Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Балалар арасындағы профилактика шараларын скрининг нәтижелеріне сай үйымдастыру тиімділігі

АННОТАЦИЯ

Ғылыми еңбекте балалардың денсаулығын қорғауда скринингтік әдісті кеңінен қолданып, отбасының ішінен туындайтын қауіп-қатерлердің алдын алу шараларын белсенді жүргізудің тиімділігі жоғары екендігі көрсетілген.

Кілт сөздер: балалар,денсаулық, скрининг, профилактика.

Жүмыстың өзектілігі. Амбулаторлық - емханалық мекемелердің жүмысын отбасылық шарт бойынша үйымдастыру түрғындарға көрсетілетін емдеу және алдын-алу шараларын одан ары жетілдіруге жағдай туғызып отыр деуге болады. Отбасылық дәрігерлердіңқызмет көрсетуіндегі нормативтік көрсеткіштерін қалыптастыруда түрғындардыңдемографиялық ерекшеліктерін және балалардың денсаулығын есепке алу қажет. Бүл жағдайда отбасы мен дәрігерлердің бірлесе атқаратын іс-шараларының тиімділігін бағалаудың маңызы өте үлкен [1].

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу нысаны ретінде 2 педиатриялық дәрігерлік учаске аумағында түратын 14 жасқа дейінгі балалар алынады. Учаскелік педиатр мен медицина бикесінің отбасымен байланысын тексеру мақсатында 400 анаға сүрақнама жүргізілді.Материалдарды өңдеу медициналық-статистикалық әдістермен жүзеге асырылды.

Зерттеудің нәтижесі және оны сараптау. Балалардың өмір сүру жағдайын зерттеу, олардың туылғаннан бергі кезеңінде айтарлықтай өзгерістер болғандықтан байқатты. Зерттеуге тартылған отбасының әрбір үшіншісі түрғын үй жағдайын жақсартса,әрбір бесінші отбасында керісінше түрғын үй жағдайы нашарланған. Респонденттердің 42% -ында отбасы мүшелерінің саны үлғайған және 33,7% -нда әрбір отбасы мүшесіне тиесілі ай сайын табсы көлемі төмендеген. Керісінше 24,9% жоғары және арнайы білімі бар екендігі белгілі болады.Біз сүрақнама жүргізген кезеңде балалардың 19,7% жайсыз үй жағдайында өмір сүруде екендігі, ал әрбір 5-ші бала отбасында 1 бөлмеге 3- адам келетіндігі анықталынды.

Ай сайынғы әрбір отбасы мүшесіне балап есептегендегі табыс мөлшері 3500 теңге болатындардың үлес салмағы жалпы сүрақнамаға тартылғандардың 43,7% қүрады. Балалардың түрған үймен қамтамасыз етілуін кешенді түрде бағалау, олардың туылған мерзімінде әрбір үшінші бала жайсыз жағдайда өмір сүрсе, тексеру мерзімінде - әрбір төртінші балада осындай жағдай қалыптасқан болып шықты.

Социологиялық зерттеу нәтижелері балалардың 5,9% табысы төмен отбасларда 12,7% - түрған үй жағдайы нашар отбаслырында өмір сүріп жатқандығын көрсетті. Ал соңғылардың ішіндегі әрбір 2-ші бала осындай жайсыз түрғын үй жағдайында 5 жылдан астам өмір сүріп жатқан болып шықты. Отбасының сандық және сапалақ сипаттамасын сараптау, балалардың 14,2% толық емес жанүяда, көбесе аналармен бірге (92,9%) өмір сүріп жатқандығын көрсетті.Жалпы толық емес отбасындағы ата-аналардың ажырасыуна алып келген 65,3% оқиға әкелерінің араққа салынуы себеп болған. Толық емес отбасында өмір сүріп жатқан балалардың 22,4% жеке басты аналар тәрбиелеп жатқан, ал олардың 12,3%-нда ата-анасының бірі қайтыс болғандығы анықталды. Зерттелген отбасылардың орташа саны 4 + 0,03 адамнан түрады. Балалардың тек қана 27,1% үлкен отбасының мүшесі болып шықты. Бүл отбасылардағы жанүя мүшелерінің саны 5 адамнан астам екен. Тексеруге тартылған балалардың 59,2% отбасының алғашқысы, 1/3 екіншісі, ал 4,5% - үшінші және одан кейінгі балалар. Отбасындағы аналардың білімі өте жоғары болыпшықты. Аналардың 7,3% -ында ғана ортадан төмен деңгейлі білімі бар.

Отбасының өмір сүру салтын зерттеу барысында балалардың денсаулығына кері әсерететін психологиялық себептердің бар екендігі анықталды. Зерттелген балалардың отбасында алкогольдік ішімдікке саланушылардың үлес салмағы да (16,8%) айтарлықтай жоғары. Зерттеу нетижелері балалардың отбасылық жағдайын 3 топқа жіктеуге алып келді. Оның ішінде: отбасылық жағдайы жайлы, отбасында денсаулыққа жайсыз бір қатерлі себебі бар және отбасылық жағдайы нашар балалар тобы. Осының арқасында педиатриялық учаскелердегі балалардың 42,7% жағдайы жақсы отбасында өмір сүріп жатқандығын, ата-аналарында салауатсыз өмір сүру салтының, араққа салыну, темекі тарту және балаларға жөнді көңіл бөлмеу оқиғаларының жоқ екендігі анықталды.

Отбасында өмір сүруге керіағар себептері бар балалардың үлес салмағы 17,8% дейін жетеді. Ал отбасының 29,5% -ында балалар денсаулығына қатер төндіретін 1 әлеуметтік себеп бар болып шықты. Бақуатты және жайлы отбасы балаларының аурушаңдық саны бір балаға балап есептегенде 2,24, әлеуметтік қатерлі себебі бар отбасының балаларында 2,64, ал жайсыз отбасы балаларында 2,87 оқиғаға тең болып шықты. Ал, 1 жасқа дейінгі балалар арасындағы аурушаңдық оқиғаларының саны ретіне қарай 2,89;3,78; 5,22 оқиғаға дейін жетеді. Отбасында жайлы жағдайы бар балалар арасында созылмалы аурулардың таралу деңгейі 5,0 % дейін жетсе, бір әлуметтік қатерлі себебі бар отбасының балаларында-13,1%, жайсыз отбасы балаларында-19,2% қүрады.(р<0,001).

Үш жасқа дейінгі балалардың денсаулыңын бағалау қорытындысы, отбасылық жағдайы жақсы түлғалар арасында денсаулық тобына жатқызылғандар саны 3 және 8 есе кем, 3 айға дейін ауруға шалдыққандардың үлес салмағы (47,1%) отбасында бір әлуметтік қатерлі себебі бар түлгалардан 1,7 есе (78,2%) есе төмен, ал жайсыз отбасылардың балаларынан (89,49%) 1,9 есе төмен болып шықты. Скринингтік тексеру балалардың әлеуметтік-гигиеналық жағдайының денсаулыққа өте күшті әсерін тигізетіндігін көрсетті.

ҚОРЫТЫНДЫ.

Балалардың денсаулығын қамтамасыз етудегі профилактиканың рөлін есепке ала отырып, диспансеризацияны жүргізудің жаңа және озық әдістерін амбулаториялық-емханалық үйымдарда кеңінен қолдануды дүрыс жолға қою қажет.Осындай әдістердің бірі скринингтік динамикалық технология болып есептеледіБүл әдісті қолдана отырып жүргізген зерттеулердің нәтижелері, балалардың әлеуметтік-гигиеналық жағдайының денсаулыққа өте күшті әсерін тигізетіндігін көрсетті.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Чичко М.В|. Задачи совершенствования профилактической работы со здоровыми детьми//Вопросы первичной профилактики у детей. -Минск, 2003. -С. 13-24.
  • Жыл: 2014
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.