Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Өсімдік препараттарын тәжірибелік медицинада қолданудың өзектілігі

Кез келген мемлекеттің денсаулық сақтау саласының басты міндеті - жоғары деңгейде медициналық көмек көрсету болып табылады. Бүл бағыттағы мемлекеттік бағдарламалардың отандық фармацевтикалық өндірісті дамытудың басты бағыттарының бірі - дәрілік өсімдік шикізатына негізделген түп нүсқадағы отандық субстанцияны жасап шығару және соның негізінде дәрілік заттардың өндірісін дамыту болып табылады. ҚР заңнамасына сәйкес дәрілік қүралдарды таңдау шеңберінде отандық дәрілік қүралдардың айналымы үшін мемлекет тарапынан іс шаралар жүргізілуде. [1,2]. Осы саладаға атқарылатын жүмыстар жекеленген дәрежедегі науқастардың дәрілік заттарға деген қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Өсімдіктекті дәрілік заттарды қолдану олардың синтетикалық аналогтарына қарағанда бірқатар артықшылықтарға ие. Өсімдіктекті дәрілік препараттар адамның ағзасына әсер ететін поливалентті әсерімен, жанама әсерлердің минималды санымен сипатталады және оларды созылмалы ауруларды емдеу кезінде үзақ уақыт бойы қолдануға мүмкіндік береді. Синтетикалық дәрілерден ажырататын оңтайлы әсерлерінің болуына қарамастан, ғылыми медицинада өсімдіктердің қолданылуы жиі жағдайда өткеннің белестерімен бірлеседі [3].

Қазіргі таңда ғылым мен техниканың, фармакологияда синтетикалық химияның дамуы көптеген ауруларды емдеуге пайдалануға болатын жасанды препараттарды өмірге әкелді. Осының салдарынан көптеген елдерде сол синтетикалық препараттарды пайдаланудың нәтижесінде дәрілік өсімдіктерге деген көзқарас өзгеріп, оған деген қызығушылық төмендеді. Алайда соңғы жылдары дәрілік өсімдіктерге деген көзқарас өзгеріп, оларды кеңінен пайдалана бастады.

Бүгінгі таңда Қазақстанда зертханада ғалымдардың дәрілік өсімдіктерден алатын биологиялық белсенді қоспалар түрғындар арасында кеңінен қолдануға ие. Қазіргі уақытта отандық флораны зерттеушілердің алдында өте ахуалды тапсырма медицинаның қажеттілігі үшін жабайөсуші өсімдіктерден препаратарды алу түр. Қазақстанның кең байтақ жерге иелігі, ыңғайлы географиялық орналасуы, дәрілік өсімдіктерге байлығы және салыстырмалы түрде түрақгы, экономикалық сәтті ел болуы, еліміздің фармацевтикалық өндірістің дамуына зор мүмкіндіктер береді. Бүған әлемдік фармацевтика саласында дәрілік өсімдіктерден алынатын фармацевти- калық дәрілік заттар үлесінің артуы және ДДСҰ болжамы бойынша, алдағы он жылдықта дәрілік заттардың 60% дан астам бөлігі осы дәрілік өсімдіктерден алынатын дәрілік препараттарға тиесілі болады деген болжам ықпал етіп отыр[4,5].

Соңғы онжылдықтарда табиғи тектес емдік профилактикалық дәрілік заттарға деген қызығушылық артып, жедел қарқынмен дамып келеді. Ресейдегі дәрілік өсімдіктерді қолдануға негізделген уақытылы ғылыми негізделген ауруларды емдеу әдістері, зерттеушілер тарапынан да, тәжірибедегі қызметкерлер тарапынан да заманауи емдік диагностикалық технологияларды қолдану кезіндегі дәрілік өсімдік заттарының маңыздылығын анықтайтын жалпы әлемдік ғылым мен тәжірибенің даму қарқынымен ортақ мәмілеге келген.

В.Н. Решетниковтың [6] мәліметерінен алдағы уақытта өсімдік препараттарының фармацевтикалық нарығының дамуы үшін бірқатар маңызды келешектерге ие екендігі, оның ішінде түрғындармен өсімдік текті дәрілік қүралдарды түтыну көрсеткішінің жоғары болатын- дығы мен түтынушылардың қалауы жалпылай табиғи өнімдерге бағытталғаны анықталған. Әде- би мәліметтерді талдау [7,8,9] қазіргі уақытта отандық нарықтағы тіркелген дәрілік қүралдардың ішінде өсімдіктекті дәрілік препараттар жалпы есептің 10% қүрайтындығын көрсетті. Сонымен қатар өсімдіктекті дәрілік препараттардың нарығындағы жағдайды қиындататын бірқатар мәселелер бар, жекелей алғанда, дәрілік өсімдіктердің табиғи қорларының азаюы, табиғи қорларды зерттейтін зерттеулердің қысқаруы, радиация мен техногенді ластанудың кесірінен шикізаттың сапасының төмендеуі, қазақстанның нарығында дәрілік өсімдіктер мен өсімдіктекті дәрілік препараттардың официналды емес түрлерінің бірқатар көбеюі, әрі, дәстүрлі түрдегі өсімдіктекті дәрілік препараттарға биологиялық белсенді қоспалардың бәсекелес болуы жатады. Алайда, әлемдік тәжірибені негізге ала отырып, фармацевтикалық өнеркәсіпте өсімдік текті дәрілік қүралдарды өндіру келешегі бар бағыттың болуын, әрі өнімді өткізетін нарыққтың бар екендігін айта аламыз.

Қазақстанның дәрілік қүралдар мен жинақ нарығының кіші көлеміне қарамастан, сарапшылар [10], заманауи даму қарқынын бағалай отырып, оны фармацевтикалық нарықтың келешекті буыны деп түжырымдады. Қазіргі уақытта өсімдіктекті дәрілік препараттарға бірқатар компания қызығушылық танытып отыр. Әлеуетті өндірушілердің жағынан, дәрілік өсімдіктерге деген қызығушылық көп жағдайда инвестиция көлемінінң салыстырмалы түрде шағын мөлшерімен түсіндіріледі.

Демек медицинаға отандық өсімдіктекті дәрілік препараттарды ендіру түрғындарды дәрі- дәрмектермен қамтамасыз етуді мінсіз етуге, денсаулық сақтау саласындағы түрлі дерттердің алдын-алуы мен емдеудің өзекті мәселелерін шешуге және сол арқылы елдің демографиялық ахуалының жақсаруына мүмкіндік береді.

Сонымен дәрілік өсімдіктерге қатысты биологиялық белсенді қоспаларды қамтитын кең шеңбердегі сүрақгар, біздің зерттеуіміздің мәселесі болды.

 

Литература

  1. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 годы
  2. Программа по развитию фармацевтической промышленности на 2010-2014 годы.
  3. Васнецова О.А. Фармакоэкономические аспекты маркетинга в здравоохранении. - М.: Книжный мир, 2001. - 350 с.].
  4. Маркетинговое исследование. Рынок растительных экстрактов. Октябрь 2013. - Электрон.дан. - Режим доступа:http://www.indexbox.ru/reports/marketingovoeissledovanie-rynokrastitelnyh- ekstraktov, свободный.- Загл. с экрана.- Яз. рус.
  5. Богоявленский А.П., Алексюк П.Г., Турмагамбетова А.С., Березин В.Э. Актуальные проблемы стандартизации фитопрепаратов и растительного сырья для их производства // Фундаментальные исследования. - 2013. - № 6. - С. 1184-1187.
  6. Решетникова В.Н. Производство фитопрепаратов - важная задача науки и производства//Труды БГУ 2010. Т.5 Часть2. С.7-9
  7. 4.Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Фармакологический надзор за лекарственными средствами растительного происхождения. // Фарматека. — 2004. — №3/4.
  8. 5 Atwater J., Montgomery J., Roll D. The USP dietary supplement verification program: helping pharmacists and consumers select dietary supplement. // U.S. Pharmacist. — 2005. — Vol. 30. — P. 61—64.
  9. 6.Coppens P., da Silva M.F., Pettman S. European regulations on nutraceuticals, dietary supplements and functional foods: a framework based on safety. // Toxicology. — 2006. — Vol. 221. — P. 59— 74.
  10. http://www.narmedia.spb.ru/fito.htm.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.