Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Созылмалы лимфолейкоздың қазіргі замандағы emi

Созылмалы лимфолейкоз (СЛЛ) - сүйек миының, лимфа түйіндердің және бас=а да ағзалардың лимфоидты инфильтрациясы cалдарынан =анда жетілген лимфоциттердің көбеюімен сипатталатын ісіктік ауру. СЛЛ Жер шарының Солтүстік жартысында орналасқан елдерде барлық лейкоздардың 25-30 %-ын және барлы= =атерлі ісіктер туындататын аурулардың 9 %-ын =үрайды. Ол Азия елдерімен салыстырғанда Еуропа мен АҚШ халқында жиірек кездеседі. Ауру жылына 100 000 түрғынға 2,7 жаңа жағдай жиілігімен анықталады. Соңғы жылдары СЛЛ-мен аурушаңды= көрсеткішінің өсуі байқалады. СЛЛ негізінен 50-60 жастағы адамдарда жиі, 25 жас=а дейінгі жас адамдарда сирек кездеседі. Әйелдермен салыстырғанда ерлер екі есе жиі ауырады.

СЛЛ-ның бастап=ы кезеңінде бас=а лейкоздармен салыстырғанда цитостатикалы= емді үза= уа=ыт =ажет етпейді. Аурудың бастапқы кезеңінде тек жалпы терапиялы= шаралар =олданады: жа=сы =уатты тағам, ауыз =уысын таза үстау, инфекциялы= оша=тарға санация жасау, жалпы =уаттандырғыш дәрі-дәрмектері, шипажайда емдеу, біра= физиотерапиялы= (ультракүлгін сәуле, қыздыру, электрофарез және т.б.) емнен бас тарту =ажет. ХХІ ғасырда СЛЛ-ның клиникалы= көріністерінің айқындалу не дерттің үдеу кезеңінің жоғары тиімді дәстүрлі еміне флудараны қолдану жатады.

Флударабин (флудара) - ісік жасушасына =арсы эсер беретін антиметаболит (вирусқа =арсы агенттің нуклеотидтік аналогы) болып табылады. Ол 50 мг үнта= жэне 10 мг түйме түрінде шығады. Флударабин 25 мг/м2 тері беткейіне есептеліп, күнге 5 күн бойы тамыр ішіне жіберіледі жэне эр 28 күнде қайталап, 6 айналымға беріледі. Өте элсіреген, сүйек миының қызметі ай=ын төмендеген (тромбоцитопения, анемия жэне/немесе гранулоцитопения дамыған) пациенттерде, иммунды= тапшылықта (жедел вирусты=, саңырау=үла=ты=, бактериялы инфекцияларда), балаларда, бауыр жетіспеушілігі бар жэне 75 жастан ас=ан =арт науқастарда мүқият қадағалаумен тағайындалады.

Қазіргі заманда медициналы= ғылымның жэне технологияның дамуы созылмалы лейкоздардың емінде жаңа бағыттың - ісік жасушасына тікелей эсер ететін иммунотерапияның ашылуына алып келді. Алемтузумаб (Кэмпас) - СД52 антигенге таңдамалы эсер көрсететін моноклонды= антидене тобына жататын дэрі. Оның эсер ету механизмі цитостатикалы= емнен ерекшеленеді, яғни Кэмпас комплемент жүйесін белсендіреді, антиденеге тэуелді жасушаға тікелей цитотоксикалы= эсерінің салдарынан апоптоз индукциясын туындатады. Ол негізінен =ан мен сүйек миындағы лейкемиялы= жасушаларды за=ымдап, бағаналы= жасушаға эсер көрсетпейді. Емнің бірінші аптасында Кэмпасті 1- күні - 3 мг, 2- күні -10 мг, 3- күні - 30 мг тамыр ішіне тамшылатып жібереді, кейін нау=ас дэріні жа=сы көтерсе 30 мг күн ара аптасына 3 рет тағайындалады. Емнің ұзақтығы 12 аптаны =үрайды.

Соңғы жылдары «СЛЛ үза= уа=ыт химиотерапияны =ажет етпейді» деген теорияға «цитостатикалы= терапияны неғүрым ерте бастаса, солғүрым ем нэтижелі болады» деген көзқарас айтылып жүр. Цитостатикалы= терапияға көрсеткіштер: нау=астың жалпы жағдайының нашарлауы, бауыр мен көкбауырдың, лимфа түйіндердің үлкеюі, нерв бағаналарында лейкемиялы= инфильтрацияның, ауырсынудың пайда болуы жэне ішкі ағзалар =ызметінің бүзылуы; лейкоцит санының өсуі (50х109/л жэне одан жоғары). Созылмалы лимфолейкоздың ай=ын көріністері кезеңінің емдеу принципіне - монохимиотерапия жатады жэне оны келесі цитостатиктер көмегімен іске асырады:

Хлорбутин (лейкеран, хлорамбуцил) - алкенирлеуші =осылыстарға жатады 0,002 жэне 0,005 г түймеде шығады. Оны ішке күніне 0,004 - 0,010 г =абылдайды. Бір курсты= мөлшері 0,08-0,7 г =үрайды. Лейкоцитоз 40-90х109/л болған кезде оны 0,01 г аптасына 1-3 рет ішеді. Гиперлейкоцитозда (300х109/л жэне одан жоғары) оны 0,015 г/тэу дейін жоғарылатады. Емнің 2-3 аптасында лейкоциттер төмендейді жэне лейкоцитоз 20-30х109/л жеткенде хлорбутин ішуді то=татады. Қазіргі хлорбутиннің жаңама эсерлеріне байланысты кең =олданылмайды. СЛЛ-ның соңғы кезеңінің емдік принципі - полихимиотерапия (=үрамында эсері эртүрлі цитостатиктері бар бағдарламамен емдеу). Полихимиотерапияның көрсеткіштері: созылмалы лимфолейкоздың ісікті түрі; Рихтер синдромына өту; созылмалы лимфолейкоздың пролимфоцитарлық түрі; бласттық криз.

Полихимиотерапияның келесі жобалары қолданылады: Циклофосфан (800 мг аптасына 1 рет не 400 мг 1 күн сайын) және винкристинді (2 мг аптасына 1 рет) қүрама түрінде 3-5 айға береді.

СОР жобасы: циклофосфан 5 күн бойы, 400 мг/м2, винкристин 1- күні 0,4 мг/м2, преднизолон 5 күн бойы, 40 мг/м2. Айналым арасы 2-4 апта, ремиссияға =ол жеткізгенде қолдау емін циклофосфанмен (400 мг аптасына 1 рет) жүргізіледі. Науқастың жағдайы жа=сарғанда ем тоқтатылады не 2-4 айдан соң қайталауға болады. СОАР жобасы: циклофосфан 1-, 8-күні 750 мг/м2 к/т, адриамицин 1-, 8- күні 50 мг/м2 к/т, винкристин 1-, 8- күні 1,4 мг/м2 к/т, преднизолон 1-5-күні және 8-14- күндері аралығында 100 мг түйме қолданылады. ОАМР жобасы: СЛЛ-ның сүйек миылы= түрінде қолданылады: винкристин 2-,9- күні 2 мг/м2 к/т, аметоптерин 1- күні 20 мг/м2 к/т, б/е, 6-меркаптопурин күніге 60 мг/м2 ішке, преднизолон күніге 40 мг/м2 ішке беріледі. ВАМП емінің курс үзақтығы - 10 күн. СОАМР жобасы: дәл ВАМП бағдарламасы сияқты жүргізіледі, біра= қүрамаға циклофосфамидті 2- ,4- , 8- , 10- күні 150-200 мг/м2 к/т қосылады.

Бүл жоба лимфоидты тіндердің ісікті түрде, кеуде-ішілік, іш пердесіндегі лимфа түйіндердің өсуінде тағайындалады. М-Z бағдарламасы: 1- күні к/т винкристин 2 мг, циклофосфан 600 мг, BCNU/кармустин 0,5 мг/кг жіберіледі, мелфалан ішке 0,25 мг/кг күніне 1 рет 4 күн қатарынан, преднизолон 1 мг/кг тәулігіне 7 күн тағайындалады, содан соң преднизолонның 1/2 мөлшерде 7 күн, кейін 1/4 мөлшерде келесі 15-35 күн бойы ішуге беріледі. Бүл бағдарлама СЛЛ-ның үдемелі түрінде және жоғары лейкоцитоз болған жағдайларда =олданылады. Цитостатиктер тағайындалғанда =ан талдауын =адағалу керек. Лимфоцитаферезді 200х109/л жоғары гиперлейкоцитоз, анемия, тромбоцитопенияда жүргізеді. Лейкоцитаферез =алыпты антиденелерді де жояды, сонды=тан оны гаммаглобулинмен =оса жасау керек. Лимфа түйіндері үлкейгенде, жайылмалы лимфаденопатияда сәулемен емдеуді қолданылады. Дистанционды гамма-терапия өте жа=сы нәтиже береді. Жергілікті емдегенде бір берілетін сәуленің мөлшері 1,5-2 Гр. Сәулелік терапия лимфа түйіндері мен көкбауыр көлемінің кішіреюіне алып келеді.

Глюкокортикоидтар лимфа түйіндер көлемінің кішіреюіне, интоксикация белгілерін жоюға, жалпы жағдайдың жақсаруына, дене қызуын қалыптасуына көмектеседі. Сонымен бірге глюкокортикоидтар инфекциялы-қабыну процесінің дамуына, қанда лейкоцит санының көбеюіне, препаратты қабылдауды то=тат=аннан соң лимфолитиаз симптомының =айталануына алып келуі мүмкін. Сонды=тан глюкокортикоидтарды қатаң көрсеткіштері бойынша ғана тағайындалады және олар келесілер:

СЛЛ-да аутоиммунды гемолиздік анемия және тромбоцитопения дамыған жағдайлар (преднизолонды 80 мг/тәу мөлшерде беріледі); СЛЛ-ның сублейкемиялы= түрі (лейкоциттер көп болмағанда) лимфа түйіндері көлемінің, бауыр мен көкбауырдың үлғаюы; дерт сәулелік және цитостатикалы= терапияға бағынбай және осы емдік шараларға өте төзімді болған жағдайларда; цитостатиктермен емдеген кезде пайда болған панцитопения, әсіресе тромбоцитопениялық синдром қосылғанда (бүл жағдайда преднизолонды 60-120 мг/тәу мөлшерде =олданылады). Нау=аста инфекциялы-=абыну процесі =осылғанда - кең спектрлі антибиотиктер (жартылай синтетикалы= пенициллиндер, цефалоспориндер, аминогликозидтер, макролидтер) жалпы қабылданған тәртіп бойынша тағайындалады.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Абдулкадыров К.М., Бессмельцев С.С. Сопроводительная терапия (терапия «поддержки») у больных гемобластозами //Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии (материалы научнопрактической конф.). - Сппб., 2000, C.13-23.
 2. Байдурин С.А. Заболевания системы корви. - Астана, 2007, 246 с.
 3. Байжанова К.Т. Г емобластоздардың ажыратпалы диагнозы және емі - Шымент, 2009, 284 б.
 4. Болезни системы крови . Справочник С.А. Гусева, В.П. Вознюк- Мед.пресс-информ, 2004.
 5. Бялик Т.Е., Волкова Л.Ю., Андреева Е.Ю. и др. Флударабин в лечении хронического лимфолейкоза // Гематол. и трансфузиол.,2004, №3, С.6-11.
 6. Волкова М.А. Клиническая онкогематология. - М.,2001, 458 с.
 7. Воробьев А.И. Руководство по гематологии - М., Т.3., 2002.
 8. Гематология: Новейший справочник/ Под редакцией К.М. Абдука-дырова. - Санкт-Петербург, 2004, 928 с.
 9. Давыдов М. И., Аксель Е. М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2000 г. М.: РАМН РОНЦ им. Н. Н. Блохина; 2002.
 10. Досмагамбетова Р.С., Тургунова Л.Г., Умбеталина Н.С.... и др. Динамика статистических показателей при заболеваниях гематологического профиля за 2000-2004 года в Казахстане // Актуальные вопросы гематологии и внутренних болезней / Материалы II Республиканской научно-практической конф., Караганда., 2005, С. 10-12.
 11. Клиническая гематология. Руководство для врачей. Котоян Э.Р., 2003.
 12. Манакова Т.Е. культивирование кроветворных клеток: использование в экспериментальных исследованиях и для диагностики гематологических заболеваний // Гематол. и трансфузиол., 2007, №2, С. 46-49.
 13. Моисеенко В. М. Моноклональные антитела в лечении злокачественных опухолей // Практ. онкол., 2003, №4, С.148-156.
 14. Окороков А.К. "Диагностика болезней внутренних органов",4 т.,- M.: Мед. лит., 2004, 512 с.
 15. Окороков А.К. "Лечение болезней внутренних органов" 3 т., 2 кітап,- M.: Мед. лит., 2004, 480 с.
 16. Оловникова Н.И., Белкина Е.И., Леменева Л.Н. и др. Моноклональные антитела в гематологической практике: диагностикум и лекарства // Гематол. и трансфузиол.,2008, №5, С. 32-35.
 17. Основы клинической гематологии/ Под редакцией В.Г. Радченко. - Санкт-Петербург, 2003, 304 с.
 18. Сараева Н.О. Методы коррекции анемии у онкогематологических больных //Гематол. и трансфузиол., 2008, №4, С.29-34.
 19. Физиология и патология системы крови. Б.И. Кузник, 2004.
 20. Dighiero G. CLL biology and prognosis. Hemtology, 2005, N 1, 278-284.
 21. Pavlovsky C, Pavlovsky S, Pardo ML et al. Fludarabine, cyclophosphamide and rituximab for the treatment of patients with chronic lymphocytic leukemia. Cancer, 2006, N 106, 2412-2420.
 22. Redaelli A, L The askin BL, Stephens JM et al. The clinical and epidemiological burden of chronic lymphocytic leukemia. Eur J Cancer Care (Engl), 2004, N 13, 279-2877.
 23. Steurer M, pall G, Richards S, Schwarzer G et al. Purine antagonists for chronic lymphocytic leukemia. Cochrane Database Syst Rev, 2006, N 3, CD004270.
 24. Tarhini AA, Land S, Meisner D et al. Early clinical and pharmacokinetic results of lower dose fludarabine and cyclophosphamide, and high dose rituximab for patients with untreated chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2006, N 108, 2844.
 25. Ref ME, Carner K, Chambers KS et al. Depletion of B cells in vivo by a chimeric mouse human mоnоclonal antibody to CD 20. Blood, 2006, N 107, 885-891.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.