Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ми қан айналымының созылмалы жетіспеушілігі кезінде фонтурацетамның тиімділігі

Қазіргі кезде заманауи неврологияның өзекті мәселелерінің бірі науқастар арасында жиі кездесетін цереброваскулярлы аурулар болып табылады. Мидың созылмалы ишемиясының негізгі көріністері когнитивті бүзылыстармен байқалады. Соңғы онжылдықта ми қан айналымының созылмалы жетіспеушілігі жасарып, 3040 жастағы түлғаларда да анықтала бастады [1]. Б>л аурудың себептерін (атеросклероз, артериялық гипертония, қант диабеті, васкулиттер, созылмалы шаршау синдромы) толық талдау керек. Олардың ішінде мидағы қан айналымының нашарлауына жиі алып келетін артериялық гипертонияға үлкен көңіл бөлінеді. Ми қан айналымының созылмалы жетіспеушілігі дисциркуляторлы энцефалопатиямен көрінеді. Ми қан айналымының созылмалы жетіспеушілігінің алғашқы белгілері - бастың ауыруы, қүлақтағы шулар, бастың айналуы, үйқының бүзылуы, ауа райы өзгерістеріне тәуелділік, шаршағыштық, депрессияға өтетін көңіл-күйдің бүзылуы. Одан әрі дисциркуляторлы энцефалопатияның дамуы науқаста когнитивті бүзылыстармен көрінеді. Ең бірінші б>л интеллектуальды қызметтің бүзылуы - есте сақтаудың, зейіннің, түйсінудің, түсінудің, ойланып жоспарлаудың, талдаудың, сонымен қатар ойлаудың нашарлауы.

Оның салдарынан науқастың әртүрлі дәрежедегі еңбекке жарамсыздығы дамиды. Дисциркуляторлы энцефалопатия цереброваскулярлы аурулардың ішінде сырқаттанушылық пен өлім көрсеткіштері бойынша алыңғы орындарда. Таралуы бойынша 1000 түрғынға шаққанда 70-100 адамға дейін жетеді [2]. Жасы 65-тен асқан адамдарда орта дәрежелі когнитивті бүзылыстар жиі кездесіп, 11-17% дейін жетеді. Көп жағдайда б>л дәрежелі бүзылыстар деменцияға алып келетіні белгілі. Сондықтан б>л ауруды дер кезінде және д>рыс емдеу қажеттігі туындайды [3]. Дисцикуляторлы энцефалопатияны емдеу барысында нейрометаболизмдік, антиоксидантты және антигипоксиялық әсерлі препараттар қолданылады. Олардың ішінде фонтурацетам (фенотропил), пирацетам (луцетам), кортексин жиі қолданылады.

Фонтурацетам (Фенотропил) - ноотропты (нейрометаболизмдік стимулятор) қатарының дәрілік заты. Ноотропты, анксиолитті, антиастениялық, тырысуға қарсы жэне и нейромодуляторлы эсер етеді. Препарат қимыл реакциясын жэне физикалық еңбекке қабілеттілікті жоғарылатуда өте тиімді болып саналады, сондықтан оны бүрынғы кезде допинг ретінде спортшыларға қолданған [4]. Жануарларға жүргізген зерттеулер мэліметі бойынша антидепрессант жэне қимыл реакцияларын белсендіру дэрежесінің, сонымен қатар ноотропты қызметінің жоғары екендігі анықталған [4, 5]. Зерттеу мэліметтері бойынша фонтурацетам инсульттен кейінгі кезеңде науқастардың қайта қалпына келу дэрежесіне оң эсерін тигізетіндігі байқалған. Емдеу нэтижесінде негізгі топтағы науқастарда неврологиялық қызметтің жэне қарапайым үй жағдайындағы адаптацияның қалпына келу дэрежесінің бацылау тобындағы науқастарға қарағанда жоғары екендігі байқалған [6, 7].

Дисциркуляторлы энцефалопатияны ерте сатысында емдеу б>л дэрілердің тиімділігін арттыра түседі. Сондықтан ми қан айналымының жеткіліксіздігі белгілерін дүрыс эрі тиімді емдеу үшін препараттардың жоғары эсер ету дэрежесін анықтау үшін клиникалық бақылау жүргізілді. Ми қан айналымының созылмалы жетіспеушілігінің көріністерімен (бастың ауыруы, қүлақтағы шулар, бастың айналуы, үйқының бүзылуы, тез шаршағыштық, көңіл-күйдің бүзылуы) жалпы 28 науқас бацылауға алынды. Олардың орта жасы - 59,4. Негізгі топтағы науқастарда (14 адам) фонтурацетам (фенотропил) дэрілік заты тиімділігін зерттеу жүргізілді, ал бацылау тобындағы науқастар емдеу барысында эртүрлі нейрометаболизмдік, антиоксидантты жэне антигипоксиялық эсерлі препараттарды қабылдады.

Бірінші топтағы науқастар фонтурацетам препаратын тэулігіне 400 мг қабылдады, курстың орташа үзақтығы - 20 күн. Б>л топтағы науқастарда ем басталғаннан кейін 3-5 күндері 92,9% (13 адам) бастың ауыруы мен айналуының, ал 7-8 күндерінен бастап ми қан айналымының созылмалы жетіспеушілігі белгілерінің толық басылғандығы байқалды. Сонымен қатар, емнің алғашқы күндерінен бастап емделушілерді жалпы шаршағыштық пен көңіл-күйдің бүзылуы мазаламады. Бацылау тобындағы науқастардың 78,6% емдеудің 6-7 тэулігінен бас ауыруы мен айналуының жойылуы байқалса, 15-16 күндері ғана басқа симптомдардың басылғандығы анықталды.

Қорыта келгенде, ми қан айналымы созылмалы жетіспеушілігінің көріністерімен (бастың ауыруы, қүлақтағы шулар, бастың айналуы, үйқының бүзылуы, тез шаршағыштық, көңіл-күйдің бүзылуы) науқастарды фонтурацетам препаратымен емдеу барысында 92,9% жағдайда тиімді екендігі анықталды.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Батышева Т.Т., Бойко А.Н., Скоромец А.А. и др. Нейропротекция в терапии хронической недостаточности мозгового кровообращения. Вестн. Рос. Воен-мед. акад., 2007, №1(17). С. 11-18.
  2. Шахпаронова Н.В., Кадыков А.С. Нейрометаболическая терапия больных с заболеваниями нервной системы. Возможности применения актовегина. / Рус. мед. журн., 2008, т. 16, № 26, С. 1722-1725.
  3. Яхно Н.Н., Захаров В.В., Локшина А.Б. и др. Синдром умеренных когнитивных расстройств при дисциркуляторной энцефалопатии. / Журн. неврологии и психиатрии, 2005, №2, С. 13-17.
  4. Zvejniece L., Svalbe B., Veinberg G. и др. Investigation into stereoselective pharmacological activity of phenotropil // Basic Clin Pharmacol Toxicol. - 2011. - T. 109. - № 5. - P. 407-412.
  5. Ковалев Г. И., Ахапкина В. И., Абаимов Д. А. и др. Фенотропил как рецепторный модулятор синаптической нейропередачи // Нервные болезни. - 2007. - № 4. - С. 22-26.
  6. Malykh A.G., Sadaie M.R. Piracetam and piracetam-like drugs: from basic science to novel clinical applications to CNS disorders // Drugs.- 2010. - № 70(3). - P. 287-312.
  7. Koval'chuk V.V., Skoromets A.A., Koval'chuk I.V. и др. Efficacy of phenotropil in the rehabilitation of stroke patients // Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. - 2010. - T. 110. - № 12. - P. 38-40.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.