ОҚМФА - дағы жоғары білімді мейірбикелерге білім берудегі құзыреттілік тәсілдерінің маңызы

Кіріспе. Мейірбике ісі мамандардың кәсіби кеңістігі тұрақсыз, мобильді және белсенді түрде дамып келеді, сондықтан оны үнемі түсіну және игеру қажет, оны бейімдеу, өз құзыреті шегінде тәуелсіз және жауапты шешімдер қабылдауды үйрену керек. Бұл сұраныс ең көп дәрежеде құзыреттілік тәсілі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыруға жауапты. Мейірбике ісінің ғылым ретінде қарқынды дамуы, денсаулық сақтауды жетілдіру және емдеу - диагностикалық үрдісте мейірбикелік қызметкерлердің рөлінің артуы, науқастарды күтуге арналған жаңа технологияларды енгізу жоғары білімді мейірбикелерден қосымша кәсіби біліктілікті талап етеді, мысалы, кәсіби белгісіздік жағдайында білімді қолдану және ең оңтайлы шешім қабылдау, командалық жұмыс дағдысы, қажет нәрсені табуға және қолдануға, басқаша айтқанда білікті маманға, дұрыс және жауапты шешімдер қабылдауға дайын болып, жаңа нәрселерді үнемі меңгеру мүмкіндігі [1].

Мейірбикелер ұзақ уақыт бойы емделушімен тікелей байланыста болады, сол себептен олар науқасқа жағымды да жағымсыз ықпал ете алады. Медициналық қызметкерлердің мақсаты - барынша келеңсіз психологиялық әсерлерден науқастарды қорғау және сауығу үрдісіне қолайлы ықпал ететін психологиялық ахуалдың жасауына мүмкіндік туғызу [2].

Денсаулық сақтау жүйесіндегі реформалау үдерісі мен науқастарға көрсетілетін медициналық көмектің жаңа түрлерін енгізу мейірбикеге жоғары біліктілікті, терең білім мен икемділікті және әрдайым шығармашылық ізденісте болуды талап етеді [3].

Қазақстанның Болон процесіне енуі білімді, кәсіптік стандарттарды, біліктілік пен лауазымдық ұстанымдарды Еуропалық директиваларға, оның ішінде мейірбике ісі бойынша да сәйкестікке келтіру қажеттілігін ұсынады. Мейірбике көмегі денсаулық сақтау жүйесінде бүгінде кәсіптік қызметтің жеке саласы болып табылуда [4].

Зерттеудің мақсаты. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясындағы (ОҚМФА) жоғары білімді мейірбикелерге білім берудегі құзыреттілік тәсілдерінің маңызын бағалау.

Зерттеу материалы мен әдістері. ОҚМФА қазіргі кезде жоғары білімді мейірбикелерді дайындайтын жоғары оқу орындарының бірі болып табылады. «Мейіргер ісі» бакалаврларында құзыреттіліктерді қалыптастыру үшін ОҚМФА - да активті және интерактивті оқыту әдістері қолданылып жатыр.

Кәсіптік білім берудегі құзыреттілік көзқарас - оқытудың негізгі мақсаты ретінде кәсіби құзыреттілік жиынтығы, білім беру үдерісін ұйымдастырудың жаңа моделі болып табылады.

Білім беру бағдарламасының сапасын және кәсіби мейірбикелік күтімді қамтамасыз етуді қалыптастыру мақсатында ОҚМФА - да «Мейіргер ісі» мамандығы студенттеріне негізгі элективті пәндер клиникалық бағытта жүргізілуде. Біз студенттердің клиникалық базаларда жұмыс жасау дағдылары мен науқастарға дұрыс мейіргерлік күтім көрсете білулерін, олардың білім дәрежелерін, коммуникативтік құзыреттіліктерін анықтау үшін зерттеу жүргіздік. Зерттеуге «Мейіргер ісі» мамандығында оқып жүрген 45 студент қатысты. Зерттеуде жағдайлық проблемаларды талдаумен қатар студенттерге сауалнамалар ұсынылды. Ситуациялық есептер құрастыруда тақырып және бірнеше нұсқада мейірбикенің іс - шаралары талданды.

Зерттеулердің нәтижелері. Клиникалық элективті пәндерді оқытудан кейін студенттердің шамамен 86% - ы ситуациялық есептерді шешуге дайын болды. Науқастармен жұмыс кезінде мейірбикелер өз проблемаларын анықтап, қарым - қатынас дағдыларын нығайтатыны, ауру туралы білімді кеңейтетін әңгімелесулер жүргізулері және науқастарды өзін - өзі бақылау және басқару әдістеріне үйрететіндіктері анықталды. Нәтижесінде, бәрі қанағаттандырылды: науқастар қарым - қатынастың жетіспеушілігін сезінбеді, мейірбикелер риза және өздерін қуантты. Бұл олардың өзін - өзі бағалауы мен кәсіби деңгейіне деген сенімін арттырады және одан әрі білім алуға ынталандырады, қалыптасқан құзыреттіліктерді біріктіреді.

Қорытынды. Осылайша, болашақ мейірбикелердің коммуникативті құзыреттілігін дамыту - білім беру процесінің негізгі міндеті болып табылды. Ғылыми конференциялар ұйымдастыру, дөңгелек үстелдер, интерактивтік оқыту әдістерін енгізу кәсіптік оқыту барысында коммуникативтік дағдылардың дамуына ықпал етеді және жалпы коммуникативті құзыреттілігін жетілдіруге көмектеседі.

 

Әдебиеттер

  1. Сборник материалов научно - методической конференции «Современные образовательные технологии в модульно - компетентностном обучении», Ижевск 2012
  2. Оразбаева Э.А., Аскарова М.А., Сейдахметова А.А. Социальная компетентность студентов специальности «Сестринское дело». - Тезисы II Международной научной конференции молодых ученых и студентов. Республиканский научный журнал «Вестник». - с.65-67
  3. Материалы III Всероссийского съезда средних медицинских работников, Екатеринбург 2009, Часть 1.
  4. Мейірбикелер мектебін дамытудың тұжырымдамасы. ҚР Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы 17.11.2015ж., №17 хаттамасы.
Жыл: 2017
Қала: Шымкент
Категория: Медицина