Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша хеликобактерлік инфекцияның таралуын зерттеу

Бул жумыстың ма;саты - Оңтүстік Қазақстан Облысы бойынша хеликобактерлік инфекцияның таралуын зерттеу

Балаларда ас;азан-ішек жүйесінің аурулары кең таралған патологияларға жатады.Олардың ішінде жедел және созылмалы гастриттер,ас;азан және 12-елі ішектің ойы; жара аурулары, ішек жолдарының дискинезиясы, холециститтер жиі кездеседі.Созылмалы гастриттер,дуодениттер,гастродуодениттер бала гастроэнтерология- лы; дерттерінің 58-65% қурайды, жасына сай арта түседі. Екі ағзаның бузылысы 85-90%- да ;атар жүреді. Ас;орыту жүйесінің функционалды аурулар саны баланың жасы өсуімен азаяды, біра; органикалы; аурулардың үлесі арта түседі.

Асқазан және 12-елі ішек ойы; жара ауруы балаларда сирек кесел емес, ;ала турғындарында 3,4% болса, ауылда - 1,9%. Соңғы онжылдықта ойы; жара ауруы 2,5 есе көбейді, ;ыз бен ул балада бірдей. Ең жиісі - 12 елі ішек ойы; жарасы (81% ), асқазан ойы; жарасы - 13% ,бул екі аурудың аралас түрі 6% . Болаша; дәрігер-педиатрға балалардағы созылмалы гастриттер, дуодениттер, гастродуодениттер, асқазан және 12-елі ішек ойы; жара ауруларының этиопатогенезін, клиникалы; көріністерін, диагностикасын жа;сы білу, дурыс күтім, диетотерапия жүргізу, науқастардың емін, алдын алуын өз уақытысында жүргізу, осы патологиямен ауырған балалар санын күрт төмендетеді.

Балаларда асқорыту жүйесінің ішінде, асқазан мен он екі елі ішек аурулары ең көп таралған және олар балалар гастроэнтерологиясы ;урамында 58-65% курайдыі Шабалов Н.П. С-П 2004ж.).H.pilori-дің табылуы гастродуоденальды аурулардың этиологиясы, патогенезі және еміне деген көзқарасқа күрт өзгерістер енгізді.

Зерттеудің мақсаты: Оңтүстік Қазақстан Облысы бойынша хеликобактерлік инфекцияның таралуын, сонымен ;атар балалардың гастродуоденальды патологиясын эндоскопиялы; және бактериологиялы; зерттеу

Зерттеудің тэсілдері: гастродуоденальды патологиясы бар балалардың ауру тарихын статистикалы; зерттеу.Сол мақсатпен біз Облысты; балалар ауруханасының гастроэнтерологиялы; бөлімшесінде жатып емделген,8-15жас аралығындағы, 60 баланың ауру тарихын ;арап зерттедік. Олардың ішінде 28 ул бала (47% ),32 ;ыз бала ( 53%) ;урайды. Нау;ас балалардың түскен кезіндегі шағымдары: іштің ауырсынуы, тама;тан кейін жүрек айну,таңертеңгі кейде ;ус,;ыш;ылмен кекіру,іш ;ату,тура;сыз үлкен дәрет,тілдің а; жабындымен жабылуы.Ауру тарихы бойынша барлы; нау;астарда туыстарының арасында ас;азан ішек жолдараның патологиясы жиі кесдескен.Барлы; балалар әртүрлі аудандардан келген.Соның ішінде: Мақтаарал ауданынан - 15 бала(25%),Сарыағаш ауданынан - 17 бала (28,3%),Арыс ауданынан - 9 бала(15%),Сайрам ауданынан - 9 бала(15%), Бәйдібек ауданынан - 5 бала(8,%),Соза; ауданынан - 5 бала(8,%).Барлы; балаларға лабораториялы;-аспапты; зерттеулер жүргізілген: клиникалы; анализдер,биохимиялы; анализдер, нәжісті дисбактериозға тексеру, ;урса; іші ағзаларының УДЗ-і, бактериологиялы; зерттеу ма;сатымен ас;азан мен он екі елі ішектің шырышты ;абатынан биоптат алу.H.pilori-ге зерттеудің нәтижесіне байланысты балалар екі топ;а бөлінді: хеликобактер (+) және хеликобактер (-). Бірінші топта - 31бала (52%). Екінші топта - 29 бала (48%).

Бірінші топтағы балаларды УДЗ - генде: 20 балада өт ;апшығының деформациясы, 4 балада реактивті панкреатит табылған.ЭФГДС жүргізгенде: ас;азан және он екі елі ішектің шырышты ;абатының беткейлік за;ымдануы 13 балада, гипертрофиясы 10 балада,эрозиялы; за;ымдануы 6 балада, щырышты ;абаттың жара ауруы 2 балада анықталған.

Екінші топтағы балаларды УДЗ-генде: 9 балада өт жолдарының дискинезиясы, 6 балада созылмалы холецистит, 2 балада созылмалы панкреатит табылған.ЭФГДС жүргізгенде: ас;азан жэне он екі елі ішектің шырышты ;абатының беткейлік за;ымдануы - 17 балада, гипертрофиясы - 10 балада, эрозиялы; за;ымдануы - 2 балада, щырышты ;абаттың жара ауруы жо;. Қорытынды нэтижелері: Демек, жүргізілген зерттеулерден кейін мынандай ;орытынды жасаута болады:

  1. Жалпы тексерілген аурулардың ішінде ас;азанның жэне он екі елі ішектің шырышты ;абатының беткейлік за;ымдануы - 50%, гипертрофиялы; - 33%, эррози-жаралы; за;ымдану - 13% ;урайды.
  2. Гастродуоденальды патологияның өт шығару жолдарының ауруларымен қосарлануы - (48%), уйқы безі ауруларымен қосарлануы -10% қурайды.
  3. H.pilori - 31 балада табылған. Асқазанның шырышты қабатын хеликобактер ассоцияциясы зақымдағанда беткейлік өзгерістер мен гипертрофиялы; өзгерістер жиі кездескен. Эррозиялы және жаралы; зақымдалулар 8(26%) балада табылған. Хеликобактер(-) балаларда асқазанның шырышты қабаты зақымданғанда беткейлік өзгерістер мен гипертрофиялы; өзгерістер жиі кездескен, ал эррозиялы өзгерістер аз болған, жара тіптен кездеспеген. Бул хеликобактерлік инфекцияның шырышты ;абатты терең және көлемді за;ымдайтынын көрсетеді.
  4. Оңтүстік Қаза;стан облысының аудандарында ас;азан мен он екі елі ішек патологиясының таралуы, облыс орталығына жакын орналас;ан аудандарда көрсеткіштің жоғары, ал шеткейлік аудандарда көрсеткіштің төмен екендігі аны;талды. Ол бул региондарда хеликобактерлік инфекцияны аны;тау диагностикасының нашарлығын көрсетеді.
  5. Ас;азан және он екі елі ішектің патологиясы ;ыз балаларда улдармен салыстырғанда жиі кездеседі. Және пубертатты кезеңде ;ыз балалар жиі ауырады.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. М.Ю.Денисови Педиатрға арналған практикалы; гастроэнтерология. М. 1999.
  2. А.М.Запрудинов, А.И.Волков. Балалар гастроэнтерологиясы бойынша справочник. М. 1995ж
  3. А.А.Баранов «Балалар аурулары». С-Пб 2002.
  4. Б.Х.Хабижанов, С.Х.Хамзин «Педиатрия». Алматы, 2005.
  5. Н.П. Шабалов «Балалар аурулары». С-Пб. 2007.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.