Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

В тобы дәрумендерінің (в1 және в2) термиялық ыдырауы

Дәрумендердің ыдырауы тағамдық немесе фармакологиялық өңдеу кезінде немесе тағам дайындау үрдісінде, сонымен қатар дүрыс сақталмаған жағдайда болуы мүмкін. Ақпараттарға жүгіне келе, біздің мақсатымыз В тобының дәрумендерін, нақтырақ айтқанда Ві және Bдәрумендерінің термиялық қасиетін және бөлінуінің кинетикалық талдау процесін зерттеу.

Фармацевтикалық түрғыдан қарағанда, белсенді заттардың термиялық қасиетін зерттеу қатты заттардың дозаланған дәрілік түрлерінде кездесетін мүмкін болатын әрекеттесулерді бағалауда маңызды орын алады [1, 2].

Бүл бағалаулар әр түрлі әдістердің қолданылуы қатысында алынуы мүмкін, бірақ изотермиялық емес жағдайда қолданылған әдістерді де қоса алғандағы кинетикалық қасиеттеріне негізделген әдістердің анағүрлым жоғары мағынасы бар және нәтижелердің жақсы сәйкестігіне ие.

Дәрумендер коммерциялық өнімдер болып табылады, және оларды алған соң әрі қарай тазартуынсыз бірден қолдануға болады. Дәрумен В 1 (тазалығы > 99%) және В5 (тазалығы > 99%) Across organics, geel, Belgium реагенттерінен алынған және дәрумен В2 (тазалығы > 99%) Fisher Bioreagents, geel, Belgium реагенттерінен алынған. Үлгілер зерттеу кезінде ылғал сіңіп кетпеуі үшін эксикаторда, хлорлы кальцийдің астында сақталды.

TG/DTG/HF өлшеулері дифференциалды сканирлеуші DTA/DSC «Setaram» фирмасының калориметрінде жүргізілді.

В1 және В2 дәрумендерінің кинетикалық параметрлерін анықтау мақсатында кинетикалық талдау жүргізілді. Активтену энергиясының есептеулері 30-5000С температура аралығында Фримен-Кэрролл [3], Шарп-Уэнтворт [4] және Ахар [5] әдістерімен анықталды.

Үш әдіс үшін стандартты ауытқу 5%-дан аспайды, сонымен қатар осы сияқты жағдайлар бір сатылы процестің пайда болуын көрсетеді (1-кесте). Ауытқудың аса үлкен емес көлемі өлшеу әдісінің дүрыстығын ғана емес, термодинамикалық параметрлерді анықтауда жоғарғы дәлділікті көрсетеді.

1-кесте - В1 және В2 дәрумендерінің термиялық ыдырауының термоди-намикалық параметрлері

Әдістер

Bi

В2

Е, кДж/моль

 

Е, кДж/моль

 

Фримен-Кэрролл

91,62

1,24

68,76

1,25

Шарп-Уэнтворт

117,32

1,28

77,67

1,29

Ахар

105,44

1,24

72,89

1,27

Талдауға қандай кинетикалық әдіс қолданғанына қарамастан, активтену энергиясының көрсеткіштері B2 дәрумендерінің B1 дәруменімен салыстырғанда қыздыруға түрақгы екендігін көрсетті.

Жылу түрақтылығын бағалау үшін активтену энергиясын анықтауда нақты бір мәнді қолдану қателік туғызуы мүмкін. Берілген әдістер арқылы есептеліп алынған активтену

<5* энергиясының стандартты ауытқу мәні (’■-■) әр қосылыс үшін орташа мәні 5%-дан аспайды.

В1 және В2 дәрумендерінің термиялық қасиеттерін зерттеуде қорытынды жасалды. Екі қосылыс та қыздыруға жоғарғы дәрежеде түрақгы келеді, оларды салыстырғанда B2 дәрумені анағүрлым түрақгырақ.

Үш әдіске негізделген кинетикалық талдау B2 дәруменінің жоғары түрақтылығын анықтады. Изоконверциялық әдіспен алынған активтену энергиясының жеке мәні 10% диапазонда ажыратылады. Осылайша, бір әдіспен бағалау қателік туғызуы мүмкін, әсіресе молекулалық қүрылысы әр түрлі қосылыстарда.

Әдебиеттер

  1. Fattal-Valevski A. Thiamine. // J Evid Based Complement Altern Med. 2011. V. 16. P. 12-20.
  2. Rucker RB, Suttie JW, McCormick DB, Machlin LJ. Handbook of vitamins. 3rd ed. New York: Marcel Dekker Inc. 2001. 124 p.
  3. Freeman E.S., Carroll B. // J. Phys. Chem. 1958. V.62. P. 394
  4. Sharp J.H., Wentworth S.A. // Anal. Chem. 1969. V.41. №14. P. 2060
  5. Achar, B.N., Brindley G.W., Sharp J.H. // Proc. Int. Clay. Conf. 1966. P. 67-73.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.