Эксперименталды перитонит кезінде липидтердің асқын тотығу өнімдері мен антитотықтырғыш жүйе интегралды коэффициентіне фармакотерапиялық кешендердщ әсері

ТҮЙІН

Бул мақалада антибиотикті иммуномодулинотерапиямен бірге қанның аз көлемдік жасушалар тунбасымен қолдану эксперименталды перитонит кезінде липидтер асқын тотығу жэне антитотықтырғыш жүйе интегралды коэффициентін қалыпқа келтіруде ең жоғары дэреметтілікке ие болды.

Кілт сөздер: эксперименталды перитонит, фармакотерапевтикалық кешендер, антиоксидаттық жүйе, липидтердің қышқылдануы.

Соңгы онжылдыктар ішінде медициналык тэжірибеде т%орлі ірітді-кабынулык ауруларды емдеуде дерілік заттардыт (антибиотиктердің, гепатопротекторлардың) нысанага багытталган жеткізілу едістері кетінен колдану табуда [1,2,3]. Кр птеген зерттеушілер ірітді - кабынулык аурулар кезінде дерілік заттарды нысанага багытталган жеткізу едісін колдана отырып, кабыну %<дерісініт ерте тежелуімен жене клинико- лабораторлык кррсеткіштердіт калпына келуімен байкалатын онын. жогары тиімділігін аныктады. Осыган байланысты, дерілік заттарды нысанага багытталган жеткізу едісін липидтердің асқын тотығу (ЛАТ) жэне антитотықтырғыш жүйе (АТЖ) %<дерістерін калпына келтіретін есері бар иммуномодулинмен (3,4) бірге киылыстырып колдану жедел ірінді перитониттің емін жаксартуда жаша м%омкіндіктерді тугызады. Осыған байланысты біздің жұмысымыздың мақсаты болып интегралды коэффициентті (ИК) колдану аркылы эксперименталды перитонит кезінде дамитын ЛАТ-АТЖ өзгерістерін калпына келтірудегі түрлі фармакотерапиялык кешендердің тиімділігін аныктау.

Эксперименттік зерттеулер 50 шиншилла типті кояндарга ж%оргізілді. Олардыш салмагы 3-3,5 кг кұрады. Эксперименталды перитонит кояндардын. к±рсагына R-210 типті тірі стафилококктыш медениетін енгізу аркылы ж%<зеге асырылды: 10% кальций хлоридініш 5 мл к±рсак ішіне енгізілгеннен екі сагаттан кейін 12х109 микробтык жасушаларды енгіздік. Бір теуліктен кейін 95% кояндарда экссудатты перитониттер дамыды. Емдік тесілдерге байланысты эксперименталды перитонитті кояндар бірнеше топтарга бр лінді. Бірінші топ: интактылы топ (бакылау тобы); екінші топ: эксперименталды перитониттің плацеболык тобы (0,9% NaCL-тің 5,0 мл вена ішіне егу); Щшінші топ: дестЩрлі антибиотикотерапиялык (ДАТ) эксперименталды перитонитті топ; тр ртінші топ: емінде антибиотик канның аз көлемдік жасушалар тұнбасы аркылы енгізілген оригиналды антибиотикотерапиялык (ОАТ) топ; бесінші топ: антибактериалды ем иммуномодулинді фонда каннын. аз крлемдік жасушалар т±нбасы аркылы колданылған оригиналды антибиотикоиммуномодулино-терапиялык (ОАИМТ) топ. Эксперименталды перитонитті кояндарға цефамезин антибиотигін канныш аз крлемдік жасушалар т±нбасымен енгізу келесі едіс аркылы ж%озеге асырылды: кажетті кан кояндардын. к±лак крктамырынан 5 мл мрлшерінде алынып, оган гепаринніш ерітіндісі 125 бірлік/мл мөлшерінде косылып араластырылды. Қанның жасушалар тұнбасын алу Щшін кан центрифугада 1000 айналым/минут жылдамдыкта 5 минут бойы айналдырылды. Сарысу бр лініп, жасушалар тұнбасына цефамезин 50 мг/кг мөлшерде косылды және 15 минут бойы инкубация жасалынды. Б±л крлемге 5 мл физиологиялык ерітінді косылып, алынган каннын. аз крлемдік жасушалар т±нбасы кояндардын. к±лак крктамырына енгізілді. Ал ОАИМТ тобында эксперименталды перитонитті кояндарга антибиотикті каннын. аз кр лемдік жасушалар т±нбасымен енгізуден 2 сағат б±рын тері астына иммуномодулин 0,01% - 1,0 мл мөлшерде енгізілді.

Ұтымды антибактериалды ем едістерін клиникада колдану патологиялык кабыну ошактарында антибактериалды препаратлардын концентрациясын арттыруға, олардын жанама есерлерін азайтуға және микробтарға карсы әсерін жогарылатуға бағытталган. Б±л жағдайларды цефамезинді оригиналды едіспен, сонын. ішінде иммуномодулинді фонда каннын. аз көлемдік жасушалар тұнбасымен вена ішіне енгізіп емдегенде дест%орлі антибактериалды еммен салыстырганда емдік әсерінің жогары дешгейде болуы дәлелдейді (кесте).

Кестеден кр рінетіндей, эксперименталды перитонит емінде дест%орлі антибиотикотерапия колданылғанда ЛАТ-АТЖ интегралды коэффициенті емге дейінгі көрсеткішімен салыстырғанда канда 35,6%-га тр мендеді. ОАТ тобындағы канның интегралды коэффициенті емге дейінгі топ кр рсеткішімен салыстырғанда 59,6%-га кемісе, ОАИМТ тобындағы азаю дешгейі 74,1 %-ды к±рап, бакылау тобынын кррсеткішіне тешелді. ОАИМТ тобындағы канның ЛАТ-АТЖ интегралды коэффициенті ДАТ тобымен салыстырғанда 59,8%-га, ал ОАТ тобымен салыстырганда 36%-га төмендеді.

Кесте - Эксперименталды перитонит кезіндегі биоорталар липидтері асқын тотығу рнімдері мен антитотыктыргыш ж%<йе интегралды коэффициентіне фармакотерапиялық кешендердің есері

Осындай үқсас р згерістер, эксперименталды перитонит кезіндегі ОАИМТ әсерінен перитонеалды экссудатта да анықталды.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Тайгулов Е.А., Жумадилов Ж.Ш., Мукажанов А.К. Эритроцитарные фармакоциты в гепатобилиарной хирургии. - Алматы: Медицина баспасы, 2002. - 192 с.
  2. Оразбаев С.Т. Применение эритроцитарных фармакоцитов в комплексном лечении холангита у больных стриктурами внепеченочных желчных протоков: автореф...канд. мед. наук.- Семей, 2007.-21 с.
  3. Орманов Т.Н., Орманов Б.Н., Кулакеев О.К. Иммуномодулин - перспективный фармакологический препарат для лечения гепатитов и профилактики послеоперационных осложнений // Новые технологии в медицине и фармации: Материалы международной научной конференции - Астана, 2001. - С.135.
  4. Орманов Б.Н. Влияние иммуномодулина на перекисное окисление липидов и антиоксидантный статус больных с острым сальпингоофоритом // Здоровье и болезнь.-2004.-№ 9 (37).-С.58-59.
Жыл: 2012
Қала: Шымкент
Категория: Медицина