Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Эксперименталды перитонит кезінде липидтердің асқын тотығу өнімдері мен антитотықтырғыш жүйе интегралды коэффициентіне фармакотерапиялық кешендердщ әсері

ТҮЙІН

Бул мақалада антибиотикті иммуномодулинотерапиямен бірге қанның аз көлемдік жасушалар тунбасымен қолдану эксперименталды перитонит кезінде липидтер асқын тотығу жэне антитотықтырғыш жүйе интегралды коэффициентін қалыпқа келтіруде ең жоғары дэреметтілікке ие болды.

Кілт сөздер: эксперименталды перитонит, фармакотерапевтикалық кешендер, антиоксидаттық жүйе, липидтердің қышқылдануы.

Соңгы онжылдыктар ішінде медициналык тэжірибеде т%орлі ірітді-кабынулык ауруларды емдеуде дерілік заттардыт (антибиотиктердің, гепатопротекторлардың) нысанага багытталган жеткізілу едістері кетінен колдану табуда [1,2,3]. Кр птеген зерттеушілер ірітді - кабынулык аурулар кезінде дерілік заттарды нысанага багытталган жеткізу едісін колдана отырып, кабыну %<дерісініт ерте тежелуімен жене клинико- лабораторлык кррсеткіштердіт калпына келуімен байкалатын онын. жогары тиімділігін аныктады. Осыган байланысты, дерілік заттарды нысанага багытталган жеткізу едісін липидтердің асқын тотығу (ЛАТ) жэне антитотықтырғыш жүйе (АТЖ) %<дерістерін калпына келтіретін есері бар иммуномодулинмен (3,4) бірге киылыстырып колдану жедел ірінді перитониттің емін жаксартуда жаша м%омкіндіктерді тугызады. Осыған байланысты біздің жұмысымыздың мақсаты болып интегралды коэффициентті (ИК) колдану аркылы эксперименталды перитонит кезінде дамитын ЛАТ-АТЖ өзгерістерін калпына келтірудегі түрлі фармакотерапиялык кешендердің тиімділігін аныктау.

Эксперименттік зерттеулер 50 шиншилла типті кояндарга ж%оргізілді. Олардыш салмагы 3-3,5 кг кұрады. Эксперименталды перитонит кояндардын. к±рсагына R-210 типті тірі стафилококктыш медениетін енгізу аркылы ж%<зеге асырылды: 10% кальций хлоридініш 5 мл к±рсак ішіне енгізілгеннен екі сагаттан кейін 12х109 микробтык жасушаларды енгіздік. Бір теуліктен кейін 95% кояндарда экссудатты перитониттер дамыды. Емдік тесілдерге байланысты эксперименталды перитонитті кояндар бірнеше топтарга бр лінді. Бірінші топ: интактылы топ (бакылау тобы); екінші топ: эксперименталды перитониттің плацеболык тобы (0,9% NaCL-тің 5,0 мл вена ішіне егу); Щшінші топ: дестЩрлі антибиотикотерапиялык (ДАТ) эксперименталды перитонитті топ; тр ртінші топ: емінде антибиотик канның аз көлемдік жасушалар тұнбасы аркылы енгізілген оригиналды антибиотикотерапиялык (ОАТ) топ; бесінші топ: антибактериалды ем иммуномодулинді фонда каннын. аз крлемдік жасушалар т±нбасы аркылы колданылған оригиналды антибиотикоиммуномодулино-терапиялык (ОАИМТ) топ. Эксперименталды перитонитті кояндарға цефамезин антибиотигін канныш аз крлемдік жасушалар т±нбасымен енгізу келесі едіс аркылы ж%озеге асырылды: кажетті кан кояндардын. к±лак крктамырынан 5 мл мрлшерінде алынып, оган гепаринніш ерітіндісі 125 бірлік/мл мөлшерінде косылып араластырылды. Қанның жасушалар тұнбасын алу Щшін кан центрифугада 1000 айналым/минут жылдамдыкта 5 минут бойы айналдырылды. Сарысу бр лініп, жасушалар тұнбасына цефамезин 50 мг/кг мөлшерде косылды және 15 минут бойы инкубация жасалынды. Б±л крлемге 5 мл физиологиялык ерітінді косылып, алынган каннын. аз крлемдік жасушалар т±нбасы кояндардын. к±лак крктамырына енгізілді. Ал ОАИМТ тобында эксперименталды перитонитті кояндарга антибиотикті каннын. аз кр лемдік жасушалар т±нбасымен енгізуден 2 сағат б±рын тері астына иммуномодулин 0,01% - 1,0 мл мөлшерде енгізілді.

Ұтымды антибактериалды ем едістерін клиникада колдану патологиялык кабыну ошактарында антибактериалды препаратлардын концентрациясын арттыруға, олардын жанама есерлерін азайтуға және микробтарға карсы әсерін жогарылатуға бағытталган. Б±л жағдайларды цефамезинді оригиналды едіспен, сонын. ішінде иммуномодулинді фонда каннын. аз көлемдік жасушалар тұнбасымен вена ішіне енгізіп емдегенде дест%орлі антибактериалды еммен салыстырганда емдік әсерінің жогары дешгейде болуы дәлелдейді (кесте).

Кестеден кр рінетіндей, эксперименталды перитонит емінде дест%орлі антибиотикотерапия колданылғанда ЛАТ-АТЖ интегралды коэффициенті емге дейінгі көрсеткішімен салыстырғанда канда 35,6%-га тр мендеді. ОАТ тобындағы канның интегралды коэффициенті емге дейінгі топ кр рсеткішімен салыстырғанда 59,6%-га кемісе, ОАИМТ тобындағы азаю дешгейі 74,1 %-ды к±рап, бакылау тобынын кррсеткішіне тешелді. ОАИМТ тобындағы канның ЛАТ-АТЖ интегралды коэффициенті ДАТ тобымен салыстырғанда 59,8%-га, ал ОАТ тобымен салыстырганда 36%-га төмендеді.

Кесте - Эксперименталды перитонит кезіндегі биоорталар липидтері асқын тотығу рнімдері мен антитотыктыргыш ж%<йе интегралды коэффициентіне фармакотерапиялық кешендердің есері

Осындай үқсас р згерістер, эксперименталды перитонит кезіндегі ОАИМТ әсерінен перитонеалды экссудатта да анықталды.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Тайгулов Е.А., Жумадилов Ж.Ш., Мукажанов А.К. Эритроцитарные фармакоциты в гепатобилиарной хирургии. - Алматы: Медицина баспасы, 2002. - 192 с.
  2. Оразбаев С.Т. Применение эритроцитарных фармакоцитов в комплексном лечении холангита у больных стриктурами внепеченочных желчных протоков: автореф...канд. мед. наук.- Семей, 2007.-21 с.
  3. Орманов Т.Н., Орманов Б.Н., Кулакеев О.К. Иммуномодулин - перспективный фармакологический препарат для лечения гепатитов и профилактики послеоперационных осложнений // Новые технологии в медицине и фармации: Материалы международной научной конференции - Астана, 2001. - С.135.
  4. Орманов Б.Н. Влияние иммуномодулина на перекисное окисление липидов и антиоксидантный статус больных с острым сальпингоофоритом // Здоровье и болезнь.-2004.-№ 9 (37).-С.58-59.
  • Жыл: 2012
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.