Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ауруханаға дейінгі этапта медициналық этика мен деонтология

Бүгінгі медициналы= деонтологияға жеке адамның кэсіптік, моральды= жиынты=тары жэне медицина =ызметкерлерінің емделушілерге, олардың туыстарына жэне өз үжымына дүрыс мтез-қүлықта болуы кіреді. Медициналы= этика, деонтология - барлы= медицина салаларының, пэндерінің, эсіресе клиникасының =үрамында =арастырылған. Деонтология мен медициналы= этиканың принциптерін =олайлы іске асыру үшін мынандай жағдай =ажет: парыз сезімі, өз маманды==а бейімділігімен білімін үнемі жетілдіру. Жедел медициналы= жэрдем жүйесінде жүмыс жасайтын медицина =ызметкерлеріне жоғары талаптар =ойылады. Деонтология сүра=тары бүл жерде тек =ана емделушіге ғана емес, оның айналасындағыларға да =атысты. Дэрігердің (фельдшердің, мейірбикенің) мінез-=үл=ы, бет-элпеті, сырт көрінісі, жүріс-түрысы, пациентке кіріп келгенде сөйлеген бірінші сөзі ең маңызды болып табылады. Белгілі Ибн Сина (Авиценна) “дэрігер =ыран көзді, мамы= =олды, арыстан жүректі болуы керек” деп айтып кеткен.

Жедел жэрдем көлігінен шы==ан дэрігер (фельдшер, мейірбике) нау=ас=а тез барып, ма=сатты, жөнді, абыр-сабырсыз, аз сөзбен сүрастыру жүргізуі керек. Сыр=атпен =арым-=атынаста дэрігер шыдамдылы=пен, тіл мэдениетін са=тап, дауыс көтермей, бір =алыпты болуы =ажет. Тез арада емделушінің жэне туыстарының алаңдатарлы= жағдайын, трагизмін төмендететін контакт табу керек. Сөз кейде нау=асты емдеп =ана =оймайды, оны, керісінше, жаралауыда мүмкін екенін дэрігер (фельдшер, мейірбике) жадында үстап, сыр=ат көзінше түсініксіз терминдерді айтпауға тырысуы =ажет. Туыс=андарымен сөйлескенде емделушінің кейінгі болатын жағдайына, емделуіне кепілдік беру керек емес.

Көбіне кенеттен за=ымдалушылар өлім үрейін сезінеді. Дэрігер (фельдшер, мейірбике) бүл сезімін мейлінше басып, үрей үялататын сөз айтпай, дэрілік еммен =атар, психотерапевттік жолды да =олдануы керек. Дэрігер (фельдшер, мейірбике) сыр=ат сеніміне кіріп, оны дэрігердің (фельдшердің, мейірбикенің) күш =абілетінің күштілігіне иландыра білуі =ажет. Осы айтылған дэрігердің (фельдшердің, мейірбикенің) этикалы= принциптері мен деонтологиялы= талаптары дүрыс орындалса, емделушілердің ауруынан айығу көрсеткіштері өсіп, бригада ішінде дэрігер (фельдшер, мейірбике) абыройы жоғары, =арым-=атынасы жа=сы болады.

Бүгінгі таңда биоэтика сүра=тары актуалды мэселелердің бірі ретінде =аралуда. Биоэтика- философиялы= ілімнің маңыздылығын көрсететін ғылым болып табылады. Биоэтиканың =үрылысы мен дамуы дэстүрлі этика жэне оған =оса медициналы=, биологиялы= этикаларының трансформация =үбылысымен байланысты. Ол ең алдымен адам =ү=ығына деген ілтипаттың тез арада күшеюі (медицинадағы - ауру адам мен тексерілушінің =ү=ығы жэне т.б.) мен =ү=ы= жэне моральды= тұрғысынан шешімге мү=таж көптеген =иынды=тарды туғызатын жаңа медициналы= технологиялардың жасалуымен шартталған. Биоэтика - “адам =ү=ығы мен адамгершілігін =үрметтеу” шарты. Қазіргі заманға сай медицина, биология, генетика жэне бүларға сай биомедициналы= технологиялар түқымқуалаушылықты жобалау және жүргізу, ағзаның өмірмен өлімі, адам ағзасының терілік, клеткалы= және субклеткалы= деңгейіндегі функциялық қүбылыстарын бақылау сияқты мәселелерді өте тығыз түрде талқылайды. Сондықтан, жеке түлға ретіндегі пациенттің қүқығы мен бостандығы жайлы мәселелер өте ауқымды және қаралушының қүқықтарын (тыңдау қүқығы, мәлімет алу және т.б. қүқықтары) орындау биоэтиканы қоғамдық институт жасаған этикалық комитеттерге жүктелген.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. 1. Қ.М. Турланов, С.А. Қалқабаева, Жедел медициналық жәрдем (оқулық). -Алматы: 2004. 321 бет.
  2. 2. С.А. Қалқабаева. Бірінші медициналық көмек (О=у қүралы). - Шымкент: 2008.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.