2

1,3

24

0

2

2,1

11

Т ітіркенушілік

18

1

2

1,9

36

1

2

2,8

28

0

3

2,4

12

Әлеуметтік бөлектену

46

3

3

4,8

32

2

2

2,9

25

0

2

2,1

1-кесте -. Ерлердің жастық ерекшеліктеріне байланысты көрсеткіштері.

46

13

Шешім қабылдай

алмау

53

3

3

5,5

39

2

3

3,5

8

0

1

0,9

14

Психологиялық кемістік

60

3

3

6,2

21

3

3

1,9

7

0

1

0,8

15

Жұмыстағы қиыншылық

10

0

1

1,2

58

3

3

5,4

7

0

1

0,9

16

Ұйқысыздық

24

0

2

2,2

39

1

3

3,7

31

2

3

3,2

17

Шаршағыштық

11

0

1

0,8

34

1

2

3,2

39

3

3

3,8

18

Тәбетінің жоғалуы

45

0

3

4,8

42

1

3

4,1

40

3

3

4,1

19

Салмақ жоғалту

35

1

2

4,0

49

2

3

3,9

24

1

3

2,8

20

Денсаулығына алаңдау

38

1

3

3,9

39

2

3

4,0

27

1

3

3,1

21

Жыныстық құштарлықтың жоғалуы

21

1

3

2,4

21

1

2

1,9

18

1

3

2,1

 

Барлығы:

690

10

60

32,9

712

12

58

33,9

431

7

40

20,5

Зерттеуге қатысушы 134 әйел өкілдерді 3 топқа жіктеліп бөлек сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижесі орай төмендегі диаграммада көрсетілді. Мәселені айқындау мақсатында кесте көрінісінде 21 бөлім бойынша талқылау жүргізілді.

2-кесте. Әйелдердің жастық ерекшеліктеріне байланысты көрсеткіштері

Көрсеткіш

26 жасқа дейінгі

27-48 жас

49 дан жоға]

ры

M

Min

Max

SD

M

Min

Max

SD

M

Min

Max

SD

1

Қайғы

47

2

3

3,9

34

2

3

3,2

23

0

2

1,8

2

Болашақты ойлау

53

3

3

5,2

37

2

3

3,5

29

0

3

3,1

3

Жолы болмағанын сезу

52

3

3

5,1

43

3

3

4,2

18

0

2

1,9

4

Қанағаттанбау

50

1

3

4,9

32

1

3

3,5

12

0

2

0,9

5

Кінәлі сезіну

18

1

2

1,5

31

1

2

2,9

48

0

3

3,9

6

Жазалы сезіну

12

1

1

1,1

33

1

2

3,1

53

3

3

5,4

7

Жоққа шығару

14

1

1

1,2

19

1

2

1,8

27

0

3

2,4

8

Өзімшілдік

57

3

3

5,8

23

2

2

2,1

27

1

3

2,6

9

Қол жұмсау

60

3

3

5,9

13

1

2

1,4

8

1

1

0,9

10

Жылағыштық

34

1

2

3,2

23

2

2

2,6

18

1

1

1,2

11

Т ітіркенушілік

13

1

1

1,1

37

2

3

3,8

18

1

2

1,0

12

Әлеуметтік бөлектену

54

3

3

5,2

42

3

3

4,1

31

1

3

2,9

13

Шешім қабылдай алмау

12

1

1

1,3

12

1

1

1,2

13

1

1

1,2

14

Психологиялық кемістік

54

3

3

5,5

14

1

2

1,3

8

1

1

0,7

15

Жұмыстағы қиыншылық

51

2

3

5,2

51

3

3

4,8

12

1

2

1,3

16

Ұйқысыздық

10

1

1

0,9

31

2

2

3,3

54

2

3

5,5

17

Шаршағыштық

8

1

1

0,7

33

2

3

3,1

52

2

3

5,2

18

Тәбетінің жоғалуы

13

1

1

1,1

18

1

1

1,9

20

0

2

1,8

19

Салмақ жоғалту

8

1

1

0,7

12

1

1

1,2

7

0

2

0,8

20

Денсаулығына алаңдау

60

3

3

5,9

51

3

3

5,9

8

0

3

0,9

21

Жыныстық құштарлықтың жоғалуы

20

1

2

1,9

28

0

3

1,9

30

2

3

2,9

 

Барлығы:

700

8

60

33,3

617

12

51

29,3

516

7

51

24,6

Қорытынды. Бөлімшедегі 150 (60%) науқаста депрессия деңгейі, 35(14%) науқаста көніл-күйдің төмендеуі,25 (10%) науқаста қоршаған ортамен байланыс үзу жағдайы, науқаста пессимизм белгілері, 20 (8%) науқаста стресстік жағдайлар, 20 (8%) науқаста суицидтік жағдайлар анықталды. Аталған жағдайлар қатерлі ісік түзілімдерінің бастапқы сатысындағы науқастарда басталса емдеу үдерісіне кері әсерін көрсетеді және науқастың жағдайын нашарлатады.

Сауалнама нәтижесі инкурабельді науқастардың көп бөлігінде депрессия және көңіл күйдің төмендеу жағдайлары кездесетінін көрсетті.

 

Әдебиеттер

  1. Бондарь Г.В. Паллиативная медицинская помощ. Пособие для студентов,врачей.-Донецк,2006-113 п.
  2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 наурыздағы №366 «Қазақстан Республикасында онкологиялық көмекті дамытудың 2012-2016 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы» қаулысы.
  3. Beck A. T. et al. An Inventory for Measuring Depression //Archives of general psychiatry. - 1961. - Т. 4. - №. 6. - С. 561-571
  4. Игликова А., Мұсабаев Б.С. Паллиативті көмек: ем қонбайтын науқастардың өмірін жақсарту//Журн.Медицина-2015-№2(152).- с.2
  • Жыл: 2017
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.