Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Дисциркуляторлы энцефалопатиямен ауыратын науқастардағы депрессивті бүзылыстарды емдеу мүмкіншіліктері

Мидыц созылмалы ишемиясы, үрей және депрессивті бузылыстары элеуметтік дезадаптация, кэсіптік жумыс=а =абылеттілігін төмендеуіне, ерте мүгедектікке алып келтіндері аны=талған [1]. Цереброваскулярлы аурулардыц алдын алу мэселелері ғана емес, сонымен =атар аффективті жэне когнитивті бузылыстармен жүретін бул аурулардыц нэтижелі патогенетикалы= емініц мэселелері өзекті болып =алады [2]. Аса қызығушылықты антидепрессанттарға жататын, серотонин жэне норадреналинді =айта жаулап алатын ингибиторлар тудырады. Бул препараттар нейроіилімділікке оц мэнді эсер етеді, бул өз ретінде депрессивті жэне когнитивті бузылыстармен жүретін дисциркуляторлы энцефалопатияныц емінде мацызды.

Қазіргі кезде депрессивті жэне когнитивті бузылыстардыц дамуына қатысатын негізгі патогенетикалы= механизмдер ретінде нейромедиаторлы= жүйелердіц за=ымдалуына аса назар аударылады. Бул терапиядағы жаца бағыттар =урылуында мацызды тэжірибелік эсері бар. Дисциркуляторлы энцефалопатия кезінде аффективті жэне депрессивті бузылыстардыц дамуында барлы= трансмиттерлік жүйелер қатысады [3, 4]. Мидыц тамырлы= аурулары кезіндегі аффективті жэне когнитивті қызметтерге эсер ететін препараттар ішінде нейромедиаторлы= белсенділігі бар дэрмектерді усынған жөн. Осы зерттеу барысында серотонин жэне норадреналинді =айта жаулап алатын ингибиторларға жататын симбалта препараты қолданды.

Материал жэне эдістер: Зерттеуде дисциркуляторлы энцефалопатиямен ауыратын 45 нау=ас назарда болды. Дисциркуляторлы энцефалопатия диагнозы клиникалы= критерийлерге сэйкес болды жэне неврологиялы= тексеру мен =осымша тексеру эдістермен негізделді. Науқастардыц жасы орташа 30-75 аралығында болды, орташа 52±2,3. Нау=астардыц 80% соматикалы= аурулармен зардап шегті, сол аурулардыц ішінде жүрек-=ан тамыр жүйесі аурулары астам болды (72%). Депрессивті эпизодтыц узақтылығы 25,2±6,1 айға дейін аралы=та болды. Депрессияныц себептері ретінде жануядағы тартылыстар (24,7%), жа=ын адамдардыц өлуі (29,8%), жумыс орнындағы күйзелістер (12,5%), өзініц аурушацдығы (10,6%) айтылды. Антидепрессантарды тек 15,2% нау=астар =абылдаған.

Неврологиялы= статусты зерттегенде пирамидалы= (53,4%) жэне атактикалы= (44,1%), псевдобульбарлы (21,8%) синдромдар, шашыран=ы органикалы= симптоматика (16,2%) аны=талды. Нау=астар бір тэулікте симбалта препараттын 60 мг мөлшерде =абылдады. Емдеу курсы 2 айды курды. Депрессиялы= жағдайдыц ауырлығын бағалау үшін Гамильтонныц депрессия шкаласы колданылды. Осы шкала бойынша тесттілеу нэтижесінде наукастар келесі топтарға бөлінді: 1 топ - 0-17 упай - =алыпты жағдай жэне 18-26 упай жеціл дэрежедегі депрессия; 2 топ - 26-30 упай - орта дэрежедегі депрессия; 3 топ - 31 упайдан жоғары - ауыр депрессия.

Нэтижелер жэне талқылау: Неврологиялы= турғыдан алғаш=ы тексергенде наукастар жиі бастыц ауыруына, уй=ы бузылуы, психикалы= жэне физикалы= жүктемені көтере алмау, =арым-=атынас өрісі мен кызығушылы= ортасыныц тарылуына, көціл-күйдіц басылуы, шаршағышты==а шағымданды. Біра= шағымдардыц ішінде бірінші орында естіц бузылуы болды. Нау=астардыц клиникалы= бейнесі аффективті (депрессивті, үрей, дистимикалы=), соматовегетативті, когнитивті бузылыстармен көрінді. Депрессия белгілері астеникалы= симптоматикасымен: тез таусылу, сенситивтілік, гиподинамия, ассоциативті тежеу, жумыс=а =абылеттілігініц төмендеуі, тез шаршағышты=пен көрінді.

Алғаш=ы кезде Гамильтонныц депрессия шкаласы бойынша нау=астарда жалпы депрессияныц орта дэрежесі аны=талды, яғни орташа 26,9 упайға сэйкес болды. Ем =абылдаған соц нау=астарда депрессияныц жеціл дэрежесі аны=талды, яғни 18,5 упайға сэйкес болды. Жағдайдыц жа=саруы бағытындағы динамиканыц ай=ын өзгерістері ауыр депрессиясы бар нау=астарда бай=алды. Емніц нэтижесінде нау=астардыц көпшілігінде жалпы жағдайыныц жа=саруы көціл-күйдіц көтерілуі, психологиялы= =айғырудыц төмендеуі не толы= жойылуы ретінде бай=алды. Психодиагностикалы= эдістемелерді тал=ылағанда назар аудару =ызметіне байланысты =ыс=а уа=ытты механикалы= жэне оперативті ес сапасыныц жа=саруы бай=алды. Естіц осы параметрлерініц жа=саруы, алдына =ойылған міндеттер шешудіц тура=ты цус=асы, тапсырмаларды орындағанда ма=сат=а жету қабылеті назар аударудың дүрыс бағытталуы, концентрациясы, түрақтылығы және мотивациялы= компоненті сапасының жақсаруын көрсетіп түр.

Сонымен, дисциркуляторлы энцефалопатиямен ауыратын нау=астардағы депрессивті бүзылыстардыц емінде симбалта препаратының жоғары нәтижелілігі дәлелденді. Депрессияның нейрофизиологиялы=, нейропсихологиялы=, нейрохимиялы= механизмдері бойынша замануи көз=арастарға сәйкес, жүргізілген зерттеулер симбалта препаратын патогенетикалы= негізделген, мақсатқа лайықты және аффективті және когнитивті бүзылыстардыц базистік фармакотерапиясында нәтижелі препараты деп санауға болады.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Челышева И. А., Нагорный Н.С. Нейропсихологические и нейровизуализационные аспекты дисциркуляторной энцефалопатии в ракурсе структурно-функциональной модели головного мозга// Неврология и психиатрия, 2005.
  2. Бурцев Е.М. Дисциркуляторная энцефалопатия//Неврология и психиатрия, 2005.
  3. Смулевич А.Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. М: МИА, 2006.
  4. Янакаева Т.А. Эмоционально-аффективные нарушения при дисциркуляторной энцефалопатии. М, 2006.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.