Созылмалы спондилогенді дорсалгияны емдеу мүмкіншіліктері

Дорсалгия - уақытша жүмысқа жарамсыздықтың негізгі себебі болып келетін кең таралған ауру. [1]. Ауырсыну синдромын басатын әдістерге, қолданылатын оңалту және алдын алу қағидаларына қарамастан, науқастардың көпшілігінде ауырсыну қайталана беріп созылмалы болып келеді [2]. Қазіргі таңда созылмалы ауырсыну синдромын жою үшін антидепрессанттар мен эпилепсияға қарсы препараттарды қолдану мақсатқа лайықты [3]. Бүл ма=сатта, керекті мөлшерде тағайындалғанда көп жанама әсері бар, карбамазепин, антидепрессанттар қолданылады. Сондықтан екіжақты әсері бар, синапсқа дейінгі нейрондармен серотонин мен норадреналинді керісінше жаулап алатын қабылеті бар антидепрессантарға қызығушылық негізділген. Бүл дәрі- дәрмектерге велаксин (венлафаксин) жатады. Қазіргі кезде бүл препараттың түрлі себепке байланысты пайда болған нейропатиялық ауырсыну синдромы бар науқастарда оң нәтижелі қолдануы туралы көп мәліметтер бар. 2006 жылы неврологиялы= қоғамдастықтар Европалы= федерациясы бүл препаратты диабеттік ауырсыну полинейропатиясы, герпестен кейінгі невралгиясы бар науқастардың емі үшін үсынған.

Жүмыстың мақсаты: арқаның төменгі жағында созылмалы ауырсыну синдромы бар науқастарды емдеу үшін қолданылатын велаксиннің нәтижелігін зерттеу.

Материал жэне эдістер: Зерттеу барысында 52 нау=ас назарда болды, соның ішінде 32 нау=ас негізгі топты, ал 20 нау=ас салыстыру тобын қүрды. Негізгі топтағы нау=астардың жасы орташа 46,6±5,5 аралықта болды. Аурудың созылуы орташа 13-36 айды қүрды. Бүл топтағы нау=астар 75 мг велаксинді күніне бір рет =абылдап түрды, емнің курсы 8 аптаны қүрды. Салыстыру тобындағы нау=астардың жасы орташа 56,3±7,5 аралы=та болды. Аурудың созылуы, өршу кезеңдері, клиникалы= симптоматикасы негізгі топтағы нау=астардан айырмашылығы болмады. Бүл топтағы нау=астар стероидты емес =абынуға =арсы препараттар, физиотерапиялы= ем-шаралар, емдік дене шыны=тыру =абылдап түрды. Салыстыру тобының нау=астары антидепрессанттар және эпилепсияға =арсы дәрмектерді =абылдамады.Ауырсыну синдромының =ар=ындылығы визуалды аналогты= шкаласы және 5-үпайлы= ауырсынудың вербалды шкаласы бойынша бағаланды. Ауырсынудың узақтылығы мен орналасуын, емнің нәтижелілігін бағалау үшін Mainz сауалнамасы =олданылды.

Нэтижелер жэне талқылау: Назарда болған нау=астардың алдын ала халін тал=ылағанда 20 нау=аста жекеленген дорсалгия , ал 12 нау=аста дорсалгия бел аймағында орналас=ан түбірлік синдромымен бірге жүрді. Зерттеу басында 11 нау=аста аурудың ағымы Mainz шкаласы бойынша ауырсыну созылуының I, 13 нау=астың - II және 8 нау=астың - III кезеңіне сәйкес болды. Ауырсыну синдромының созылуы мен үрейленудің ай=ындылығы және депрессиялы= бүзылыстардың тәуелділігі аны=талды. Велаксинді =абылдаған соң 4 аптадан кейін нау=астардың барлығында оң мәнді динамика орын алды, яғни ауырсыну синдромы азайды. Сонымен =атар өзіне-өзі =ызмет ету мүмкіншіліктері де кеңейді. Ауырсыну синдромының басылуы үрей және депрессивті бүзылыстар ай=ындылығының азаюымен бірге жүрді. Салыстыру тобындағы нау=астарды 4 аптадан кейін зерттегенде емнің алдындағы халдері ем =абылдағаннан кейінгімен салыстырғанда айырмашылығы бай=алмады.

Жалпы велаксин =абылдағаннан соң 4 аптадан кейін ауырсыну синдромы =ар=ындылығының басылуының 50% 25 нау=аста (85,1%) орын алды, ал ба=ылауыдың соңында ауырсыну синдромы =ар=ындылығының басылуының ай=ын төмендеуі барлы= нау=астарында бай=алды. Ауырсыну синдромының жойылуы мен бірге нау=астардың эмоционалды жағдайы да =алпына келді, яғни депрессивті бүзылыстар (8 аптада 56% дейін) және үрей бүзылыстары (8 аптада 65% дейін) азайды. Велаксиннің =олдануы жанама әсерлерді болдырмады. Медициналы= көмекке не емді үзуге талап ететін ауыр жанама әсерлер ба=ылауда болған нау=астардың еш=айсысында бай=алмады.

Спондилогенді дорсалгияның =атерлі емес сипаты бар, уа=ыт өте нау=астардың көпшілігінде сауығу бай=алады, біра= нау=астардың 10-15%-да ауырсыну созылмалы түрге айналады. Медикаментозды емес емдеу әдістерін, антидепрессантар, эпилепсияға =арсы препараттарды =олданып созылмалы ауырсыну синдромының негізділген емдеу =ағидаларына =арамастан, бүл нау=астардың көбісі үза= уа=ыт анальгетиктер, стероидты емес =абынуға =арсы препараттарды =абылдап олардың жанама әсерлеріне дүшар болады, соның ішінде бірінші =атарда - гастроинтестиналды ас=ынулар. Сонымен, зерттеудің нәтижелері ар=аның төменгі жағында созылмалы ауырсыну синдромы бар нау=астардың емінде велаксиннің жетерлік нәтижелілігін және препаратты осы дерттің емінде =олданылуының болатындығы көрсетіліп түр.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Никифоров А.С., Коновалов А.Н, Гусев Е.И. Клиническая неврология. Медицина, 2002.
  2. Алексеев В.В., Яхно Н.Н. Болезни нервной системы. Руководство для врачей. Медицина, 2007.
  3. Maizels M., McCarberg B. Antidepressants and antiepileptic drugs for chronic pain. Am Fam Physician, 2005.