Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ауырсыну синдромын басу-жеңілдету жағдайындағы кеторолактың, кетоналдың фармакоэкономикалық ерекшіліктері

Кіріспе.Клиникалық тәжрибеде ауырсыну синдромы патологияда ең көп кездесетін жағдайдың бірі. Ауырсыну синдромы сырқаттарды ауыр күйзелістерге, мүгедектікке, өмір сапасының төмендеуіне және көлемдік экономикалық шығындарға алып келеді, осыған байланысты ауырсынуды дер езінде емдеу және реттеу бүгінгі медицинаның өзекті мәселесі. Медициналық жедел жәрдемге шағымданған аурулардың (14,5 млн) негізгі себебі ауырсыну синдромы ,соның ішінде шамалы ауырсынуы 2 млн. сырқаттарда (14%), айқын ауырсынуы-2,9 млн (20%) кісілерде орын алған[1]. Ауырсыну синдромын ауыруханаға дейін ауырсыздандыру үшін дәрілерді таңдау өте күрделі мәселе. Ауырсыну синдромын басу үшін қолданатын дәрілердің белсенділігін, қауіпсіздігін, медициналық қызметкерлердің қатысуы, экономикалық шығындарды есепке алу қажет.

Зертеу мақсаты;Кетоналдың ауырсыну синдромында оңтайлы қолдануына талдау жасау.

Зерттеу әдістері.Кеторолак,кетонолдың ауырсыну синдромына әсер туралы деректерді іздестіріп, топтастырып талдау жасау үшін. әдебиеттік шолу жасау.

Зерттеу нәтижелері: Ауырсыну синдромын басу немесе жою үшін наркотикалық және бейнаркотикалық анальгетиктер қолданады. Наркотикалық анальгетикер жоғары белсенділікке ие, бірақ опиатты рецепторларға әсер етіп физикалық және психикалық тәуелділікке ,наркоманияға, түбегейлі жағымсыз әсерге ие болуына байланысты ,олар қатаң шектеуліге ие және шамалы жағдайда қолданады Бейнаркотикалық анальгетиктер (анальгетиктер-антипиретиктер және бейстероидті қабынуға қарсы дәрілер) шамалы ауырсыздандыратын белсенділікті, дағдылану шақырмайтын, қолдану аймағы тарлау, бірақ кейбір аурусынудың түрлерінде (ревматикалық, тіс, бас ауру) жоғары белсенділікке ие дәрілер, бірақ олар жүйелі түрде қолданғанда ішкі ағзаларда жанама серпілістер шақырады (асқазан-ішек жарасы, гепатит, нефрит, инфаркт,инсульт ж/е т.б.) [2]. Анальгетикалық қасиеті жоғары, әсері етуі жылдам, жанама және асқыну серпілістері шамалы ,опиоидты препараттардың орын басатын,келешектік дәрі-кеторолак.

Тамкаева М. А. ж/е т.б. [3].зертеулері бойынша жарақатты ауырсынуды емдеу кезінде диклофенака қарағанда кеторолактың фармакоэкомикалық көрсеткіштері позитивті жағдайда орын алған. Шығын-белсенділік бірлігіндеге шығын кеторолакта 0,46 сомға тең болса, метамизолды, диклофенакты және лорниксамды қолданғанда бүл көрсеткіш 1,58, 1,19 сомға және 1,44 сомға тең болды.

Верткин А.Л., ж/е т.б. [4] мәліметтері бойынша БСҚҚ дәрілерді етке енгізгенде қанқа- етті ауырсынуын ККСАДАС (Көзбен көрінетін (визуальды) сәйкестендірілген ауытқу дәрежесін анықтайтын сызбанүсқа (ККСАДАС, орысша-ВАШ :Визуально-аналогоговой шкала) арқылы ауырсынудың қарқынды дәрежесін әдісімен анықтағанда ,қарқынының төмендеуі 20 минуттан соң орын алып, ауырсынудың емге дейін және кейінгі орта айырмашылығы қарқындылығы метамизолда 52,7±1,8, диклофенакта - 57,7±4,6, кеторолакта - 69,3±1,9, лорноксикамда - 70,8±4,7 мм тең болды, кеторолактың ауырсыздандыру қабілетті бойынша метамизолдан, диклофенактан жоғары, ал лорноксикамнан төмендеу болды. Кеторолактың ауырсыздандырудың қарқынының төмендеуі метамизолға және диклофенакқа салыстырғанда кеторолакта 16,6 (31,4%) және 11,6 (20,1%) мм жоғары болды.

Жарақатты ауырсынудың орта айырмашылығының қарқындылығынККСАДАС әдісімен анықтағанда метамизолда 58,9±3,0, диклофенакта - 60,0±4,6, кеторолакта - 77,8±1,9, лорноксикамда - 68,0±4,7 мм тең болды кеторолак ауырсыздандыру қабілетті бойынша метамизолдан, диклофенактан жоғары, ал лорноксикамнан төмендеу болды. Метамизол ауырсынудың төмендеуі 26,9±0,47 мин. кейін орын алса, диклофенак - 20,0±0,5 мин., кеторолак - 12,4±0,33 мин, лорноксикам - 12,3±0,6 мин тең болды. Кеторолактың ауырсыздандыруды басатын уақыты метамизолға және диклофенак қарағанда 14,5 және 7,6 мин бүрын орын алған. Бүндай мәліметтер кетоналға қатысты әдебиеттерде кездеспеді.

Қорытынды.Кеторолакты ауырсыну синдромын басу немесе жою үшін ауруханаға дейінгі сатысында қолдану лайықты, жарақатты ,қанқа-етті ауырсынуда оның белсенділігі басқа БСҚҚ дәрілермен салыстырғанда жоғары.Белсенділік/қауіпсіздік қалыпы бойынша жарақатты ,қанқа-етті ауырсынуда метамизолды қолдану ақталмаған.

 

Әдебиеттер

  1. .Каннер Р. Секреты лечения боли / Каннер Р.; пер. с анг. - Москва: Издательство «БИНОМ», 2006. - 400 с.
  2. Орманов Н.Ж.,Орманова Л.Н. Фармакотерапия, 1-том, Алматы ,2012, ЖШС «Эверо», с. 190-210 3. Эффективность кеторолака для купирования острых болевых синдромов / Тамкаева М. А., Коцелапова Э. Ю., Сугаипов А. А., Шамуилова М. М. // Неотложная помощь.-2009.Электронный ресурс. (http://urgent.com.ua/article/476.html)
  3. .Место кеторолака в терапии острых болевых синдромов на догоспитальном этапе / Верткин А. Л., Тополянский А. В., Вовк Е. И., Наумов А. В. // Врач Скорой помощи. - 2006. - № 6. - С. 1-6. 5.Ряженов В. В. Фармакоэкономические аспекты купирования острого болевого синдрома диклофенаком и декскетопрофена трометамолом / Ряженов В. В., Горохова С. Г. // Трудный пациент. - 2012. - Т. 10, № 6. - С. 30-33.
  4. 6.Буров Н.Е. Нестероидные противовоспалительные препараты как компонент комплексной терапии боли. Фокус на нимесулид / Н.Е. Буров // РМЖ. Хирургия. Урология. - 2012. - № 36. Режим доступа: http://www.rmj.ru/numbers_616.htm.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.