Artemisia marschalliana құрамындағы аскорбин қышқылына сапалық және сандық талдау

Түйін

Аскорбин қышқылы (С витамині) - адам мен жануарлар организмдеріндегі тотығу-тотықсыздану процестерін реттеп, организмнің түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін күшейтетін, суда еритін витамин. Аскорбин қышқылы өсімдіктер мен кейбір жануарлар организмдерінде түзіледі. С витаминінің адам организмінде жетіспеуі құрқұлақ ауруына шалдықтырады [5-6].

Кілтті сөздер. Artemisia Marschalliana, көкшағыр жусан шөбі, сапалық анықтау, сандық талдау, аскорбин қышқылы.

Тақырыптың өзектілігі. Оңтүстік Қазақстанның өсімдік ресурстарын фармацевтика және медицина саласында оңтайлы дамыту үшін көптеген дәрілік өсімдік түрлері зерттелген. Сондықтан көкшағыр жусан шөбінің өсімдігін толығымен зерттеу, одан биологиялық белсенді заттарды бөліп алу, олардың негізінде жаңа дәрілік препараттарды жасау өзекті болып табылады және фармацевтикалық ғылымның заманауи міндеттеріне сәйкес келеді.

Зерттеу мақсаты. Көкшағыр жусан шөбіне сапалық және сандық талдау жүргізу.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу жүргізуге Artemisia шикізатының жер үсті бөлігі алынды [1-4]. Шикізат Оңтүстік Қазақстан облысында толығымен гулдеу фазасында жиналған. Кептіру ҚР МФ «Дәрілік өсімдік шикізатын кептіру» басылымы бойынша кептірілді.

Нәтижелер мен талқылау. Сапалық анықтау 10% фосфорлымолибден натрий қышқылы 10% сулы хлор қышқылындағы ерітіндісін қосу арқылы жүргізілді [7]. Нәтижесінде көк түс пайда болу арқылы аскорбин қышқылының сапасын анықтадық.

Сандық талдау 0,001н натрий 2,6-дихлорфенолиндофенолят ертінідісі арқылы титриметрия әдісі қолданылды.

1 мл зерттелетін ерітіндіге 0,001н натрий 2,6-дихлорфенолиндофенолят ерітінідісін кызғылт түс пайда болғанға дейін титрледік [8].

Көкшағыр жусан шөбіне жүргізілген сандық талдау бойынша аскорбин қышқылының сандық көрсеткіші 5,67 % құрады.

Қорытынды. Сапалық анықтау бойынша көкшағыр жусан шөбінде аскорбин қышқылы бар. Көкшағыр жусан шөбіне сандық талдау жүргізу барысында аскорбин қышқылының сандық көрсеткіші 5,67% екендігі анықталды.

 

Әдебиеттер

  1. Доля В.С., Мозуль В.И., Вертий М.Н. «Изучение химического состава Artemisia marschalliana Spreng.».
  2. Алиханова Х.Б., Патсаев А.К., Бухарбаева А.Е., Арзыкулова А.Н., «Обзор представителей семейства астровых, морфолого – анатомическое исследование и фитохимический анализ Полыни Маршалла».
  3. Алиханова Х.Б., Патсаев А.К., «Полынь Маршалла – перспективное лекарственное растение».
  4. Алиханова Х.Б., Патсаев А.К., Бухарбаева А.Е., Елтузарбекова Ш., Аминжанова Д. «Исследование сапонинов растения Полыни Маршалла, призрастающего в Южном Казахстане».
  5. Nahrevanian H., Milan B.S., Kazemi M., Hajhosseini R., Mashhadi S.S., Nahrevanian S. «Antimalarial effects of Iranian flora Artemisia sieberi on Plasmodium berghei in vivo in mice and phytochemistry analysis of its herbal extracts.» Malar Res Treat. (2012)
  6. Soheil S., Seyed A.S.Sh., Farinaz G., Mohammad R.D., Mehdi Sh.A., Amir M., Mohsen J. «Photosynthesis of silver nanoparticles using Artemisia Marschalliana Sprengel aerial part extract and assessment of their antioxidant, anticancer and antibacterial properties» (2016)
  7. Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. «Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах» 219 (2004)
  8. Музычкина Р.А., Корулькин Д.Ю., Абилов Ж.А. «Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах» 221 (2004).
Жыл: 2018
Қала: Шымкент
Категория: Медицина