Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Инсультке үшыраған науқастардағы депрессивті бүзылыстарды емдеу мүмкіншіліктері

Инсульт түрғындар мүгедектенуінің негізгі себебі болып келеді. Инсультке үшыраған нау=астардың 8% ғана алдын ала жүмысына =айта оралады екен [1]. Мүгедектіктің осындай жоғары жиілігі инсульттен кейінгі ас=ынулардың дамуына байланысты. Соңғы кезде бас миы тамырлы= ауруларының ас=ынуларының ішінде аффективті орісі жағына көп назар аударылады. Кең таралған қүбылыстар ретінде депрессивті симптоматикасының дамуы келеді. Депрессия аффективті өрістің ауруы, оның негізгі көрінісі болып белсенділіктің жалпы деңгейінің, интелектуалды деңгейдің төмендеуімен және қозғалыстың тежеуімен бірге жүретін көңілдің түрақты түнжыраңқы төмендеуі болып келеді. Депрессия эмоционалды, интеллектуалды және соматикалы= өрістерді зақымдайды. Бүл мәселенің өзектілігі өмір сүру сапасы, симптомдардың редукциясы мен негізгі аурудың болжамына теріс эсер беретіне байланысты [2].

Алғашқы депрессия инсульттің асқынуы ретінде 30 жыл бүрын бейнеленген. Депрессияның емі маңызды мэселе болып келеді. Депрессивті бүзылыстардың анықталуында спецификалы= терапияның керектігі дэлелденген. Біра= депрессияның емінде қолданылатын препарат аффективті бүзылыстарға эсер етіп, когнитивті қызметтерге теріс эсерін тигізбеу керек, эсіресе ишемиялы= инсультке үшыраған науқастарға [3]. Антидепрессанттар ішінде серотонинді =айта жаулап алудың селективті ингибиторларын тағайындау ма=сат=а лайықты. Бүл антидепрессанттарға циталопрам жатады. Жүмыстың мақсаты инсультке үшыраған науқастардағы депрессияның емінде циталопрамның терапиялы= нэтижелігін бағалау болып келді.

Материал жэне эдістер: Зерттеуде ишемиялы= инсультке үшыраған инсульттен кейінгі депрессиямен зардап шегетін 30 нау=ас назарда болды. Нау=астардың жасы орташа 63,8±10,3 аралығында болды. Инсультке үшырау узақтылығы 6 айдан 1 жыл дейін аралы=та болды. Инсульттен кейінгі депрессия МКБ-10 диагностикалы= критерийлеріне сэйкес болды. Депрессиялы= жағдайдың ауырлығын бағалау үшін Гамильтонның депрессия шкаласы =олданылды. Барлы= нау=астар ба=ылау барысында антиагрегантты=, вазоактивті жэне метаболикалы= ем =абылдады, керек жағдайда гипотензивті жэне антиаритмиялы= препараттар тағайындалды. Нау=астар бір тэулікте опра препараттын 20 мг мөлшерде =абылдады. Емдеу курсы 8 аптаны =үрды. Нау=астар зерттеу басында, 2, 4 жэне 8 аптадан кейін тексерілді. Нау=астардың барлығына толы= клиникалы=-неврологиялы= тексеру өткізілді: когнитивті өрістің жағдайын тексеру, депрессиялы= жэне үрей бүзылыстардың динамикасы.

Нэтижелер жэне талқылау: Зерттеуге еңген барлы= нау=астарда назар аудару бойынша =иыншылы=тар, психомоторлы тежеу, жүмыс=а =абылетінің төмендеуі, жалпы элсіздік бай=алды. Жалпы соматикалы= смптомдар, тэбет бүзылыстары, тітіркенгіштік, жылауы=ты= жэне ипохондриялы= шағымдармен бірге жүретін соматикалы=, сонымен =атар психикалы= үрей белгілері ай=ын бай=алды. ¥й=ы бүзылыстары да (үй=ыға түсудің =иындалуы, мазасыз үй=ы, түнде бірнеше рет ояну, үйқыдан тым ерте түру) орын алды. Ем =абылдағаннан кейін жалпы жағдайдың жа=саруы 28 (93,3%) нау=аста бай=алды. Бүл жа=сару көңіл-күйдің көтерілуі, жүмыс=а деген =абылетінің жоғарылауы, назар аударудың жа=саруы, үй=ы бүзылыстарының регрессиясы, нау=астар жалпы белсенділігінің жоғарылауымен жүрді. Депрессиялы= бүзылыстарының регрессиясы емнің 2 аптасында бай=алды. Егер емнің басында Гамильтонның депрессия шкаласы бойынша орташа үпай 18,4±4,1 болса, 2 аптадан соң 12,1±4,0 үпайға сэйкес болды. Емнің 30 тэулігіне жалпы үпай тағыда 3 бірлікке, 2 айдан кейін 0,7-ге төмендеді. Яғни 2 айдан кейін барлы= нау=астарда депрессиялы= бүзылыстардың регрессиясы бай=алды.

Терапия кезінде нау=астардың күнделікті өмір сүру белсенділіктің айтарлы=тай өзгерісі бай=алмады, бүл препараттың негативті эсерін тигібеді деген сөз. Когнитивті =ызметті тексеру барысында да осындай нэтижелер алынды, барлы= нау=астарда когнитивті бүзылыстардың жа=саруы бай=алды, мүмкін бүл препараттың серотонинергиялы= эсеріне байланысты болғандықтан препараттың тек =ана антидепрессивті нэтижеге емес, сонымен =атар когнитивті =ызметтерге байланысты, нейротрансмиссиялы= үрдістер ді жа=сартты. Сонымен, инсульттен кейінгі депрессия нау=астардың өмір сүру сапасы мен негізгі аурудың болжамына теріс эсер беретін ишемиялы= инсульттің ай=ын ас=ынуы болып келеді. Жүргізілген зерттеу инсульттен кейінгі депрессияға үшыраған нау=астардың емінде опраны =олдану жоғары нэтижелігін көрсетті. Антидепрссивті эсерімен =атар бүл препарат ай=ын анксиолиткалы= эсер етеді. Препарат күнделікті өмір сүру белсенділігі мен когнитивті =ызметтерге теріс эсер бермейді, сонымен =атар минималды жанама эсерлер мен бас=а да дэрі-дэрмектермен сыйымдылығы бар.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Скворцова В.И. Снижение заболеваемости, смертности и инвалидности от инсультов. Неврология и психиатрия, 2007.
  2. Филатова Е.Г. Депрессия и инсульт. Депрессия в неврологии, 2007.
  3. Боголепова А.Н. Депрессивные растройства у больных цереброваскулярной патологией. Справочник поликлинического врача, 2006.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.