Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Болашақ мамандардың еңбек мотивациясын арттыруда дуальді оқыту жүйесіндегі ментордың ролі

Түйін

«Интеллектуалды ұлт-2020» мемлекеттік бағдарламасында мемлекетіміздің стратегиясын-дағы басты басымдық қазіргі кезеңдегі жастардың бойында дұрыс құндылықтар жүйесін, еңбексүйгіштікті, өзін үнемі жан-жақты жетілдіруге жәнебілім алуға құүштарлықтарын қалыптастыру нақты аталып өткен [1]. Сондай-ақ, аталған бағдарлама мазмұнында бәсекеге қабілетті отандық мәдени өнімдер жаңа қазақстандық патриотизмді, халықтар бірлігін нығайтуға және «еңбек адамы» үлгісін қалыптастыруға бағытталды.

Қазіргі таңда болашақ мамандарды кәсіби даярлау жүйесінде дуальді оқытуды оқыту үдерісіне ендіру қарқынды түрде қолға алына бастады. Әлемдік озық жоғары оқу орындарында қолданылып отырған дуальді оқыту жүйесінің болашақ мамандарды еңбек етуге бейімдеудегі тиімділігі дәлелденген.

Кілт сөздер: дуальді оқыту, еңбек мотивациясы, ментор, жұмыс беруші, тәлімгер.

Зерттеу мақсаты. Қазіргі кезеңдегі отандық орта және жоғары білім беру жүйесіндегі жоба ретінде енгізіліп отырған дуальді оқыту технологиясының бәсекеге қабілетті болашақ мамандарды даярлаудағы тиімділігін тәжірибе көрсетіп отыр. Дуальді оқыту форматында теория және практика арасындағы аралық үлесі - 30%-70%. Дуальді оқыту технологиясының тиімділігі сол, білімгерлер бір уақытта теориямен қатар тәжірибеде алған білімдерін шыңдай алады. Дуальді оқыту жүйесі Европаның алдыңғы қатарлы Германия, Финляндия, Австрия және Шығыста Сингапур, Тайланд, сияқты сияқты мемлекеттерінде кең таралған [2]. Дуальді білім беру үдерісіне қатысушы тұлғалар: жұмыс беруші, кәсіптік білім беру мекемелері, студенттер, тәлімгерлер-менторлар, өндіріс шеберлері және жергілікті атқарушы билік өкілдері мен бизнес-қауымдастықтары. Аталған мақаладағы зерттеу жұмысының басты мақсаты, осы дуальді оқытуға қатысушы жауапты тұлғалардың, оның ішінде менторлардың атқаратын функционалдық жауапкершіліктерін анықтау. Дуальді оқыту бағдарлама-сын жүзеге асыруда менторлық қызметтің негізгі міндеттері:

болашақ мамандарды кәсіби даярлаудың кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгеру шеңберінде студенттердің кәсіби іс-әрекеттерінің барлық түрлерін кешенді меңгеруі;

МЖМББС және оқу пәндерінің жұмыс бағдарламалары мен кәсіптік модульдерге сәйкес қажетті іскерліктер және тәжірибелік жұмыс тәжірибесін меңгеруі, жалпы және кәсіптік құзіреттіліктерін қалыптастыру;

Ментордың жеке кәсіби тәжірибесін беруі, жұмыс істеудің тиімді әдістері мен тәсілдеріне оқыту; Түлектердің кәсіптік білім және кәсіптік дағдыларының деңгейін арттыру;

ұзақ мерзімде кәсіпорынмен еңбек қатынастарын орнатуға студенттердің мотивациясын арттыру және оларды кәсіпорынның корпоративті мәдениетімен таныстыру.

Әдістемелік нұсқау кәсіпорындағы дуальді оқыту бойынша тәлімгерлік үдерісіне қатысушы ментордың жауапкершілігін, құқықтары мен міндеттерін анықтайды. Тәлімгерлік үдерісіне қатысушы басқа да тұлғалар: кәсіпорындағы жұмыс беруші, кәсіптік білім беру ұйымдары және студенттер.

Әдістері. 1. Кәсіпорындағы жұмыс берушінің дуальді оқыту бағдарламасын жүзеге асырудағы іс- әрекетінің бағыты:

тәлімгерлік жүйені дамыту, кәсіптік білім беру ұйымдарының қызметкерлерімен бірге кәсіпорында тәлімгерлік жүйені дамытуды қамтамасыз етеді, кәсіби білікті қызметкерлер арасынан тәлімгерді таңдайды, оларды оқытуды ұйымдастырады;

кәсіптік білім беру ұйымдарының қызметкерлерімен бірге кәсіпорын жұмыс беруші, тәлімгер біріге отырып студенттердің жеке білім беру траекториясын жоспарлайды және ұйымдастырады;

білім беру сапасын бағалауға қатысады, кәсіптік білім беру ұйымдарының қызметкерлерімен бірге кәсіпорын жұмыс беруші, тәлімгер біріге отырып студенттердің құзіреттіліктерінің қалыптасуы деңгейін бағалайды;

студенттердің бойында еңбек құндылықтарын қалыптасытарды, еңбек етуге құлшыныстарын арттырады; студенттерден еңбек ұжымының корпоративті мәдениеті және іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтауды талап етеді.

 1. Кәсіптік білім беру ұйымдарының дуальді оқыту бағдарламасын жүзеге асырудағы іс- әрекетінің бағыты:
 • жұмыс берушімен біріге отырып іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді;
 • жұмыс берушімен біріге отырып оқытуды жоспарлауды жүзеге асырады және дуальді оқытуды ұйымдастыру мақсатында білім беру бағдарламасына қатысушы тараптармен бірге материалдық- техникалық, өндірістік оқыту базасын құрады;
 • жұмыс берушімен дуальді білім беру бағдарламаларын бірге жүзеге асыру туралы келісімшартты бекіту, дуальді оқыту бойынша топқа куратор бекіту, оқушы келісішартынын бекіту;
 • дуальді білім беру бағдарламаларын бірге жүзеге асыру сапасын аралық бақылауды ұйымдастыру, сонымен бірге тәлімгер және өндірістік оқыту шеберімен бірге білім бағдарламасын жұзеге асыру сапасын аралық бақылау тетіктері мен құралдарын құрастыру;
 • студенттердің қорытынды мемлекеттік емтихандарын ұйымдастыру, кәсіпорын өкілімен және тәлімгермен біріге отырып бітіруші түлектердің білім сапасын бағалау критериилерін, өндірістік емтиханға материалдар құрастыру;
 • студенттердің бойында еңбек құндылықтарын қалыптастырады, еңбек етуге құлшыныстарын арттырады; - студенттердің еңбек адамына құрметпен қарауын тәрбиелейді, корпоративті мәдениет пен іскерлік қарым-қатынас этикасының негіздері туралы білім береді.
 1. Студенттердің дуальді оқыту бағдарламасын жүзеге асырудағы іс-әрекетінің бағыты: кәсіпорынның нормативті құқықтық актілері және ұйымдастыру-өкімдік құжаттарының талаптарымен танысу;

кәсіптік іс-әрекетінің түрлерін зерттеу және меңгеру;

тәлімгердің тапсырмалары мен нұсқауларын орындау, алға қойылған міндеттерді тәжірибеде шешуге үйрену;

кәсіби дағдыларын қалыптастыру, жалпы және кәсіби құзіреттіліктерін дамыту, тапсырмаларды сапалы орындау тәсілдері мен тәжірибелік іскерліктерін меңгеру;

тәлімгермен бірге жіберілген қателерді түзету;

еңбек ұжымындағы корпоративті мәдениет пен іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау, еңбек адамына құрметпен қарау.

Нәтижелер мен талқылау. Тәлімгерге қойылатын талаптар: өз кәсібін мақтан ететін, кәсіби біліктілігі жоғары, өз кәсібінің шебері, жастармен жұмыс жүргізуге бейімі бар, тәжірибесі мол, әрдайым студенттерге өз тәжірибесін жалықпай үйрете алатын кәсіпорын қызметкері арасынан таңдап алынады.

Тәлімгерлік үдерісінің негізгі категориялық ұғымдары: дамыту, тәрбиелеу және адамды еңбек өндірістік іс-әрекетке кәсіби бейімдеу.

Тәлімгерлікке таңдауда тұлғаның келесі сапалары ескерілуі қажет: адами қасиеттері, сабырлылық, ашықтық, эмоциялық тұрақтылық;

кәсіби, жоғары кәсіби біліктілік;

тәлімгерлік, студенттермен байланыс орната алуы, тапқырлықпен түсіндіре алуы, жалпы және жеке ұғымды көрсете алуы, қолдауы, талап қоя білуі, тапсырманы орындата алуы.

Тәлімгерлік ұзақ уақытты және қажырлы еңбекті талап етеді.

Сондықтан тәлімгерлік жауапкершілігін мойнына алған тұлға ұстамды, сабырлы және мақсаты анық болуы керек. Тәлімгер студенттерге тек өндірістік тапсырамларды орындау барысын қадағалау ғана емес, сонымен қатар оларды еңбек ұжымының өміріне араластыру керек, олардың кәсіби әлеуеті мен мұмкіндіктерін аша білуі тиіс. Сондай-ақ өз беттерінше білім алу, өзін жетілдіруін қажеттіліктерін тәрбиелеу, жаңа технологияларды меңгеруіне ықпал етуі тиіс, өзінің жеке тұлғалық қасиеттерімен студенттерге үлгі бола алуы керек [3]. Осы тұрғыдан қарастыратын болсақ, тәлімгер коммуникативті сапалары дамыған, белсенді, шығармашыл, креативті және жоғары кәсіби құзіреттілікті меңгерген болуы шарт. Өзіне жауапкершілік алған тәлімгер бойында келесі қасиеттердің қалыптасуына мүмкіндіктер бар: кәсіби саласындағы болашақты болжамдай алуы;

білімгерлерді еңбек ұжымына кәсіби бейімдеу қабілеті және өз қызметіне көңілі толуы;

тәлімгерлік жұмыс аттестациялау кезеңінде, мансаптық өсуіне, материалды және материалды емес құлшыныс береді.

Қорытынды. Кәсіпорындағы тәлімгерлік жұмыс студенттерге ақпараттарды беру ғана емес, сонымен қатар ол кәсіптік және жеке мәселелерді қарастыруда, талқылауда «коуч», кеңесші және байланыс жасаушы тұлға ролін де атқарады.

Тәлімгердің құзіреттіліктері, құқықтары, міндеттері және жауапкершіліктері:

 • студенттерден берілген өндірістік тапсырмаларды орындауын, кәсіпорынның ішкі тәртіп ережелері мен жарғысын сақтауды талап етуге, тәжірибелік оқыту бойынша барлық тапсырмаларды орындауға нұсқау беруге құқылы;
 • оқыту мәселесіне қатысты барлық сұрақтарды шешуге қатысу және жекелеген білім алушылардың оқу тапсырмаларын үздік орындаған жағдайда оларды марапаттауға ұсыныс беруге құқылы;
 • дуальді оқыту үдерісінде МЖМББС сәйкес білім беру бағдарламаларын меңгеру бойынша студенттердің жалпы және кәсіптік құзіреттіліктерін бағалау процедурасына қатысуға, білімгерлерге біліктілік беру комиссия жұмысына қатысуына құқылы.

 

Әдебиеттер

 1. Государственная программа «Интеллектуальная нация-2020» akorda.kz.
 2. Землянский, В.В. Теоретические аспекты дуальной целевой подготовки специалистов/В.В. Землянс-кий, Я.В. Канакин//Вопросы современной науки и практики/Университет им.В.И. Вернадского. ‒ 2012. ‒ № 1(37). –С. 104-110.
 3. Zholdasbekova S.A., Nurzhanbaeva Zh.O. The Conceptual Model of Future Teachers Training to Dual Education in Vet (Vocational Education & Training). International Journal of Environmental & Science Education, 2016, 11(7), p.p.1527-1538.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.