Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

«Фармацевтикалық көмек сапасын басқарудың өңірлік деңгейде зерттеу»

Тақырыптың өзектілігі: Қазіргі кезде денсаулықты сақтау мен оны қолдауға бағытталған мемлекеттік мүдделер жүйесіндегі маңызды міндеттердің бірі – ол жаңа тұжырымдамаларды әзірлеу арқылы медициналық және фармацевтикалық көмектің сапасын басқару мәселелерін шешу болып табылады.

Көптеген елдерде дәрі-дәрмек нарығы барынша мемлекет тарапынан реттеледі. Себебі, дәрі- дәрмектер, ДДСҰ материалдарында бірнеше рет аталып өткендей, басқа өнімдерден айтарлықтай ерекшеленеді. Бұның маңызды айырмашылықтары:

 • тұтынушы дәрі -дәрмекті сатып алу туралы шешім қабылдамайды;
 • мұндай шешімді қабылдайтын дәрігер де, тұтынушының өзі де сапаны бағалай алмайды, яғни бұл сатуға ұсынылатын дәрілік заттардың тұтынушылық қасиеттерін білдіреді. Сонымен қатар сапа ақаулары емдік құндылығын күрт төмендетіп, тіпті тұтынушының денсаулығы мен өміріне қауіп төндіруі мүмкін.

Жалпы мемлекеттік масштабта тиімсіз немесе қажетсіз қымбат дәрі -дәрмектерді қолдану денсаулық сақтау органдары мен жеке тұтынушыларды негізсіз шығындарға әкеледі, терапияның немесе алдын алу шараларының нәтижелерін төмендетеді, өндірушілерге, дәріханалар желісінің жұмысшыларына және денсаулық сақтау жүйесімен жалпы тұтас қоғамның сенімін төмендетеді.

Осы пікірлерге сүйене отырып, барлық елдердің денсаулық сақтау органдары дәрі-дәрмектер нарығын реттейді, ең алдымен оның айналымындағы дәрілік заттардың қауіпсіздігі мен тиімділігін және олардың сапасының қолайлы деңгейін қамтамасыз ету. Ол сондай-ақ олардың денсаулық сақтау қажеттілігін бағалау негізінде сатуға рұқсат етілген дәрілік заттардың ассортиментін реттейді. Бірқатар штаттар дәрі- дәрмектің бағасын, сонымен қатар төлеудің деңгейі мен формаларын реттейді, яғни дәрі-дәрмек құнының бұл бөлігін тұтынушы өзі төлейді.

Есірткі саудасының басқа аспектілері әр түрлі дәрежеде реттеледі, атап айтқанда, дәрі-дәрмектерді таңбалауға, ақпараттандыруға және сатылымға шығаруға, оларды тарату тәртібіне, көтерме және бөлшек сауда ережелеріне қатысты.

Фармацевтикалық өнімдердің тиімділігі мен қауіпсіздігін, сондай-ақ олардың ресми сапа талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ететін шаралар кешені «сапаны қамтамасыз ету жүйесі» болып табылады.

Ұлттық деңгейде мұндай жүйе фармацевтикалық заңнаманы, өнімдерді тіркеу тәртібін және өндіріс, импорт, көтерме және бөлшек саудадағы кәсіпорындарды лицензиялау тәртібін, фармакопеялық бағдарламаны, зертханалық қызметті, инспекцияны қамтиды.

Фармацевтикалық ұйымдардың фармацевтикалық қызмет көрсету сапасын бағалау мәселелері фармацевтикалық көмек көрсетудің негізгі үрдісі ретінде әлі де жеткілікті деңгейде зерттелмеген күйінде қалып отыруы, диссертациялық жұмыстың тақырыбы мен зерттеудің негізгі бағыттарын таңдаудағы өзектілігін көрсетеді.

Зерттеу мақсаты: Өңірде фармацевтикалық көмек көрсету шарттарын бағалаудың әдістемелік тәсілдерін әзірлеу мен фармацевтикалық көмек беру сапасын басқарудың тетіктерін негіздеу.

Зерттеу міндеттері:

 • тұрғылықты адамдарға фармацевтикалық көмек берудегі сыртқы ортаның әсерлерін зерттеуге арналған арнайы әдебиеттерге талдау жүргізу;
 • аймақта фармацевтикалық көмек беру жағдайларын бағалау;
 • дәріхана ұйымдары деңгейінде әлеуметтік зерттеулерді жүргізумен қатар, фармацевтикалық қызмет сапасын сандық бағалауға арналған әдістемесін әзірлеу..

Зерттеу нысандары: Шымкент қаласындағы дәріхана ұйымдары.

Зерттеу әдістері: логикалық, жүйелік, үрдістік, аймақтық тәсілдер, әлеуметтанулық, мазмұнды талдау.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы

Фармацевтикалық қызмет сапасының сандық бағалану әдістемесі үрдістік тәсілге сәйкес дәріхана ұйымдары деңгейінде алғаш рет әзірленетін болады.

Зeрттeудiң тәжірибелік маңыздылығы:

 • Ғылыми зeрттeулeрдiң нәтижeсiндe aлынғaн мәлiмeттeрдiң тeориялық жәнe тәжірибелік тұрғыдағы мәнi жоғары;
 • Aтaулы мәлiмeттeрдi ғылым сaлaсындaғы қызмeткeрлeр, дәріханалық ұйымның қызметкерлері мен емдеу мекемелерінің қызметкерлері ғылыми дeрeктeр рeтiндe пaйдaлaнa aлaды.

Әдебиеттер

 1. Глембоцкая Г.Т. Модели стратегического анализа ситуации в фармацевтическом бизнесе. Г.Т. Глембоцкая. Ремедиум, 2007. 1: 32-34.
 2. Иванов А.И. Разработка модели системы менеджмента качества при производстве лекарственных средств. А.И. Иванов. Фармация. 2009. 1: 28-31.
 3. Ковалев В.А. Мониторинг управления качеством ЛП и изделий медназначения. В.А. Ковалев. Ремедиум. М., 2009. 8-9: 55-56.
 4. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. В.А. Никитин, В.В. Филончева. СПб.: Питер, 2004. 127.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.