Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қазақстан медицинасындағы мия тамырынан дайындалған отандық фитопрепарат

Өзектілігі: Мия медицинада ең белгілі өсімдік, сондықтан ол ауруларды емдеуде үлкен қолданысқа ие және дәрілік өсімдіктердің «патшайымы» болып саналады. Қазіргі таңда ТМД аймағында 100 000 га жалаң мияның қоры анықталған. Биіктігі 50-70 см қүрғақ мия тамырының қоры 300 000 т қүрайды. Мия тамырының қоры біркелкі таралмаған және де көбіне Орта Азияның, Қазақстанның, Қүра- Арақсы ойпаттарының ірі өзендерінің алқаптарында өседі [1]. Халық медицинасында мияның тамырын жөтелді, шығу тегі әр түрлі ауруларды, қызбаны емдеуге пайдаланылады. Өсімдікті бронхит, туберкулез, тыныс демікпесінде қолданады [2, 3]. Соңғы кездері өсімдік текті дәрілердің майда еритін дәрілік түрлеріне көп көңіл бөлінуде, себебі липофильдік биологиялық белсенді заттар түрақты, мембрана клеткаларына жақсы еніп, үзақ уақытқа дейін өзіне тән белсенділікті сақтайды [4]. М.Оспанов атындағы БҚММУ фармакология кафедрасында арзан, ерекше технологиямен Ақтөбе облысының жабайы өсімдіктерінен - мия, түйежапырақ, рауғаш, қалақай, бақбақтың және т.б. қүрамында гидро- және липофильді бөліктері бар сығындылары алынды.

Мақсаты: «Мия майы» отандық фитопрепаратының фармакологиялық қасиеттері мен клиникалық тәжірибеде қолданылуы туралы соңғы 10 жылдықтағы ғылыми мәліметті дереккөздерден талдау.

Материалдар және әдістер: ҚР БҒМ «Ғылым Ордасы» Орталық ғылыми кітапханасының және РИНЦ (e.library.ru) электрондық каталогтары, РГП, Ресей мемлекеттік электрондық кітапханасының диссертациялары (disserCat), «PubMed», «Сеченов атындағы электрондық кітапхананың абонементі» БД, А.С. Пушкин атындағы Шығыс - Қазақстан облыстық кітапханасының іздеу жүйесі (WebHPSHC), Марат Оспанов атындағы БҚММУ ресурстары.

Нәтижелері және талдаулар: «Мия» және «лакрица» негізгі кілт сөздері арқылы іздеу жүргізілді. 2006-2016 жж аралығында отандық мия тамырының майлы сығындысы - «Мия майының» арнайы фармакологиялық белсенділігін зерттеу жүмыстарына арналған 347 ғылыми мақала, тезистер (ағылшын тілінде 334, орыс тілінде 13), сонымен бірге 10 аса диссертация авторефераттары табылды. «Мия майы» препараты (тіркеу куәлігі РК-ЛС-3-5-№008663, 2008 ж қайта тіркелген РК- ЛС-3-5 № 011042) - қүрамында токоферол, каротиндер, аскорбин қышқылы және көптеген қанықпаған май қышқылдары тәрізді антиоксиданттары бар фитопрепарат. «Мия майының» улылығы төмен, антиоксидантты, иммуномодуляторлық, гепатопротекторлық, антигипер- гликемиялық және т.б. кең спектрлі фармакологиялық белсенділігі бар [6]. Солтүстік Аралдың экологиялық қолайсыз аймағындағы балаларды, онкологиялық және гинекологиялық аурулары бар науқастарды, тыныс алу ағзаларының және АИВ- жүқтырылган психоактивті заттарды түтынатын науқастардың асқазан-ішек жолдарының ауруларын, темір жетіспеушілік анемияны, энтеробиоз, шигеллез, бруцеллезді кешенді емдеуде тиімділігі туралы мәліметтер бар [7,8,9,10,11 және т.б.]. «Мия майы» препаратының ағзаны хром және формальдегидтердің улы әсерінен қорғаушы дәрі ретінде қолдануға болатыны дәлелденді [12].

Қорытынды: қолжетімді ғылыми әдебиетті талдау отандық фитопрепарат - «Мия майының» аз мөлшердегі жанама әсерлері болғанымен, бағалы емдік-профилактикалық ерекшеліктері бар және ҚР балалары мен ересектерін сауықтыру мақсатында кеңінен пайдалануға үсынылатынын көрсетті.

Список литературы

 1. Маматханова М.А, Абдурахманов Б.А., Нигматуллаев Б.А., Сотимов Г.Б., Халилов Р.М., Маматханов А.У. Изучение надземной части Glycyrrhiza glabra в качестве перспективного сырья для производства препаратов на основе флавоноидов. Химия растительного сырья. 2016. №1. С. 171-176.
 2. Dastagir G, Rizvi M.A., Park j Pharm Sci. Glycyrrhiza glabra L.(Liquorice). 2016 Sep; 29(5): 1727 - 1733.
 3. Кароматов И.Д. Солодка, лакричник, лакрица -применение в медицине (обзор литературы). Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 11-2. С. 230-235.
 4. Sharma H, Yunus G.Y., Mohapatra A.K., Kulshresth R., Agrawal R., Kalra M. Antimicrobial efficacy of three medicinal plants Glycyrrhiza glabra. Ficus religiosa. And Plantago major on inhibiting primary plaque colonizers and periodontal pathogens: An in vitro study. Indian J Dent Res. 2016 Mar-Apr; 27(2): 200-4
 5. Ж.С.Умарова, Г.Д. Жумагалиева, Р.С. Кузденбаева, Н.М. Мамлюдова Влияние препарата «Солодки масло» на перекисное окисление липидов и антиоксидантную защиту при шигеллезе у детей. Медицинский журнал Западного Казахстана №1(21) 2009г.
 6. Алдиярова Н.Т Фармокологическое обоснование применения масляных экстрактов лекарственных растений при бронхолегочной патологии (экспериментальное исследование). Автореф. докт. мед. наук. 04.05.06. -Астана. -2006. -44с.
 7. Айдарханов К.А. Влияние масляных экстрактов крапивы и корня солодки на состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы организма. Авторефю канд. мед. наук. - Москва. -2002. -24с
 8. Рыжкова С.Н. Репродуктивные потери и их профилактика в группе риска. Автореф. докт. мед. наук. - Алматы. -2007. -39с.
 9. Баспаева М.Б. Влияние масляных экстрактов из корней солодки и лопуха на иммунный статус больных раком желудка. Автореф. канд. мед. наук. -Актобе. -2006.24 с.
 10. Старикова С.Ю. Влияние масляных экстрактов солодки и крапивы на показатели иммунной системы у ВИЧ-инфицированных потрибителей психоактивных веществ. Автореф. канд. мед. наук.- Караганда. -2002. -25с.
 11. Байкадамов Л.И. Клинико-экономическая оценка сочетанного применения масляных экстрактов крапивы и солодки при железлдефицитной анемии легкой степени у студентов. Автореф. Канд. Мед. наук.-Актобе, -2009. -24 с.
 12. Журабекова Г.А Морфофункциональная характеристика структур коры надпочечников при длительном воздействии формальдегида и при применение фитопрепарата «Масло солодки». Автореф. канд. мед. наук. -Актобе. -2007. -24с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.