Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оқу үрдісінде қмму студенттерінің ағзасының кернеуін психо - физиологиялық тұрғыда бағалау

ЖОО - ның оқу үрдістеріне студенттердің бейімделуі, әлеуметтік - психологиялық бейімделуден және жеке мүмкіндіктерден тұратын көп деңгейлі күрделі процесс. Студенттердің денсаулығы, жұмысқа деген қабілеттілігі және бейімделуі физикалық белсенділікпен тығыз байланысты және педагогикалық, психологиялық, физиологиялық аспектілерді зерттеуде маңызды әлеуметтік мәселелерді тудырады. Ақыл - ой және физикалық жүктемелер жиынтығы анатомиялық - физиологиялық ерекшеліктерге сәйкес келуі және ғылыми негізделген болуы керек. Алайда, осы уақытқа дейін ЖОО - дағы бейімделу процессі студенттердің ақыл - ой, жұмысқа қабілеттілігіне және оқу үрдісіне қалай әсер ететіні туралы пікір жоқ. Сонымен қатар, экологиялық факторлардың 1 курс студенттерінің бейімделуі үшін әсер етуін көрсету керек [1].Жоғарыда көрсетілген бейімделу процессінің мәселелер мен ерекшеліктері айқын көрсетілген, алайда студенттердің кейбір бөлігі оқу үрдісіне тез бейімделуі мүмкін. Сонымен қатар, Н. Ханчуктың зерттеуі бойынша 2 курс студенттерінің төрттен бір бөлігі оқу үрдісіне толығымен бейімделмейді. Студенттердің оқу үрдісіне толығымен бейімделмеуіне - жоспарлы және жүйелі оқу бағдарламасының болмауы тікелей куәлік етеді. Ұзақ бейімделудің нәтижесінде студенттерде оқу үлгерімінің төмендеуі, жеке мәселелердің пайда болуы, денсаулық жағдайының нашарлауы туындайды.

Біздің ойымызша, оқу жылының бірінші жылында студенттік өмірдің келесі оқу жылына кәсіби даярлау жұмыстарын іске асыру маңызды болып саналады. Осылайша, осы кезеңнің табысты өтуі студенттердің одан әрі жетістіктері үшін маңызды. Осыдан, 1 курс уақытында бейімделу процессінің оңтайландыру іс - шараларын өткізу қажеттілікті талап етеді [2].

Зерттеу мақсаты. Осы зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - медицина университетінің 1 курс студенттерінің бейімделуі кезіндегі ағзасының функциональды кернеуін анықтау және оны психо - физиологиялық түрде бағалау болып табылады.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу жұмысы 2016 - 2017 жылдар аралығында жүргізілді, алынған мәліметтер статистикалық бағдарлама көмегімен өңделді және орташа нәтижелер мәні алынды. Бұл жұмыс, бастапқы кезеңінде оқу процессінде, яғни оқу кезінде, оқу аптасында, оқу жылында физиологиялық зерттеулер жүргізілді. Физиологиялық және психометриялық зерттеу жұмыстары оқу процессі үстінде және оқу процессінен кейін күнделікті, яғни дүйсенбі күннен жұма күніне дейін жүргізіп отырдық.

Жүргізілген зерттеулерде психо - физиологиялық бақылау кезінде студенттердің психикалық қабілеті мен жұмысқа деген қабілеттілігі оқу процессі уақытында, оқу апталығында оқу жүктемесінің әсерінен өзгеретіндігі көрсетілді.Зерттелген студенттердің шектеулі бөлігіне белгілі бір пайызына, жынысына жасына қарай бой өлшемі, кеуде шеңберінің өлшемі, салмақ өлшемінің көрсеткіштерінің сандық шегін анықтау үшін, перцентилді әдіс қолданылды, қолданылған әдіс таңдап алынған студенттердің ағзасының үйлесімді дамуы дәрежесін көрсетеді.Адам ағзасының бейімделу сипатын анықтайтын негізгі механизм, ол орталық жүйке жүйесінің вегетативті бөлімі. Ағзаның жауап беру реакциясын іске асыратын эффекторлық жүйе, жүрек қан - тамырлар жүйесі болып табылады, ол ағзаның бейімделіп - икемделу реакциясы индикаторы рөлін атқарғандықтан аса байқалмайтын жағымсыз әсерлерге де өте сезімтал келеді. Сондықтан бастапқы кездегі ауытқушылықтың өзі, уақыт өте тіршілік ортасындағы жағымсыз әсерлерге ағзаның бейімделуіне ықпал етеді [3].

Аса қарапайым және қол жетімді әдіс және ең бастысы үздіксіз динамикалық бақылауды жүзеге асырушы әдіс - бұл жүрек ырғағына математикалық талдау жасау. Сыртқы ортаның әртүрлі факторларына жауап ретінде жүрек ырғағының өзгеруі, ағзаның тұтастай әмбебапты шұғыл реакциясы болып табылады. Адам ағзасы орталық жүйке жүйесінің реттелуімен жүретін күрделі механизм болып табылады. Адам ағзасының бір функциясында «нашарлау» деңгейі көрінсе, барлық ағзаның нашарлау жүреді. Сондықтан кейбір физиологиялық параметрлер өзгеруі мүмкін, мысалы: дене температурасы, қанның артериальдық қысымы, жүректің соғу және жиырылу жилігі және т.б.

Зерттеу жумыстың нәтижелері. Білім алушы студенттердің денсаулық мәселесі біздің ел үшін маңызды. Отандық және шетелдің сарапшылардың деректері бойынша, студенттердің денсаулық жағдайын анықтайтын негізгі факторларға 50% шаманы құрайтын өмір сүру салты жатады. Сондықтан заманауи ЖОО - ның негізгі міндеті денсаулық жағдайын жақсарту ұшін кешенді іс - шараларды ұйымдастыру және студенттердің денсаулық жағдайын жақсарту болып табылады [4].Ерекше назарды студенттердің оқу орнына бейімделу (әсіресе әлеуметтік) процессіне аудару керек. Студенттердің тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу кезінде (мазасыздық, өзін - өзі бағалау, депрессия деңгейі, невротизация, жүйке - псиикалық төзімділік) студенттердің басым көпшілігінде оқу орнына бейімделу деңгейінің және психикалық денсаулық жағдай деңгейінің төмендігі анықталды [5].Қазіргі заманауи білім беру жүйесінде 1 - ші курс студенттеріне жоғары талаптар қойылады. Оларға өмір сүру жағдайының өзгерісіне байланысты физикалық және психологиялық жүктемелер және білім алу кезінде біліктілік жағдайына үлкен жауапкершілік жүктеледі. Алайда, студенттер денсаулық туралы тек өзге аурулар пайда болған кезде ғана ойланады [6].Тұқымқуалаушылық, өмір сүру салты және экологиялық жағдай маңызды рөл атқарады. Осылайша, студенттердің денсаулық жағдайындағы патологиялық өзгерістер экологиялық, материальды, әлеуметтік және психологиялық факторлардың көрінісі болып табылады [7].ЖОО - ның білім беру процессінде негізгі мақсатына жоғары білікті мамандарды дайындау, сондай - ақ оқу үрдісі кезінде студенттердің денсаулық жағдайын сақтау және ақыл - ой қабілеттілігін арттыру жатады. 1 курс студенттері үшін климаттық және экологиялық факторлардың ағзаға әсер етуі, олардың оқу орнына бейімделу процесімен тікелей байланысты [8].Бейімделу реакциясының бастапқы кезеңі оқу орнына түскен уақыттан бастап басталады. Оқу үрдісіне бейімделудің сапасы және жылдамдығы табиғи факторларға, адамның өмір суру жағдайының қабілеттілігіне байланысты [9].

Қорытынды. Оқу үрдісі кезінде 1 курс студенттерінің оқу орнына бейімделуі күрделі, көп деңгейлі физиологиялық процесс. Жоғарғы жүйке - эмоциональдық жағдай, жүрек - қан тамырлар жүйесінің жоғарғы функциональды кернеулігімен, реттеуші жүйелердің белсенділігімен, симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігімен, ақыл - ой жұмысының және ОЖЖ - нің функциональдық кернеулігінің төмендігімен сипатталды.

Әдебиеттер

 1. Ханчук Н.Н. Некоторые актуальные проблемы адаптации студентов в процессе обучения в высшей школе// Проблемы социальной адаптации различных групп населения в современных условиях. - Владивосток: Изд- во Дальневосточного ун- та, 2000. - С. 265.
 2. Мальцева Е. А. Особенности внешнего дыхания и состояния сердечно-сосудистой системы у здоровых лиц юношеского возраста // Диссертация - 2011.
 3. Батоцыренова Т.Е. Эколого-физиологические и этнические особенности адаптации к среде обитания представителей коренного населения Забайкалья и Владимирской области // Экологофизиологические проблемы адаптации: мат. XII Междунар. симпозиума. - М.: РУДН, 2007. - С.49-51
 4. Науменко О.А., Нотова С.В., Барышева Е.С. и др. Опыт внедрения программы «образование и здоровье» в Оренбургском государственном университете // Здоровье и образование в XXI веке: мат. VII Междунар. научно-практ. конф. - М.: РУДН, 2006. - С.360-361.
 5. Гончаренко М.С., Коновалова Е.О., Самойлова Н.В. и др. Пути повышения адаптационных возможностей студентов и школьников Харьковской области // Эколого-физиологические проблемы адаптации: мат. XII Междунар. симпозиума. - М.: РУДН, 2007. - С.105-107.
 6. Зайцев В. П. Тендерные проблемы здоровья студентов, занимающихся физической культурой // Гигиена и санитария. - 2006, №2. - С. 56-61.
 7. Журавлева Т. А., Казанцева М. Е. Выявление факторов риска болезней органов дыхания у подростков крупного промышленного города // Гигиена и санитария. -2006. -№ 6. -С.67-69.
 8. Талтыгина А.Ф. Динамика психофизиологических реакций студенток-первокурсниц северного ВУЗа // ХХ съезд Физиологического общества им.И.П.Павлова: тезисы докладов. - М.: Издательский дом «Русский врач», 2007. - С.439.
 9. Зюзин В.Л., Дерягина Л.Е. Взаимосвязь антропометрических данных и физической подготовленности курсантов с успешностью обучения // Эколого-физиологические проблемы адаптации: мат. XII Междунар. симпозиума. - М.: РУДН, 2007. - С.196-198.
 • Жыл: 2017
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.