Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

ОҚМФА - дағы жоғары білімді мейірбикелерге білім берудегі құзыреттілік тәсілдерінің маңызы

Кіріспе. Мейірбике ісі мамандардың кәсіби кеңістігі тұрақсыз, мобильді және белсенді түрде дамып келеді, сондықтан оны үнемі түсіну және игеру қажет, оны бейімдеу, өз құзыреті шегінде тәуелсіз және жауапты шешімдер қабылдауды үйрену керек. Бұл сұраныс ең көп дәрежеде құзыреттілік тәсілі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыруға жауапты. Мейірбике ісінің ғылым ретінде қарқынды дамуы, денсаулық сақтауды жетілдіру және емдеу - диагностикалық үрдісте мейірбикелік қызметкерлердің рөлінің артуы, науқастарды күтуге арналған жаңа технологияларды енгізу жоғары білімді мейірбикелерден қосымша кәсіби біліктілікті талап етеді, мысалы, кәсіби белгісіздік жағдайында білімді қолдану және ең оңтайлы шешім қабылдау, командалық жұмыс дағдысы, қажет нәрсені табуға және қолдануға, басқаша айтқанда білікті маманға, дұрыс және жауапты шешімдер қабылдауға дайын болып, жаңа нәрселерді үнемі меңгеру мүмкіндігі [1].

Мейірбикелер ұзақ уақыт бойы емделушімен тікелей байланыста болады, сол себептен олар науқасқа жағымды да жағымсыз ықпал ете алады. Медициналық қызметкерлердің мақсаты - барынша келеңсіз психологиялық әсерлерден науқастарды қорғау және сауығу үрдісіне қолайлы ықпал ететін психологиялық ахуалдың жасауына мүмкіндік туғызу [2].

Денсаулық сақтау жүйесіндегі реформалау үдерісі мен науқастарға көрсетілетін медициналық көмектің жаңа түрлерін енгізу мейірбикеге жоғары біліктілікті, терең білім мен икемділікті және әрдайым шығармашылық ізденісте болуды талап етеді [3].

Қазақстанның Болон процесіне енуі білімді, кәсіптік стандарттарды, біліктілік пен лауазымдық ұстанымдарды Еуропалық директиваларға, оның ішінде мейірбике ісі бойынша да сәйкестікке келтіру қажеттілігін ұсынады. Мейірбике көмегі денсаулық сақтау жүйесінде бүгінде кәсіптік қызметтің жеке саласы болып табылуда [4].

Зерттеудің мақсаты. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясындағы (ОҚМФА) жоғары білімді мейірбикелерге білім берудегі құзыреттілік тәсілдерінің маңызын бағалау.

Зерттеу материалы мен әдістері. ОҚМФА қазіргі кезде жоғары білімді мейірбикелерді дайындайтын жоғары оқу орындарының бірі болып табылады. «Мейіргер ісі» бакалаврларында құзыреттіліктерді қалыптастыру үшін ОҚМФА - да активті және интерактивті оқыту әдістері қолданылып жатыр.

Кәсіптік білім берудегі құзыреттілік көзқарас - оқытудың негізгі мақсаты ретінде кәсіби құзыреттілік жиынтығы, білім беру үдерісін ұйымдастырудың жаңа моделі болып табылады.

Білім беру бағдарламасының сапасын және кәсіби мейірбикелік күтімді қамтамасыз етуді қалыптастыру мақсатында ОҚМФА - да «Мейіргер ісі» мамандығы студенттеріне негізгі элективті пәндер клиникалық бағытта жүргізілуде. Біз студенттердің клиникалық базаларда жұмыс жасау дағдылары мен науқастарға дұрыс мейіргерлік күтім көрсете білулерін, олардың білім дәрежелерін, коммуникативтік құзыреттіліктерін анықтау үшін зерттеу жүргіздік. Зерттеуге «Мейіргер ісі» мамандығында оқып жүрген 45 студент қатысты. Зерттеуде жағдайлық проблемаларды талдаумен қатар студенттерге сауалнамалар ұсынылды. Ситуациялық есептер құрастыруда тақырып және бірнеше нұсқада мейірбикенің іс - шаралары талданды.

Зерттеулердің нәтижелері. Клиникалық элективті пәндерді оқытудан кейін студенттердің шамамен 86% - ы ситуациялық есептерді шешуге дайын болды. Науқастармен жұмыс кезінде мейірбикелер өз проблемаларын анықтап, қарым - қатынас дағдыларын нығайтатыны, ауру туралы білімді кеңейтетін әңгімелесулер жүргізулері және науқастарды өзін - өзі бақылау және басқару әдістеріне үйрететіндіктері анықталды. Нәтижесінде, бәрі қанағаттандырылды: науқастар қарым - қатынастың жетіспеушілігін сезінбеді, мейірбикелер риза және өздерін қуантты. Бұл олардың өзін - өзі бағалауы мен кәсіби деңгейіне деген сенімін арттырады және одан әрі білім алуға ынталандырады, қалыптасқан құзыреттіліктерді біріктіреді.

Қорытынды. Осылайша, болашақ мейірбикелердің коммуникативті құзыреттілігін дамыту - білім беру процесінің негізгі міндеті болып табылды. Ғылыми конференциялар ұйымдастыру, дөңгелек үстелдер, интерактивтік оқыту әдістерін енгізу кәсіптік оқыту барысында коммуникативтік дағдылардың дамуына ықпал етеді және жалпы коммуникативті құзыреттілігін жетілдіруге көмектеседі.

 

Әдебиеттер

  1. Сборник материалов научно - методической конференции «Современные образовательные технологии в модульно - компетентностном обучении», Ижевск 2012
  2. Оразбаева Э.А., Аскарова М.А., Сейдахметова А.А. Социальная компетентность студентов специальности «Сестринское дело». - Тезисы II Международной научной конференции молодых ученых и студентов. Республиканский научный журнал «Вестник». - с.65-67
  3. Материалы III Всероссийского съезда средних медицинских работников, Екатеринбург 2009, Часть 1.
  4. Мейірбикелер мектебін дамытудың тұжырымдамасы. ҚР Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы 17.11.2015ж., №17 хаттамасы.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.