Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Emxaha шарттарында экг көмегімен жүректің ырғақ және өткізгіштігінщ бүзылыстарын аныкдау

Электрокариография (ЭКГ) - клиникада тәжірибелік дәрігердің жиі қолданатын зеттеу әдістерінің бірі болып саналады. ЭКГ көмегімен тек қана электрлік өзгерістер тіркелуіне қарамастан «қалыптыдан ауытқыған ЭКГ-де» жүректің анатомиялық, метаболизмдік және гемодинамикалық бүзылыстарын бейнелейтін мәліметтерді алуға болады. Медициналық тәжірибеде ЭКГ үзац жылдар бойы қолданылып келеді және ол науқастарға да, қызметкерлерге де қолайсыздық туындатпайды, экономикалық жағынан тиімді зерттеу әдісі болып саналады. Сонымен қатар ол жүректің ырғақ және өткізгіштік қызметінің бүзылыстарын қымбат түратын инвазивті тәсілдерді қолданбастан қысқа уацытта дәл анықтауға көмек береді (1,2). Басылымдағы әдебиттердегі мәліметтер бойынша жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы бар науқастарда өлімнің жиі себебі ретінде жүректің ырғақ және өткізгіштік қызметінің бүзылыстары көрсетілген (3,4). Сондықтан бүгінгі күнде емхана шарттарында оның жиілігін анықтау, алдын алу шараларын қарастыру дәрігер-терапевт жүмысының өзекті мәселесінің бірі болып саналады.

Жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы кезінде жүректің ырғақ және өткізгіштік қызметінің бүзылыстарын анамнезді егжей-текжей сүрастыру немесе физикалды зерттеу нәтижесінде анықтауға болады, бірақ кейбір науқастарда оны анықтау мүмкін болмайды, сондай жағдайларды жіберіп алмау және нақты клиникалық диагноз қою үшін міндетті түрде ЭКГ қажет.

Мақсаты. Емхана шарттарында Оңтүстік Қазақстан облысының жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы бар науқастар арасында ЭКГ көмегімен жүректің ырғақ және өткізгіштік қызметінің бүзылыстарының жиілігін, қүрамын анықтау.

Материалдар жэне эдістер. Жүмыста Оңтүстік Қазақстан облыстық клиникалық ауруханасының емханасына «жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы» диагнозымен амбулаторлық ем және кеңес алған науқастардың 94 медициналық карталары қаралды. Олардың 56 әйелдер және 38 ерлер қүрады. Әйелдердің орташа жасы 48,62±1,58 жас, ал ерлердің орташа жасы 49,02±1,59 жас болды. Диагнозды нақтылау үшін осы ауруға сәйкес хаттамада көрсетілген зертхана бағдарламалары (жалпы қан, биохимиялық, жалпы зәр талдаулары, ЭКГ, Доплер ЭхоКГ және т.б.) жүргізілген. Б>л патологияда анықталатын жүректің ырғак және өткізгіштік қызметтерінің бүзылыстары ЭКГ көмегімен сарапталды. ауқастар жас ерекшеліктеріне байланысты 2 топқа бөлінді: А тобы -40-60 жас аралығындағы жэне В тобы - 60 жастан асқан егде жастағы адамдар. А тобында 81 (86,2 %), В тобында - 13 (13,8 %) науқас болды.

Нэтижелер жэне талқылаулар. Жүмыстың нэтижелерін талдау барысында Оңтүстік Қазақстан облыстық клиникалық ауруханасының емханасына «жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы» диагнозымен амбулаторлық ем жэне кеңес алған науқастардың жартысынан көбі эйелдер (59,6 %) болды. Сонымен қатар науқастардың басым көп бөлігі (86,2 %) еңбек етуге қабілетті 40-60 жас аралығындағы адамдар екен. Емханаға

19 (20,2 %) адам жүрек ырғағының бүзылыстарына байланысты алғашқы рет қаралған. Олар негізінен медициналық қызмет толық көрсетілмейтін шалғай орналасқан ауылдардың түрғыдары болды.

ЭКГ нәтижелерін талдау арқылы жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы кезіндегі жүректің ырғақ және өткізгіштік қызметінің бүзылыстары анықталды. Осы ЭКГ сараптау барысында науқастардың жасы тобына сәйкес 60 жастан асқан егде жастағы адамдарда жүрек қызметінің бүзылыстары жиіленіп, күрделіне түсетіні байқалды (1- кесте).

Кестеде көрсетілгендей жүректің ырғац бүзылыстары орта жастағы адамдарға (А тобы) қарағанда егде жастағы адамдарда (В тобы) 1,2 есе жиі анықталды. А тобындағы 40-60 жас аралығындағы науқастарда ырғац бүзылыстары талдаған кезде жыбыр аритмиясы 62,9 %, экстрасистолиялар - 17,7 %, тахикардиялар - 17,7 % жэне брадикардия - 1,7 % жағдайда табылды. В тобындағы егде жастағы адамдарда ырғац бүзылыстарының қүрамы мен пайыздық ара қатынасы өзгеше болды, яғни жыбыр аритмиясы 66,7 %, экстрасистолиялар - 25 % жэне тахикардиялар - 8,3 % қүраса, брадикардия анықталмады. Сонымен жас ерекшеліктеріне байланыссыз жыбыр аритмиясы екі топта да жетекші орынға иеленсе, экстрасистолиялар жас адамдармен салыстырғанда егде жастағы науқастарда 1,4 есе жиі кездесті. Тахикардия мен брадикардия сияқты ырғац бүзылыстардың анықталу жиілігінде жас ерекшеліктері бойынша тэуелділік байқалмады. Науқастардың жасы өскен сайын дерттің декомпесациясы артуына байланысты жүректің ырғақ бүзылыстары жиілене түсті.

Жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы кезінде жүректің өткізгіштік қызметінің бүзылыстары А тобында 40,7 % жэне В тобында 61,5 % қүрап, егде жастағы адамдарда 1,5 есе жиі анықталды. Жүректің өткізгіштік қызметінің бүзылыстарына талдау жасағанда А тобындағы 40-60 жас аралығындағы науқастарда синоаурикулярлық (СА) бөгемесі 3,1 %, атриовентрикулярлық (АВ) бөгемесі 9,1 % жэне Гис шоғырының бөгемелері 87,8 % жағдайда кездесті. В тобындағы егде жастағы адамдарда жүректің өткізгіштік қызметінің бүзылыстарының қүрамы мен пайыздық ара қатынасы өзгеше болды, яғни АВ бөгемесі 12,5 % жэне Гис шоғырының бөгемелері 87,5 % жағдайда анықталса, СА бөгемесі кездеспеді. Барлық топ науқастарда СА мен АВ бөгемелерімен салыстырғанда Гис шоғырының бөгемелері шамамен 8 есе жиі табылды. Алынған мэліметтер бойынша жүректің өткізгіштік қызметінің бүзылыстарымен салыстырғанда ырғақ бүзылыстары шамамен 1,5-1,9 есе жиі кездесті жэне олар жас ерекшеліктеріне сэйкес артуға бейімделген (1- сурет).

Қорытынды. Емхана шарттарында жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы кезінде жүректің ырғақ жэне өткізгіштік қызметінің бұзылыстарын ЭКГ нэтижелерін талдау арқылы ерте, дэл анықтауға болады. Бұл өзгерістер науқастардың жасына, дерттің ұзақтығы мен декомпенсациясына тэуелді жиілігі артады екен. Орта жастағы адамдарға 9арағанда егде жастағы нау9астарда жүректің ырға9 жэне өткізгіштік 9ызметінің б>зылыстарын 1,5 есе жиі кездеседі, сонды9тан емдік шараға оның алдын алу эдістерін дер кезінде енгізу 9ажет.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Шевченко Н.М. Основы клинической электрокардиографии, M.: Медицина, 2001, 133 с.
  2. Байжанова К.Т., Каркабаева А.Ж. және т.б. Оңтүстік Қазақстан облысындағы жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы және оның асқынуларының ретроспетивті талдауы // Медицина, 2008, №1, 18-21 б.
  3. Демина А.Б., Раденска-Локовок С.Г., Фоломеева О.М. Причины смерти больных с ревматическими заболеваниями в Москве // Клин.мед., 2005, № 1, С.36-43.
  4. Белов Б.С. Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца: диагностика, лечение, профилактика.// Consilium medicum, 2006, № 4, C. 9
  5. Насонова В.А., Кузьмина Н.Н. Современная клиническая характеристика ревматической лихорадки в возрастном аспекте //Клиническая ревматология, 2009, №2, с. 6-8.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.