Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Шымкент қаласындағы тағам өнімдерінщ, судың жэне топырақтың ауыр металлдармен ластануын зерттеу жұмыстарының талдамасы

Ғылыми техникалық прогрестің дамуы мен жер шарында өндірістің жедел өсуі қоршаған ортаның қорғалуын, табиғат мүмкіндіктері мен адам қажеттілігі арасындағы тепе-теңдіктің сақталуын қамтамасыз ету, табиғат пен адам күйін бағалау жөніндегі мәслелерді болашақтың күн тәртібіне қоюда. Жаңа техникаларды, технологиялық тізбектерді, өндірістік кәсіпорындарды, жаңа заттар мен композицияларды жасаумен жүретін адамның техногенді іс-әрекеттері өндірістік және қоршаған ортаны зиянды химиялық заттармен ластаумен сипаталатын теріс жақтарға да толы [1, 5]. Биосфераның (ауа, су, топырақ) экотоскикантармен ластануы олардың өсімдіктер мен жануарлардан алынатын шикізаттарында адам организмінің зат алмасуына, иммундық статусына кері әсерін тигізетіндей мөлшерде жинақталуына себепкер болып отыр. Дүниежүзілік денсаулықсақтау үйымы жасаған халықаралық талаптарына сәйкес тағам өнімдерінде ең алдымен аса назар аударатын адам денсаулығына зиянды сегіз микроэлементтер қатарын сынап, кадмий, қорғасын, күшала, мырыш, мыс, қалайы және темір қүрайды. Олар негізінен куммулятивті әсерлі аса улы заттарға жатады [2, 6].

Токсикалық элементтер адамға қауіпті концентрацяда шикізаттан тағам өнімдеріне түсуі, қажетті технологиялық инструкциялардың бүзылуымен жүретін технологиялық өңделуі процессінде жүруі мүмкін. Токсикалық элементтер өндірістің жеткілікті түрде тазартылмаған қалдықтарымен ауа мен суды ластаушы өнеркәсіп кәсіпорындарына жақын орналасқан аймақтарда кездесуі мүмкін. Тағам өнімдерін өндіру технологиясы кезінде токсикалық элементтер денсаулық сақтау органдарымен рүқсат етілмеген металлдармен шығарылғанда (мыс. консервлеу) кездеседі [5]. Шымкент қаласында өнімдердің сырттан келіп түсуі мен мен ішкі өнімдердің өндірілуі қолдау тауып, оған халық сүранысы да артуда. Олардың адам денсаулығына кері әсерінің алдын алу түрғысында санитарлық эпидемиологиялық қызмет маңызды жүмыстар атқарып келеді. Заманауи талаптарға сай жабдықталған Оңтүстік Қазақстан облыстық санитарлық эпидемиологиялық сараптама орталығы мен оның 12 аудандық және 2 қалалық филиалдары тағам өнімдеріндегі адам денсаулығына зиянды заттардың рүқсат етілген межеден асып кетуін тексеретін үлкен мүмкіндіктерге ие.

Ол ҚР ДСМ мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комиетінің 02.11.2010 жылы №303 бүйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің мемлекеттік үйымдары өткізетін зертханалық зерттеулер мен қүрал-саймандық өлшеулердің тіптік номенклатурасына сәйкес барлық зерттеу жүмыстарын орындайтын зертханалармен қамтамасыз етілген. Біздің жүргізген талдама жүмысымыз да осы кәсіпорынның 2005-2010 жылдардағы Шымкент қаласы бойынша тағам өнімдеріндегі, атап айтқанда сүт және сүт өнімдеріне, балық тағамдарына, ет және ет өнімдері, шүжық тағамдары, қүс еттері, жүмыртқа, балық және балық өнімдеріне, нан тоқаш өнімдеріне, үн, жарма, макарондарға, алкогольсіз және алкогольді сусындарға, кондитерлік тағамдарға, қант, крем, минерал суларына, өсімдік майларына, көк-өністер, жеміс-жидектер, консервілерге және өзге де тағамдарға қатысты ауыр металлдарға жүргізген көпжылдық зерттеулері болып отыр. №1 кестеде көрсетілген тағам өнімдеріне эр жылда орта есеппен 8721 рет ауыр металлдарға (қорғасын, кадмий, мырыш, мыс, күшала) зерттеу жүргізілген. Бүл мөлшер мемлекеттік тапсырыстың негізінде жүзеге асырлатын жоспарға сай өлшенген.

1 кесте - Шымкент қаласы бойынша тағам өнімдерінің ауыр металлдарға көпжылдық зерттелу көрсеткіштері

Тағамдарға тексерімген ауыр металлдар

Жылдардағы жүргізілген зерттеулер саны

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Қорғасын

3352

1623

1802

1791

1316

1647

Кадмий

1277

1623

1802

1558

1316

1545

Мырыш

979

1302

1455

1381

982

977

Мыс

1026

1299

1532

1441

1053

1347

Сынап

392

486

360

365

172

507

Күшала

19

435

386

760

173

680

№1 кестені қорытындылар болсақ, 2008 жылы жалпы зерттелген сүт өнімдерінен қорғасынның РЕК-тен ауытқу үлесі 1,0% қүраса, кадмий 1,2%, мыс 1,8% қүрады. 2010 жылы қорғасын мен кадмийдің рүқсат етілген шектеуден асып кетуі балық өнімдерінен 2,9%, 2006-2008 жылы алкогольдік өнімдерден ауытқу 1,5% қүрады. №2 кестеде ауыз суы мен ащық су көздеріннің ауыр металлдармен ластануында ішінде де қорғасын мен кадмийдің орын алуы көрсетілген. Мүнда 2007 жылы қорғасынға тексерілген 3717 ауыз суы сынамасының 4-і (0,1 %), 2008 жылғы 3556 сынаманың 1-і (0,02 %) РЕКШ-нен ауытқыған. Ауыр металлдарға тексерілген 2006 жылғы 348 сынаманың 4-і (1,1%), 2007 жылғы 2005 сынаманың 9-ы (0,4%), 2008 жылғы 2261 сынаманың (0,5%) РЕК-тен ауытқығаны байқалған.

2 кесте - Шымкент қаласы бойынша ауыз суы мен ашық тоғандарындардың ауыр металлдарға көпжылдық зерттелу көрсеткіштері

Тағам өнімдерінің атауы

Ауыр металлдар

Жылдардағы жүргізілген зерттеулер саны

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ауыз суы

Қорғасын

0

560

3717/4

3556/1

4565

3521

Кадмий

0

260/2

1884/8

2147/11

3172

3497

Мырыш

0

560

2887

3363

3494

2127

Мыс

0

560

3180

3987

4821

3670

Сынап

0

560

388

1559

2181

1590

Күшала

0

560

1935

1993

2168

2110

Ашық тоғандар

Қорғасын

108

88

121

114

108

141

Кадмий

108

88/2

121/1

114/1

108

141

Мырыш

108

88

121

114

108

141

Мыс

108

88

121

114

108

141

№3 кестеде көрсеткендей, 2005 -2010 жылдары Шымкент қаласының топырағындағы ауыр металлдарға тексерілген 2220 сынаманың 256-сы РЕК-нен ауытқып, жалпы көрсеткіші 11,5 % қүрады. Мүнда анықталу жиілігі бойынша кадмий бірінші орында, қорғасын екінші орынды иеленіп отыр.

3 кесте - Шымкент қаласы бойынша топырақтың ауыр металлдарға зерттелуінің көпжылдық көрсеткіштері.

 

Жылдардағы жүргізілген зерттеулер мен РЕК ауытқу саны

Ораша үлес %

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

   

Қорғасын

119

/6

5,0

108 /2

1,8

101 /14

13,8

126 /17

13,5

101 /5

4,9

90 /2

2,2

7.8

Кадмий

119

/8

6,7

108 /6

5,5

101 /34

33,6

126 /35

27,7

101 /45

44,5

90 /56

62,2

23.6

Мырыш

119 /10

8,4

108 /1

0,9

101 /12

11,8

126 /13

10,3

101 /1

1,0

90 /18

20

6.5

Мыс

119

/2

1,7

108 /16

14,8

101 /15

14,8

126 /6

4,7

101

/8

7,9

90 /9

10

8.8

2005-2010 жылдардың ауыр металлдармен ластану көрсеткішінің орташа көрсеткішімен салыстыратын болсақ, 2010 жылы кадмийдің РЕК-тен ауытқу жиілігі 2,6 есеге, мырыштың ауытқу жиілігі 3,0 есеге артып отыр. №1 сурет.

46

Қорытынды: Сонымен, барлық жүргізілген зерттеулерді талдай келе, үрейлі жағдай топырақтың қүрамынан анықталып отырған кадмийдің үлесіне тиіп отырғаны болды. Кадмий ауыр металлдардың ішіндегі ен улы заттардың қатарына жататындығын, басқа да ауыр металлдар сияқты организмде жинақталуға бейімділігін, тіпті «байланысқан» түрдегі кадмий жылдар бойы организмде жинақталып, денсаулыққа елеулі зиянын тиізетіндігін ескерсек, бүгінгі танда осы бағытта ғылыми зерттеу жүмыстарымен қоса оның зардабының алдын алу шараларын үйымдастыру кезек күттірмейтін мәселе екендігі анық.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Сидоренко Г.И., Захарченко М.П. Донозологическая гигиеническая диагностика в системе «окуружающая среда -здоровье человека» //Сб: Проблемы донозологической гигиенической диагностики. Ленинград, 1989 -С, 5-6.
  2. Дмитриев М.Т., Казиииа Н.И., Клименко Г.А. Загрязнение почв и растительности тяжелыми металлами. М.: Изд-во МГУ, 1989. 95 с.
  3. Блинов Б.К., Вертинская Г.К., Малахов С.Г., Махонько Э.П. К вопросу определения фоновых концентраций тяжелых металлов в почве // Материалы Всесоюзного совещания «Опыт и методы экологического мониторинга». Пущино, 1978.-С. 217-221.
  4. Барышников И.И., Барышников В.И. Тяжелые металлы в окружающей среде проблема экологической токсикологии // Экологическая химия. - 1997. - №6. - С. 102 - 105.
  5. Габович Р.Д., Припутана Л.С. Гигиенические основы охраны продуктов питания от вредных химических веществ. Киев: Здоровье, 1987. - 248 с.157
  6. Гильденскнольд Ю.В., Новиков Р.С., Хамидулин Р.С. и др. Тяжелые металлы в окружающей среде и их влияние на организм // Гигиена и санитария. 1992. - №5. - С.6-8.
  • Жыл: 2012
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.