Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қазақстандықтардың орташа өмір сүру үзақтығының заманауи ерекшеліктері

ТҮЙІН

Бүл статьяда қазақстандық азаматтардың орташа өмір сүру үзақтығының ерекшеліктеріне мен әлеуметтік - биологиялық көрсеткіштеріне және адам денсаулығына әсер ететін техногендік факторларға қысқаша әдебиеттік шолу жасалған.

Кілт сөздер: жыныс, генетика, денсаулық сақтау дәрежесі, гигиена, диета мен тағам сапасы және техногендік факторлар.

Қазақстандықтардың орташа өмір сүру үзақтығы 2013 жылы 0.69 өскен және 70.3 жасты қүраған. Орташа күтілген өмір үзақтығы қазақстандық ер азаматтардың орташа көрсеткіші 1.7, әйел адамдарда 1.1 өскен. Бүл мәліметтер жайлы ҚР - ның денсаулық сақтау вице-министрі Салидат Каирбекова онлайн - конференцияда ИА BNews.kz студиясында талқылады. Оның айтуынша, бүл көрсеткіш - 2012 жылы - 69.61, ал 2011 жылы - 69.01көрсеткішті қүраған. Денсаулық сақтау министрлігінің көрсеткіші бойынша, откен жылы ер адамдардың орташа жас көрсеткіші - 65.6, ал әйел адамдардың көрсеткіші - 74.8 қүраған. Қазақстандағы өмір жасының үзақгығының бүзылысы 2007 жылы 11.63, ал 2013 жылы 9.2 дейін томендеген [1].

Зерттеу нәтижелері: Зерттеу нысаны ретінде халықтың денсаулығын және олардың еңбек жағдайын, тіршілігін, өмір салты мен алғашқы медициналық-санитарлық жәрдемнің үйымдастырылу сапасын қамтитын қауіп факторлары алынды. Атап өтетін жағдай, мемлекеттік бағдарлама бойынша орташа өмір сүру жағдайын 2015 жылға дейін 70 жасқа көтеру жоспарланған. 2009 жылы ресублика халқында күтілген өмір жағдайының үзақтығы 68.6 жасты қүраған. 2008 жылғы мәліметтерді айтатын болсақ, ол 67.1 жас аралығында болған, демек күтілген өмір өмір жағдайының үзақтығы өскен.

Сонымен қоса айтайын дегеніміз, ер азаматтардың өмір жағдайының үзақтыгы 1.7 жасқа, ал әйел адамдарда ол 1.1 жасқа көтерілген. Сонымен қатар, ер адамдардың өлім көрсеткіші әйел адамдармен салыстырғанда көбірек. Мүмкін, ер азаматтардың арасындағы өлім көрсеткіштерінің жоғарылауы әлеуметтік мәселелерге байланысты шығар. Мүнда мынандай себептер болуы мүмкін, суицид, травматизм, шылым шегуге деген әуестенушілік, ішімдіктерді қолдану, инсульт, инфаркт, жүйке жүйесінің бүзылыстары және ер азаматтардың денсаулығының депрессиялық әсерге төзімділігінің төмендігі.

Ауылдық елді - мекендерде жоғарыда айтылған көрсеткіштер ерлерде 64.7 жасты, ал әйел адамдарда 73.5 жасты қүрайды. Ұзақ өмір немесе үзақ өмір сүру - адамның орташа өмір сүру үзақтыгының едәуір көтерілуі, сонымен қатар, адамның барынша үзақ өмір сүруімен сипатталатын әлеуметтік-биологиялық көрсеткіш.Көбінесе, өмір үзақтығы салауатты өмір салты мен қоршаған ортаның қолайлы факторларына байланысты.

Түрлі факторлар өмір үзақтығына себепші болады. Өмір сүрудің максималды үзақтыгы қүрылым нормалары мен туа біткен бейім генге ("Мафусаила гені") және де сыртқы факторларға байланысты. Ең негізгі адам өмірінің үзақтығына әсер ететін факторларға жыныс, генетика, денсаулық сақтау дәрежесі, гигиена, диета мен тағам сапасы, физикалық активтіліктің дәрежесі мен өмір салты және де әлеуметтік ортаны жатқызуға болады. Өмір үзақтығының орташа көрсеткіші елді - мекендер типіне байланысты өзгеше болып келеді. Халық денсаулығына әсер ететін түрлі бағдарлау факторлары төрт айқындама бойынша бағаланады: өмір салты, адам генетикасы (биология), сыртқы орта және денсаулық сақтау.

Сау организм қоршаған ортаның түрлі өзгерістеріне қалыпты жағдай жасап, барлық жағдайда өзгерістерге жауап бере алады, мысалы, температураның төмендеуі, атмосфералық қысым, ауадағы оттегінің өзгеруі мен ылғалдылық және т.б. Денсаулыққа кері әсерін тигізетін негізгі техногендік факторлар қоршаған ортаның химиялық және физикалық ластануы болып табылады. Сонымен қатар, бүл ластанулардың әсер ету мәселесі сандық жағынан толық шешілмеген.Көп жағдайда, кері әсер ету жағдайы тропикалық әсерге байланысты, себебі, негізгі ластану массасы жердің бетіне түседі (қатты заттар) немесе атмосферадан жауын- шашынның әсерінен шайылады. Апаттық жағдайларды ескермегенде, денсаулық жағдайын атмосфералық ауаға түскен, нақты бір ксенобиотикпен байланыстыру қиындау. Адамдардың масштабты зақымдануына этиологиялық факторлардан басқа, метеорологиялық жағдайларда кері әсерін тигізеді, бүл жағдай қауіпті заттардың сейілуіне негіз болады немесе керісінше.

ҚОРЫТЫНДЫ:

Адам өмірінің барлық кезеңі экологиялық фактордан бастап әлеуметтік факторға дейін, қоршаған ортаның барлық спектрлік факторларының түрақты ықпалында болады.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. 1. Аликанова Л.Е., Жаксыбергенов А.М., Кошкарова А.М. Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни населения РК. //Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и укрепления здоровья. - Алматы. 2008г. -№1. - С. 56-58.
  • Жыл: 2014
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.