Медициналық үйымдарда инфекциялық бақылауды оңтайлы үйымдастырудың санитарлық-эпидемиологиялық маңызы

ТҮЙІН

Медициналық үйымдар арасында ауруханаішілік инфекцияның алдын алу мақсатында инфекциялық бақылауды оңтайлы үйымдастырудың маңызы өзекті болып отыр.

Кілт сөздер: инфекциялық бақылауды дүрыс үйымдастыру, түрғындар саулығы

Жаңа Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 15 қаңтардағы № 19 бүйрығымен бекітілген «медициналық үйымдарда инфекциялық бақылауды жүргізу қағидалары» бүйрыққа сәйкес медициналық үйымдарда инфекциялық бақылау үйымдастырылады.

Медициналық үйымдарда ауруханаішілік инфекциялық ауруларды бақылауды үйымдастыру және жүргізу тәсілі:

Инфекциялық бақылау жүйесі қызметін үйлестіруді медициналық үйымның бірінші басшысы қамтамасыз етеді. Инфекциялық бақылау жүйесін тиімді үйымдастыру үшін әрбір медициналық үйымда инфекциялық бақылау комиссиясы қүрылады.

Осы комиссияның қүрамына жатады: төраға - медициналық үйымның басшысы немесе оның орынбасары, осы медициналық үйымның қызметкерлерінен түрақты мүшелері: (госпитальдық эпидемиолог, инфекциялық бақылау мейірбикесі, дәрігер-хирург, дәрігер-инфекционист, дәрігер- терапевт, дәрігер-анестезиолог-реаниматолог, дәрігер-бактериолог, дәріхана меңгерушісі, бас мейірбеке) кіреді. Медициналық үйымдардың бейініне байланысты басшының шешімі бойынша басқа бейіндегі мамандар: дәрігер-паталогоанатом (АІИ-дан өлім-жітім жағдайы тіркелген жағдайда, инженерлік бейіндегі маман (ғимараттарды пайдалану мәселелерін талқылау кезінде), экономист (АІИ жағдайларынан болған экономикалық залалды есептеу үшін), басқа мамандар тартылады.

№1 кесте - Оңтүстік Қазақстан бойынша мемлекеттік медициналық үйымның орта есеппен саны

Аурухана

Ауылдық аурухана

Емхана

Дәрігерлік амбулатория

23

45

42

143

Ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу мақсатында бактериологиялық зертханасында (№87, қосымша №450 қаулысы бойынша) кокктар мен ішек таяқшасына сүртінді алу жүргізіледі. Оған: сүртінді, стерилділік, ауа, жалпы микроб саны, стафилакокк, саңырауқүлаққа, медициналық қызметкерлерден стафилакокқа және санитариялық-гигиеналық зертханада № 364 қаулысы бойынша залалсыздандыру заттарынан сынама алу жатады.

№2 кесте - Арыс аудандық емхана 2014 жылға ауруханаішілік инфекциялардың алдын алу
мақсатында бактериологиялық зертханасында кокктар мен ішек таяқшасына сүртінді алу
жұмыс жоспары

Сүртінді

Жоспарланғаны

Орындалғаны

427

373

Стерилділік

Жоспарланғаны

Орындалғаны

199

183

Ауа, жалпы микроб саны, стафилакокк,

саңылауқүлаққа

Жоспарланғаны

Орындалғаны

225

174

Медициналық қызметкерлерден стафилакокқа

Жоспарланғаны

Орындалғаны

58

58

Санитарлық гигиеналық зертханада № 364

қаулысы бойынша залалсыздандыру заттарына

Жоспарланғаны

Орындалғаны

32

24

Қазіргі таңда ауруішілік инфекция түрлері:вирусты гепатиттер А, В, С, операциядан кейін асқынулар (перетонит, ішек жабысу, ірінді асқынулар) және т.б аурулар жатады.Мысалы: Арыс аудандық емхана алынды.

Қорытынды:

ҚР ДСМ №19 15.01.2013. буйрық бойынша медициналық уйымдарда инфекциялық бақылауды дурыс уйымдастырылып,уақытылы жумыс атқарылса да ауруханаішілік инфекцияның таралуы бүгінгі күннің өзекті мәселе болып қалуда.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Мазаев В.Т. Коммуналды гигиена. В 2 ч. Ч. 2 [Электронды ресурс]: учебник для вузов. - электрон. Текстовые данные (36,6 МБ). - М.: Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа», 2009336 с.эл.опт. диск (CD ROM).
  2. Шардарбаева М.С., Коммуналды гигиена І-бөлім: оқулық-Алматы: ЖШС «Эверо», -2011-264 бет.
  3. Шардарбаева М.С., Коммуналды гигиена ІІ-бөлім: оқулық-Алматы: ЖШС «Эверо»,- 2011264 бет.
  4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 15 қаңтардағы № 19 буйрығымен бекітілген «медициналық уйымдарда инфекциялық бақылауды жүргізу қағидалары»
  5. www. prokuror. gov.kz
Жыл: 2014
Қала: Шымкент
Категория: Медицина