Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Жүктілік пен босану ағымына интергенетикалық аралықтың, әсері

ТҮЙІН

Зерттеудің нәтижесі бойынша, босанудың интернегенитакалық аралығының үзақтығы қалыпты босану кезіндегі қысқа кездейге қарағанда, акушерлік күрделіліктің жиілілігі жоғары. Осымен байланысты әйелдерге үзақ интергенетикалық аралықта босанатындарын акушерлік күрделілік бойынша, алдын-алу шара қолдану мақсатында, қауіпті топқа жатқызу керек.

Кілт сөздер: әйелдердің репродуктивті жас ерекшелігі, зиянды факторлар, денсалулықты сақтау.

Әдебиет мәліметтері бойынша, жиі жүктілік пен босану ана үшін қауіп факторы болып табылады. Интергенетикалық аралық ұзақтығының перинатальды және ана мен бала өліміне әсерін тигізуін сощы жылдары шет ел авторларының жүргізген зерттеу нәтижелері дәлелдейді. Нәрестелері өлі туылған жағдайларды зерттеуде анықталғаны, төрт ананың үшеуінің екі босануының арасында бір жыл ғана өткен. Қысқа интергенетикалық аралықпен (1-1,5 жыл) босанудың 60,2%-да, қалыпты аралықпен (2-3 жыл) босанудың 6,8%-да массасы 2500 г-нан төмен нәрестелер туылған. Біздің әдебиет- терде интергенетикалық аралықтың жүктілік ағымына әсері туралы түрлі мәліметтер бар. Көптеген автор-лар жиі босануларда анемия жиілігінің 2 есе, қан кетулер жиілігінің 4 есе артуын анықтады. Бірақ, соны-мен қатар қысқа интергенетикалық аралықты физиологиялық жағдай ретінде санайтын мәліметтер туды. Укыбасова Т.М. зерттеулері бойынша, босану кезінде Қазақстан Республикасы әйел турғындарының жартысында қысқа интергене-тикалық аралық орын алды. Босану жиілігін реттеу мақсатымен контрацептивті заттар қолдануды әрбір екінші әйелдің білмейтіні анықталды.Қысқа интергенетикалық аралығы бар әйелдерде 2 есе жиі кеш гестоз, жүктіліктің үзілу қаупі және мерзімінен ерте босану, бала жолдасының бөліну және босанғаннан кейінгі ерте кезеңдердің асқынуы байқалды. Жиі босанатын әйелдерде анемия, ұрықтың гипотрофиясы, жалпы дамуының кідіруі кездесті. Оңтүстік Қазақстан облысы көп балалы болу, жиі босану, кеш репродуктивті кезеңде босану дәстүрлері тек өзіне тән демографиялық жағдайы бар аймаққа жатады. Ана мен бала денсаулығына интергенетикалық ұзақтығының әсерін анықтау үшін, біз Шымкент қаласының №2 перзентханасындағы 2007 жылғы босанған 500 әйелдердің босану тарихы бойынша ретроспективті зерттеуін жүргіздік.

500 босанушы әйелдердің 48% алғаш босанушы, 52% қайта босанушы екендігі анықталды. Қайта босанушылар арасында қалыпты босану аралығымен босанғандар 35%, қысқа аралықпен босанғандар 43%, ұзақ аралықпен (5 жылдан аса) босанғандар 22% болды. Зерттеудегі әйелдерді жастары бойынша бөлгенде, әйелдердің жасы қалыпты интергене- тикалық аралықтағы 28±3,2, қысқа аралықтағы 25±3,4, ұзақ интергенетикалық аралықтағы 32±3,9 болып тіркелді. Репро- дуктивті қызметін талдауда анықталғаны, 26% ұзақ және 20% қысқа интергенетикалық аралықтағы әйелдердің анамнезінде асқынған акушерлік анамнез орын алған. Қалыпты интергенетикалық аралықта бұл көрсеткіш 11% құрды. ¥зақ босану аралығы бар әйелдердің 61% босану жиілігін реттеу мақсатымен жасанды аборттар қолданған. Бір әйел орташа есеппен 3,4±0,5 аборт жасаған. Қалыпты интергенетикалық аралықтағы әйелдердің 22% жасанды аборттар қолданған.

Бір әйелге шаққандағы жалпы аборт саны 1,8 ± 0,5, бұл мағына ұзақ интергенетикалық аралығы бар әйелдерге қарағанда 1,5 есе кіші. Қысқа интергенетикалық аралықта 8% әйелдер жасанды аборттар қолданған, орташа аборт саны бір әйел үшін 0,1. Гинекологиялық аурулармен ұзақ интергенетикалық аралықтағы 22%, қалыпты аралықтағы 12%, қысқа аралықтағы 23% әйелдер зардап шеккені анықталды. Экстрагенитальды патология ұзақ интергенетикалық аралықтағы 92%, қалыпты аралықтағы 80%, қысқа аралықтағы 86% әйелдерде байқалды. Осы зерттелген топтардағы экстрагенитальды патологияның құрылысы №1 диаграммада берілген.

Экстрагенитальды патологияның жиілігіне сәйкес жүктілік асқынулары да қысқа және ұзақ интергенетикалық аралықтағы әйелдерде қалыпты аралықтағы әйелдермен салыстырғанда жиірек кездесті. Қалыпты орналасқан плацентаның мезгілінен бұрын бөлінуі, жүктіліктің үзілу қаупі, гестоз, ұрықтың құрсақішілік созылмалы гипоксиясының жиілігі бұл әйелдер контингентінде қалыпты интергенетикалық аралықтағы әйелдерге қарағанда 2-3 есе жоғары екендігі анықталды. Бұл мәліметтер № 2 диаграммада көрсетілген[1,2].

Босану ағымының талдауында, осы әйелдер контингентінде босану асқынуларының да көп кездесетіні анықталды. Мерзімнен аса босану узац интергенетикалық аралықтағы әйелдерде қалыпты аралықтағы әйелдерге қарағанда 1,5 есе жиі байқалды. Егер босанулардың жалпы узақтығын қарастырсақ, жедел және узац босанулар берілген топтағы әйелдерде қалыпты аралықтағы әйелдерге қарағанда 2 есе жиі байқалды.¥зақ және қысқа интергенетикалық аралықтағы әйелдерде босану кезінде қағанақ суының ерте кетуі, босану қызметінің әлсіздігі, гипотониялық қан кету қалыпты аралықтағы әйелдерге қарағанда 1,5 - 2 есе жиі кездесті. Зерттелген топтардағы босану кезіндегі асқынулар қурылысы № 3 диаграммада берілген.

Перинатальды өлімді талдау кезінде, келесі түжырымға келдік. Перинатальды өлімнің жиілігі осы контингент әйелдерде 1,5 - 2 есе басқа әйелдерге қарағанда жоғары болды. есар тілігі арқылы 7,4% әйелдер босанды. Оперативті босану алғаш босанушылардың 48%-да, қайта босанушылардың 52%-да кездесті. Қайта босанушылар арасында қалыпты босану аралықпен 37%, қысқа аралықпен 13%, үзац аралықпен 50% әйелдер оперативті жолмен босанды. Ұзақ интергенетикалық аралықтағы босануларда қалыпты және үзақ интергенетикалық аралықтағы босанулармен салыстырғанда жедел операциялар 2 есе жиі жасалынды. үл жағдай үзақ интергенетикалық аралықта дәрігерлерде сақтықтың болмауына, алдын алу шараларының уақтылы жүргізілмеуіне байланысты болуы ықтимал[3].

Сонымен зерттеулер нәтижелері бойынша, жалпы босанулардың 22% үзақ интергенетикалық аралығы бар әйелдер үлесіне тиді. Босану аралығын үзарту 61% жағдайда жасанды аборттар арқылы іске асырылды. Жалпы әрбір әйел босанулар аралығында 3,4±0,5 аборт жасайтыны мәлім болды. Ұзац интергенетикалық аралығы бар әйелдердің әрбір екіншісінде жүктілік асқынулармен өтті. Босану кезіндегі ең жиі кездескен асқынулар босану әрекетінің әлсіздігі, қағанац суының ерте кетуі, гестоз болды. Бүл жағдай оперативті босану жиілігінің қалыпты аралықтағы жүктілікке қарағанда 1,3 есе артуына алып келді. Ұзақ интергенетикалық аралықтағы әйелдерде перинатальды өлім қалыпты аралықпен салыстырғанда 1,5 есе жоғары болды. зақ интергенетикалық аралықтағы әйелдерді қысқа аралықтағы әйелдер сияқты акушерлік асқынулар бойынша қауіп қатер тобына жатқызу қажеттігін осы зерттеулер дәлелдеді. Бүл әйелдерге осы асқынулардың алдын алу бойынша шаралар жүргізілуі қажет

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Никитин, А. И. Вредные факторы среды и репродуктивная система человека (ответственность перед будущими поколениями): монография / А. И. Никитин. - СПб. : "ЭЛБИ-СПб.", 2005. - 216 с. - ISBN 5- 93979-114-X.
  2. Национальная политика охраны репродуктивного здоровья женщин в Казахстане: монография / М-во здравоохранения РК ; Респ. научно-исслед. центр охраны здоровья матери и ребенка. - Алматы : Б. и., 1996. - 95 с.
  3. Тастанбекова, Ш. А. Современные тенденции в планирования семьи и сохранении репродуктивного здоровья женщин ЮКО/ Ш. А. Тастанбекова // ОҚМФА хабаршысы. - 2012. - №2. - С. 241-242.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.