Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Емдеу-сауықтыру мекемелеріндегі медициналық қызметкерлердің медико-әлеуметтік сипаттамасы

Түйін

Мақалада мемлекет дамуының заманауи кезеңінде денсаулық сақтау жүйесінің мәселелері мен реформалары және кадрлық саясаттың ерекшеліктері мен дәрігерлердің денсаулық көрсеткіштері туралы отандық және шетелдік әдебиеттерге шолу жасалаған. Дегенмен өмір сүру салтымен аурудың байланыстары, еңбектегі эмоционалдық жағдайдың өршуі жеткілікті зерттелмеген.

Кілт сөздер: дәрігер денсаулығының көрсеткіші, денсаулық сақтау, кадр, қауіпті факторлар.

Кіріспе. Халық денсаулығы қоғам мен жеке адамдардың материалдық және рухани жағдайының айқын көрсеткіші болып табылады. Әлеуметтік-экономикалық прогрестің әрбір тарихи сатыларында қоғамның денсаулық көрсеткішін максималды жақсартуға қатты көңіл бөлген[1]. Денсаулықты нығайту бүл - әлеуметтік мәселе және оның орындалуында мемлекет басты рөлді атқарады [2]. Денсаулық сақтау, көптеген авторлардың пікірінше халық шаруашылығының бір саласы, себебі жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) айтарлықтай үлесін денсаулықты нығайтуға бағытталғал медициналық шаралар үйымдастыру үшін жүмсалады[3]. Сол себепті де медициналық көмек елдегі әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өзгерістерге тәуелді[4].

Емдеу-профилактикалық мекемелері мен медициналық персоналдың қызметтері соңғы он жылдықта жаңа қағидатта және үздіксіз қиын жағдайда іске асуда [5].

Экономика аймағында медициналық мекеме де өндіріс орны сияқты білікті мамандар мен жаңа технологиялардың орталығы болуы тиіс. Сонымен қатар, өткізіліп жатқан реформалар мен қаржыландырулар, дүрыс басқару тізбегі, міне осы аталғандар отандық денсаулық сақтаудың қолжетімділігі мен тегін көмек көрсетуге бағытталса, қоғамның денсаулық көрсеткіші бірден жақсаратыны сөзсіз.

Зерттеу мақсаты мен әдістері. Әдеби шолу жасау арқылы емдеу-сауықтыру мекемелеріндегі медициналық қызметкерлердің медико-әлеуметтік жағдайына сипаттама беру.

Нәтижелері мен талқылаулар. Көптеген отандық және шетелдік ғалымдар басты көңілді кадрлық қорларға бөлу керек деп санайды, өйткені медициналық персонал медициналық көмектің сапалығы мен нәтижелілігіне әсерін ететін фактор. Кадр - өз қүнын жоғалтпайтын жалғыз, тіпті уақыт өткен сайын кәсіби дағдысымен білімі артатын баға жеткізсіз қор болып табылады[5].

Медицналық кадрларды даярлауды жоспарлаудың түспалдарына Н.А.Алексеева, А.Н. Галиулина, В.Л. Гончаренко еңбектерін арнаған. Авторлар денсаулық сақтау мекемелерінің қажеттіліктері мен экономикалық жетістіктеріне, географиялық орналасуына байланысты жоспар түзілуі керек деп пікір берген. Басқа да ғалымдар болжауы бойынша 2020 жылы дәрігерлердің жетіспеушілігі 200 000-ға дейін жетеді, себебі ХХ ғасырмен салыстырғанда, 2017 жылғы мәліметке сәйкес білім берудің қаржылай шығыны, 500%-ға өскен. Екінші бір ғалымдар дәрігерлердің жетіспеушілігін қаржыға емес, жүмыстың жоғары жауаптылықты және психологиялық-моральдық шаршауға жиі әкеселетінін алға тартады, өйткені соңғы жылдары дәрігерлерге деген арыз-шағым, сот істері көптеп орын алуда. Осыған байланысты да жастардың көбі медицина саласында жүмыс жасаудан бас тартуда.

«Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы» (Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 28 ақпандағы №528) заңына сәйкес медицина саласының кейбір мамандарына 2 немесе одан да көп (химиялық, биологиялық және т.б.) факторларға байланысты денсаулығына қауіп төнуі мүмкін немесе денсаулығын жоғалту қаупі бар топтарға жатқызылған.

Физикалық факторлар медициналық қызметкер денсаулығына елеулі әсерін тигізеді: иондаушы сәулелер, электромагнитті сәулелер, шу, діріл. Химиялық қолайсыз факторлар: жоғары активті препараттар, медицилық газдар, дәрілік аэрозольдер. Биологиялық факторлар: микроорганизмдер, аллергендер. Қолайсыз физиологиялық факторлар: жоғары психо-эмоциналдық және бүлшықеттер зорығуы, есту, көру анализаторларының зорығуы.

Мамандықтарына байланысты қолайсыз фактор топтарына жіктесек, тіс дәрігері, анестезиолог, хирургтар көбінесе химиялық, физиологиялық және биологиялық топқа жатады. Ал физикалық топқа рентгенолог, ультра дыбыспен зерттеу мамандары жатады.

Қорытынды. Медициналық мамандардың кадрлық саясаты, жүмыс шарттары, денсаулық жағдайына байланысты жасалған отандық және шетелдік әдебиеттерге жүргізілген зерттеудің нәтижесінде, көптеген жылдар бойы үздіксіз жалғасқан қолайсыз динамикалық кадрлық әлеуетті байқадық. Медициналық қызметкерінің заңды қорғалуы, жүмыста атқарған еңбектері үшін төлемнің әділетсіздігі, мақсаттарына жетуге арналған нақты уәждемелеуші қүралдың болмауы, дәрігер денсаулығына жауапкерліктің төмендігі, оларға моралдық-психологиялық көмектің мүлде болмауы және т.б. Аталған мәселе кешенді зерттеуді және денсаулық сақтау жүйесін модернизациялауға қажеттігін көрсетті.

Әдебиеттер

  1. Hendriks A.A. et al. Improving the assessment of (in) patients' satisfaction with hospital care// Med. Care.-2001.-Vol.39, №3. - P. 270-283.
  2. Беляков А.В. Право на здоровье как одно из основных прав человека (международно-правовые аспекты)// Медицинское право. - 2009. - №3(27). - С.3-6.
  3. Васильева, Т.П., Трофимов В.В. Методологические и методические подходы к управлению профессиональной компетентностью медицинского персонала в современных условиях// Общественное здоровье и здравоохранение.-2008.-№1.-С.45.
  4. Шильникова Н.Ф. Научное обоснование эффективности использования ресурсов здравоохранения на региональном уровне, обеспечивающих качество и доступность медицинской помощи населению: Автореф. Дисс.д.м.н.: Москва.-2008.- С. 3-6.
  5. Манерова О.А. Качество кадрового потенциала здравоохранения в условиях реформы: формирование, сохранение и развитие. - М, 2005. - С. 6-58.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.