Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Созылмалы спондилогенді дорсалгияны емдеу мүмкіншіліктері

Дорсалгия - уақытша жүмысқа жарамсыздықтың негізгі себебі болып келетін кең таралған ауру. [1]. Ауырсыну синдромын басатын әдістерге, қолданылатын оңалту және алдын алу қағидаларына қарамастан, науқастардың көпшілігінде ауырсыну қайталана беріп созылмалы болып келеді [2]. Қазіргі таңда созылмалы ауырсыну синдромын жою үшін антидепрессанттар мен эпилепсияға қарсы препараттарды қолдану мақсатқа лайықты [3]. Бүл ма=сатта, керекті мөлшерде тағайындалғанда көп жанама әсері бар, карбамазепин, антидепрессанттар қолданылады. Сондықтан екіжақты әсері бар, синапсқа дейінгі нейрондармен серотонин мен норадреналинді керісінше жаулап алатын қабылеті бар антидепрессантарға қызығушылық негізділген. Бүл дәрі- дәрмектерге велаксин (венлафаксин) жатады. Қазіргі кезде бүл препараттың түрлі себепке байланысты пайда болған нейропатиялық ауырсыну синдромы бар науқастарда оң нәтижелі қолдануы туралы көп мәліметтер бар. 2006 жылы неврологиялы= қоғамдастықтар Европалы= федерациясы бүл препаратты диабеттік ауырсыну полинейропатиясы, герпестен кейінгі невралгиясы бар науқастардың емі үшін үсынған.

Жүмыстың мақсаты: арқаның төменгі жағында созылмалы ауырсыну синдромы бар науқастарды емдеу үшін қолданылатын велаксиннің нәтижелігін зерттеу.

Материал жэне эдістер: Зерттеу барысында 52 нау=ас назарда болды, соның ішінде 32 нау=ас негізгі топты, ал 20 нау=ас салыстыру тобын қүрды. Негізгі топтағы нау=астардың жасы орташа 46,6±5,5 аралықта болды. Аурудың созылуы орташа 13-36 айды қүрды. Бүл топтағы нау=астар 75 мг велаксинді күніне бір рет =абылдап түрды, емнің курсы 8 аптаны қүрды. Салыстыру тобындағы нау=астардың жасы орташа 56,3±7,5 аралы=та болды. Аурудың созылуы, өршу кезеңдері, клиникалы= симптоматикасы негізгі топтағы нау=астардан айырмашылығы болмады. Бүл топтағы нау=астар стероидты емес =абынуға =арсы препараттар, физиотерапиялы= ем-шаралар, емдік дене шыны=тыру =абылдап түрды. Салыстыру тобының нау=астары антидепрессанттар және эпилепсияға =арсы дәрмектерді =абылдамады.Ауырсыну синдромының =ар=ындылығы визуалды аналогты= шкаласы және 5-үпайлы= ауырсынудың вербалды шкаласы бойынша бағаланды. Ауырсынудың узақтылығы мен орналасуын, емнің нәтижелілігін бағалау үшін Mainz сауалнамасы =олданылды.

Нэтижелер жэне талқылау: Назарда болған нау=астардың алдын ала халін тал=ылағанда 20 нау=аста жекеленген дорсалгия , ал 12 нау=аста дорсалгия бел аймағында орналас=ан түбірлік синдромымен бірге жүрді. Зерттеу басында 11 нау=аста аурудың ағымы Mainz шкаласы бойынша ауырсыну созылуының I, 13 нау=астың - II және 8 нау=астың - III кезеңіне сәйкес болды. Ауырсыну синдромының созылуы мен үрейленудің ай=ындылығы және депрессиялы= бүзылыстардың тәуелділігі аны=талды. Велаксинді =абылдаған соң 4 аптадан кейін нау=астардың барлығында оң мәнді динамика орын алды, яғни ауырсыну синдромы азайды. Сонымен =атар өзіне-өзі =ызмет ету мүмкіншіліктері де кеңейді. Ауырсыну синдромының басылуы үрей және депрессивті бүзылыстар ай=ындылығының азаюымен бірге жүрді. Салыстыру тобындағы нау=астарды 4 аптадан кейін зерттегенде емнің алдындағы халдері ем =абылдағаннан кейінгімен салыстырғанда айырмашылығы бай=алмады.

Жалпы велаксин =абылдағаннан соң 4 аптадан кейін ауырсыну синдромы =ар=ындылығының басылуының 50% 25 нау=аста (85,1%) орын алды, ал ба=ылауыдың соңында ауырсыну синдромы =ар=ындылығының басылуының ай=ын төмендеуі барлы= нау=астарында бай=алды. Ауырсыну синдромының жойылуы мен бірге нау=астардың эмоционалды жағдайы да =алпына келді, яғни депрессивті бүзылыстар (8 аптада 56% дейін) және үрей бүзылыстары (8 аптада 65% дейін) азайды. Велаксиннің =олдануы жанама әсерлерді болдырмады. Медициналы= көмекке не емді үзуге талап ететін ауыр жанама әсерлер ба=ылауда болған нау=астардың еш=айсысында бай=алмады.

Спондилогенді дорсалгияның =атерлі емес сипаты бар, уа=ыт өте нау=астардың көпшілігінде сауығу бай=алады, біра= нау=астардың 10-15%-да ауырсыну созылмалы түрге айналады. Медикаментозды емес емдеу әдістерін, антидепрессантар, эпилепсияға =арсы препараттарды =олданып созылмалы ауырсыну синдромының негізділген емдеу =ағидаларына =арамастан, бүл нау=астардың көбісі үза= уа=ыт анальгетиктер, стероидты емес =абынуға =арсы препараттарды =абылдап олардың жанама әсерлеріне дүшар болады, соның ішінде бірінші =атарда - гастроинтестиналды ас=ынулар. Сонымен, зерттеудің нәтижелері ар=аның төменгі жағында созылмалы ауырсыну синдромы бар нау=астардың емінде велаксиннің жетерлік нәтижелілігін және препаратты осы дерттің емінде =олданылуының болатындығы көрсетіліп түр.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Никифоров А.С., Коновалов А.Н, Гусев Е.И. Клиническая неврология. Медицина, 2002.
  2. Алексеев В.В., Яхно Н.Н. Болезни нервной системы. Руководство для врачей. Медицина, 2007.
  3. Maizels M., McCarberg B. Antidepressants and antiepileptic drugs for chronic pain. Am Fam Physician, 2005.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.