Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік Казахстан облысы түрғындарын соңғы 5 жылда сапалы ауыз сумен камтамасыз ету жағдайы

ТҮЙІН

Макалада Оңтүстік Қазақстан түрғындарын соңғы 5 жылда ауыз сумей камтамасыз ету жағдайының талдауы үсынылған. Бүгінгі таңда түрғындарды сапалы ауыз сумей камтамасыз етудің ой-максаттарын жаксарту бар.

Кілт сөздер: ауыз суы, гигиеналык баға, өмір сапасы, өмірдің жалғасуы, түрғындар денсаулығы.

Дүниежүзілік Денсаулык сақтау үйымы сарапшыларының мәліметі бойынша әлемдегі барлык аурулардың 80% ауыз су сапасының нашарлығымен және сумен камтамасыз етудің санитарлык нормаларының бүзылуымен тікелей байланысты. Бүкіл әлемде жасалып жаткан шараларға карамастан, жүқпалы емес және жүқпалы аурулардың су аркылы таралуы жоғары деңгейде калып отыр[1,2,3]. Аса кауіпті жағдайы ауылдык елді-мекендерде калыптасып отыр, себебі ондағы түрғындардың 1/3 ғана кауіпсіз сумен камтамасыз ету жүйесіне қосылған.

«Су адамзаттың барлык көз жетерлік болашағына толык жетеді» деген сенімнің үстемдік еткеніне көп уақыт өткен жок. Бірак, жер шарындағы судың коры шексіз емес өнеркәсіптің, ауылшаруашылығының каркынды дамуына байланысты, көп жерлерде судың жеткіліксіздігі туындап отыр. Бүгінгі күні таза судың жеткіліксіздігі туралы мәселе барған сайын үдеуде. Әлемдік жүйенің бүтіндігі, оның сакталуы мен эвол+циясына байланысты біртүтас шаралар жүйесі жөнінде жорамалар бар. Дәл осы түрғыдан Рио-де- Жанейрода өткен коршаған орта жэне даму жөніндегі Б¥¥ конференциясында жарияланған түракты даму концепциясы адамзатта жаңа дүниетану калыптасып келе жатканын білдіреді. Түракты элеуметтік- экономикалык дамуды камтамасыз етуде су ресурстары маңызды роль аткарады. Бірак Қазакстан - Еуразия кеңестігіндегі суға ең тапшы елдердің бірі. Меншікті камтамасыз етілуі бойынша, біздің мемлекетіміз ТМД мемлекеттері арасында соңғы орында түр. Оңтүстік Қазакстан облысына келетін болсак, соңғы 5 жылда түрғындарды сапалы ауыз сумен камтамасыз етуге арналған су күбырларының саны 325-тен (2007ж.) 407-ге көбейген (2011ж.). Жүмыс істемейтін су күбырлары 26-дан 7-ге азайған, Бэйдібекте-1, Мактааралда-1, Түркістанда-2, Еңбекшіде-3(ведомствалык) су күбырлары жүмыс істемейді. Санитарлык талапка сэйкес келмейтін су күбырлары бүгінгі күнге жок, 2007 жылы 33 болып жалпы су күбырларының 10,2% күраған болатын.

Түрғындарды орталыктавдырылған сумен камтамасыз ету көрсеткіші 67,9%-дан (2007ж.) 82,0%-ға өскен (2011ж.). Орталыктандырылған сумен камтамасыз ету көрсеткішінің өсуі барлык аудандарда байкалады. Орталыктандырылмағаи сумен камтамасыз ету көрсеткіші 24,7%-дан (2007ж.) 13,4%-ға төмендеген (2011ж.). Тек Отырар ауданында ғана орталыктандырылмаған сумен камтамасыз ету көрсеткіші 17,2%-дан (2007ж.) 19,0%-ға өскендігі байкалады (2011ж.). Ашык су көзінен камтамасыз ету көрсеткіші 2,0%-дан (2007ж.) 1,2%-ға төмендеген (2011ж.). Тек кана Арыста-0,8%, Мактааралда 0,1%, Сарыағашта 10,0%, Кентауда 0,8% түрғындар ашык су көзінің суын түтынады.

Тасымалды суды түтыну көрсеткіші де 5,4%-дан (2007ж.) 3,4%-ға төмендеген (2011ж.). Қазіргі кезде Сайрамда 0,1%, Сарыағашта 28,4% түрғындар тасымалды су түтынады. Отырарда 2007 жылы 46,7% түрғындарта сымалды су түтынған болса, 2011 жылы тасымалды суды түтынатындар жок. Сол сиякты 2007 жылы Бэйдібекте 0,9%, Қазығүртта 5,9%, Мактааралда 5,6%, Түркістанда 0,4% түрғындар тасымалды су түтынғаи болса, 2011 жылы тасымалды суды түтынатындар жок. Жалпы алғанда, Оңтүстік Қазакстан облысы бойынша түрғындардысапалы ауыз сумен камтамасыз ету жағдайы соңғы 5 жылда жаксарғаны байкалады.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Неменко, Б. А. Коммуналдык гигиена: окулык / Б. Неменко. - Алматы : Б. ж., 2005. - 275 б.
  2. Кенесариев, У. И. Экология и здоровье населения: учеб. для медицинских вузов и колледжей / У. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов ; Каз. Нац. мед. ун-т им. С. Д. Асфендиярова. - Алматы : Эверо, 2011. - 232 с. - ISBN 9965-579-65-2 :
  3. Мазаев, В. Т. Коммунальная гигиена. В 2 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. Т. Мазаев, А. А. Королев, Т. Г. Шлепнина. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. (35,7 МБ). - М. : Издательская группа "ГЭОТАР- Медиа", 2009. - 304 с. эл. опт. диск (CD-ROM) : ил. - (Электронный учебник).

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.