Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік Қазақстандағы өгем өзені дендрофлорасының тіршілік формалары және экологиясы

ТҮЙІН

Осы мақалада Өгем өзені өсімдіктерінің тіршілік формалары қарастырылған және олардың экологиялық топтарына сипаттама берілген.

Кід сөздері: Өгем өзені, дендрофлора, тіршілік формалары, экология.

Экологиялық фактордың жүздеген жылдар бойындағы әсері және бейімделу реакциялары негізінде өсімдіктердің осы факторларға қарым-қатынасы және олардың сырт пішіні немесе тіршілік формасы қалыптасқан. Т.И.Серебрякова (1978) атап өткендей, бірдей жағдайда әртүрлі түқымдастарға, тіпті класстарға жататын өзара туыстығы жоқ түрлеріде үқсас тіршілік формалары қалыптасады. Осылай қалыптасқан Өгем өзені ағаш өсімдіктерінің тіршілік формасын сараптау үшін И.Г.Серебряковтың (1962), Т.И.Серебрякованың (1978) үсынған жүйелерін басшылыққа алып, зерттеу жүмыстарының қорытындысы бойынша 1-кесте беріліп отыр[1,2,3,4].

1-кесте Дендрофлораның тіршілік формалары

Тіршілік формасы

Түрлер саны

Жалпы санының % үлесі

1

Ағаштар

28

26,9

2

Бұталар

75

72,1

3

Лианалар

1

0,96

 

Барлығы

104

100

Бүл кестеде көрсетілгендей дендрофлораның тіршілік формаларын 3 топқа бөліп отырмыз: ағаштар, бүталар, лианалар. Ағаштар - жер бетіндегі бөліктері толық сүректенетін көп жылдық өсімдіктер, қуатты жетілген жеке-дара бір діні болады, оларға Pyrus regelii Rend; Sorbus tianschanica Rupr; Morus alba L; түрлері жатады. Бұталар - жер бетіндегі бөліктері сүректенетін көп жылдық өсімдіктер.Ағаштардан айырмашылығы, ерекше жеке - дара діні болмайды, өзара шамалас бірнеше діні бар, бұтақтануы жер бетіне таяу басталатын сүректі өсімдіктер. Мысалы; Atraphaxis compacta Ledeb; A.seravschanica Pavl; Salix niedzwieckii Goerz; өсімдік түрлері жатады. Үшінші лианалар - сабақтары арқылы өрмелеп, жармасып және шырмалып өсетін өсімдіктер, мысалы; Vitis vinifera L. түрі жатады[5,6,7].

Экологиялық талдаулар өсімдіктердің қоректеніп тіршілік ететін ортасына, ортаның форма түзетін және физиологиялық маңызы бар, бейімделуін тудыра алатын факторларына, яғни ылғалдылыққа, қүрғақтыққа, ыстыққа қатынасына байланысты А.В.Куминованың (I960), Р.В. Каменинаның (1973), В.М.Ханминчунаның (1980), И.М. Красноборовтың (1976), М.С. Байтеновтың (1985), А.С.Ревушкинаның еңбектеріне сүйене отырып, Өгем өзені дендрофлорасының түқымдастарын 2-ші кестеде көрсетілгендей 6 экологиялық топқа бөлдік. Бүл топтарға талдау жасамастан бүрын оларға қысқаша сипаттама бергеніміз жөн.

 1. Мезофиттер - орташа ылғалдылық жағдайында тіршілік етуге бейімделген, топырағы бай, жақсы жетілген топырақ өсімдіктері. Олар 37 түрімен жалпы санының 35,6 % қүрайды. Оларға S. Niedzwieckii Goerz, P. usbekistanica Kom, Salix excelsa, Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem, Rosa albert Regel жэне т.б.
 2. Ксерофиттер - топырақтағы, ауадағы ылғалдылықтың жетіспеуіне бейімделген өсімдіктер. Бүл топқа жататындар: Juniperus sabina L, J. semiglobosa Regel , Atraphaxis laetevirens (Ledeb.) Jaub. Et Spach, A.compacta Ledeb, A. pyrifolia Bunge жэне т.б. Олардың саны 18.
 3. Мезоксерофиттер - 1 түрімен уақытша ылғалдың жетіспеуіне бейімделген өсімдіктер. Ол A. petunnikowii Litv. жатады.
 4. Психрофиттер - Биік тау жоталарының салқын жэне ылғалы мол топырақты альпі жэне субальпі шалғындықтарының өсімдіктері. Бүл топқа жататындар: L. stenantha Pojark, L. hispida Pall.ex Schult, L. tianschanica Pojark. L. olgae Regel et Schmalh. Олардың жалпы саны 6.
 5. Мезопсихрофиттер тобына жататын өсімдіктер негізінен психрофиттер тэрізді биік тау жоталарының ылғалды шалғындықтарынан орман белдеулеріне дейінгі жерлерде кездесетін Pistacia vera L. Euonymus semenovii Regel et Herd. E.koopmannii Lauche. A. negundo L. Rhamnus cathartica L. жэне т.б. Олар 40 түрімен жалпы санының 38,5 % қүрайды.
 6. Галофиттер түзды жэне сортаң жерлерде өсетін өсімдіктер. Оларға бүл аймақтағы бір-ак түр жатады: Hulthemia persica (Michx. ex Juss) Bornm.

Сонымен Өгем өзені дендрофлорасын қурайтын түрлердің басым көпшілігі ылғалды, сазды, булақты жерлерге тән болып келеді.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Зайчикова, С. Г. Ботаника [Электронный ресурс] : учебник для фармацевтических училищ и колледжей / С. Г. Зайчикова, Е. И. Барабанов. - Электрон. текстовые дан. (61,3 МБ). - М. : Издательская группа "ГЭОТАР- Медиа", 2011. - 288 с. эл. опт. диск (CD-ROM) : ил. - (Электронный учебник).
 2. Ботаника. Анатомия и морфология ратений: учеб. пособие / А. Е. Васильев [и др.]. - М. : Просвещение, 1978. - 478 с. : ил.
 3. Черепанова, Н. П. Морфология и размножение грибов: учебное пособие / Н. П. Черепанова ; ЛГУ им. А. А. Жданова. - Л. : Изд - во Ленингр. ун-та , 1981. - 120 с.
 4. Федоров, А. А. Атлас по описательной морфологии высших растений. Цветок: атлас / А. А. Федоров, З. Т. Артюшенко. - Л. : Наука, 1975. - 352 с.
 5. Культиасов, И. М. Экология растений: учеб. / И. М. Культиасов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 384 с.
 6. Роль растений в оздоровлении воздушного бассейна городов Казахстана: монография. - Алма-Ата : Наука, 1982. - 115 с.
 7. Редкие и изчезающие виды флоры СССР нуждающиеся в охране = Rare and vanishing plants of theussr to be protegted : монография. - 2-е изд., доп. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. - 264 с.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.